Άρθρο 14: Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δάση, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις

1.Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Δασάρχη, που χορηγείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και για χρονική διάρκεια δέκα πέντε (15) ετών, με δυνατότητα παράτασης, η εγκατάσταση εντός δασών και δασικών εκτάσεων καθώς και δημοσίων εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.998/1979 (ΦΕΚ Α’ 289), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων, μελισσοκομείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων.
5α. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω μονάδων, με εξαίρεση τα μελισσοκομεία, σε εκτάσεις των περιπτώσεων β’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.998/1979, καθώς και σε εκτάσεις της περίπτωσης α’ της ίδιας παραγράφου και άρθρου, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄303), με εξαίρεση τα δίκτυα και τις περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση των ανωτέρω μονάδων, αν προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους και, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, κατόπιν εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης.
5β. Στην άδεια εγκατάστασης της παραγράφου 1 ορίζονται υποχρεωτικά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες μη τήρησης αυτών που συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης δεν θεμελιώνουν κανένα άλλο δικαίωμα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό.
5γ. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν. »
2. Οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο ΠΔ 190/1981 (ΦΕΚ Α΄ 54) για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων, άλλων συναφών εγκαταστάσεων καθώς και μελισσοκομείων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 22:28 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 15
  1. Όπως και στο άρθρο 14 5γ. δεν είναι ούτε σκόπιμο ούτε περιβαλλοντικά ορθό να ανατρέπεται η εθνική περιβαλλοντική πολιτική, όπως υπαγορεύεται από το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία (ν. 998/79 όπως ισχύει κάθε φορά), με την αναστολή της ισχύος της κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων. Ισοδύναμο αποτέλεσμα θα υπήρχε αν γινόταν εξαίρεση μόνο του χώρου (γήπεδο) της υπό εξέταση εκμετάλλευσης.
  3. Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά του τρόπου «νομιμοποίησης» των εγκαταστάσεων αυτών. Προτείνουμε την παράταση της ισχύος της 244203/2006 ΚΥΑ για την εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄89) ως προς την ημερομηνία κατασκευής αυτών, η οποία θα πρέπει να είναι είτε η ημερομηνία ψήφισης του παρόντος ή η ημερομηνία ψήφισης του Ν 4014/2011.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:17 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 14
  5γ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ισχύ και στις περιπτώσεις όπου τα γήπεδα των μονάδων χαρακτηρίζονται δασικές εκτάσεις από τα αρμόδια δασαρχεία και να ακολουθείται η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης από αυτά.
  Στο ίδιο σημείο (5γ) δεν είναι σκόπιμο και περιβαλλοντικά ορθό να ανατρέπεται η εθνική περιβαλλοντική πολιτική, όπως υπαγορεύεται από το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία (ν. 998/79 όπως ισχύει κάθε φορά), με την αναστολή της ισχύος της κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων. Θα μπορούσε να εξαιρεθεί με ισοδύναμο αποτέλεσμα ο χώρος (γήπεδο) της υπό εξέταση εκμετάλλευσης.

 • 5γ. Η ΕΛΕ χαιρετίζει τη ρύθμιση της εγκατάστασης εντός δασών και δασικών εκτάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, και οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μία τριετία, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εξυπακούεται όμως ότι η Δασική Υπηρεσία θα πρέπει να εκδίδει άδειες εγκατάστασης μόνο σύμφωνα με εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο βόσκησης και ρύθμισης βοσκοϊκανότητας των δασών και δασικών εκτάσεων.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 20:43 | Δρ Απόστολος Αϊναλής και Δρ Παναγιώτης Πλατής

  Στα πλαίσια του άρθρου αυτού που αναφέρεται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός δασών και δασικών εκτάσεων και των αναφερομένων στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος σχεδίου νόμου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω απόψεις – προτάσεις:
  Στη χώρα μας οι Δασικές – Λιβαδικές εκτάσεις καλύπτουν ποσοστό 39,5% της συνολικής έκτασης ή περίπου 52,2 εκατομμύρια στρέμματα. Οι εκτάσεις αυτές σε ποσοστό 42,4% ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς (Δήμους, Μοναστήρια, Ιδιώτες, κλπ.) και κατά το υπόλοιπο 57,6% στο Δημόσιο.
  Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη χρήση γης και εντοπίζονται σε ποσοστό 51% στις ορεινές περιοχές, 31,7% στις ημιορεινές και το υπόλοιπο 17,2% στις πεδινές περιοχές.
  Στην περίπτωση αυτών των οικοσυστημάτων, η απόκτηση και η αξιοποίηση ανάλογης επιστημονικής γνώσης καθυστέρησε σημαντικά, παρά τη χρήση των λιβαδικών πόρων με την άσκηση της βόσκησης των κτηνοτροφικών ζώων, μια δράση που αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα και εκδήλωση κυριαρχίας του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον.
  Για να επιβιώσει η κτηνοτροφία και συγχρόνως να αξιοποιηθούν πληρέστερα και ορθολογικότερα οι βοσκότοποι πρέπει να συνταχθούν ολοκληρωμένες μελέτες βελτίωσης και διαχείρισης των βοσκοτόπων, που θα λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συγχρόνως θα καλύψουν τις ανάγκες των ζώων σε βοσκήσιμη ύλη με σημαντικά μειωμένο κόστος.
  Με την εφαρμογή των μελετών θα επιδιώκεται:
  • Ο διαχωρισμός των εκτάσεων που προσφέρονται για βόσκηση, σε αυτοδύναμες λιβαδικές μονάδες με την αλλαγή του ελεύθερου κοινόχρηστου συστήματος βόσκησης.
  • Η αξιοποίηση των λιβαδικών μονάδων, με την εκμίσθωση, από ενιαίες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα ανήκουν σε ένα ή περισσότερους κτηνοτρόφους – χρήστες της έκτασης ανάλογα με τη δυναμικότητά τους και την εφαρμογή κανονικής βόσκησης. Οι κτηνοτρόφοι θα έχουν την ευθύνη για την ορθή διαχείριση της μονάδας. Η λιβαδική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει βοσκήσιμη ύλη ποώδη και θαμνώδη για διάρκεια 8-9 μηνών το χρόνο. Η αξιοποίηση, εντός των λιβαδικών μονάδων, εγκαταλειμμένων αγρών ή αγρών οριακής απόδοσης, καθώς και εκτάσεων που προσφέρονται λόγω βάθους εδάφους και κλίσης για τη δημιουργία τεχνητών λειμώνων.
  • Η δημιουργία στις λιβαδικές μονάδες έργων υποδομής (όπως έργα ποτισμού, σταβλικές εγκαταστάσεις, δρόμοι προσπέλασης, μονοπάτια, κ.λ.π.) καθώς και η διενέργεια των απαραίτητων βελτιώσεων της βλάστησης.
  Με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα προστατευθούν οι δασικές εκτάσεις και θα διατηρηθεί η βιολογική και οικολογική ισορροπία. Θα αξιοποιηθούν σωστά οι περιβαλλοντικές λειτουργίες και θα εξασφαλιστεί το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  Η σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών διαχειρίσεως, που θα αναφέρονται στα φυσικά λιβάδια (σύνθεση χλωρίδας, βοσκοϊκανότητα, βελτιωτικές εργασίες κλπ), στο ζωικό πληθυσμό (είδος και αριθμός ζώων, παραγωγική φάση, παραγωγική κατεύθυνση κλπ), στην οικονομικότητα των συστημάτων βόσκησης και στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί παρέμβαση πρώτης προτεραιότητας.
  Δρ Παναγιώτης Πλατής
  Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ – Πρόεδρος Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ
  Δρ Απόστολος Αϊναλής
  Δασολόγος – Λιβαδοπόνος – Δ/ντής Δασών Θεσ/νικης

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:31 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 14 παρ. 1:
  1) Πρόκειται για διατάξεις που νομιμοποιούν αυθαίρετες εγκαταστάσεις και παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με άλλες αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές για την αυθαίρετη δόμηση (αντίθεση στην αρχή του κράτους δικαίου και της ισότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα).

