Άρθρο 19 Δαπάνες προγραμμάτων βρουκέλλωσης και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας

1. Δαπάνες συμβάσεων ιδιωτών κτηνιάτρων εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των αγελαίων βοοειδών (REV-1) έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1677/65137/06.06.2016 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1639) και την υπ’ αρ. 1506/59229/20.05.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1502), οι οποίες μεταφέρθηκαν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών οικονομικού έτους 2020 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και των διατάξεων περί παραγραφής.
2. Εκτροφείς που προσκόμισαν νεκρά βοοειδή, πρόβατα ή αίγες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές κατά τα έτη 2014 και 2015, προκειμένου να εξετασθούν για μεταδοτική σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (ΜΣΕ) και σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδών (ΣΕΒ), ανεξάρτητα αν πραγματοποιήθηκε η εργαστηριακή εξέταση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, δικαιούνται επιχορήγησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της αριθμ. 432/20486/13-2-2014 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 345) και την παρ. 3 του άρθρου 5 της αριθμ. 2725/81140/21-7-2015 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1560), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.