Άρθρο 22 Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«2) Το Συμβούλιο συγκροτείται από την πολιτική ηγεσία και τους Γραμματείς του Υπουργείου, τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, τους Προϊσταμένους των αυτοτελών υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης, τους Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών και τους Προέδρους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΑΤ. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Υπουργός και καθήκοντα γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού ή ο οριζόμενος αναπληρωτής του.».
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και όπου απαιτείται του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται εξειδικευμένα ή και συμπληρωματικά μέτρα πρόληψης, επιτήρησης και ελέγχου σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως ο ορισμός αρμόδιων αρχών και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Η χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

  • 17 Απριλίου 2020, 14:16 | Δημήτρης Βαρελάς

    Να συσταθεί Εθνικός φορέας ελαιολάδου ( Ισως Αυτόνομος)