Άρθρο 10 Έλεγχοι ζωικής παραγωγής

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48) προστίθεται περ. θ΄ ως εξής:
«θ) Ο έλεγχος της δήλωσης ισοζυγίων αβγών κατανάλωσης.».
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών και των εμπόρων αβγών κατανάλωσης, στο πλαίσιο και των προτύπων εμπορίας για τα αβγά κατανάλωσης της κοινής οργάνωσης αγοράς αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύουν κάθε φορά, για την τήρηση ισοζυγίων αβγών και τη διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων παραγωγής, συλλογής/συσκευασίας και εμπορίας αβγών στην εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», οι διενεργούμενοι έλεγχοι τήρησης των υποχρεώσεων, οι διοικητικές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την επιβολή ή και την εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον έλεγχο της αγοράς αβγών κατανάλωσης, των θεμιτών εμπορικών πρακτικών, της ιχνηλασιμότητας και της παραπλάνησης του καταναλωτή.».