Άρθρο 14 Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς

1. Η παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«1α. α) Η αναγνώριση των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυμάτων της χώρας που είναι αντίστοιχες/α με τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πιστοποιείται με κοινή απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ και επιτόπιο έλεγχο από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ίδιου Υπουργείου. Για την αναγνώριση, η ενδιαφερόμενη δημόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυμα υποβάλλει προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών της/του, η οποία φέρει υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου αυτής/αυτού και σφραγίδα και η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) πλήρη στοιχεία της σχολής ή του ιδρύματος (όπως επωνυμία, διακριτικό τίτλο, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας και αριθ. ΓΕΜΗ),
ββ) αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο με εκείνο που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 (π.δ. 126/2000, Α΄ 111),
γγ) αριθμό αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ),
δδ) βιογραφικά των εκπαιδευτών,
εε) αν η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, την επωνυμία και τον κωδικό αριθμό έγκρισης καθώς και αντίγραφο του μισθωτηρίου-συμφωνητικού,
Η αίτηση αναγνώρισης εξετάζεται ως προς την πληρότητά της και προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος για την αξιολόγηση των χώρων εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών καθώς και για τον δειγματοληπτικό έλεγχο των φακέλων των εκπαιδευομένων. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από δύο (2) κτηνιάτρους του Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ και, αν τα αποτελέσματά του είναι θετικά, η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ για τις ενέργειές της, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
β) Σπουδαστές σχολών ή ιδρυμάτων της περ. α΄, οι οποίοι, μετά τις 9.5.2013, βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος του ΥΠΑΑΤ, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισμένες σχολές, εφόσον η σχολή καταθέσει και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των προηγούμενων ετών και λάβει την αναγνώριση σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. α΄.».
2. α) Ο ορισμός του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα της περ. ε΄ του άρθρου 2 του π.δ. 126/2000 (Α΄111) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Παραδοσιακός εκδοροσφαγέας: το άτομο που ασχολείται σε ένα σφαγείο με τις εργασίες αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς, εκσπλαχνισμού και παρουσίασης των σφαγίων ή των ημιμορίων και τεταρτημορίων των αναφερομένων στην περ. α σφαγίων ζώων με εμπειρικό τρόπο.».
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη ή εκδοροσφαγέα χορηγείται από:
α) τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή
β) αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, ή
γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.».
γ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποκτήσουν «βεβαίωση κρεοπώλη» ή «βεβαίωση εκδοροσφαγέα» πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή απευθείας στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, οι οποίες, όταν συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ατόμων, θα προβούν στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση «βεβαίωσης κρεοπώλη» πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην αίτησή τους.».
δ) Η περ. β΄ της παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 8 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα:
Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2001 έως και τις 8.12.2015, αδιάλειπτα για τουλάχιστον ένα (1) έτος (όνομα σφαγείου, περιοχή και χρονολογία άσκησης επαγγέλματος) και με το νόμιμο όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.».
3. Εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσοι έχουν ασκήσει το επάγγελμα του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2001 έως και τις 8.12.2015 για τουλάχιστον ένα (1) έτος αδιάλειπτα, υποχρεούνται να αποκτήσουν τη βεβαίωση παραδοσιακού εκδοροσφαγέα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 126/2000, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμα αυτό.

 • 21 Απριλίου 2020, 15:02 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Θεσμικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Περιγραμμάτων
  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 110998/8-5-2006/ΦΕΚ 566 Β/8-5-2006) σχετικά με την Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.
  https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/katalogos-ep?start=1#%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82
  https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/workings/katalogos-ep?start=1#%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BF%CF%80%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΡΕΟΠΩΛΗ (EP 16) ΕΟΠΠΕΠ
  https://www.eoppep.gr/images/EP/EP_16.pdf
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (EP82) ΕΟΠΠΕΠ
  https://www.eoppep.gr/images/EP/EP82.pdf

