Άρθρο 2 Έγγειες βελτιώσεις

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 414/1976 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2α δύναται να ενεργείται και από τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας που εποπτεύει τον Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν τα εγγειοβελτιωτικά έργα, με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.».
2. H περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περιφέρεια, πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους: αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδικευμένους στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προτίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού, ΠΕ ή ΤΕ Γεωλόγων και ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών αντίστοιχα. ββ) Έναν υπάλληλο πτυχιούχο ιδρύματος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού και γγ) έναν υπάλληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.».