Άρθρο 3 Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων

1. Το στοιχείο εε΄ της υποπερ. α΄ της περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1565/1985 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
«εε) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα να αναγράφεται η ένδειξη: «Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα».»
2. Το άρθρο 7 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Τεχνική γνωμοδοτική επιτροπή λιπασμάτων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οκταμελής Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.) που αποτελείται από:
α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν εκπρόσωπο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με τον αναπληρωτή του.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος υποδεικνύεται από το Ινστιτούτο αυτό, με τον αναπληρωτή του.
η) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με τον αναπληρωτή του.
2. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Η ΤΕ.Γ.Ε.Λ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η θητεία των μελών της είναι διετής.
4. Η ΤΕ.Γ.Ε.Λ. γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα λιπάσματα που παραπέμπει σε αυτή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Εισηγητής της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο προϊστάμενος του Τμήματος Λιπασμάτων και Εδαφολογίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να συνιστώνται ομάδες εργασίας, ειδικές ανά αντικείμενο, για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τα λιπάσματα. Τα πορίσματα των ομάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΤΕ.Γ.Ε.Λ. για διευκόλυνση του έργου της.
7. Κατά τα λοιπά, για τη συγκρότηση, τη λειτουργία, τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της ΤΕ.Γ.Ε.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).».
3. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 1565/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου της παρ. 7, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία που την εξέδωσε, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή της. Η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει την ακύρωση εν όλω ή εν μέρει ή την τροποποίηση της απόφασης ή την απόρριψη της ένστασης, μετά από εισήγηση της ΤΕ.Γ.Ε.Λ., η οποία εξετάζει τη νομιμότητα και την ουσία της απόφασης επιβολής προστίμου. Η απόφαση επί της ένστασης γνωστοποιείται στον ενιστάμενο μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την άσκησή της και κατά αυτής ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται από τον προσφεύγοντα στο αρμόδιο όργανο επιβολής του προστίμου.».