  2) Οι διατάξεις προβλέπουν την ανάκληση αποφάσεων που κηρύττουν εκτάσεις αναδασωτέες. Επειδή μία έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα με μόνη την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 117§3 Συντάγματος, οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι αμφίβολης συνταγματικότητας.

  (Το ίδιο ισχύει και για παραγράφους του άρθρου 15.)

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:13 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 14 παρ. 1:
  1) Πρόκειται για διατάξεις που νομιμοποιούν αυθαίρετες εγκαταστάσεις και παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με άλλες αντίστοιχες διατάξεις όπως αυτές για την αυθαίρετη δόμηση (αντίθεση στην αρχή του κράτους δικαίου και της ισότητας και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα).

  2) Οι διατάξεις προβλέπουν την ανάκληση αποφάσεων που κηρύττουν εκτάσεις αναδασωτέες. Επειδή μία έκταση κηρύσσεται αναδασωτέα με μόνη την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 117§3 Συντάγματος, οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι αμφίβολης συνταγματικότητας.

  (Το ίδιο ισχύει και για παραγράφους το άρθρο 15.)

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:18 | Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου

  Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η περίπτωση μονάδων που λειτουργούν μέσα σε δημόσιες δασικές εκτάσεις οι οποίες όμως αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση από υπερβόσκηση . Θα πρέπει ο νέος νόμος, οριστικά, να δίνει λύση σε αυτό πρόβλημα που ταλανίζει επί δεκαετίες τα μικρά νησιά του Αιγαίου (Ικαρία Σύμη Κάσο κλπ)
  Η παράταση λειτουργίας για τρία χρόνια το μονο που κάνει ειναι να σπρωχνει το προβλημα σε βάθος χρονου.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:57 | Χατζησταματίου Αρίστος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

  5α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων σε δημόσιες δασικές εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου π.χ.natura, αν προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους και, σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτών, κατόπιν έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη έχουμε μόνο όταν η μονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία Α του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209).

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 16:00 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Η αναστολή κήρυξης μιας περιοχής αναδασωτέας για 3 χρόνια (παραγραφος 5γ), επειδή υπάρχει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση εντός της, είναι ακατανόητη, δεν συνδέεται με την φιλοσοφία του παρόντος νόμου και ταυτόχρονα είναι αντισυνταγματική. Προφανώς πρέπει να αφαιρεθεί και δεν νομίζουμε οτι χρειάζονται επιχειρήμτα για αυτό.

  Πρόταση:
  Να σβηστεί από το εδάφιο 5γ η φράση «και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων»:
  «Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν».

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 20:06 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ

  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις παραχωρημένες εκτάσεις είναι δυνατό να εγκαθίστανται όλες οι κατηγορίες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3.

  Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος Γ.Π.Α.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 15:17 | Γ. Καγιάννης

  1.Θα πρέπει στις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου να γίνει ρητή αναφορά αν θα υπάγονται στον υπό κατάρτηση νόμο, εκτός από τις δημόσιες και οι ιδιωτικές ή εποικιστικές εκτάσεις (δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές) και με ποιούς όρους.
  2. Η αναστολή της απόφασης κήρυξης αναδάσωσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα γίνεται με έκδοση αντίστοιχης διοικητικής πράξης (εφόσον πληρούνται οι όροι) και μετά τη λήξη της παραχώρησης θα πρέπει να επανέρχεται η ισχύ της αναδάσωσης για λόγους προστασίας και αποφυγής άλλων έκνομων ενεργειών.
  3. Θα πρέπει να γίνει οποσδήποτε αναφορά για το είδος των εγκαταστάσεων διότι υπάρχουν ήδη αρκετα προβλήματα που σχετίζονται με το θέμα αυτό και ταλανίζουν υπηρεσίας και κτηνοτρόφους(βλ. σχόλιο κ. Κεχαγιά Σ.)

