Άρθρο 21 Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ως κεντρικές αρμόδιες αρχές για την οργάνωση, την εποπτεία, το συντονισμό και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, που διεξάγονται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που θεσπίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου κανονισμού, ορίζονται οι Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το ΥΠΑΑΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως εξής:
α) Για τον τομέα της περ. α΄:
αα) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που παράγονται στις εγκαταστάσεις και στις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως ισχύει,
ββ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε κάθε στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και κατά την τυποποίηση και συσκευασία των πρωτογενών αυτών προϊόντων,
γγ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004,
δδ) ο ΕΦΕΤ για όλα τα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις περ. αα΄, ββ΄και γγ΄ καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
β) για τον τομέα της περ. β΄:
αα) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, όσον αφορά τους σπόρους προς σπορά (πολλαπλασιαστικό υλικό),
ββ) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τον τομέα της σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, όσον αφορά όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες σπόρων εκτός των σπόρων προς σπορά,
γ) για τον τομέα της περ. γ΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας,
δ) για τον τομέα της περ. δ΄ η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής,
ε) για τον τομέα της περ. ε΄ η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής,
στ) για τον τομέα της περ. στ΄ η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής,
ζ) για τον τομέα της περ. ζ΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας,
η) για τον τομέα της περ. η΄ η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας,
θ) για τον τομέα της περ. θ΄ η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων,
ι) για τον τομέα της περ. ι΄ η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ορίζονται ως κεντρικές αρμόδιες αρχές οι Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΑΑΤ δια των Διευθύνσεών τους και ο εποπτευόμενος από το ΥΠΑΑΤ ΕΦΕΤ, ως εξής:
α) η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τα αναφερόμενα στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625,
β) η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, εκτός των υποπερ. ββ΄, γγ΄ και δδ΄ της περ. δ΄ της παρούσας παραγράφου,
γ) ο Ε.Φ.Ε.Τ. για τα τρόφιμα που δεν περιλαμβάνονται στις περ. α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα,
δ) η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:
αα) για τις ζωοτροφές,
ββ) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625,
γγ) για τους ελέγχους υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων μέσα και επάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005,
δδ) για τους σπόρους προς σπορά και το λοιπό πολλαπλασιαστικό υλικό μέχρι την διαδικασία σποράς ή φύτευσης.
3. Για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως η κεντρική αρμόδια αρχή για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εάν κατά τους εν λόγω ελέγχους εντοπίζονται πιθανές δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 91 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η οποία για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης παρακολουθεί και τις εισροές-εκροές.
4. Για την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνιστάται στο ΥΠΑΑΤ Συντονιστική Επιτροπή Επίσημων Ελέγχων (ΣΕΕΕ), με πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η ΣΕΕΕ, ορίζονται τα μέλη της και καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με το έργο και τη λειτουργία της.
5. Για την εφαρμογή της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 το ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδιο για τον συντονισμό της συνεργασίας και των επαφών με την Επιτροπή και με τα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες, δια των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παρ. 1 κατά περίπτωση.
6. Για την εφαρμογή του άρθρου 109 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνιστάται στο ΥΠΑΑΤ ομάδα Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), με τα καθήκοντα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η ομάδα ΠΟΕΣΕ αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται η ομάδα ΠΟΕΣΕ, ορίζονται τα μέλη της και καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παρ. 1, κατά περίπτωση, μπορεί να καθορίζονται τα λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, καθώς και των εκτελεστικών ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ιδίως ο καθορισμός, η κατανομή και η εξειδίκευση αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, ο ορισμός των αρμόδιων κατά περίπτωση Διευθύνσεων ως κεντρικών αρχών των παρ. 1, 2 και 3, ο ορισμός των λοιπών αρμόδιων αρχών, πέραν των κεντρικών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αρχές εφαρμογής εποπτείας και διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισμός τελών, η θέσπιση κυρώσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επέρχονται οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων, προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων και υπουργικών αποφάσεων, για την εκπλήρωση του σκοπού του πρώτου εδαφίου.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου:
α) καταργείται η υπ΄αρ. Β3-32/26.03.2003 απόφαση τoυ Γεωργίας (Β΄ 386),
β) όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται κεντρικές αρμόδιες αρχές, για θέματα που αφορούν ελέγχους στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, νοούνται πλέον οι κεντρικές αρμόδιες αρχές του παρόντος.

 • 21 Απριλίου 2020, 15:39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να παραταθεί η διαβούλευση – καθώς λόγω της συγκυρίας (COVID 19 κλπ) – τα σχόλια στην διαβούλευση είναι μέχρι στιγμής ελάχιστα (23 έως τις 14:05 της 21-4-2020).

 • 21 Απριλίου 2020, 14:05 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 21, (παράγραφοι 4, 5 & 7)

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Α) Συμφωνώ με το απόλυτα με την άποψη του κ. Αραμπατζή (για τις παραγράφους 4 και 5).

