ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Άρθρο 11 Αλιευτικές ρυθμίσεις

1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν υπάρχει κίνδυνος μείωσης ή καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων και ιδιαίτερα του γόνου των ψαριών, ή άλλων υδρόβιων οργανισμών ή κίνδυνος γενικότερης διαταραχής του υδάτινου οικολογικού συστήματος ή για λόγους ρύθμισης της αλιείας, μπορεί, με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αλιείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επιβάλλονται για χρονική περίοδο μέχρι ένα (1) έτος ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά της αλιείας μέτρα σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τα διατάγματα που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να απαγορευθεί η αλιεία σε ορισμένη απόσταση από τις ακτές ή σε ορισμένο βάθος υδάτων, με ορισμένους τύπους σκαφών ή ορισμένα εργαλεία, ή η αλιεία ορισμένων ειδών, μεγεθών και ποσοτήτων αλιευμάτων σε μια ή περισσότερες θαλάσσιες, λιμνοθαλάσσιες, λίμνιες και ποτάμιες περιοχές. Η ισχύς των μέτρων που έχουν ληφθεί με τις αποφάσεις αυτές, μπορεί να παραταθεί με όμοιες αποφάσεις μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.».
2. α) Η περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), καταργείται.
β) Η περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που επιβλήθηκε με απόφαση που εκδόθηκε μέχρι την 31η.12.2014 διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή το οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία τηρείται.».
γ) Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της πορείας αποπληρωμής και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των χρηματικών προστίμων που προβλέπονται στην παρ. 5.».
3. Το από 23-3/8-4-1953 β.δ. (Α΄ 81), τροποποιείται ως εξής:
α) Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της επομένης της πανσελήνου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου της συγκεκριμένης ημέρας μέχρι την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας.».
β) Με το άρθρο 15 προστίθεται άρθρο 15α ως εξής:
«Άρθρο 15α
Οι απαγορεύσεις στη διενέργεια αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, αφορούν σε όλη την αλιευτική δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου και εφαρμόζονται στο σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια αλιείας με αυτό.».

 • 21 Απριλίου 2020, 10:03 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

  1. Άρθρο 11 παρ. 2β. Η περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
  «γ) Η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης άδειας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που επιβλήθηκε με απόφαση που εκδόθηκε μέχρι την 31η.12.2014 διαγράφεται, εφόσον έχει καταβληθεί από τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη το επιβληθέν χρηματικό πρόστιμο ή το οφειλόμενο ποσό του χρηματικού προστίμου έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία τηρείται.».
  Παρατηρήσεις :
  Παρακαλούμε όπως επιδείξετε, για τελευταία φορά, γενναιότητα και συναινέσετε όπως διαγραφούν οι διοικητικές κυρώσεις της αφαίρεσης της άδειας του σκάφους με αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι την 31-12-2015, για τον εξής σοβαρότατο λόγο :
  Στις 24-4-20215 εκδόθηκε το ΦΕΚ 695Β Υ.Α 2287/40083/7.4.2015 ΑΔΑ: 7ΡΜΠ465ΦΘΗ-Γ0Ξ, που αφορούσε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων – ΟΣΠΑ . Επί της ουσίας, ξεκίνησε η ηλεκτρονική καταγραφή της αλιευτικής μας δραστηριότητας μέσω ERS. Ακολούθησε μία περίοδος προσαρμογής, στην διάρκεια της οποίας έλαβαν χώρα αρκετά σφάλματα από πλευράς αλιέων, οι οποίοι ως γνωστόν είναι άνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, είτε από άγνοια είτε από αμέλεια, κυρίως όμως ανέκυψαν πολυάριθμα τεχνικά προβλήματα. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου πολλές φορές είχαν αναρτηθεί ανακοινώσεις για τη διακοπή του ΟΣΠΑ λόγω τεχνικών προβλημάτων.
  Ορισμένες Λιμενικές Αρχές χωρίς να ξέρουν πως λειτουργεί το ΟΣΠΑ και τα τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν, Λιμενικές αρχές οι οποίες δεν αναγνώριζαν τις αναρτήσεις στο site του ΥΠΑΤΤ, με τη δικαιολογία ότι δεν είχαν υποχρέωση, μοίραζαν με απίστευτη ευκολία ακρίτως και αδίκως βεβαιώσεις παραβάσεων ( = αλιευτικών παραβάσεων ), για μη ορθή καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας. Οι αλιείς πλήρωσαν το πρόστιμο ( πολλές φορές διπλάσιο λόγω άδικης υποτροπής ), έκαναν προσφυγές, ζήτησαν κατ΄ εξαίρεση την εκδίκαση τους στο Συμβούλιο Αλιείας, κάτι που δεν έγινε. Έκτοτε, η σκιά της ενοχής και της υποτροπής τους βαραίνει .
  Εναλλακτικά, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την περίπτωση να διαγραφούν οι διοικητικές κυρώσεις της αφαίρεσης της άδειας του σκάφους, για όλες τις παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με το ERS, μέχρι 31-12-2015.
  *** Θα θέλαμε να σας τονίσουμε το σημαντικότατο έργο του Συμβουλίου Αλιείας και την αναγκαιότητα αυτού.
  Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το Συμβούλιο Αλιείας είναι το μοναδικό όργανο που μπορεί να ισορροπήσει και να κρίνει τη διαφορετικότητα και την άνιση μεταχείριση από Λιμεναρχείο σε Λιμεναρχείο. Είναι αυτό που μπορεί να κρίνει αλλά και να αναγνωρίσει τα ανθρώπινα λάθη από τη μία πλευρά αλλά και τις υπερβολές και τις ακραίες καταστάσεις από τις Λιμενικές αρχές, που πολλές φορές λειτουργούν υπέρ του δέοντος τιμωρητικά, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου θα έπρεπε ολοφάνερα να έχουν αποφασίσει υπέρ του διοικούμενου.
  2. Άρθρο 11 παρ. 3,
  Το από 23-3/8-4-1953 β.δ. (Α΄ 81), τροποποιείται ως εξής:
  α) Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) Κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της επομένης της πανσελήνου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου της συγκεκριμένης ημέρας μέχρι την ανατολή του ηλίου της επομένης ημέρας.».

  Παρατήρηση :
  Ένα πάγιο αίτημα της ΠΕΠΜΑ επί σειρά ετών, σωστά διατυπωμένο, επιτέλους ικανοποιείται.

  3. Άρθρο 11 παρ. 3β, προσθήκη του άρθρου 15α επί του άρθρου 15 του από 23-3/8-4-1953 Βασιλικού διατάγματος,

  «Άρθρο 15α»
  Οι απαγορεύσεις στη διενέργεια αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γρι γρι) που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, αφορούν όλη την αλιευτική δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση και την ανάσυρση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου κι εφαρμόζονται στο σύνολο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια αλιείας με αυτό.».
  Παρατηρήσεις :

  I. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Α. Κοινοτική νομοθεσία.
  Με τον κανονισμό 1967/2006 προσδιορίστηκαν οι απαγορεύσεις για το Γριγρί, οι οποίες σχετίζονται με την απόσταση από την ακτή και το βάθος θάλασσας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 αυτού. Στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται ρητά:
  «απαγορεύεται η χρήση Γριγρί…»
  Στο άρθρο 2 του ιδίου κανονισμού δίνεται ο ορισμός του αλιευτικού εργαλείου γριγρί ως ακολούθως:
  α) «γριγρί»: κυκλωτικό δίχτυ, το κάτω µέρος του οποίου κλείνει µε τη βοήθεια ενός σχοινιού (στίγκου) που βρίσκεται στο κάτω µέρος του διχτύου, το οποίο διέρχεται από σειρά δακτυλίων κατά µήκος του κάτω γραντιού, βοηθώντας το στιγκάρισµα και το κλείσιµο του διχτυού. Τα γρι-γρι µπορούν να χρησιμοποιούνται για την αλιεία µικρών πελαγικών ειδών, µεγάλων πελαγικών ειδών ή βενθικά είδη,
  Β. Εθνική νομοθεσία.
  Το από 23-3/8-4-1953 Βασιλικό διάταγμα το οποίο μνημονεύεται και το οποίο θεσπίζει σχετικές απαγορεύσεις, έχει καταφανή συνάφεια με τα προβλεπόμενα στον ΕΚ 1967/2006, σε ότι αφορά το αλιευτικό εργαλείο, υπό την γενική μορφή του, χωρίς να αναφέρει ξεχωριστά τους δυο τύπους του (ημέρας-νύχτας) και εν προκειμένω προβλέπει ρητά:
  «απαγορεύεται η αλιεία με κυκλικά δίχτυα…»
  Αποτελεί δε, κατά πολύ παλαιότατο νομοσχέδιο πλην όμως σοφό, δίκαιο και ξεκάθαρο και ρυθμίζει με σαφήνεια την λειτουργία του Γριγρί επί σειρά δεκαετιών..
  Επιπλέον και ομόγνωμα με το εδάφιο ΙΙ θέση 4 και 5 του Παραρτήματος ΚΑΝ. 1281/2005 γίνεται σαφής αναφορά σε δύο εκ των ελάχιστων πληροφοριών που εμπεριέχονται στην άδεια αλιείας ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και συγκεκριμένα:

  4. Κύριο αλιευτικό εργαλείο
  5. Βοηθητικό αλιευτικό εργαλείο

  Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΚΑΝ. 26/2004 περί Καθορισμού δεδομένων και περιγραφής μιας καταχώρησης:

  Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι στον Πίνακα θέση Κυκλωτικά εργαλεία του ΚΑΝ. 26/2004 περί «Κωδικοποίηση αλιευτικών εργαλείων» :

  Αναφέρονται επακριβώς τα αλιευτικά εργαλεία ενός Γρι-γρι, τα οποία είναι μόνο τα δίχτυα.

  Τα πράγματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα και με σαφήνεια καθορισμένα, ήτοι :
  Αλιευτικό εργαλείο Γριγρί είναι το κυκλωτικό δίχτυ και μόνο, και είναι καταχωρημένο στην άδεια αλιείας του σκάφους με τον κωδικό PS και οι τυχόν απαγορεύσεις έχουν να κάνουν με την χρήση του.
  Πράγματι η ως άνω διαπίστωση επισφραγίζεται με τον ορισμό της αλιευτικής δραστηριότητας όπως διατυπώνεται στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1224/2009 και 404/2011, και περιλαμβάνει όλα τα αλιευτικά εργαλεία, ήτοι : Γριγρί, τράτα, αδρανή εργαλεία (στατικά δίχτυα, παγίδες κ.λπ.).
  1224/2009 άρθρο 4
  1) ως «αλιευτική δραστηριότητα» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με την αναζήτηση αλιευμάτων, τη ρίψη, την πόντιση, τη σύρση και την ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων επί του σκάφους, τη μεταφόρτωση, τη διατήρηση και τη μεταποίηση επί τους σκάφους, τη μεταβίβαση, τον εγκλωβισμό, την πάχυνση και την εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων
  Είναι σαφές, στο κομμάτι που αφορά στο Γριγρί, ως αλιευτική δραστηριότητα ορίζεται : η ρίψη, ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων επί του σκάφους,
  Εν κατακλείδι,
  Η άσκηση αλιευτικής δραστηριότητας με το αλιευτικό συγκρότημα Γριγρί είναι έννοια αρρήκτως και αμφιμονοσήμαντα συνδεδεμένη με την χρήση και μόνο του κυκλικού διχτύου του, και επί αυτής ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες απαγορεύσεις.

  II.
  Δια του προτεινόμενου άρθρου του σχεδίου νόμου επιχειρείται αυθαίρετα και καταχρηστικά η επέκταση των απαγορεύσεων της διενέργειας αλιείας με γρι-γρι, που μέχρι και σήμερα εστιάζεται στην πόντιση και μόνο του κυκλικού δικτύου, σε κάτι πρόσθετο, που δεν αποτελεί αλιευτικό εργαλείο, η δε χρήση του δεν συνιστά διενέργεια αλιείας, όπως είναι ο χρησιμοποιούμενος βοηθητικός εξοπλισμός ( γενικά και αόριστα * ), κάτι που ουδόλως προβλέπεται σε Ενωσιακό κι Εθνικό δίκαιο, όπως αναλύσαμε και μάλιστα χωρίς ουδεμία επιστημονική ή μη, αιτιολόγηση περί της αναγκαιότητας αυτού του μέτρου ! ! !
  ( Δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί ως αιτιολόγηση, μια απλή μεταφορά ενός ορισμού του κανονισμού ελέγχου, δηλαδή της αλιευτικής δραστηριότητας, ο οποίος ορισμός μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνει το προτεινόμενο…)

  Οφείλουμε τέλος να επισημάνουμε, ότι το επίμαχο άρθρο, διαστρεβλώνει αριστοτεχνικά τα δεδομένα, είναι δε διατυπωμένο μέσα σε ένα πέπλο γενικότητας και απροσδιοριστίας ( * ), με τέτοιο τρόπο ώστε ουδείς εκτός από όσους δραστηριοποιούνται με το αλιευτικό εργαλείο Γριγρί δεν θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται και θα το προσπεράσει ως επουσιώδες. Είναι, όμως προφανές για τους γνωρίζοντες, ότι ο εξοπλισμός περί ου ο λόγος, είναι οι σχεδίες που φέρουν λάμπες λουξ, τις οποίες χρησιμοποιεί το Γριγρί νύχτας για την προσέλκυση των ψαριών !
  * ( εκτιμούμε ότι, θα διευκρινιστεί εκ των υστέρων με υποκειμενική- περιπτωσιακή εγκύκλιο, η οποία δεν είναι δυνατόν να εισάγει δίκαιο. Πρόκειται για κακονομία από πρόθεση ή αμέλεια.).
  Επίσης επιχειρώντας στον υπό διαβούλευση Νόμο να επεκταθούν οι απαγορεύσεις και στην πόντιση των λαμπών λουξ, είναι πρόδηλο ότι θα προκύψει απροσδιοριστία στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίως µη τήρηση νομιμότητας κι εν τέλει κατά σύνολο παρερμηνεία του, επιλεκτική και προβληματική εφαρμογή του, πολυνομία µε ασάφειες και κακή νομοθέτηση, κυρίως δε νομοθέτηση πέραν των ορίων εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος καθώς επίσης και ύπαρξη διοικητικών δυσλειτουργιών κατά την εφαρμογή του.
  Άλλωστε μία νέα απαγόρευση εκ του μη όντος για το Γριγρί, με το ήδη βεβαρημένο πλαίσιο απαγορεύσεων, θα δημιουργήσει σοβαρότατα και άδικα προβλήματα, καθόσον εφόσον βεβαιωθούν τέτοιου είδους παραβάσεις και με την συγκεκριμένη αιτιολόγηση, θα πάσχουν και λόγω έλλειψης πραγματικών περιστατικών και παραδεκτών αποδεικτικών στοιχείων για την έκδοσή τους, δεδομένου ότι: α) με την αριθ. 21/2001 απόφαση του το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου έκρινε ότι η πόντιση και μόνο της φωτιστικής συσκευής δεν συνιστά αυτοτελώς παράβαση. Αντίθετα παράβαση συνιστά η ρίψη και μόνο των κυκλικών διχτύων και β) με την αριθ. 522/2004 απόφαση του το τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε, με την ίδια αιτιολογία του Μονομελούς, την έφεση του Ελληνικού δημοσίου.