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 14:08 | Παύλος Καπετανάκης

  Να απαγορευθεί η δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων εντός δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων που έχουν καεί (τουλάχιστον για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, έως γίνει αποκατάσταση της περιοχής και γίνει έλεγχος διάβρωσης βλάστησης και εδάφους)

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 11:08 | Στέλιος Κεχαγιάς

  1. Μήπως είναι απαραίτητη και η αντικατάσταση του τίτλου του αρθ.46 του Ν.998/79 από «Εκχέρσωσις δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων» σε «Εκχέρσωση δασών και δασικών εκτάσεων»
  2. Η εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. απαγορεύεται σε αναδασωτέες εκτάσεις σύμφωνα με το αρθ.45 παρ.1. Επειδή στην παρ.5 δεν αναφέρεται ότι η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται και στις αναδασωτέες εκτάσεις είναι πιθανότερο ότι για να εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης δεν αρκεί η αναστολή της ισχύος της απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας αλλά είναι απαραίτητη η ανάκληση της απόφασης κήρυξης της ως αναδασωτέας. Προτείνεται ως λύση να εγκρίνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση, λόγω της αναστολής της απόφασης αναδασωτέας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκριση των υπολοίπων συναρμόδιων αρχών, και ακολούθως να ανακαλείται με σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου η απόφαση αναδασωτέας επειδή εμπίπτουν οι εν λόγω επεμβάσεις στο Στ Κεφάλαιο του Ν.998/79 και βάσει των διατάξεων του αρθ.44 παρ.3 του Ν.998/79. Η ανωτέρω διαδικασία είναι απαραίτητο να περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική παράγραφο προκειμένου να τύχει άμεσης εφαρμογής και αποφυγής παρερμηνειών.
  3. Σύμφωνα με το αρθ.3 παρ.2 του ΠΔ 190/1981 «Ωσαύτως εις την άδειαν δέον ειδικώς να αναφέρεται ότι οιασδήποτε επί της παραχωρουμένης εκτάσεως κατασκευή πρέπει να διενεργείται άνευ θεμελίων και να έχει πρόχειρον χαρακτήρα δυναμένη ευκόλως να αποσυναρμολογηθή και επί πλέον ότι η χορηγουμένη άδεια εγκαταστάσεως ουδέν άλλο δικαίωμα δύναται να θεμελιώση επί των παραχωρουμένων διά την εγκατάστασιν εκτάσεων ή χωρών πλην του δικαιώματος χρήσεως διά τον οριζόμενον εν τη αδεία χρόνον.»
  Οι σύγχρονες εκμεταλεύσεις έχουν άλλες προδιαγραφές θεμέλια, μπετόν κ.λ.π. Ή θα προσαρμοσθούν οι εκμεταλεύσεις στα ισχύοντα ή οι ανωτέρω περιορισμοί πρέπει να αρθούν με νέα παράγραφο στο νομοσχέδιο ή να εκδοθεί νέο Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά με νόμο ή Π.Δ. οι προδιαγραφές των εν λόγω εκμεταλεύσεων.
  4. Ως προς την 5α για την υπαγωγή των δασικών εκτάσεων στις κατηγορίες του αρθ.4 αρμόδιος είναι ο Δασάρχης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αντιθέτως στις περιοχές κοινοτικού δικαίου που κατα κανόνα διέπονται από αυστηρότερο καθεστώς προστασίας αλλάζει η διαδικασία διαχωρισμού των δασικών εκτάσεων χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 10:34 | Αντώνιος Β. Καπετάνιος