 • 21 Απριλίου 2020, 00:49 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  Δεν ρυθμίζει
  α) επιλογής των εκπαιδευομένων με κριτήρια (μοριοδότηση) και μετά από ψυχιατρική βεβαίωση εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιεί αιχμηρά εργαλεία
  β) η εκπαιδευτική διαδικασία παραμένει γενική και αόριστη με απαρχαιωμένη θεματολογία και επαφίεται στην φιλότιμη ανταπόκριση των εκπαιδευτών που μπορεί να μην είναι κτηνίατροι
  γ) στα προσόντα των εκπαιδευτών χωρίς πιστοποίηση για εκπαιδευτική επάρκεια από ΕΟΠΠΕΠ ή αντίστοιχο φορέα (υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς, εντός και εκτός Ελλάδας) – Απαιτεί πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ μόνο για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών σχολών που ιδρύονται και όχι για τους εκπαιδευτές. (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ καθώς και του ΥΠΑΑΤ)
  δ) διαδικτυακή εκπαίδευση στον αντίστοιχο χρόνο θεωρίας, HACCP, Ασφάλειας Παραγωγής, Υγιεινή των Τροφίμων
  ε) εκπαίδευση εκπαιδευτών κτηνιάτρων από τις σχολές του ΥΠΑΑΤ , ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις σχολές (εκδοροσφαγέων και κρεοπωλών)
  ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΤΙ :
  α) Τους χώρος πρακτικής άσκησης , προγράμματα , βεβαιώσεις κλπ , πιστοποιεί με επιτόπιο έλεγχο ???, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ
  Δηλ. οι σχολές διαδικαστικά ελέγχονται από την ανωτέρω Δ/νση και από κτηνίατρους , ενώ διοικητικά υπάγονται στην Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ που δηλώνει έμμεσα πλην σαφώς αδυναμία για ελέγχους εκπαιδευτικής επάρκειας σχολών που πρόκειται να αδειοδοτηθούν

  ΕΡΩΤΗΣΗ : Τα Προαπαιτούμενα που αναφέρονται πρέπει να πιστοποιηθούν από 2 κτηνίατρούς του ΥΠΑΑΤ ?
  Οι ΔΑΟΚ στις Περιφέρειες που αδειοδοτούν και επιβλέπουν όλους τους χώρους σφαγείων και κρεοπωλείων δεν επαρκούν ή οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ??
  Αφού προβλέπονται προαπαιτούμενα διοικητικού περιεχομένου Γιατί ΜΟΝΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ και ΟΧΙ Γεωπόνοι ή και Υπάλληλοι της Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ???
  Β)Προβλέπει και ο κανονισμός 1099/2009 σχετικά με τις εξετάσεις και φυσικά επειδή είναι για πιστοποίηση καταρτιζόμενων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ και κρεοπώλες της Ομοσπονδίας , μπορούν να είναι εξεταστές

  *** Απαιτούνται και άλλες αλλαγές στο ΠΔ 126/2000, όπως να επιτραπεί η παροχής εκπαίδευσης από πιστοποιημένους κατά ΕΟΠΠΕΠ (ή άλλο φορέα πιστοποίησης ) Κτηνίατρους του δημοσίου στις σχολές του ΥΠΑΑΤ, όποτε χρειαστεί
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ παροχής εκπαιδευτικού έργου , σε Ιδιωτικές σχολές , από Κτηνίατρους που είναι Εκπαιδευτές σε σχολές του Δημοσίου και του ΥΠΠΑΤ

