Άρθρο 02: Επιτροπή Σταυλισμού

1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συγκροτείται τριμελής επιτροπή σταυλισμού που αποτελείται από:
α) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο.
β) Έναν ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη δημόσιας υγείας των Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.
γ) Έναν υπάλληλο των Υπηρεσιών του τομέα Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας.
Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία με το αντίστοιχο τακτικό μέλος. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας.
2. Η επιτροπή σταυλισμού είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή γνώμης για κάθε θέμα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, για την παροχή γνώμης για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει η δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄273), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις υγειονομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά καθώς και για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω. Η επιτροπή σταυλισμού, για κάθε γνώμη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή που αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής υπόκεινται στην ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές σταυλισμού της περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α΄217), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄198) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄89), διατηρούνται, μετονομάζονται σε επιτροπές σταυλισμού και ασκούν τις οριζόμενες στην προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητες.
4. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές σταυλισμού της περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α΄217), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄198) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄89), καταργούνται.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:11 | ΦΩΤΗΣ Λ – κτηνίατρος

  διάβασα σε ένα σχόλιο ότι «ο κτηνίατρος είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται σε περιπτώσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν επιπλέον δεδομένα που αφορούν επιδημιολογικά στοιχεία, ζωονόσους κλπ»…το ερώτημα βέβαια που γεννιέται είναι ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ αν θα πρέπει να ελεγχθούν αυτά τα δεδομένα…μήπως κάποιος μη-κτηνίατρος? Δε θέλω να δίνω την εντύπωση ότι είμαι εμπαθής..αλλά κοιτάξτε: αν ήταν για μπιχλιμπίδια, εξοχικά ή κορδέλες δε θα ειχα κανέναν ενδοιασμό…αλλα εδώ μιλάμε για θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας και της Υγείας των Ζώων, και σε αυτά τα θέματα δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις! μόνο και μόνο για να εφεύρουμε νέα επαγγελματικά δικαιώματα σε κλάδους που σφύζουν από την πολυκοσμία! Στις διευθυνσεις των Περιφερειών στις ακουγεται πολυ συχνά το επιχείρημα πως επειδή οι κτηνιατροι είναι πολύ λίγοι και δυσεύρετοι, θα πρεπει «αναγκαστικά» κάποια από τα καθηκοντά τους να τα κάνουν και λοιπές ειδικότητες, με ό’τι αυτό συνεπάγεται για τη Δημόσα Υγεία! Εν τω μεταξυ η χώρα μας είναι στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια επειδή είναι η μόνη χώρα που απασχολεί τόσο πολυ μικρό αριθμό κτηνιάτρων, και μάλιστα πληρώνει πρόστιμο για αυτό! η λύση στο πρόβλημα έιναι μάλλον να προσλάβουν νεους κτηνίατρους και να διώξουν ή να μεταταξουν μερικούς υπεράριθμους άλλων ειδικοτητων που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο ούτως ή άλλως…και όχι να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες από τους κτηνίατρους προς τους γεωπόνους ή τους τεχνολόγους. Ευχαριστώ

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:20 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 2
  2: ….. Η επιτροπή σταυλισμού, για κάθε γνώμη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή που αποφαίνεται οριστικά …
  Θα πρέπει το πρακτικό της επιτροπής σταυλισμού να δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή (ως άρθρο 14 Υ1β2000/1995 Υγειονομικής διάταξης)

 • 1. Η επιτροπή σταυλισμού θα πρέπει να είναι τετραμελής και στη σύνθεσή της να συμμετέχει δασολόγος ή δασοπόνος του τοπικού Δασαρχείου.
  2. Η επιτροπή σταυλισμού θα πρέπει να παρέχει γνώμη για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος ή επιτηδεύματος στις περιπτώσεις που κινδυνεύει όχι μόνο η δημόσια υγεία, αλλά και η περιβαλλοντική ισορροπία ή αν παραβιάζονται διατάξεις που σχετίζονται με προστατευόμενα φυσικά αντικείμενα (φυτικά ή ζωικά είδη, οικότοποι, περιοχές).
  3.4. Προσαρμόζονται ώστε στις επιτροπές να συμμετέχουν και δασικοί υπάλληλοι.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 19:52 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Άρθρο 2. Προς αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών οι τίτλοι των υπηρεσιών καλό θα ήταν να δηλώνονται όπως ορίζονται στο οργανόγραμμα των Περιφερειών (πλέον όλες οι Περιφέρειες έχουν την ίδια δομή).
  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων καλό θα ήταν να μπορεί να οριστούν περισσότεροι του ενός αναπληρωματικού μέλους για κάθε τακτικό μέλος που μετέχει στην Επιτροπή Σταυλισμού (οι υπηρεσίες συρρικνώνονται).
  Θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Σταυλισμού χωρίς παραπομπές και αναφορές σε παλαιότερους νόμους. Επίσης, επισημαίνεται ότι εφόσον εκφράζει άποψη και η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή υπάρχει κίνδυνος έκφρασης διαφορετικής άποψης και έτσι το αίτημα του κτηνοτρόφου να καταλήξει σε αδιέξοδο.

  Μαρία Φλεβοτόμου, Τεχ. Ζωικής Παραγωγής, Π.Ε. Ηλείας

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:01 | Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου

  Να προστεθεί στην δεύτερη παράγραφο η φράση «σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής»Διότι ενδεχεται η ΑΑΑ να παρει διαφορετική αποφαση απο εκεινη της Επιτροπής
  Να γίνει πρόβλεψη ώστε μέχρι την στελέχωση των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων, ΑΑΑ να είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, διαφορετικά σε πολλές περιοχές θα καθυστερήσει η αδειοδότηση. Σε κάποιους Δήμους βέβαια που δεν θα γίνουν ποτέ ΓΓΑ (Μικροι νησιωτικοί δήμοι όπως το Αγαθονήσι δεν θα αποκτήσουν ποτέ ΓΓΑ και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από τον νόμο

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 19:05 | Χχατζηκαντής Μιχάλης

  Στην επιτροπή σταυλισμού πρέπει να μετέχει οπωσδήποτε ένας Γεωπόνος του Δήμου ή της Περιφέρειας, ένας Κτηνίατρος του Δήμου ή της Περιφέρειας και ένας Περιβαντολόγος της Περιφέρειας. Το υγειονομείο δεν ειναι απαραίτητο αφού θα υπάρχει Κτηνίατρος. Απαραίτητος όμως είναι και ο Γεωπόνος αφού αυτός μέχρι σήμερα εκδίδει τις άδειες σταυλισμού. Οι γνώσεις και των τριών επιστημόνων είναι απαραίτητες και επαρκείς αρκεί τα κρητήρια να είναι σαφή.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 18:55 | Χχατζηκαντής Μιχάλης

  Στην επιτροπή σταυλισμού πρέπει να μετέχει οπωσδήποτε ένας Γεωπόνος του Δήμου ή της Περιφέρειας, ένας Κτηνίατρος του Δήμου ή της Περιφέρειας και ένας Περιβαντολόγος της Περιφέρειας. Το υγειονομείο δεν ειναι απαραίτητο αφού θα υπάρχει Κτηνίατρος. Απαραίτητος όμως είναι ο Γεωπόνοςαφού αυτός μέχρι σήμερα εκδίδει τις άδειες σταυλισμού.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 14:15 | Ελένη Τ. – Γεωπόνος

  Κτηνίατρος πρέπει να υπάρχει στην επιτροπή όπως και γεωπόνος, ο οποίος πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι ζωικής παραγωγής και όχι γεωπόνος φυτικής παραγωγής, για αυτονόητους λόγους. Ένας ζωοτέχνης μπορεί το ίδιο καλά να ελέγξει τη ευζωία των ζώων, τις σωστές εγκαταστάσεις, τη διατροφή τους και τη γενικότερη εικόνα μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ο κτηνίατρος είναι απαραίτητο να παρευρίσκεται σε περιπτώσεις που θα πρέπει να ελεγχθούν επιπλέον δεδομένα που αφορούν επιδημιολογικά στοιχεία, ζωονόσους κλπ. Αυτό το αναφέρω γιατί η αδειοδότηση μίας μονάδας έχει πάντα δυναμικό χαρακτήρα. Η αδειοδότηση σαφώς πρέπει να πληροί συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι αν η μονάδα τη στιγμή που αδειοδοτείται θα τους τηρήσει ή όχι. Ο έλεγχος λοιπόν των στοιχείων της μονάδας τη στιγμή της αδειοδότησης μπορεί να γίνει και χωρίς την απαραίτητη παρουσία κτηνιάτρου.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 18:47 | ΦΩΤΗΣ Λ. – κτηνίατρος

  Θεωρώ πως η ενδεχόμενη μη-τοποθέτηση κτηνίατρου ως μέλους της τριμελούς επιτροπής θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και την Υγεία των ζώων. Ο κτηνίατρος είναι ο μόνος που διαθέτει την επιστημονική κατάρτιση και διαθέτει το εύρος των γνώσεων ώστε να μπορεί να αξιολογεί και να συνδυάζει στοιχεία όπως 1)τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους του ζώου που εκτρέφεται, 2)την επιδημιολογία των νοσημάτων των ζώων στην συγκεκριμένη περιοχή, και να αξιολογεί τη σοβαρότητά τους, 3)τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με το είδος του ζώου, ώστε να διασφαλίζεται η ευζωία και η υγεία των ζώων και η Δημόσια Υγεία και 4) συμφωνώ με προηγούμενο σχόλιο που αναφέρει πως ο κτηνίατρος έχει πολύ συχνή επαφή με τον κτηνοτρόφο και επισκέπτεται πολύ συχνά τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχο της Υγείας των ζώων, για τη λήψη δειγμάτων των παραγόμενων προϊόντων, για τον έλεγχο της ευζωίας των ζώων, για τη διενέργεια εμβολιασμών, για τη διενέργεια αιμοληψιών κτλ.
  Πώς θα είναι δυνατόν να αδειοδοτεί τις νέες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις μία επιτροπή η οποία θα αγνοεί ή δε θα κατανοεί – λόγω της απουσίας κτηνίατρου- την επιδημιολογία ενός νοσήματος που μεταδίδεται σε άλλα ζώα και τους ανθρώπους (π.χ. της φυματίωσης,της βρουκέλλωσης κ.α.) την παθογένεια και τον τρόπο μετάδοσης της? Ποιος θα γνωρίζει την κατάσταση της υγείας των ζώων που θα εκτρέφονται σε γειτονικές εκτροφές? Θα…πάρουν τηλέφωνο τον κτηνίατρο να τους τα πει?ποιος είναι σε θέση να γνωρίζει εάν οι σταβλικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν δυσμενώς ή όχι την υγεία και την ευζωία των ζώων, αν όχι αυτός που έχει την κατάλληλη μόρφωση και εκπαίδευση για την υγεία των ζώων(κτην-ίατρος)? εκτός και αν ο νομοθέτης θεωρεί ότι η δουλειά είναι απλά να πάει κάποιος με τη μεζούρα και μετά να ανατρέξει σε πίνακες ευρωπαϊκών κανονισμών για να δει αν οι μετρήσεις είναι εντός των ορίων…ή αν κάποιος θεωρεί ότι για την υγεία των ζώων μπορούν να έχουν σοβαρή άποψη και άλλοι κλάδοι πέραν του κτηνιατρικού…ή αν κάποιος θεωρεί ότι με το να παίρνει δείγματα ζωοτροφών από το στάβλο ή να μετράει κεφάλια ζώων στον έλεγχο ΟΣΔΕ καθίσταται ικανός και έμπειρος να κρίνει για ζητήματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας και της Ευζωίας των ζώων…Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολλά ερωτήματα που θα προκύψουν από τη λανθασμένη σύνθεση της επιτροπής, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει κτηνίατρο. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη αντίθεσή μου σε ένα φαινόμενο που κυριαρχεί στην εποχή μας, και που πιστεύω πώς ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη σημερινή κατάντια της χώρας μας: Πρόκειται για τη λογική της πλήρους ισοπέδωσης, τη λογική του «όλοι είμαστε το ίδιο», τη λογική του «ό΄τι μπορείς να κάνεις εσύ, μπορώ να το κάνω και εγώ»….και η οποία πιστεύω πως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πολύ χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και μόρφωσης των Ελλήνων επιστημόνων. Σας ευχαριστώ

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 13:54 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Η ύπαρξη της επιτροπής σταυλισμού ως (μοναδικού) τεχνικού εισηγητή στην ΑΑΑ, έχει νόημα όταν η εισήγηση της οδηγεί και καθορίζει την απόφαση της ΑΑΑ. Η διατύπωση στη παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δίνει την δυνατότητα στην ΑΑΑ να αποφασίσει αντίθετα με την εισήγηση χωρίς καν να το τεκμηριώσει. Αν μάλιστα τελικά γίνει το λάθος να αποφασιστεί με το παρόν νομοσχέδιο ότι η ΑΑΑ θα είναι υπηρεσίες των Δήμων (υπό τον Δήμαρχο)αντιλαμβάνεται ο καθένας τους δυνητικούς κινδύνους.

  Προταση:
  Να προστεθεί στην δεύτερη παράγραφο η φράση «σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής»:
  “… Η επιτροπή σταυλισμού, για κάθε γνώμη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) που αποφαίνεται σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, οριστικά.”

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 09:15 | Δημήτρης Γρηγοριάδης

  Θεωρώ ότι ένας γεωπόνος ζωικής παραγωγής (ή τεχνολόγος γεωπονίας) μπορεί να κάνει τους ίδιους ελέγχους που θα κάνει ο κτηνίατρος. Σε τομείς όπως η ευζωιά, η διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, η διατροφή των ζώων κ.α., οι γεωπόνοι υπερτερούν σε γνώσεις και εμπειρία. Ορθώς, ο νομοθέτης δεν κάνει διάκριση μεταξύ γεωπόνου ή κτηνιάτρου.

  Συμφωνώ όμως ότι θα έπρεπε να διευκρινίζεται ότι ο γεωπόνος (ή ο τεχνολόγος γεωπονίας) είναι ζωικής παραγωγής.

  Επίσης, θεωρώ ότι την δουλειά του Γραμματέα της επιτροπής θα έπρεπε να κάνει ένα από τα μέλη της, ίσως και ο Πρόεδρος (γεωπόνος ή κτηνιάτρος) για καλύτερη ευελιξία και συντόμευση της διαδικασίας.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 14:53 | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

  ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΔΗΛ.ΕΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ? ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ «ΤΥΦΛΗ» ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ.
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Χ. ΟΙ 2 ΕΧΟΥΝ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ Ο 1 ΟΧΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΑΥΤΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ.
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΡΘ.10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ.
  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΛΕΓΞΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ.Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ(ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΞΟΔΟ Π.Χ. ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ Ή ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ή ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ(ΠΡΟΣΤΙΜΑ)ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ.
  (ΓΡΑΦΩ ΩΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ Α’βαθ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 11:26 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΔΗΣ

  οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών;
  Όταν πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα εντός προστατευόμενης περιοχής ο φορέας διαχείρισης αυτής δεν θα έχει κανένα λόγο;
  Επίσης, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού να κατασκευαστούν μέσω ΕΣΠΑ μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης κτηνοτροφικών λυμάτων (Μ.Ε.Δ.Κ.Λ.) έτσι ώστε να μην επιβαρύνετε ο κτηνοτρόφος με τις υψηλές δαπάνες διαχείρισης των λυμάτων της κτηνοτροφικής του μονάδας.
  Μία τέτοιου είδους Μ.Ε.Δ.Κ.Λ. μπορεί να καλύπτει τις λειτουργικές της δαπάνες και να αποφέρει και οικονομικό όφελος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησης στη ΔΕΗ. Επιπροσθέτως, η λειτουργία της προαναφερθείσας μονάδας μπορεί να γίνει με παραχώρηση σε άνεργους πτυχιούχους Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας και Απόφοιτους Τεχνικού Λυκείου Γεωτεχνικής ειδικότητας .

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 19:55 | ΓΙΑΝΝΗΣ Κ

  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Η’ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η’ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΡΙΝΩ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΕΙΟ ΝΟΜΟ.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 07:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  Κρίνω εντελώς απαραίτητη τη διατήρηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Σταυλισμών σε επίπεδο Περιφέρειας. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η προσφυγή των κτηνοτρόφων μας στον προβλεπόμενο Ελγκτή Νομιμότητας δεν θα έχει αποτελέσματα. Οι κτηνοτρόφοι μας θα πρέπει άμεσα να μπρούν να προσφύγουν, όπως γίνεται και σήμερα με επιτυχία, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Η συγκρότηση Δευτεροβάθμιων Επιτροπών θεωρούμε ότι δεν θα προσθέσει σε γραφειοκρατία, αντίθετα οι προσφυγές σε ανθρώπους εκτός του αντικειμένου όπως είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, μάλλον θα περιπλέξουν τα πράγματα.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 00:24 | Ζαφειρόπουλος Γιώργος

  Σε κάθε περίπτωση οι επιτροπές σταυλισμού και κάθε επιτροπή του Ελληνικού δημοσίου θα πρέπει να απαντούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή του όποιου αιτήματος π.χ. εντός 15 εργάσιμων ημερών και όχι βέβαια σε μήνες .Κατά αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα λαδώματα και οι όποιες συναλλαγές και παράλληλα επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει και ο παράγοντας χρόνος σ΄αυτό το Ελληνικό δημόσιο ,έτσι δεν χρειάζονται και τα fast track.
  Εάν παραμείνει ως έχει τότε δεν έχετε αντιληφθεί σε ποιά κατάσταση βρίσκεται η χώρα .

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 21:37 | Β.Α.

  Πολύ θετικές οι αλλαγές αναφορικά με τον περιορισμό των μελών της επιτροπής σταυλισμού. Παρόλα αυτά, λόγω της μη συμμετοχής πλέον εκπροσώπων της Δασικής Υπηρεσίας και Αρχαιολογίας κάποια μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για το σχετικό έλεγχο πριν τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, καθώς πολλές φορές οι κτηνοτρόφοι εκούσια ή ακούσια εγκαθιστούν τις μονάδες τους ή τμήματα αυτών εντός δασικών εκτάσεων ή/και πλησίον αρχαιολογικών χώρων.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 01:19 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

  Κατά τη γνώμη μου, η συμμετοχή κτηνιάτρου στην επιτροπή σταβλισμού θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθώς είναι απαραίτητος ο έλεγχος των συνθηκών που θα διασφαλίζουν την υγεία και ευζωία των ζώων, (τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεων, όσο και της πιθανότητας να εισέλθουν μολυσματικοί παράγοντες στη μονάδα). Ειδικές γνώσεις για τα θέματα αυτά διαθέτουν οι κτηνίατροι, αλλά όχι οι γεωπόνοι.

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 18:26 | Δ.ΚΑΤΣΙΜΑΡΗ

  ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 02 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ των Υπηρεσιών του Υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