  Σχόλια στο άρθρο 14:
  1. Κρίνεται σκόπιμο, για τη διασφάλιση της επιτρεπτής επέμβασης, στην παράγραφο 5 της παρούσας διάταξης, που αντικατέστησε την παράγραφο 5 άρθρου 46 νόμου 998/1979, να προστεθεί αυτούσιο το τελευταίο εδάφιο της διάταξης που αντικαθίσταται, ήτοι: «Οι κατά την παρούσα παράγραφο άδειες, δε θεμελιώνουν άλλο δικαίωμα πέραν αυτού που προκύπτει από το περιεχόμενό τους για τις εκτάσεις που αναφέρονται».
  2. Με δεδομένο ότι η παράγραφος 5γ, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος στην αντικατασταθείσα παράγραφο 5 άρθρου 46 νόμου 998/1979, αναφέρεται σε νομιμοποίηση υφισταμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δε μπορεί να παραλειφθεί η άδεια της δασικής Αρχής ως αναγκαία προϋπόθεση της νομιμοποίησης, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 5 της παρούσας, καθότι, χωρίς αυτήν, και με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ΑΕΠΟ, δε δικαιολογείται η αναστολή και (μετέπειτα) η ανάκληση διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν για την προστασία της έκτασης και την καταστροφή της δασικής βλάστησης, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Π.Δ.Α., κήρυξη αναδάσωσης κ.ά.) Προτείνεται να συμπληρωθεί η διάταξη ως εξής (με κίτρινη επισήμανση): «Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε εκτάσεις που αυτή διαχειρίζεται, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος και έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων που τυχόν έχουν εκδοθεί και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν».
  3. Η παράγραφος 2 της παρούσας διάταξης θα πρέπει να απαλειφθεί, καθώς αναφέρεται στο Π.Δ. 190/1981 το οποίο ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με τρόπο διαφορετικό απ’ ότι προβλέπονται στην παράγραφο 5 άρθρου 14 του παρόντος (προβλέπονται προσωρινού χαρακτήρα εγκαταστάσεις, χορήγηση άδειας εγκατάστασης για 5ετια, με δικαίωμα ανανέωσης κ.ά.) Το ορθόν θα ήταν να παρέχεται εξουσιοδότηση από τη διάταξη για την έκδοση νέου Π.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 08:47 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  Πολύ σωστά. Για τις εκμεταλλέυσεις που ήδη λειτουργούν, εφόσον όλες οι λοιπές προϋποθέσεις τηρούνται, περιβαλλοντικά, δημόσιας υγείαςς κ.λπ. προτείνουμε η παράταση λειτουργίας να μην είναι τριετής αλλά μέχρι πέρατος της λειτουργίας της μονάδας φυσικά με τον ίδιο ιδιοκτήτη.

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 20:47 | ΣΑΝΤΥ

  1 Πινακίδα όπου θα γράφεται το Νο της αδείας και η λήξη της που έχει πάρει ο δικαιούχος προκειμένου να γίνεται και απο τους συμπολίτες γνωστό, μιάς και ξέρουμε ότι το κράτος αδυνατεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του πολίτη και η ανάρτηση στο διαδίκτυο δεν είναι αρκετή.
  π.χ. εάν κάποιος αντί για κτηνοτροφική μονάδα αργότερα καλύψει
  με ένα αυθαίρετο το χώρο ποιός θα τον βρεί?
  Εδώ ολόκληρα σπίτια χτίζουν αυθαίρετα και εάν δεν γίνει καταγγελία δεν τα βρίσκει ο μηχανισμός του κράτους και θα βρεί τις εκτάσεις
  που δίνονται με παραχώρηση?
  Ισως και η πινακίδα κάτι μπορεί να γλυτώσει.

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 16:38 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Στα δαση και στις δασικές εκτασεις το ΠΔ 190/1981 (ΦΕΚ Α΄ 54) ρυθμιζει θεματα για προχειρες σταυλικες εγκαταστάσεις. Με τις μόνιμες τι θα γινει?