Άρθρο 18 Εκκαθάριση δαπανών

1. Δαπάνες μετακινήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του 2011, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους οικείους ΑΛΕ κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Δαπάνες του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012, 2017 και 2018 μέσω της Παγίας Προκαταβολής και Τακτικών ενταλμάτων του νομικού προσώπου, εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων, αποκαθίστανται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της οικονομικής χρήσης του οικονομικού έτους 2020 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), οι οποίες προέκυψαν κατά τα οικονομικά έτη 2013, 2014, 2015 και 2016, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών του έτους 2020, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και των διατάξεων περί παραγραφής.