ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης

Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4384/2016 (A΄ 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτροπή με την ονομασία «Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», έργο της οποίας είναι η έγκριση του σχεδίου επιλογής των εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) του άρθρου 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 27) και η σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσής του.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής της περ. β΄, καθορίζονται η συγκρότηση, η θητεία και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.
β) Tο Τμήμα του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως:
αα) Η αρμόδια αρχή για τη συγκέντρωση και τη διασταύρωση όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτίμηση των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής, την εκτίμηση και διαβίβαση των τυπικών αποδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Eurostat και την υλοποίηση της τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.
ββ) Το όργανο – σύνδεσμος της παρ. 1 του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1217/2009.
γ) Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
αα) Το σχέδιο κατανομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα, οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τη λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ.
ββ) Η οριστικοποίηση της κατανομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της υποπερ. αα΄ και το ύψος της κατ’ έτος κατ’ αποκοπή αμοιβής στους γεωργούς για την παροχή στοιχείων στο ΔΙΓΕΛΠ.
γγ) Οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και το ύψος της κατ’ έτος κατ’ αποκοπή αμοιβής στους γεωργούς για τη διενέργεια προσανατολισμένων δειγματοληψιών σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή/και γεωργικές εκμεταλλεύσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που διενεργούνται στα πρότυπα του ΔΙΓΕΛΠ.
δδ) Οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, καθώς και το ύψος της κατ’ έτος κατ’ αποκοπή αμοιβής στους γεωργούς για την εκτίμηση των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής ή/και την υλοποίηση της τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εγκρίνονται το ύψος της δαπάνης, η διάθεση και η κατανομή των πιστώσεων, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν στη χρηματοδότηση: αα) του ΔΙΓΕΛΠ, ββ) των προσανατολισμένων δειγματοληψιών και γγ) της εκτίμησης των τυπικών αποδόσεων φυτικής και ζωικής παραγωγής ή/και της υλοποίησης της τυπολογίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.».