Άρθρο 4 Προστασία αγροτικού φυσικού κεφαλαίου

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το έργο της απογραφής αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με φορείς με εγνωσμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο, συγκεκριμένα με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες ή φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για την επιστημονική τεκμηρίωση θεματικών ενοτήτων της απογραφής.».
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται τα μέτρα για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των γεωργών, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πραγμάτωσή τους και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 9 της Διεθνούς Συνθήκης σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3165/2003 (Α΄ 177). Στα θέματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται ο ορισμός αρμοδίων αρχών, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών και η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων.