Άρθρο 16 Ρυθμίσεις Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1474/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων του Επιμελητηρίου διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία κάθε τέσσερα (4) χρόνια, μέσα στο διάστημα από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου, σε όλη την Επικράτεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του π.δ. 334/1985, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αλληλογραφία. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής τους προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει επίσης την ημέρα διεξαγωγής ολικής ή μερικής επαναληπτικής εκλογής, είτε σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, είτε σε περίπτωση ματαίωσης της ψηφοφορίας, σε ορισμένο εκλογικό τμήμα, για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο.».
β) Στο άρθρο 6 του ν. 1474/1984 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. α) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης η τριετής θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος ορίζεται τετραετής και οι ανά τριετία εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων αυτών που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος διενεργούνται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.
β) Οι επόμενες από τη δημοσίευση της παρούσας εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα διεξαχθούν το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Δεκεμβρίου του 2022 με ανάλογη παράταση της θητείας των οργάνων αυτών.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1474/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..».
3. α) Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1474/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους Α΄ και Β΄, στον Γενικό Γραμματέα, στον Οργανωτικό Γραμματέα και στον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και στους Προέδρους των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε.) των περιφερειακών παραρτημάτων καταβάλλονται κατά μήνα έξοδα παράστασης, το ποσό των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1474/1984 καταργείται.

 • 21 Απριλίου 2020, 09:51 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

  Να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει θεσμοθετημένα όργανα όπως και η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων που είναι και το ανώτερο, δημοκρατικό όργανο που διαθέτει, το οποίο θα έπρεπε να έχει εκφραστεί για τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει τις λειτουργίες του επιμελητηρίου.
  1. Χρειαζόμαστε ένα εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Επιμελητηρίου των Γεωτεχνικών και όχι μια αποσπασματική διάταξη που αφορά τις εκλογές και τη χρηματική αποζημίωση κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των παραστημάτων. Δημιουργείται έμμισθους προέδρους στα παραρτήματα και στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς επαρκή αιτιολογία και χωρίς διασαφήνιση του αποτελέσματος, δηλαδή τα έμμισθα πλέον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Παραρτημάτων θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο ΓΕΩΤΕΕ;
  2. Είναι αίτημα όλων των Γεωτεχνικών η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του παραρτήματος και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα με διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων – Διοικητικό Συμβούλιο, Διοικούσες Επιτροπές, Γενική Συνέλευση, μέλη του Επιμελητηρίου-.
  3. Οι εκλογές οφείλουν να διεξαχθούν κανονικά γιατί τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια και Διοικούσες Επιτροπές έχουν εκλεγεί για μία τριετία από τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ. Είναι παράβαση της δημοκρατικότητας και της βούλησης των μελών του Επιμελητηρίου η παράταση για ένα χρόνο επιπλέον. Εφόσον παραμείνει η αλλαγή για εκλογές κάθε τέσσερα χρόνια, τότε η θητεία αυτή πρέπει να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, μετά την ψήφιση της νέας διάταξης. Με ποιο δημοκρατικό δικαίωμα δίνεται ένα έτος παράταση στα Διοικητικά Συμβούλια και Διοικούσες Επιτροπές; Είναι η βούληση των μελών του επιμελητηρίου αυτή; Είναι εντελώς αντιδημοκρατική η συγκεκριμένη διάταξη για τις εκλογές.

  Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Κρήτης