Άρθρο 17: Παραρτήματα

Στον παρόντα νόμο προσαρτώνται Παραρτήματα 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, και έχουν ως ακολούθως: Παραρτήματα

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:37 | WWF Ελλάς

  Η 3η γραμμή του Πίνακα 1 Παραρτήματος Ι [ελάχιστες αποστάσεις βιομηχανιών-βιοτεχνιών, που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία] είναι κενή, κατά πάσα πιθανότητα εκ παραδρομής.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 10:46 | ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Είναι, κατά την άποψή μας, εξαιρετικά σημαντικό, οι αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ακόμη και αν πρόκειται για πρόχειρες κατασκευές, να συντελέσουν σε μια εξώθηση των κτηνοτρόφων προς τη βελτίωση των σταβλικών τους εγκαταστάσεων προς όφελος της παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, προτείνουμε στην τεχνική έκθεση των μελετητών να περιγράφονται κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις από το Νόμο, που θα αφορούν, π.χ την πυκνότητα των ζώων ανά τετραγωνικό, την ύπαρξη χώρου απομόνωσης ζώων και χώρων τοκετού, το σωστό αερισμό της εγκατάστασης, την τακτική απολύμανση των χώρων, την υγιεινή της συλλογής του γάλακτος, κλπ, με βάση την κείμενη επιστημονική γνώση. Οι απαιτήσεις αυτές έχουν σαν στόχο, όχι την ταλαιπωρία των κτηνοτρόφων, αλλά αντίθετα τον εξαναγκασμό των μελετητών και δη των γεωτεχνικών, να βελτιώσουν πραγματικά τις συνθήκες σταβλισμού, προς όφελος του κτηνοτρόφου και όχι να δρουν ως απλοί διεκπαιρεωτές χαρτιών.
  Επίσης, θεωρούμε ότι στις περιγραφές της διάθεσης των αποβλήτων των μονάδων θα πρέπει να προβλέπεται από το Νόμο και σαφής αναφορά στη διαχείριση των νεκρών ζώων ως υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 08:40 | Γιάννης Καναούτης

  Στον πίνακα 1 του παραρτήματος δεν αναγράφεται ελάχιστη απόσταση των ορίων της κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής μονάδας από βιοτεχνίες και βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία όπως προβλεπόταν στον πίνακα του άρθρου 2 της Υ1β/2000/95 ΥΔ.
  Αντίθετα αναγράφεται απόσταση για τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες που δεν παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 11:30 | N.Τ.

  Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσει στις νέες συγκεκριμένες Ρυθμίσεις και στο κομμάτι των ελάχιστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας,στους χώρους προστασίας »ποτάμια συνεχούς ροής»
  ποια στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως ποτάμια συνεχούς ροής και ποια όχι να ονομαστούν αν είναι δυνατόν ,ποια είναι τα ελάχιστα χαρακτηριστικά τους για τον παραπάνω χαρακτηρισμό ,και ποια είναι η Επιτροπή η οποία τα χαρακτηρίζει,έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και στρεβλώσεις κατά την εφαρμογή των τηρουμένων ελάχιστων αποστάσεων.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 14:55 | Ειδική Γραμματεία Υδάτων

  Σε ότι αφορά θέματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες επισημάνσεις:
  •Στην τεχνική έκθεση που υποβάλλεται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης να αναφέρεται και η ακριβής θέση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και το σημείο εκροής αυτών σε συντεταγμένες x,y στο σύστημα ΕΓΣΑ 87.
  Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη για το προσδιορισμό των πιέσεων από κτηνοτροφικές δραστηριότητες στα πλαίσια κατάρτισης και επικαιροποίησης των Σχέδιων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΕ για τα Νερά.
  •Σχετικά με τις άδειες επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων επισημαίνεται ότι το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’ / 21.09.2011) δεν τις καταργεί. Αυτό έχει διευκρινηστεί και στην υπ.αριθμ.1589/03-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜ0-Π8Β) εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ. Κατά συνέπεια εφόσον η διάθεση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ 354 Β΄/02.02.2011), η άδεια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των μονάδων αυτών πρέπει να περιληφθεί ως προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.
  •Τέλος επισημαίνεται ότι η εγκατάσταση και λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα για τις προστατευόμενες περιοχές του Παραρτήματος V του Π.Δ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Β΄/8.3.2007) όπως αυτά εξειδικεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης των αντίστοιχων Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Για το σκοπό αυτό κατά τη διαδικασία αδειοδότησης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της καθ΄ύλην αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 20:27 | Δ. Ε.

  Τα ισοδύναμα πρέπει να αναθεωρηθούν σε ότι αφορά την κλιμάκωση, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στον χειρισμό των αποβλήτων και στις επιπτώσεις ανάμεσα σε μονάδες που έχουν 5 ή 8 ή 12 αγελάδες, 300 ‘η 500 πρόβατα, μία ποιό σωστή κλιμάκωση θα ήταν >15, 15-40, 40-150, 150-350, <350, σαφώς λιγότερες περιπτώσεις και οπότε μικρότερη γραφειοκρατεία. Επίσης ο απόλυτος αριθμός που δίνεται ως όριο δεν μπορεί να συμπεριλάβει τη πληθώρα των περιπτώσεων καθώς και τη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης. Ποιό σωστό θα ήταν να δίνεται και επιτρεπόμενο ποσοστό απόκλισης ανάλογα με τη κρίση της επιτροπής και τις επικρατουσες συνθήκες (διεύθυνση ανέμων, παρεμβολή ορεινών όγκων, είδος εκτροφής, ύπαρξη γεωτρήσεων κτλ)

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 09:49 | Παναγιώτης Ντζαμίλης

  Τα παραρτήματα με τις αποστάσεις πρέπει να διορθωθούν ξανα εφόσον τίποτα δεν έχει αλλάξει:
  Η απόσταση από ξενοδοχεία είναι 400μ μέχρι και τα 20 ισοδύναμα.
  Η χωρίς περιορισμό απόσταση από βιοτεχνίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι μέχρι και τα 20 ισοδύναμα, ενώ από 20 ισοδύναμα και πάνω είναι 150μ.
  Δεν έχουν μπει στον πίνακα οι αποστάσεις από βιοτεχνίες υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Να διορθωθούν στον πίνακα 2 κάποιες αποστάσεις που λείπουν κάποια μηδενικά.

  Το παράρτημα 2 κάνει λόγο για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Που εμπλέκεται η υπηρεσία αυτή; Αναφέρεται στην επιτροπή σταυλισμού;
  Η τεχνική έκθεση θα έχει απλή περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων, ενώ ο καθορισμός του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων θα εξετάζεται, στο στάδιο έκδοσης της απόφασης περιβαλλοντικών όρων. Μα με την πρόσφατη νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων εξετάζεται και εγκρίνεται με την άδεια επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων που εγκδίδεται από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρ. Διοίκησης μετά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Εδώ υπάρχει πρόβλημα με τη νεα ΚΥΑ και αν Νόμος καθορίζει διαφορετικά μια διαδικασία από μια ΚΥΑ τότε θα έχουμε και νομικά προβλήματα…

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 12:11 | ν.μ.

  σε πρωτη αναγνωση βρεθηκε ενα λαθακι στο αρθρο 17 παραγραφος 1 πινακας 2 οπου αντι να γραφτει,προφανως, η αποσταση 1100 μετρων γραφτηκε αυτη των 110! επεται η συνεχεια της αναγνωσης του ολου σχεδιου που κατα την αποψη μου σκοπο εχει την αφαιμαξη και του τελευταιου τσοπανη στην ελληνικη επικρατεια. ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ!