Άρθρο 06: Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων

1. Σκοπός της άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων, είναι η λεπτομερής εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων μονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν.
2. Η άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων είναι προεκτυπωμένη και περιλαμβάνει κατάλογο των απαιτουμένων δικαιολογητικών που ελέγχονται τυπικά κατά την κατάθεσή τους (check-list).
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, απαιτείται κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης με αναφορά της δυναμικότητάς της εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφομένων ζώων και της γεωγραφικής θέσης της με συντεταγμένες αναφοράς.
β) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), οι οποίες υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), απαιτείται σχετική δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας δηλώνει ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
γγ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας καθώς και οικισμών και πηγών ύδατος.
δδ) την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
εε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερόμενων στη υπεύθυνη δήλωσή του.
Το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός. Μετά τον έλεγχο και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδεται η άδεια εγκατάστασης.
4. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, πριν την άδεια εγκατάστασης απαιτείται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται κατάθεση φακέλου με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης.
β) Στην περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), τεχνική έκθεση που υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα ή από μηχανικό ή γεωτεχνικό για λογαριασμό του, στην οποία περιέχονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, βάσει Υποδειγμάτων με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα διαμορφωθούν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου αυτού κοινή Υπουργική απόφαση.
γ) Στην περίπτωση που απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209):
αα) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 4 του ως άνω νόμου, η οποία διαβιβάζεται από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
ββ) Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Β του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), για τις οποίες δεν ακολουθείται η διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), απαιτείται σχετική δήλωση του μελετητή ή του φορέα της εγκατάστασης για την ανάληψη των προβλεπόμενων ΠΠΔ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ως άνω νόμου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου δηλώνουν ότι τα δηλούμενα στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι αληθή και ότι η εκμετάλλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με:
αα) την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
ββ) την υγιεινή και καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων,
γγ) τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας,
δδ) την ιδιοκτησία και νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και
εε) τους όρους της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει γνώση των συνεπειών της ισχύουσας νομοθεσίας σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερόμενων στη υπεύθυνη δήλωσή του.
Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται αυθημερόν, εφόσον ο φάκελος περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία. Η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοσή της και όχι πλέον των τριών (3) μηνών .
5. α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων και τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την μεταφορά ζωϊκού κεφαλαίου σε αυτή, η οποία συνοδεύεται από:
αα) Στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης της δεύτερης κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, έγκριση κατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις αριθ. 281273/27-08-2004 (ΦΕΚ Β΄1396) και 5888/03-02-2004 (ΦΕΚ Β΄355) κοινές Υπουργικές αποφάσεις.
ββ) Στην περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης της τρίτης κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, οικοδομική άδεια των κτηριακών εγκαταστάσεων από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
γγ) Στην περίπτωση που οι ως άνω κτηριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση οικοδομικής άδειας ή είναι αυθαίρετες, αντί των ανωτέρω, η αίτηση συνοδεύεται αντίστοιχα από βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή από απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμόδια πολεοδομική ή άλλη υπηρεσία.
δδ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), όταν αυτή απαιτείται, την οποία η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή την ζητεί από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την επισυνάπτει στην ανωτέρω αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα.
β) Η επιτόπια διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ελέγχει το φάκελο της εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης για να διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Στην περίπτωση, κατά την οποία από την αρμόδια επιτροπή σταυλισμού και την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστωθεί η ύπαρξη των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης καθώς και η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ο μηχανικός ή ο γεωτεχνικός, κατά το στάδιο της χορήγησης άδειας προέγκρισης εγκατάστασης, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει την άδεια εγκατάστασης.
δ) Στην περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράλειψη ή παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία ή από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών του φακέλου, καλεί τον ενδιαφερόμενο να αποκαταστήσει ή να συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις.
6. Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60), επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης μικρής και μεσαίας δυναμικότητας με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές.
7. Η εγκατάσταση εντός στρατιωτικών μονάδων ή αεροδρομίων μονάδων εκτροφής σκύλων ή άλλων ζώων, που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας καθώς και αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, υπόκειται σε ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και το ειδικότερο περιεχόμενο των Υποδειγμάτων, βάσει των οποίων συντάσσεται η τεχνική έκθεση της περίπτ. β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

 • Με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε ότι το παρόν σχέδιο νόμου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη μίας δραστηριότητας που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την καταστροφή του περιβάλλοντος, την σπατάλη φυσικών πόρων (γης, καλλιεργειών, νερού, χημικών) και ενέργειας, τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση ασθενειών, την προώθηση μίας ανθυγιεινής διατροφής, και την εκμετάλλευση και κακοποίηση των ζώων.

  Το Υπουργείο αποδεικνύει την αδυναμία του να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τις αρνητικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας. Επιδεικνύει επίσης παντελή έλλειψη ευαισθησίας για την τρομακτική κακοποίηση που υφίστανται τα ζώα στις επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος, προωθώντας ακόμη και την εντατική εκτροφή ζώων, μία δραστηριότητα που αποτελεί τη χειρότερη και μαζικότερη μορφή κακοποίησης ζώων σήμερα. Εντατική εκτροφή σημαίνει ζώα στοιβαγμένα σε πολύ μικρούς χώρους, πράγμα το οποίο συνεπάγεται, μαζική χρήση αντιβιοτικών και φαρμάκων σε μία προσπάθεια να προληφθούν διάφορες ασθένειες (στις οποίες τα ζώα είναι επιρρεπή, λόγω της αφύσικης ζωής και του περιβάλλοντος στο οποίο είναι αναγκασμένα να ζουν) για να αποφευχθούν καταστρεπτικές επιδημίες.

  Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, καθώς ενθαρρύνει την ανάπτυξη μίας καταστρεπτικής δραστηριότητας, απλοποίεί τις διαδικασίες και χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς όρους που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.

  Είμαστε αντίθετοι με κάθε μέτρο που σκοπό έχει την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, Είμαστε αντίθετοι με κάθε επιδότηση άμεση ή έμμεση για τρόφιμα που η παραγωγή τους έχει ολέθριες συνέπειες και εξηγούμε τους λόγους:

  Τα τελευταία 50 χρόνια στην Ευρώπη αλλά και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, υπάρχει μία υπερβολική αύξηση στην κατανάλωση ζωικών προϊόντων (κρέας, ψάρι, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά). Αυτά τα τρόφιμα καταναλώνονται σε κάθε γεύμα σε κάθε νοικοκυριό, κάτι σχεδόν αδιανόητο πριν 50 χρόνια όταν αυτά τα τρόφιμα ήταν σπάνια. Σήμερα τα τρόφιμα αυτά κοστίζουν πολύ λίγο, σε σχέση με το κόστος παραγωγής τους, συχνά ακόμη λιγότερο από τα λαχανικά τα οποία αναπόφευκτα απαιτούν πολύ λιγότερες πρώτες ύλες, ενέργεια και εργασία.
  Αυτό συμβαίνει γιατί οι κτηνοτρόφοι και οι ψαράδες στηρίζονται με πολλούς τρόπους και λαμβάνουν άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, στην ουσία δηλ, ότι δεν πληρώνουμε στο ταμείο το πληρώνουμε στους φόρους.
  Όμως η χαμηλή τιμή των ζωϊκών προϊόντων ενθαρύνει την υψηλή κατανάλωσή τους.
  Παραθέτουμε μερικά στοιχεία γις αρνητικές επιπτώσεις της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και ειδικότερα της εντατικής κτηνοτροφίας:

  Ολόκληρη η αλυσίδα στην κτηνοτροφική παραγωγή συνεισφέρει στο 9% των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κατ’ αρχάς μέσω της αλλαγής χρήσης της γης για την παραγωγή ζωικών προϊόντων και τη χρήση ορυκτών καυσίμων κατά τη διάρκεια της παραγωγής ζωοτροφών και λιπασμάτων.
  Συνολικά τα αέρια του θερμοκηπίου που παράγονται από το ζωικό κεφάλαιο υπολογίζονται στο 80% των εκπομπών που προέρχονται από τη γεωργία και σχεδόν στο ένα πέμπτο (18%) των συνολικών εκπομπών από ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό υπολογίστηκε για μία περίοδο πάνω από 100 χρόνια και σε αυτό το νούμερο δεν υπολογίζεται η μεταφορά, η ψύξη κατά τη μεταφορά ή η ενέργεια που καταναλώνουμε στο σπίτι για τη συντήρηση του κρέατος.

  Κατανάλωση ενέργειας

  Η παραγωγή κρέατος είναι ενεργειακά πολύ σπάταλη. Έχει υπολογιστεί ότι η παραγωγή μίας θερμίδας ζωικής πρωτεΐνης χρειάζεται περισσότερο από 10 φορές περισσότερα ορυκτά καύσιμα απ’ ότι η παραγωγή μίας θερμίδας φυτικής πρωτεΐνης . Η παραγωγή 1 κιλού βοδινού καταναλώνει 40 mega calories ενέργειας και εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου με δυναμικό υπερθέρμανσης 36.4 κιλά διοξείδιο του άνθρακα, ισοδύναμο με την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από ένα μέσο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο κάθε 250 χιλιόμετρα. Πάνω από τα δύο τρίτα της ενέργειας πηγαίνει στην παραγωγή και τη μεταφορά ζωοτροφής.

  Αποψίλωση

  Κάθε χρόνο 17 εκατομμύρια εκτάρια τροπικού δάσους καταστρέφονται. Εβδομήντα τοις εκατό της αποψίλωσης του Αμαζονίου γίνεται για να δημιουργηθούν βοσκοτόπια και ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου χρησιμοποιείται για καλλιέργειες ζωοτροφών. Τα δάση παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να περιορίσουν την κλιματική αλλαγή. Εκτός από το να αποθηκεύουν διοξείδιο, αποθηκεύουν νερό, προκαλούν βροχοπτώσεις, λειτουργούν σαν μέσο διατήρησης του κλίματος, σταθεροποιούν το έδαφος, διατηρούν την βιοποικιλότητα και πολλά ακόμη. Η καταστροφή τους για βοσκοτόπια έχει πολύ υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Κάθε χρόνο περίπου 2.4 δισεκατομμύρια τόνοι διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σαν αποτέλεσμα της αποψίλωσης των δασών για την κτηνοτροφία .

  Χρήση γης και υδάτων

  Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νερό. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των ΗΕ (FAO) εκτιμά ότι έως το 2025 θα υπάρχουν 1.8 δισεκατομμύρια άνθρωποι που θα αντιμετωπίζουν ολοκληρωτική έλλειψη νερού και τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού πιθανώς θα ζουν υπό συνθήκες περιορισμένης ποσότητας νερού (FAO 2006). Η παραγωγή κρέατος και ειδικότερα η παραγωγή ζωοτροφής καταναλώνει τεράστιες ποσότητες νερού. Μία έκθεση που παρουσιάστηκε το Μάιο του 2008, με τίτλο «Εξοικονομώντας νερό: από το χωράφι στο πιρούνι μας» δείχνει ότι το 70 τοις εκατό του παγκόσμιου φρέσκου νερού χρησιμοποιείται στη γεωργία και το υπόλοιπο μοιράζεται μεταξύ νοικοκυριών (10 τοις εκατό) και βιομηχανίας (20 τοις εκατό).

  Η παραγωγή κρέατος χρησιμοποιεί περίπου 20 φορές περισσότερη γη από ότι θα χρειαζόταν για την παραγωγή ίδιας ποσότητας σιτηρών και λαχανικών. Έχει υπολογιστεί ότι ένα εκτάριο γης μπορεί και παράγει ποσότητα πατάτας για να θρέψει 22 ανθρώπους για ένα χρόνο ή αρκετό ρύζι για 19 ανθρώπους για ένα χρόνο. Αλλά αν χρησιμοποιηθεί για παραγωγή αρνιού, η ίδια έκταση μπορεί να θρέψει 2 ανθρώπους για ένα χρόνο ή μόνο 1 άνθρωπο για την ίδια περίοδο αν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βοδινού.
  Η κτηνοτροφική βιομηχανία είναι επίσης ο μεγαλύτερος τομέας μόλυνσης των υδάτων. Ο κύριος παράγοντας μόλυνσης είναι τα ζωικά απόβλητα, τα αντιβιοτικά, οι ορμόνες, τα χημικά από τα βυρσοδεψεία και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες των ζωοτροφών. Τα ζωικά απόβλητα παίζουν σημαντικό ρόλο στη μόλυνση των ποταμών και των ρεμάτων. Περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια τόνοι ζωικά περιττώματα παρήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Υποθέτοντας ένα μέσο όρο αναλογίας αζώτου γύρω στο 5%, αυτό επιτρέπει σε 100 εκατομμύρια τόνους αζώτου να εισέρχεται στα υδάτινε συστήματα. Η κτηνοτροφική βιομηχανία είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο καταστρεπτικούς παράγοντες των πηγών νερού.

  Παγκόσμια πείνα

  Σύμφωνα με το FAO υπάρχουν περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο που δεν έχουν επάρκεια φαγητού. Η πείνα ευθύνεται για περίπου 25,000 ζωές κάθε μέρα, από τις οποίες πάνω από 17,000 είναι παιδιά . Από την άλλη πλευρά 760 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών δίνονται ως ζωοτροφή στα ζώα κάθε χρόνο (FAO Food Outlook). Κατά τη διάρκεια 2007-2008, 36 τοις εκατό των παγκόσμιων σιτηρών χρησιμοποιήθηκε ως ζωοτροφή ενώ το 47 τοις εκατό καταναλώθηκε από ανθρώπους και 5 τοις εκατό χρησιμοποιήθηκε σαν βιοκαύσιμα (FAO Crop 2008). Την ίδια περίοδο το 70 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής σόγιας δόθηκε σε ζώα ενώ μόνο το 16 τοις εκατό καταναλώθηκε από ανθρώπους (USDA Review 2008).

  Υγεία

  Η κατανάλωση κρέατος σχετίζεται με μερικές θανατηφόρες ασθένειες όπως η ασθένεια των τρελών αγελάδων, η γρίπη των πτηνών, η ασθένεια των χοίρων, η λιστερίαση, E Coli, η σαλμονέλα που προκαλούν ανησυχία και ερωτηματικά σχετικά με την ασφάλεια της κατανάλωσης κρέατος. Η ανάκληση κρέατος σε όλο τον κόσμο γίνεται ολοένα και συχνότερη, με εκατομμύρια κιλά μολυσμένου κρέατος.
  Η κατανάλωση κρέατος σχετίζεται επίσης με πολλές σύγχρονες ασθένειες όπως καρκίνος και καρδιακές παθήσεις. Η Επιτροπή Ιατρών για την Υπεύθυνη Ιατρική (Physicians Committee for Responsible Medicine) στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι από 29 έως 61 δισεκατομμύρια δολάρια που ξοδεύτηκαν στην υγεία το 1992 σχετίζονται με την κατανάλωση κρέατος.

  Παγκόσμιο Κίνημα για την Κατάργηση του Κρέατος

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 23:23 | Μαρία Φλεβοτόμου

  Άρθρο 6, § 1. Στον ορισμό της άδειας εγκατάστασης θα πρέπει να προστεθεί «…και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων και την παραγωγή ασφαλών προϊόντων ζωικής προέλευσης».

  Άρθρο 6, § 3. Όπου αναφέρεται ότι «με υπεύθυνη δήλωση ο φορέας ή ο μελετητής ή ο μηχανικός δηλώνει ότι τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή …» θα πρέπει να αντικατασταθεί με εκφράσεις που ορίζουν σαφώς ότι ο φορέας , ο μελετητής και ο μηχανικός είναι υπεύθυνος για θέματα τις αρμοδιότητάς τους (ο φορέας για την λειτουργία της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους όρους που χορηγήθηκε η άδεια εγκατάστασης, ο μελετητής για την σύνταξη ρεαλιστικής μελέτης που σκοπό έχει να βοηθήσει τον φορέα να λειτουργεί την εκμετάλλευσή του χωρίς να δημιουργεί οχληρές καταστάσεις – δεν συντάσσει μια μελέτη με μοναδικό σκοπό να «ικανοποιήσει» τις εμπλεκόμενες στην αδειοδότηση Υπηρεσίες – και τέλος ο μηχανικός να αναλαμβάνει την ευθύνη για την σύνταξη σωστού Τοπογραφικού Διαγράμματος, Διαγράμματος Κάλυψης, την ορθή μέτρηση των αποστάσεων, κ.α.). Δεν είναι υπερβολή αλλά έχω ελέγξει Μελέτες χειρισμού και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων που συντάχθηκαν από ένα μελετητή, υπογράφηκαν από πολλούς αλλά δεν διαβάστηκαν από κανέναν, αναφέρομαι με λίγα λόγια σε μελέτες «copy paste». Προσοχή, μην καταλήξουμε να φορτώσουμε όλες τις ευθύνες στον κτηνοτρόφο – φορέα της εκμετάλλευσης.

  Τα υποδείγματα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές για τον χειρισμό των κτηνοτροφικών αποβλήτων μόνο ως βοήθημα θα μπορούσε χρησιμοποιηθεί από τους μελετητές, δοθέντος ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων εξαρτάται από πλήθος παραγόντων με έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.

  Επισημαίνεται, ότι αν σε ένα γήπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα μπλοκάρεται κάθε πράξη της πολεοδομίας π.χ. η κατασκευή με νόμιμο τρόπο συστήματος χειρισμού των αποβλήτων. Κτηνοτροφική εγκατάσταση που δεν διαθέτει κατάλληλο σύστημα χειρισμού αποβλήτων δεν δύναται να αδειοδοτηθεί. Προτείνω στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων με αυθαίρετες εγκαταστάσεις που έχουν πρόθεση να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς όρους, να μπορούν να εκδώσουν τις απαραίτητες άδειες οικοδομής κατ’ εξαίρεση.

  Μαρία Φλεβοτόμου, Τεχ. Ζωικής Παραγωγής. Π.Ε. Ηλείας

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 22:09 | V.D.

  Η ΚΥΑ Ζ.Π. 50981/2308/ ΦΔΚ Β΄1895 / 2006 θέτει προδιαγραφές στις κτηνοτροφικές μονάδες τόσο ως προς τις εγκαταστάσεις, όσο και ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων, σε μια περιοχή με πρόβλημα νιτρορύπανσης. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι υποχρεωτική για όλες τις εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Πως θα ελέγχεται η τήρησή τους; Μετά τη δημιουργία της μονάδας; Μέσω των υποδειγμάτων που προβλέπεται να εκδοθούν (Άρθρο 6, Παρ. 8 του παρόντος Σχ. Νόμου); Έως τώρα, με τη Μελέτη Χειρισμού & Διάθεσης Αποβλήτων που διαβιβαζόταν στη Δ.Α.Α. (Δ.Α.Ο.Κ.) για γνώμη (Άρθρο 4 του Ν. 3698/2008 που καταργείται), υπήρχε ένα φιλτράρισμα από γεωτεχνικούς ως προς τους περιορισμούς αυτούς. Υπενθυμίζω πως μιλάμε για αγροπεριβαλλοντικά ζητήματα και έχω τη γνώμη πως οι γεωτεχνικοί τα γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλη ειδικότητα. Και πρέπει να έχουμε κατά νου, πως και οι μικρές μονάδες μπορεί να είναι ρυπογόνες, αν δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές και επιπρόσθετα είναι πολλές (αθροιστικά το ζωικό τους κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό). Η με κάθε μέσο «διευκόλυνσή» τους αγγίζει τα όρια του λαϊκισμού. Αυτό που απαιτείται είναι να φτιάξουμε λειτουργικές δομές, υπηρεσίες και διαδικασίες ελέγχου (νομίζω ότι απέχουμε από αυτό) και όχι να κατακρεουργούμε τις διαδικασίες (περιβαλλοντικής) αδειοδότησης. Επίσης καταργείται και ο «έλεγχος» των ΝΕΧΩΠ (αφού πρακτικά δεν θα υφίστανται Μ.Π.Ε. για τις πιο πολλές μονάδες και δεν ξέρουμε και αν θα υφίστανται ΝΕΧΩΠ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές λειτουργούν επαρκώς, ως προς την ύπαρξη καταπατημένων εκτάσεων, δασικών, αναδασωτέων, ως προς τη γη υψηλής παραγωγικότητας, ή άλλων ευαίσθητων πόρων που χρήζουν προστασίας (π.χ. καρστικά συστήματα κλπ). Αν μας αφορά το δημόσιο συμφέρον, οι έλεγχοι αυτοί, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξακολουθήσουν να γίνονται, οπωσδήποτε ταχύτερα και μεθοδικότερα. Ελπίζω τα υποδείγματα του Υπ.Α.Α.& Τ. να μη μας απογοητεύσουν, όπως συχνά κάνει το σεβαστό Υπουργείο μας.
  Ελπίζω επίσης η κατρακύλα του γεωπονικού κλάδου και των γεωτεχνικών να σταματήσει και η συσσωρευμένη γνώση (Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων, Διευθύνσεων Κτηνιατρικής κλπ, που καταργήθηκαν), να αξιοποιηθεί και να μη διασκορπιστεί στα 4 σημεία του ορίζοντα. Τονίζω την ανάγκη ύπαρξης πολυδύναμων, στιβαρών υπηρεσιών του πρωτογενούς τομέα σε κάθε έδρα Περιφερειακής Ενότητας. Ήδη υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις Δ.Α.Ο.Κ. που δημιουργήθηκαν, παρότι ο «Καλλικράτης» υπήρξε «…τσιγκούνης» σε σχέση με τις αρμοδιότητες που τους άφησε… και το μέλλον τους αβέβαιο!

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:47 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 6
  Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την δυναμικότητα της εκμετάλλευσης και όχι με τις κτιριακές εγκαταστάσεις που αυτή χρησιμοποιεί.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση προτείνονται οι εξής αλλαγές:
  1. Για όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να κατατίθεται η Τεχνική Μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο Γεωτεχνικό επιστήμονα(σύμφωνα Π.Δ. 344/2000) στην οποία εκτός αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων και λυμάτων των εκμεταλλεύσεων.
  2. Δεν έχει γίνει πρόβλεψη για την αδειοδότηση των μονάδων που ανήκουν στην Ά κατηγορία του άρθρου 3 και στην Α κατηγορία του Ν.4014/2011.
  3. Διαγραφή της § 6 ( στις περιοχές δικτύου Φύση 2000, προβλέπονται οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες από αντίστοιχες ΚΥΑ).
  4. Η Προέγκριση Άδειας Εγκατάστασης να έχει ισχύ για 5 έτη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής των εγκαταστάσεων για κτηνοτρόφους που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα.
  5. στην § 5 (σημείο γγ), γίνεται αναφορά για την εξαίρεση από την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών. Πρέπει να προβλεφθεί η συνέχιση για μια τουλάχιστον 3ετία της ισχύος της ΚΥΑ 244203/2006 με τροποποίηση το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄89) ως προς την ημερομηνία κατασκευής αυτών, η οποία θα πρέπει να είναι είτε η ημερομηνία ψήφισης του Νόμου ή ημερομηνία ψήφισης του Ν. 4014/2011.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:26 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 6 παρ. 3, περ. (β), και 6 παρ. 4 γ) ββ): Η δήλωση του μελετητή κατά το άρθρο 8 παρ. 2 ν. 4014/2011 δεν αφορά την ανάληψη των ΠΠΔ. Αντιθέτως, ο νόμος αυτός καθιστά σαφές ότι η υπαγωγή στις ΠΠΔ είναι «αυτοδίκαιη», και ότι οι ΠΠΔ αποτελούν «αναπόσπαστο» τμήμα των αδειών [8 παρ. 4 ν. 4014/2011].

  Άρθρο 6 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο: Η διάταξη καθιστά δυνατή την έκδοση άδειας προέγκρισης εγκατάστασης για εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 παρ. 1 μόνο με την υποβολή ΜΠΕ. Δεν φαίνεται να απαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ, και ούτε καν η εξέταση της ΜΠΕ. Η άδεια προέγκρισης χωροθέτησης προφανώς επιτρέπει την κατασκευή των εγκαταστάσεων [6 παρ. 5 α)], και «επέχει ισχύ» άδειας εγκατάστασης, για ορισμένο χρονικό διάστημα [6 παρ. 4, τελευταίο εδάφιο]. Η διάταξη ανατρέπει την ισχύουσα από το 1986 νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών που απαιτεί το έργο [σήμερα 2 παρ. 10 N. 4014/2011, παλαιότερα 4 παρ. 1 (γ) ν. 1650/1986]. Επιπλέον, με δεδομένο ότι επιτρέπει την εκτέλεση του έργου πριν την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι αμφίβολη η συμφωνία με το σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο [2 παρ. 1 Οδηγίας 85/337]. Περιέργως, το νομοσχέδιο επιμένει ότι «σκοπός της άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκµεταλλεύσεων, είναι η λεπτοµερής εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας των οικείων µονάδων και η τήρηση των αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των εργαζοµένων, των περιοίκων και του περιβάλλοντος από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης του περιβάλλοντος, που µπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται σε αυτήν ..» [6 παρ.1].

  Άρθρο 6 παρ 5 α) γγ): Επισημαίνεται ότι χορηγείται παγίως εξαίρεση από την κατεδάφιση από το 2006, αν όχι και νωρίτερα [Υπουργικής Απόφαση 244203/2006 (Β ‘ 75), όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί (Β’ 1887/2006, Β’ 1/2008, Β’ 2402/2009, Β 2191/2010)]. Με τον τρόπο αυτό, και την έκδοση υπουργικών αποφάσεων κάθε έτος, η λειτουργία αυθαίρετων κατασκευών συνεχίζεται επί τουλάχιστον 5 έτη.

  Άρθρο 6 παρ. 6 : Λόγω της έλλειψης όρων για τις περισσότερες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η διάταξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «αντίβαρο» διάφορων ρυθμίσεων του νομοσχεδίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 ν. 4014/2011, απαιτείται ειδική οικολογική αξιολόγηση τόσο για έργα κατηγορίας Α, όσο και για έργα κατηγορίας Β.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 14:52 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Με τη παράγραφο 6 πλήττεται η κτηνοτροφία του Δήμου Κιλελέρ αφού λόγω του δικτύου Natura (στο οποίο εντασσόμαστε) δεν θα μπορεί να λειτουργήσει καμία νέα μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα κάτι που είναι καταστροφικό για την τοπική οικονομία ενός αγροτικού Δήμου.
  Να αλλάξει αυτή η παράγραφος οποσδήποτε.

 • Άρθρο 6 παρ. 6
  Η συγκεκριμένη παράγραφος πρέπει να εξαφανισθεί αμέσως από το κείμενο.
  Με τη συγκεκριμένη παράγραφο στις αναφερόμενες περιοχές θα επιτρέπονται αγελαδοτροφικές και χοιροτροφικές μονάδες με μέγιστη δυναμικότητα 20 ζώων.
  Εάν αυτό γίνει, τότε η αγελαδοτροφία και η χοιροτροφία της χώρας εξαφανίζεται.
  Δεν μπορεί να ξαναεμφανιστεί η συγκεκριμένη παράγραφος ούτε καν σε πρόχειρο κείμενο.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 21:10 | Χατζηκαντής Μιχάλης

  Στην παράγραφο 2 του παρόντος να διορθωθεί » Η αίτηση για άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ……..(check-list) και είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία.

  Οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή αποδεικτικό χρειάζεται για δασικό, αρχαιολογικό, οικιστικό ή άλλο στοιχείο πρέπει να ζητείται υπηρεσιακά και όχι από τον ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο.

  Η οποιαδήποτε μελέτη απαιτείται πρέπει να γίνεται από αντίστοιχους αδειοδωτημένους επιστήμωνες μελετητές με αντίστοιχο δελτίο παροχής υπηρεσιών.

  Αν στο χώρο σταυλισμού προϋπάρχει η οποιαδήποτε αυθαίρετη κατασκευή να κρίνει η επιτροπή αν πρέπει να κατεδαφισθεί ή να κινηθεί η διαδικασία εξαίρεσης κατεδάφισης ή και βελτίωσής της ανάλογα με την αναγκαιότητα ή την επικιδυνότητά της.

  Αν μία εκμετάλευση λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.) και Καλής Διαβίωσης των Ζώων (Κ.Δ.Ζ.)και τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους δεν θα πρέπει να περιορίζεται το μέγεθός της σε περιοχές NATURA

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 19:15 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ.

  3.Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ….
  -Να διευκρινηστεί αν το αίτημα για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης της εν λόγω κατηγορίας θα υποβληθεί πριν την κατασκευή της ή μετά
  4. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, πριν την άδεια εγκατάστασης απαιτείται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης,…..
  – προβλέπεται άδεια προέγκρισης εγκατάστασης προφανώς αντικαθιστά κατά ένα τρόπο την άδεια ίδρυσης που ισχύει με το υφιστάμενο καθεστώς. Σήμερα για να εκδοθεί άδεια οικοδομής από τις πολεοδομίες είναι απαραίτητο να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης που εκδίδεται μετά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
  Έτσι μπαίνει το ερώτημα:
  – θα εκδίδεται προέγκριση εγκατάστασης πριν την ΑΕΠΟ ; και αν δεν εγκριθεί-εκδοθεί ΑΕΠΟ;
  Αναφέρεται ότι η άδεια προέγκρισης έχει ισχύ 3 μηνών. Το διάστημα αυτό προφανώς προβλέπεται για να βγει η άδεια οικοδομής κ.λ.π. και να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Πλην όμως το διάστημα των τριών μηνών είναι πάρα πολύ μικρό, εκτός και αν δίνω λάθος ερμηνεία. Είναι προφανές ένας κτηνοτρόφος που θέλει να φτιάξει μια μονάδα σε μια συγκεκριμένη θέση, πριν βγάλει την άδεια οικοδομής και προβεί σε έξοδα, πρέπει να ξέρει αν μπορεί εκεί να πάρει άδεια εγκατάστασης εκ των προτέρων.
  6. Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60), επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης μικρής και μεσαίας δυναμικότητας με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές.
  – Να γίνει σαφές : επιτρέπεται ….στις μονάδες των κατηγοριών Α2 και Β σύμφωνα με την ΥΑ που προβλέπει το άρθρο 1 του ν. 4014/2011.
  Εδώ εφιστώ την προσοχή σας, ότι στις περιοχές του ν. 3937/2011 ανήκουν και μεγάλες αγροτικές περιοχές, όπως του θεσσαλικού κάμπου GR140011 ΖΕΠ εκτάσεως 95.596,12 εκταρίων! και δεν πρέπει να αποκλειστούν οι μονάδες της Α2 κατηγορίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους των περιοχών αυτών. Συμπληρωματικά σας γνωρίζω ότι σήμερα λειτουργούν πολλές μεγάλες μονάδες (αγελαδοτροφικές, χοιροτροφικές) στις ζώνες αυτές με κανονική αδειοδότηση χωρίς προβλήματα

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:33 | Φιλοζωικές Οργανώσεις

  Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία εγκαταστάσεων να υπάγονται σε αυστηρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

  Παρ. 6: Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60), να μην επιτρέπεται κανενός είδους κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ούτε η εκμετάλλευση μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ανεξαρτήτως από το αν τηρούν τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους ή όχι.

  Σύμφωνα με τις καταστροφικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον, την υγεία και τη διαβίωση των ζώων, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνεται αυτή με τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και με την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.

  Στη δεύτερη και Τρίτη κατηγορία εγκαταστάσεων να τοποθετηθεί απαραιτήτως σύστημα κάμερας παρακολούθησης και εποπτείας (CCTV) για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων ευζωίας.

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 13:14 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ (συνέχεια)

  Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κτηνοτροφίας ξεκινά από την ανύπαρκτη επιστημονική στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελλήνων κτηνοτρόφων με εξαίρεση την υγεία των ζώων – δημόσια υγεία, όπου εκεί υπάρχει (ακόμα) μια στοιχειώδης στήριξη από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.
  Η απόλυτη έλλειψη επιστημονικής στήριξης (ειδικά στην αιγοπροβατοτροφία) υφίσταται σε όλο τα φάσμα της κτηνοτροφικής παραγωγής: διατροφή (& βοσκότοποι) – σταβλισμός – ζωικό κεφάλαιο – ζωοτεχνικοί χειρισμοί – εμπορία (προώθηση) κλπ.
  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μικρή παραγωγικότητα του κλάδου, το μεγάλο κόστος παραγωγής, την μεγάλη ψαλίδα μεταξύ τιμής καταναλωτή και παραγωγού κλπ.
  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιχειρείται (σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην εισαγωγή) μία «νομοθετική πρωτοβουλία για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων».
  Όσο αφορά το πρώτο δηλ. τον «εκσυγχρονισμό του συστήματος αδειοδότησης» δεν θα υπάρξουν θεαματικές αλλαγές αφού δεν αλλάζουν (και δεν μπορεί ίσως να γίνει διαφορετικά) και πολλά πράγματα με δεδομένο ότι και οι επιτροπές σταβλισμού παραμένουν με ότι αυτό συνεπάγεται (αδυναμία λειτουργίας λόγω μείωσης οδοιπορικών, μέσων κλπ) και το χάος με την νομοθεσία παραμένει (δασαρχεία, πολεοδομίες, αρχαιολογίες, χρήσεις γης κλπ).
  Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ένας μέσος υποψήφιος νέος επενδυστής (αλλά και παλιός) κτηνοτρόφος (πέρα από την χρηματοδότηση) δεν είναι οι 2 ή οι 3 ή 5 μήνες (που είναι ίσως σημαντικό) που απαιτούνται για την αδειοδότηση μιας νέας σύγχρονης κτηνοτροφικής μονάδας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία (δηλ. το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) δεν καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο σωστά μέσω των κανόνων που δεν έχει θεσπίσει, ώστε να δημιουργήσει μία επιστημονικά σωστή εκμετάλλευση. Η παρέμβαση των καθηγητών Μπριασούλη Δημήτρη και Παναγάκη Παναγιώτη αναδεικνύει απόλυτα το πρόβλημα.
  Οι προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι σήμερα το υπουργείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος (του σχεδιασμού των κτηνοτροφικών κτηρίων) με τις πρότυπες μελέτες και τις κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου ελάχιστα έχουν αποδώσει για τους παρακάτω λόγους: Όσο αφορά τις πρότυπες μελέτες, ο θεσμός απέτυχε πλήρως, βασικά λόγω της πολύ βαριάς κατασκευής και του πολύ μεγάλου κόστους που αυτή συνεπάγεται αλλά και της αδυναμίας προσαρμογής τους στις ιδιαιτερότητες της κάθε εκμετάλλευσης. Όσο αφορά τις κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου και αυτές δεν έχουν προχωρήσει τόσο καλά γιατί και το κόστος παραμένει σημαντικό και δεν στηρίζεται (θεσμικά) επιστημονικά η προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις κατασκευές αυτές.
  Το σίγουρο είναι ότι κάθε νέος επενδυτής κτηνοτρόφος θα πληρώσει ένα κόστος (όσο και αν αυτό ακούγεται άσχημα την εποχή αυτή) για τον σχεδιασμό την αδειοδότηση και την κατασκευή της μονάδας του. Το θέμα είναι αν με αυτά τα χρήματα θα σχεδιάσει ένα σωστό στάβλο που θα του αποδώσει στο μέλλον τα μέγιστα και θα αποφύγει προβλήματα νομικά κ.α. ή απλά θα συμπληρωθούν κάποια χαρτιά που δεν θα επιφέρουν κανένα όφελος για τον κτηνοτρόφο. Επίσης το κόστος κατασκευής θα πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό.
  Το Υπουργείο πρέπει να προστατεύσει τους κτηνοτρόφους θεσμοθετώντας την Γεωτεχνική-Γεωπόνική Μελέτη όπως την περιέγραψαν οι κ. Καθηγητές για όλες τις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία επιστημονικά σωστών και ανταγωνιστικών εγκαταστάσεων – εκμεταλλεύσεων. Το 1980 το Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών της τότε Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών έκδωσε το βιβλίο με τίτλο «Προβατοστάσια – Σχεδιασμός – Σχεδίαση» (Μπριασούλης Δ.) κατανοώντας προφανώς (το υπουργείο) ότι η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας θα γινόταν μέσα από τον επιστημονικό σχεδιασμό των εκμεταλλεύσεων. Προτείνω στον κάθε δύσπιστο την μελέτη του παραπάνω βιβλίου. Για τα αιγοπρόβατα (τουλάχιστον) το πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί ως οι προδιαγραφές των Γεωτεχνικών-Γεωτεχνικών Μελετών για τα αιγοπρόβατα. Η Γεωτεχνική Μελέτη είναι Τεχνική Μελέτη Σχεδιασμού της Κτηνοτροφικής εγκατάστασης και δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή στην ΠΠΔ.
  Από το 1980 μέχρι σήμερα στην κτηνοτροφία (ειδικά στα αιγοπρόβατα) είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα (όποιος ισχυριστεί το αντίθετο μάλλον δεν έχει πάει ποτέ σε στάβλο), μάλιστα με το Σχέδιο Νόμου θεσμοθετούνται όλα αυτά (πέτρες, ξύλα, κλαδιά, λαμαρίνες κλπ) που έφεραν την κτηνοτροφία στο σημερινό τέλμα.

  Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος ΓΠΑ

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 12:02 | ΜΑΚΡΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Σχετικά με την Επιτροπή Σταυλισμού προτείνω τα μέλη της επιτροπής να είναι ή από τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας αλλά καλύτερα αν υπάρχει η δυνατότητα από τους αντίστοιχους Δήμους.Αυτό διότι:
  Ετσι, κατά την εμπειρία που έχω στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα μειωθεί η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση.Ο γεωπόνος, παράδειγμα του Δήμου θα λαμβάνει την αίτηση, θα ελέγχει την πληρότητα, θα συγκαλεί γρήγορα την επιτροπή της οποίας θα είναι και πρόεδρος θα έχει έτοιμα τα πρακτικά, θα υπογράφονται κατά την συνεδρίαση ή την αυτοψία και από την επόμενη ημέρα θα μπορεί να εκδόσει την άδεια. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλληλογραφία και άρα καμμία καθυστέρηση ανάμεσα στον Δήμο και την Περιφέρεια.
  Οι περισσότεροι μάλιστα Δήμοι με τις συγχωνεύσεις αλλά και τις μετατάξεις λόγω του Καλικράτη εχουν αποκτήσει το απαραίτητο γεωτεχνικό επιστημονικό προσωπικό.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 18:50 | Κουτζάς Αλέξανδρος

  Eίναι γνωστό ότι η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων(σχετικός νόμος) από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση πραγματοποιήτε μετά την θετική γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού για την χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.Με το παραπάνω άρθρο ζητείτε πρώτα η απόφαση της εξαίρεσης από κατεδάφιση και μετά η αδειοδότηση, πράγμα που φέρνει σε σύγκρουση τους δύο νόμους.Αρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η σειρά των ενεργειών για όσους κτηνοτρόφους θα ξεκινήσουν η βρίσκονται σε διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση χρησιμοποιώντας τις ευεργετικές διατάξεις του σχετικού νόμου.
  Ευχαριστώ.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 14:16 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Α. Το νομοσχέδιο “Λαϊκίζει” (ιδιαιτέρως στην εισηγητική έκθεση) εμφανίζοντας ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των κτηνοτρόφων ως προς την έκδοση αδειών, με αντικατάσταση τεχνικών εκθέσεων των επιστημονικών κλάδων με τυποποιημένες μελέτες και υπεύθυνες δηλώσεις. Αυτό είναι αρνητικό για δύο λόγους:
  Πρώτον γιατί ενοχοποιεί την αμειβόμενη παροχή επιστημονικής στήριξης στους αγρότες. Όμως η επιστημονική στήριξη είναι αυτή που εξασφαλίζει τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την ορθή διαχείριση και την λειτουργικότητα μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  Δεύτερον γιατί εγκυμονεί κινδύνους για τους κτηνοτρόφους και σε οικονομικό επίπεδο για πρόστιμα τα οποία θα τους επιβληθούν για μη τήρηση όσων θα έχουν δηλώσει με τις υπεύθυνες δηλώσεις.
  Επίσης η ύπαρξη τυποποιημένης μελέτης δεν μπορεί να αποδεικνύει τη τήρηση των προϋποθέσεων για αδειοδότηση μιας μονάδας για κάθε περίπτωση. Άρα η μελέτη πρέπει να συμπληρώνεται από τον επιστήμονα (γεωπόνο ή κτηνίατρο) με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε εκμετάλλευσης και όχι να κατατίθεται η ίδια τυποποιημένη μελέτη αλλάζοντας απλώς το όνομα του ενδιαφερόμενου.
  Προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να συμπληρωθεί στα αναγκαία, η εμπλοκή γεωπόνου ή κτηνιάτρου για τις εκμεταλλεύσεις και της πρώτης κατηγορίας.

  Πρόταση:
  Να προστεθεί στα δικαιολογητικά της παραγράφου 3:
  – ειδική μελέτη διαχείρισης κοπριάς από γεωπόνο ή κτηνίατρο για αριθμό ζώων άνω του 1 Ισοδυνάμου
  – βεβαίωση από την υπηρεσία του οικείου δήμου ότι τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις.
  *Η βεβαίωση αυτή απαιτείται εφόσον ορθώς αποφασιστεί ότι οι ΑΑΑ είναι οι ΓΓΑ των Περιφερειακών ενοτήτων.

  Β. Η ανάγκη για συντόμευση των διαδικασιών έκδοση άδειας λειτουργίας είναι προφανές ότι δεν σημαίνει αυθημερόν έκδοση προέγκρισης για τις κατηγορίες Β και Γ όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4. Προφανώς πρέπει να οριστεί μέγιστος χρόνος έκδοσης ανάλογα με την κάθε κατηγορία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

  Πρόταση:
  Σε ότι αφορά τον χρόνο έκδοσης της προέγκρισης εγκατάστασης να οριστεί περιθώριο:
  α. Για τις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 4αα 20 ημέρες
  β. Για τις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 4ββ 10 ημέρες

 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Δημήτρης Μπριασούλης, Καθηγητής
  Παναγάκης Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής

  Η «Τεχνική Έκθεση» που αναφέρεται στο Παράρτημα 2 του Άρθρου 17 θα πρέπει να αποτελεί στην ουσία πλήρη «μελέτη σχεδιασμού της κτηνοτροφικής εγκατάστασης» και όχι απλά «τεχνική έκθεση», και να συμπεριλαμβάνει την οργάνωση του πληθυσμού των ζώων και της εργασίας, τον σχεδιασμό τω χώρων, τον λειτουργικό-τεχνικό και κτηριολογικό σχεδιασμό όλων των εγκαταστάσεων (κτηρίων και εξοπλισμού και διαχείρισης αποβλήτων) και να συντάσσεται από εξειδικευμένο πτυχιούχου Γεωργικής Μηχανικής που αποδεδειγμένα μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του (http://www.afp.aua.gr/?page_id=57; Όγδοο Εξάμηνο Γεωργικών Κατασκευών) έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις τόσο στο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όσο και στη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων (http://afp.aua.gr/?page_id=673).

  Η γενική διατύπωση περί «Γεωτεχνικού», ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δε θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένος στο αντικείμενο (π.χ. θα μπορεί να είναι Επιστήμονας Φυτικής Παραγωγής, Βιοτεχνολόγος Γεωπονίας, Επιστήμονας Τροφίμων ή Πτυχιούχος άλλων Γεωτεχνικών ειδικοτήτων και ο οποίος, πέρα από κάποιο μάθημα Ζωοτεχνίας, ποτέ του δε διδάχθηκε σχεδιασμό κτηνοτροφικών μονάδων και δεν έχει κανένα τεχνικό υπόβαθρο μηχανικής, υλικών, ελέγχου μικρο-περιβάλλοντος, κτλ.), θα έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκείς ή εμπειρικές «Τεχνικές Εκθέσεις» που θα συνεπάγονται: (1) την έλλειψη λειτουργικότητας ή την μακροπρόθεσμη αύξηση του κόστους λειτουργίας της μονάδας, (2) τον κακό σχεδιασμό χώρων και εγκαταστάσεων (π.χ. βαριές κατασκευές που δεν πληρούν ούτε λειτουργικά κριτήρια ούτε επιτυγχάνουν το άριστο μικρο-περιβάλλον για τον ζωικό πληθυσμό), την κακή χρήση χώρων και τη αύξηση του κόστους γα άχρηστες η επιζήμιες για την απόδοση της μονάδας κατασκευές (3) τη μη ικανοποιητική διατήρηση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των εκτρεφόμενων ζώων και (4) την ανεπαρκή προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

  Η σύνταξη ενός ηλεκτρονικού μητρώου με εγγραφή μόνο των αποδεδειγμένα, με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους και την αναλυτική βαθμολογία του Πανεπιστημίου, κατάλληλα εκπαιδευμένων σε γεωργικές κατασκευές Γεωτεχνικών-μελετητών που θα διατηρείται στο ΥΠΑΑΤ μπορέσει να αποτελέσει εγγύηση για καλύτερα σχεδιασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας. Ανάλογο είναι το παράδειγμα των μελετητών έργων πρασίνου. Οι μελετητές οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελετητών κτηνοτροφικών μονάδων θα μπορούν φυσικά να συνεργάζονται με Επιστήμονες Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιάτρους για θέματα της οργάνωσης του ζωικού πληθυσμού και με Μηχανικούς για την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτηρίων που τυχόν περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της εγκατάστασης. Να σημειωθεί ότι η στατική μελέτη αποτελεί ένα μικρό συνοδευτικό μέρος της συνολικής μελέτης μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ενώ σήμερα γίνεται ακριβώς το αντίθετο: εκπονείται μόνο στατική μελέτη χωρίς καμιά ουσιαστική μελέτη σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργικότητας της κτηνοτροφικής μονάδας (συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού των ανοιχτών και κλειστών χώρων και κτηρίων και επιλογής υλικών σε σχέση με τις ανάγκες των ζώων και της εργασίας, του μικρο-περιβάλλοντος, του εξοπλισμού και της διαχείρισης αποβλήτων κ.α.) από εξειδικευμένο μελετητή με τα γνωστά θλιβερά αποτελέσματα για την κατάσταση της Ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία έχει ταυτιστεί με απίστευτα μη-λειτουργικές, ακριβές και βαριές κατασκευές ή στο άλλο άκρο, με αυθαίρετα πρόχειρα αντιαισθητικά παραπήγματα, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 20:38 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ

  Γενική παρατήρηση:
  Τα κριτήρια για την διοικητική πράξη της άδειας εγκατάστασης πρέπει να είναι κοινά για όλες της εκμεταλλεύσεις που προκαλούν τις ίδιες επιπτώσεις στο περιβάλλον ακλουθώντας το ίδιο σύστημα εκτροφής. Η ύπαρξη μπετού σαν υλικό σύνδεσης των επιμέρους δομικών στοιχείων της κατασκευής ή σαν υλικό στήριξης δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο περιβαλλοντικών επιπτώσεων (αποτελεί πολεοδομικό κριτήριο).

  Ειδικές παρατηρήσεις:
  Παρ. 3
  Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης της πρώτης κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του αρ. 3 (Πρόχειρα καταλύματα)στο τέλος της 3β παραγράφου πρέπει να προστεθεί:

  «Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α του Ν. 4014/2011 απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 2 έως 4 του άνω νόμου, η οποία διαβιβάζεται από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εγκατάσταση βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura ακολουθείται η διαδικασία του άρθου 10 του Ν. 4014/2011 (ειδική οικολογική αξιολόγηση).»

  Πρέπει επίσεις να προστεθεί νέα παράγραφος
  «3γα) Στην περίπτωση που δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011,τεχνική έκθεση που υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και συντάσσεται από επαγγελματία επιστήμονα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για λογαριασμό του φορέα στην οποία περιέχονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, βάσει Υποδειγμάτων με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα διαμορφωθούν σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου αυτού Υπουργική απόφαση. »

  Στην παράγραφο 4β αναφέρεται:
  «τεχνική έκθεση που υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα ή από μηχανικό ή γεωτεχνικό για λογαριασμό του»
  Παρατήρηση:
  Οι τεχνικές εκθέσεις συντάσσονται από επιστήμονες που έχουν αναγνωρισμένα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
  Ακόμα και αν ονομαστεί κάπως αλλιώς (η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια) είναι ξεκάθαρο ότι το 99,999% των κτηνοτρόφων είναι αδύνατο να μπορεί να συντάξει τέτοια έκθεση. Έτσι το μόνο που θα γίνει θα είναι μιας ευρείας έκτασης φοροδιαφυγή.

  Έτσι πρέπει να γίνει:
  «…. τεχνική έκθεση που υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και συντάσσεται από επαγγελματία επιστήμονα με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα για λογαριασμό του φορέα…»

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος
  «4 ε . Παραστατικό Παροχής Υπηρεσιών (ΚΒΣ) του εμπλεκόμενου στην διαδικασία επαγγελματία.»

  Επίσης:
  Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην διαδικασία νομιμοποίησης των υφιστάμενων αυθαίρετων κτηνοτροφικών μονάδων με δεδομένο ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου καταργείται το άρθρο 4 του Ν. 3399/2005 (εξαίρεση από κατεδάφιση).
  Χαρακτηριστικά στην παρ. 5γγ αναφέρει:
  «γγ) Στην περίπτωση που οι ως άνω κτηριακές εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ….. είναι αυθαίρετες, αντί των ανωτέρω, η αίτηση συνοδεύεται … από …. απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση των κτηριακών εγκαταστάσεων από την εκάστοτε αρμοδία … αρχή.»
  Η απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση είναι διοικητική πράξη και πρέπει να διευκρινιστεί πως θα χορηγείται αφού καταργείται το άρθρο 4 του Ν. 3399/2005 (εξαίρεση από κατεδάφιση).

  Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος Γ.Π.Α.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 10:37 | ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ

  Δεν παρατηρώ μείωση της γραφειοκρατίας ή του απαιτούμενου χρόνου για την εκδοση. Πιστεύω πως για να επιταχυνθεί η διαδικασία θα πρέπει να εμπλακούν λιγότερες υπηρεσίες, οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν την έγκριση των μελετών να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες και ευθύνες για να μην πηγαίνει η ίδια μελέτη σε περισσότερες από δεκά υπηρεσίες.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 23:21 | Ζαφειρόπουλος Γιώργος

  Πρέπει να αναφέρεται χρόνος έγκρισης οπωσδήποτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σε οποιαδήποτε καθυστέρηση να προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος του αρμοδίου υπαλλήλου και του Δ/ντή αν θέλουμε να λειτουργήσει η δημόσια διοίκηση.Ένας χρόνος 21 ημερών είναι αρκετός.
  Επίσης προτείνω να καθιερωθεί προέλεγχος σχετικά με την καταλληλότητα του οικοπέδου που θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αγοραστεί το οικόπεδο για συγκεκριμένη χρήση και μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 19:36 | Διαματοπουλος Ε.

  Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καθορίζεται ως τα Γραφεία Γεωργικής Αν/ξης των Δήμων, κάτι που θέτει την όλη διαδικασία αδειοδότησης σε κίνδ υνο καθυστερήσεων, λαθών, παραλείψεων για τους παρακάτω λόγους:
  – Τα εν λόγω γραφεία σε ορισμένους δήμους μπορεί να είναι ελλειπώς στελεχωμένα.
  – Σε μεγάλους αστικούς δήμους οι γεωτεχνικοί έχουν αναλάβει αρμοδιότητες που αφορούν την εξυπηρέτηση του αστικού ιστού με αποτέλεσμα να έχουν αποκοπεί απο την αγροτική παραγωγή και να μην έχουν τον χρόνο και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες έκδοσης αδειών.
  – Στους περισσότερους Δήμους τις απαραίτητες διαδικασίες θα αναλάβει το τμήμα αδειοδοτησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις αφού οι κτηνοτροφικές μονάδες θα εξετάζονται με τα υπόλοιπα καταστήματα.

  Πρόταση: Η επιτροπή σταυλισμού η οποία ορθώς γίνεται πιό ευέλικτη, να είναι η ίδια υπεύθυνη και για την έκδοση των αδειών, με αρμόδια γραφεία υποδοχής αυτήσεων τα γραφεία κτηνοτροφίας των περιφερειακών ενοτήτων. Τα οποία είναι σαφώς πιο αρμόδια, πιό εξειδικευμένα, έχουν επαφή με τη γεωργία και τη κτηνοτροφία επί σειρά ετών, έχουν αμιγή ενασχόληση με κτηνοτροφικά θέματα, είναι επαρκώς στελεχωμένα στις περισσότερες των περιπτώσεων, στεγάζονται συνήθως στον ίδιο χώρο με την επιτροπή σταυλισμού έτσι ώστε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και η συνεχόμενη και πολλές φορές άσκοπη αλληλογραφία υπηρεσιών. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών υποθέσεων και αφού πλέον η επιτροπή σταυλισμού είναι τριμελής θα μπορεί να οριστεί και δεύτερη και τρίτη επιτροπή για την εξυπηρέτηση όλων των περιπτώσεων, κάτι που δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το γραφείο γεωργικής αν/ξης των Δήμων.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 17:06 | ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6.
  Σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 σύμφωνα με το ν.3937/2011 αναφέρει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρής και μεσαίας δυναμικότητας. Βάσει λοιπόν της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/04-05-93)άρθρο 10, προκύπτει ότι σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων έως 20 ισοδύναμων ζώων (για πάνω από 20 ισοδύναμα ζώα ορίζονται οι μεγάλοι στάβλοι).
  Οπότε στην περίπτωση μονάδας βοοειδών επιτρέπεται να εγκατασταθεί μονάδα έως 20 μόνο αγελάδες (από την προς έκδοση απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011, 1 αγελάδα = 1 Ι.Ζ.). Θεωρώ ότι αυτό το όριο είναι εξαιρτετικά μικρό αν αναλογιστεί κανείς ότι στην ίδια προς έκδοση απόφαση Υ.ΠΕ.Κ.Α.(παράρτημα VII, α/α 9) μονάδα από 10 έως 100 αγελάδες εντός περιοχής Natura 2000 κατατάσσεται στην κατηγορία Β.
  Τέλος, επισημαίνω ότι δεν γίνεται καμία αναφορά για τις υφιστάμενες μονάδες (νόμιμες ή μη) εντός περιοχών Natura 2000.
  Σημείωση: Στο Δήμο Βόλβης και Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης όπου είναι κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές και το μεγαλύτερο μέρος βρίσκονται εντός περιοχής Natura 2000 (Λίμνες Βόλβη – Κορώνεια και στενά Ρεντίνας «GR 1220009») υπάρχουν πολλές νόμιμες μεγάλες (>20 Ι.Ζ.) κτηνοτροφικές μονάδες βοοοειδών εντός περιοχής Natura και εντός της Γ’ ζώνης της απόφασης 6919/2004. Πως λοιπόν σε μια περιοχή που διαθέτει πολλές μεγάλες νόμιμες μονάδες βοοειδών και άλλων ζώων δεν δίνεται πλέον η δυνατότητα να γίνουν άλλες μονάδες, και γιατί δεν γίνεται κάποια σαφής αναφορά για τις υφιστάμενες;

  Με εκτίμηση,
  Μπεράτης Ελευθέριος

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 15:25 | Στέλιος Κεχαγιάς

  Να προστεθεί ως ζητούμενο στοιχείο και έγγραφο του Δασαρχείου γι το χαρακτήρα της έκτασης(αναδασωτέα, δάσος, δασική, χορτολιβαδική κ.λ.π.)η να ζητείται αυτεπάγγελτα από τη αδειοδοτούσα αρχή η οποία και θα στέλνει πλήρη φάκελο στο Δασαρχείο(τοπογραφικά κ.λ.π.).

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 15:33 | ΙΩΣΗΦ ΜΠΙΖΕΛΗΣ

  Οι περισσότεροι παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας ή/και με μικρή ικανότητα χειρισμού των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, πρέπει η διαδικασία αδειόδοτησης να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και με μορφή ερωτηματολογίου που θα συμπληρώνεται από τον υπάλληλο του Δήμου. Επίσης θα πρέπει να είναι σαφώς πιο απλουστευμένη η διαδικασία για τις παραδοσιακές εκτατικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 10:05 | tsitselis giannis

  ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ,ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 09:47 | Παναγιώτης Ντζαμίλης

  Με την κατάθεση του φακέλου στην αδειοδοτούσα αρχή και εφόσον γίνει ο έλεγχος πληρότητας φακέλου δίνεται αυθημερόν προέγκριση η οποία έχει την ισχύ της άδειας εγκατάστασης. Και αν δεν πάρει έγκριση περιβαλλοντικών όρων; Και αν δεν πληρεί τις αποστάσεις; Και αν η μελέτη έχει ελλείψεις που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά του ελέγχου πληρότητας φακέλου που κάνει ένας διοικητικός συνήθως; Θα έχουμε μια μονάδα που έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται (άφού έχει άδεια εγκατάστασης) και πιθανώς να μην μπορέσει ποτέ να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά! Δεν παραβιάζουμε έτσι την αρχή ότι κάθε έργο για να εκτελεστεί πρέπει να έχει πρηγηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του; Πως θα γίνεται ο επιμερισμός της ευθύνης μεταξύ φορέα και μελετητή; Ποιος θα την πληρώσει τελικά;

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 23:47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΦΤΣΗΣ

  Πάλι ειναι χρονοβορα η ολη διαδικασια αδειοδοτησης με φορεις να εμπλεκονται με αποτελεσμα στο αμεσο μελλον να συνεχιστει η κατασταση της υπαρξης παρανομων κτηνοτροφικων εγκαταστασεων οπου οπως προκυπτει δεν προκειται να τους δοθουν αδειες ποτε
  Δεν υπαρχει ενα υποστηρικτικο οργανο τωρα, τα γραφεια αγροτικης αναπτυξης των δημων ειναι ανυπαρκτα ή τωρα ενεργοποιουντε ,ο κτηνοτροφος δεν εχει την δυνατοτητα να διεκπεραιωση ολη αυτη την διαδικασια μονος!

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 12:37 | Παπαϊωάννου Παναγιώτης

  Άρθρο 6.
  Η νόμιμη χρήση του γηπέδου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να βεβαιώνεται οπωσδήποτε από την Δασική υπηρεσία της περιοχής (με την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού του γηπέδου ή την παραχώρηση αυτού για τις δημόσιες δασικές εκτάσεις), πριν την έκδοση της αιτούμενης άδειας εγκατάστασης.

  Άρθρο 7.
  Θα πρέπει να συμπληρωθεί με αντίστοιχη ρύθμιση για την παραχώρηση και δημόσιων ή δημοτικών δασικών εκτάσεων.