  Β)Επίσης η διατύπωση της παραγράφου 7 του άρθρου πάσχει ιδίως στα σημεία που αναφέρει (Εδάφια 1 , 2 & 3 -βλ. επισημάνσεις μου με κεφαλαία γράμματα) ότι:
  «7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΤΥΧΟΝ συναρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση των κεντρικών αρμόδιων αρχών της παρ. 1, κατά περίπτωση, ΜΠΟΡΕΙ να καθορίζονται τα λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, καθώς και των εκτελεστικών ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που προβλέπονται στον κανονισμό αυτό. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ιδίως ο καθορισμός, η κατανομή και η εξειδίκευση αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, ο ορισμός των αρμόδιων κατά περίπτωση Διευθύνσεων ως κεντρικών αρχών των παρ. 1, 2 και 3, ο ορισμός των λοιπών αρμόδιων αρχών, πέραν των κεντρικών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ για την ασφάλεια των τροφίμων, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισμός τελών, η θέσπιση κυρώσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
  Με την ίδια απόφαση επέρχονται οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΤΡΠΟΠΟΙΗΣΗ ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, Προεδρικών Διαταγμάτων, Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων, για την εκπλήρωση του σκοπού του πρώτου εδαφίου.

  Θα επανέλθω με περισσότερα επί του άρθρου 21 στην διαβούλευση όσον προλάβω. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποστείλω αρμοδίως μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου.

 • 21 Απριλίου 2020, 14:49 | Πανελλήνια ΄Ενωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

  Συμφωνούμε με την πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημ. Υγείας. Ο έλεγχος των τροφίμων περιλαμβάνεται στις δράσεις Δημόσιας Υγείας, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο προοίμιο του Κανονισμού.
  Επιπρόσθετα της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να προστεθούν στα ίδια εδάφια και οι Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας, οι οποίες συντονίζουν τον έλεγχο των τροφίμων στην περιοχή ευθύνης τους.

  Για την Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.
  Ο Πρόεδρος Β. Διαμαντόπουλος
  Η Γεν. Γραμματέας Μ. Τσαντίδου

 • 21 Απριλίου 2020, 14:46 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

  από Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

  Ως Επαγγελματική κλαδική Ένωση των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, υγειονομικού κλάδου που στις βασικές αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και η άσκηση υγειονομικών ελέγχων στις επιχειρήσεις τροφίμων, έχουμε να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα ακόλουθα.
  Άμεσος στόχος της ασφάλειας των τροφίμων αποτελεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ο δε βασικός στόχος του ελέγχου των τροφίμων, αποβλέπει στην προστασία της ανθρώπινης και της δημόσιας υγείας από οιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο που συνδέεται με τα τρόφιμα.
  Στο πνεύμα αυτό εκτιμούμε ότι η οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που αφορά στον ορισμό κεντρικών αρχών (όπως το παρόν άρθρο ) δεν μπορεί να μη συμπεριλαμβάνει το Υπ. Υγείας (πέραν του ΥΠΑΑΤ και του ΕΦΕΤ), του οποίου καταστατική αρμοδιότητα αποτελεί η προστασία της Δημόσιας Υγείας που επιτυγχάνεται (και) μέσω της ασφαλείας των τροφίμων.
  Ειδικότερα δε, προτείνουμε σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο ΕΦΕΤ, να προστεθεί και η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπ. Υγείας (δεδομένης της νομοθετικής και οργανωτικής επάρκειας αλλά και της μακρόχρονης εμπειρίας του στη πρόληψη τροφιμογενών νοσημάτων.)
  Συγκεκριμένα προτείνουμε αυτή τη συμπλήρωση στις περιπτώσεις: 1.α-δδ,1.β-δδ,2.γ
  Τέλος να συμπληρωθεί στη παρ.8 ως γ): «ο ορισμός των κεντρικών αρμοδίων αρχών δεν θίγει αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων όπως η νομοθεσία ορίζει.»

  από τη Δ.Ε. της Π.Ε.Ε.Δ.Υ.

 • 15 Απριλίου 2020, 19:16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

  (Σχόλιο επί του άρθρου 21, παράγραφος 4 και 5)

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)2017/625 αναφέρεται ότι τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ορίζουν της αρμόδιες αρχές τους ξεχωριστά για κάθε ένα από τους τομείς ενδιαφέροντος του κανονισμού 2017/625 όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού.

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του κανονισμού 2017/625 ορίζεται σαφώς (ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ότι ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ το Κράτος Μέλος ορίζει περισσότερες από μία αρχές για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων τότε, σύμφωνα με το σημείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 πρέπει, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκόμενων αρχών του εν λόγω τομέα, να ορίζεται ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (σημείο β, παράγραφος 2, άρθρου 4 του κανονισμού 2017/625) η ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (single competent authority) ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ του άρθρου 1, παράγραφος 2 του κανονισμού 2017/625.

  Άρα, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 21 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ.