Άρθρο 12 Λειτουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

1. Στο άρθρο 6 του ν. 4282/2014 (Α’ 182) προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:
«4. Πριν την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας της Π.Ο.Α.Υ. που έχει χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα.
5. Για τις Π.Ο.Α.Υ. που έχουν χαρακτηρισθεί και οριοθετηθεί με προεδρικό διάταγμα και για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1, ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 4, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.».
2. Το άρθρο 12 του ν. 4282/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Είσπραξη και απόδοση μισθωμάτων
1. Το ετήσιο μίσθωμα για την εκμίσθωση των θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου είναι εγκατεστημένη η μονάδα υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
2. α) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) ή Π.Ο.Α.Υ., το μίσθωμα της παρ. 1 αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου η περιοχή αυτή υπάγεται.
β) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό 20% επί του μισθώματος της παρ. 1 αποδίδεται από τον δήμο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.
γ) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, βρίσκεται εντός Π.Ο.Α.Υ., ποσοστό 20% επί του μισθώματος της παρ. 1 αποδίδεται από τον δήμο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ..
δ) Αν η μονάδα υδατοκαλλιέργειας βρίσκεται εντός Π.Ο.Α.Υ. και εντός προστατευόμενης περιοχής του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 για την οποία έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης, ποσοστό 20% επί του μισθώματος της παρ. 1 αποδίδεται από τον δήμο που το εισπράττει στον φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. και ποσοστό 20% επί του μισθώματος στον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.
3. α) Αν η περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας υπάγεται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων δήμων, η κατανομή για τον καθορισμό του ποσοστού του μισθώματος που εισπράττει κάθε δήμος γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) το ποσοστό κάλυψης της υδάτινης έκτασης του δήμου και
ββ) την εξυπηρέτηση της μονάδας υδατοκαλλιέργειας από χερσαίες υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου.
β) Κάθε δήμος που εισπράττει μίσθωμα σύμφωνα με την περ. α΄, αποδίδει ποσοστό επί του μισθώματος αυτού σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 ή/και Π.Ο.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 2. Το ποσοστό που κάθε δήμος αποδίδει στους ανωτέρω φορείς διαχείρισης είναι ανάλογο του ποσοστού του μισθώματος που εισπράττει.
4. Η απόδοση από τους δήμους των ποσοστών επί των μισθωμάτων της παρ. 1 στους δικαιούχους φορείς διαχείρισης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, πραγματοποιείται αμελλητί και οι σχετικώς απαιτούμενες διαδικασίες εκκινούν αμέσως μετά την είσπραξη του μισθώματος.».