  III.
  Κατόπιν των ανωτέρω σε καμία περίπτωση η λάμπα λουξ δεν δύναται να θεωρηθεί εν δυνάμει κύριο αλιευτικό εργαλείο, από το οποίο να προκύπτει βούληση παρανόμου αλιευτικής δραστηριότητας, άλλως θεωρείται προαιρετικό και παρελκόμενο βοήθημα του αλιευτικού συγκροτήματος του γριγρί νύχτας, κατά την χρήση του οποίου, δεν κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτική η πόντιση της.
  Λογίζεται επίσης επιβεβλημένο να σας επισημάνω ότι με το ανωτέρω αλιευτικό βοήθημα του Γριγρί σε καμία περίπτωση δεν δεσμευόμαστε για την χρήση του, καθόσον όπως σας γνωρίζουμε, κατά την διάρκεια της νύχτας από πλευράς μας κι εφόσον εντοπισθούν αλιεύματα επιχειρείται η τυφλή ρίψη άνευ χρησιμοποίησης λαμπών.
  Περαιτέρω, η τοποθέτηση σχεδίας με την λάμπα λουξ δεν δεσμεύει το σκάφος για την χρήση του διότι, είτε μπορεί να μην έχει συγκεντρώσει ψάρια, είτε να έχει μετατοπιστεί (**) από την αρχική του θέση, είτε να λάβει χώρα επιδείνωση καιρικών συνθηκών με συνέπεια αδυναμία διενέργειας αλιείας και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων. Σ αυτές τις περιπτώσεις ανελκύεται επί του σκάφους, το οποίο αποχωρεί.
  ** Η τελική θέση μιας σχεδίας, μπορεί να μεταβληθεί από την αρχική θέση πόντισης, συνέπεια εξωγενών παραγόντων όπως : α) να μεταβληθεί λόγω μεταβολής της φοράς του ανέμου β) να παρασυρθεί λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, γ) ο τρόπος πόντισης που γίνεται με αγκυροβολία από την φύση του δίνει την δυνατότητα μετατόπισης κυκλικά από το αρχικό σημείο πόντισης σε κύκλο διαμέτρου 50 μέτρων τουλάχιστον και δ) οικειοθελής σύρση κι απομάκρυνση της σχεδίας από τους διενεργούντες αλιευτική δραστηριότητα σε μεγαλύτερα βάθη κι αποστάσεις προκειμένου να επιτύχουν νόμιμη ρίψη, αλλά και να αποφύγουν ζημία του κυκλικού εργαλείου τους.
  Για τους ανωτέρω λόγους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμπεριέλαβε στον ορισμό της αλιευτικής δραστηριότητας, την πόντιση των λαμπών λουξ καθόσον δεν θεωρείται αλιευτικό εργαλείο και πολύ ορθά δεν μνημονεύεται σε ουδεμία κανονιστική διάταξη.

  Συμπέρασμα :
  Η προτεινόμενη ρύθμιση, σε ότι αφορά την χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού (λάμπα λουξ) είναι αυθαίρετη και πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της διότι και πάλι ο κάθε αλιέας θα αναγκαστεί να προσφύγει σε παν ένδικο βοήθημα προς υποστήριξη εν τέλει των δικαιωμάτων του σε ότι αφορά την απαγόρευση αυτή.

 • 18 Απριλίου 2020, 16:02 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Είναι απολύτως απαραίτητο να αλλάξει η ημερομηνία διαγραφής των Αλιευτικών Προσφυγών τουλάχιστον μέχρι 31-12-2016. Το 2015 εφαρμόσθηκε η καταγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας μέσω του ΟΣΠΑ Λίγο οι αλιείς που λογικό να κάνουν κάποια λάθη, λίγο τα σύστημα που παρουσίαζε πολλά τεχνικά προβλήματα λίγο οι λιμενικές αρχές που χωρίς να γνωρίζουν πως λειτουργεί η εφαρμογή βεβαίωσαν πολλές άδικες παραβάσεις. Αποτέλεσμα: να επωμισθούν οι αλιείς όλο το κόστος της δυσλειτουργίας της εφαρμογής. Οι Λιμενικές Αρχές ως γνωστόν αργούν να βγάλουν αποφάσεις. Πληρώθηκαν τα πρόστιμα, κατατέθηκαν προσφυγές με την ελπίδα να εκδικαστούν για να βρούμε το δίκιο μας και τώρα θα ξαναπληρώσουμε χωρίς στην ουσία να φταίμε; Πόσο άδικο είναι αυτό; Κυρίως τώρα. Παρακαλούμε πολύ κάτι πρέπει να γίνει.

 • 16 Απριλίου 2020, 12:13 | Γιώργος

  Για τις Διοικητικές κυρώσεις που αφορούν το Σ. Αλιείας.
  Για να επιδοθεί μια κλήση σε απολογία και να βγεί μια απόφαση περνάει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 2015 ήταν η χρονιά της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού ημερολογίου για την καταγραφη της αλιευτικής δραστηριότητας. Λίγο οι ψαράδες που δεν γνώριζαν λίγο οι Λιμενικές Αρχές που και αυτές δεν γνώριζαν βεβαιώθηκαν άδικες αλιευτικές παραβάσεις. Εγιναν οι προσφυγές, πληρώθηκαν τα πρόστιμα, ζητήθηκε η κατ’ εξαίρεση εξέταση των προσφυγών, δεν εξετάστηκαν και τώρα μας ζητάτε να τις πληρώσουμε. Τις πληρώσαμε ήδη μια φορά και όποιος ήταν υπότροπος το χρηματικό πρόστιμο ήταν μεγάλο και οι ημέρες στέρησης της άδειας του σκάφους διπλές. Γι’ αυτό είναι σωστό και δίκαιο η ημερομηνία διαγραφής να αλλάξει και απο 31-12-2014 να γίνει τουλάχιστον 1-1-2016 ή ακόμη 31-12-2016 για να μπορέσει να συμπεριλάβει και αυτές τις αποφάσεις που εκδόθηκαν στο 2016.

 • 15 Απριλίου 2020, 11:10 | ΝΙΚΟΣ

  Το Συμβούλιο Αλιείας είναι το μοναδικό όργανο που μπορει να μας προστατεύσει απο τις εκάστοτε Λιμενικές Αρχές μια που πολλές απο αυτές ακολουθούν τη δική τους γραμμή χωρίς αντικειμενικότητα. Είναι το μοναδικό όργανο που μας προστατεύει απο τα εξώφθαλμα των Λιμενικών Αρχών του ΚΠΑ και όχι μόνο.
  Θα θέλαμε να μεγαλώσει ο χρόνος διαγραφών των παραβάσεων μια που το 2015 ήταν η χρονία λειτουργίας του ΟΣΠΑ και πολλές Λιμενικές Αρχές μη γνωρίζοντας πως λειτουργεί το σύστημα καθώς και τα αποδεδειγμένα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονταν βεβαίωσαν άδικες παραβάσεις.Επιπλέον να υπάρξει η δυνατότητα για όποιον το επιθυμεί να εκδικαστούν οι προσφυγές του. Είναι άδικο να σου έχει βεβαιωθεί παράβαση που τη θεωρείς άδικη να έχεις πληρώσει το πρόστιμο και στη συνέχεια κυρίως τώρα που εχουμε μείωση τζίρου πάνω απο 50% λόγω πανδημίας να καλεστείς να την εξαγοράσεις. Θα μπορούσε να μειωθεί και το ποσό της εξαγοράς.

 • 14 Απριλίου 2020, 12:56 | ΚΛΕΙΩ

  Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΟΜΩΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΗΟΥΡΓΗΘΕΙ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΧΘΕΙ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΠΟΙΝΕΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΣΟΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.