 • 20 Απριλίου 2020, 19:43 | Ευαγγελία

  Στο άρθρο 2, περ. ε’ του π.δ. 126/2000 (Α΄111), σύμφωνα με τον ορισμό του «παραδοσιακού εκδοροσφαγέα» δινόταν η δυνατότητα σε άτομα που είχαν ασχοληθεί σε σφαγείο με τις εργασίες της αναισθητοποίησης, σφαγής, εκδοράς και εκσπλαχνισμού με εμπειρικό τρόπο μέχρι τις 31-12-1994 να αποκτούν βεβαίωση παραδοσιακού εκδοροσφαγέα απλά και μόνο καταθέτοντας δύο (2) δικαιολογητικά που να «διασφαλίζουν» την επαγγελματική τους ιδιότητα και παρακολουθώντας «επιτυχώς» (;;;) επιδείξεις διάρκειας 5-10 ημερών χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής τους σε εξετάσεις. Η βεβαίωση αυτή του «παραδοσιακού εκδοροσφαγέα», που χορηγούνταν με την ανωτέρω απλοϊκή και χωρίς κανενός είδους εξέταση για τον έλεγχο και την πιστοποίησης απόκτησης ειδικών γνώσεων, κατέστη αργότερα και ισοδύναμη του Πιστοποιητικού Ικανότητας που ορίζεται από το άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1099/2009, ερχόμενη ωστόσο σε αντίθεση με την προϋπόθεση που τίθεται από την παρ. 1β) του άρθρου 21 του Κανονισμού και που δεν είναι άλλη από την «επιτυχία του κατόχου σε ανεξάρτητη τελική εξέταση».
  Παρά τα ανωτέρω και αφού εξαντλήθηκε από την εθνική νομοθεσία και η τελική παράταση 08-12-2015 που όριζε ο Κανονισμός στο άρθρο 29 περί μεταβατικών διατάξεων με την οποία έδινε τη δυνατότητα απλουστευμένης διαδικασίας για την χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας «σε άτομα που μπορούν να αποδείξουν σχετική επαγγελματική πείρα τριών τουλάχιστον ετών», έρχεται το παρόν νομοσχέδιο να παρατείνει για πάντα τον θεσμό του «παραδοσιακού εκδοροσφαγέα», απαλοίφοντας από τον αρχικό ορισμό του την ημερομηνία 31-12-1994 και «νομιμοποιώντας» την χορήγηση Πιστοποιητικού Ικανότητας χωρίς εξετάσεις σε όλους τους εργαζόμενους στα σφαγεία απλά και μόνο με την προσκόμιση βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2001 έως και τις 8.12.2015, αδιάλειπτα για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Και μάλιστα, η βεβαίωση αυτή θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή από την ίδια υπηρεσία που τα τελευταία χρόνια εισηγείται και επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4235/2014 για όλους αυτούς που εργάζονται στα σφαγεία χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Ικανότητας. Με άλλα λόγια, καλούνται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες να «νομιμοποιήσουν» την εργασία ατόμων στα σφαγεία ενώ έχουν ήδη επιβάλλει πρόστιμα για την ίδια μη νόμιμη εργασία.
  Ο θεσμός του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα και πάσης φύσεως βεβαιώσεις περί εμπειρικών γνώσεων και τεκμηρίωσης αυτών πρέπει επιτέλους να καταργηθούν και να θεσπιστεί η υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων και η υποχρεωτική πιστοποίηση μετά από εξετάσεις, όπως ορίζει σαφώς η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • 20 Απριλίου 2020, 11:32 | Κατερίνα

  Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την Ελληνική Πολιτεία η Βεβαίωση των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος του Παραδοσιακού Εκδοροσφαγέα ή του Εκδοροσφαγέα, ισοδυναμεί με το Πιστοποιητικό Ικανότητας που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1099/2009 για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους. Επομένως η χορήγησή της θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Η προβλεπόμενη όμως από το παρών σχέδιο νόμου διαδικασία απόκτησης Βεβαίωσης Παραδοσιακού Εκδοροσφαγέα έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού.
  Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 1099/2009 όλοι οι εργαζόμενοι σε ένα σφαγείο που ασχολούνται με τη θανάτωση των ζώων και τις σχετικές εργασίες (χειρισμός, σταβλισμός, ακινητοποίηση, αναισθητοποίηση και αφαίμαξη βλ. άρθρο 3 «ορισμοί») πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας, το οποίο χορηγείται κατόπιν εκπαίδευσής τους και επιτυχή συμμετοχή σε σχετικές εξετάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ίδιου Κανονισμού.
  Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού τα Κράτη Μέλη μπορούσαν να προβλέπουν την έκδοση πιστοποιητικών με την απλουστευμένη διαδικασία μέχρι την 8/12/2015 για εργαζόμενους που μπορούσαν να αποδείξουν σχετική επαγγελματική πείρα, τουλάχιστον τριών ετών. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η με 3307/135132/2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2641/8-12-2015).
  Με βάση την παραπάνω υπουργική απόφαση, στους εργαζόμενους που μπορούσαν να αποδείξουν την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα των τουλάχιστον τριών ετών (Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη σφαγείο ή/και σωματείο ή συνεργατική εκδοροσφαγέων και βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από τον οικείο φορέα), έχουν χορηγηθεί από τις οικείες ΔΑΟΚ τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ικανότητας. Το παραπάνω πιστοποιητικό μπορεί να αποτελεί το απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου να τους χορηγηθεί η Βεβαίωση Παραδοσιακού Εκδοροσφαγέα από τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος.
  Η χορήγηση της Βεβαίωσης Παραδοσιακού Εκδοροσφαγέα με μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό τη βεβαίωση από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής ή τις ΔΑΟΚ των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ότι ο ενδιαφερόμενος ασκούσε το επάγγελμα το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2001 έως και τις 8.12.2015, αδιάλειπτα για τουλάχιστον ένα έτος, εκτός του ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του Κ. 1099/2009 σχετικά με την απόδειξη τριετούς τουλάχιστον επαγγελματικής εμπειρίας, δημιουργεί και ένα επιπλέον σημαντικό θέμα. Καλούνται οι ΔΑΟΚ της χώρας να βεβαιώσουν ότι παρά το ότι γνώριζαν πως οι ενδιαφερόμενοι εργάζονταν παράνομα (σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2000) στα σφαγεία της περιοχής τους, εφόσον δε διέθεταν Βεβαίωση Εκδοροσφαγέα ή Παραδοσιακού Εκδοροσφαγέα, δεν είχαν προχωρήσει σε συστάσεις ή επιβολή κυρώσεων στα σφαγεία όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Ν.4235/2014. Επιπλέον εφόσον δεν απαιτείται η κατάθεση βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών πως αποδεικνύεται ότι πράγματι οι ενδιαφερόμενοι εργάζονταν στα σφαγεία και πληρούνταν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας;

  Τέλος σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές και ιδρύματα της χώρας προκειμένου να αναγνωρίζονται ως αντίστοιχες των σχολών επαγγελμάτων κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι απαιτήσεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 1099/2009, σε ότι αφορά τους εκδοροσφαγείς. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σημείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού, οι φορείς στους οποίους ανατίθεται να πραγματοποιούν την εκπαίδευση, εξέταση και έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας των εκδοροσφαγέων θα πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Με βάση το παραπάνω αποκλείονται εξαρχής επιχειρήσεις ή ιδρύματα που είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες σφαγείων.

 • 17 Απριλίου 2020, 16:53 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ

  Ως πάροχος κατάρτισης θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για την εκαπαιδευτική διαδικασία. Σε περίπτωση που γίνει επιτρεπτή η συμμετοχή στο τμήμα σε άτομα τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, καλό θα ήταν η θεωρητική κατάρτιση να μετατραπεί σε πρακτική κατάρτιση. Δηλαδή αυτό που θα έλεγε ο καθηγητής σε μια τάξη θεωρίας να τα λέει μέσα στο σφαγείο σε ώρα μη λειτουργίας αυτού, μοιράζοντας βέβαια το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό. Πιστεύω έτσι θα μπορέσει να μεταδώσει καλύτερα τις απαραίτητες γνώσεις. Δηλαδή στην ουσία, το πρόγραμμα σπουδών να μεταβληθεί σε
  25 ώρες θεωρητική – πρακτική κατάρτιση στο σφαγείο
  270 ώρες πρακτική εξάσκηση
  15 ώρες εκπαιδευτικές εκδρομές

 • 15 Απριλίου 2020, 21:41 | ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο σημείο γ1 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά «μέσω της οικείας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης» αυτός ο φορέας δεν υφίσταται αλλά υπάρχει η Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ Π. Ε.) καλύτερα να αναφέρεται αυτό.

  Επίσης στην παράγραφο δ) Η περ. β΄ της παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 8 του π.δ. 126/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα:
  αναφέρεται το παρακάτω
  «Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας»
  Η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας σήμερα δεν υπάρχει
  Υπάρχει αντίστοιχα το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
  Επίσης στην ίδια παράγραφο καλό είναι να προστεθεί ότι στα Απαιτούμενα δικαιολογητικά παραδοσιακού εκδοροσφαγέα το παρακάτω: Για την πιστοποίηση του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα δεν απαιτείται η υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά αρκεί η κατανόηση της Ελληνικής Γλώσσας.
  Επίσης να προστεθεί ότι:
  πριν την χορήγηση της βεβαίωσης του παραδοσιακού εκδοροσφαγέα να υπάρχει και υποχρεωτική θεωρητική εκπαίδευση επάνω στην υγιεινή των τροφίμων (25 ώρες) και την ασφάλεια παραγωγής (25 ώρες) και την εφαρμογή του HACCP της εγκατάστασης από
  α) τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ή
  β) αντίστοιχες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές και ιδρύματα της χώρας, ή
  γ) αντίστοιχες σχολές και ιδρύματα άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της αλλοδαπής.».
  Τέλος γνωρίζοντας ότι σήμερα
  τα σφαγεία οι ιχθυόσκαλες τα Αλιευτικά σκάφη και γενικά οι εγκαταστάσεις τροφίμων στα τμήματα που απαιτείται ιδιαίτερη σωματική και ψυχική αντοχή των απασχολούμενων εργάζονται με άτομα που δεν έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και με άτομα που ίσως δυσκολεύονται στην κατανόηση της Ελληνικής γλώσσας προτείνω:
  Την εφαρμογή του όρου «ΒΟΗΘΟΣ διαχείρισης τροφίμων» ο οποίος θα βοηθάει των υπεύθυνο παραγωγής στις δύσκολες εργασίες και θα εργάζεται κάτω από την επίβλεψη του. Η πιστοποίηση του «ΒΟΗΘΟΥ διαχείρισης τροφίμων» θα πραγματοποιείται μετά από θεωρητική εκπαίδευση από Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε θέματα της:
  • Ασφάλειας Παραγωγής (25 ώρες) την
  • Υγιεινή των Τροφίμων (25 ώρες) και την
  • Ορθή Εφαρμογή του HACCP της εγκατάστασης (25 ώρες)
  Τα έξοδα της εκπαίδευσης να βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο οποίος και θα έχει αποκλειστικά την μέριμνα της εκπαίδευσης των εργαζομένων του.

 • 15 Απριλίου 2020, 18:22 | Βασίλειος Παντελικάκης

  Παράγραφος 1, περ δδ)
  Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν προδιαγεγραμμένα προσόντα προκειμένου να διατηρήσει αξιοπιστία και κύρος η σχολή. Προτείνουμε να ιδρυθεί μητρώο εκπαιδευτών στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, αντίστοιχο με το μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και να απαιτείται και πιστοποιηση εκπαιδευτή Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Ελλείψει αυτής και μόνον τότε να επιλέγεται μη πιστοποιημένος εκπαιδευτής. Επίσης να αποκλείονται απο τις θέσεις των εκπαιδευτών οι δημόσιοι υπάλληλοι της οικείας Περιφέρειας , για ευνόητους λόγους που προκύπτουν και απο την ανάγνωση του εδαφίου.