Άρθρο 11: Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκμεταλλεύσεις διαπιστώνεται παράβαση, μετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο, των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή παράλειψη τήρησης των όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τις αποφάσεις της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, επιβάλλεται σε βάρος του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης:
α) ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας με αντίστοιχη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και χορήγηση της αναγκαίας κατά περίπτωση προθεσμίας για την απομάκρυνση του ζωϊκού κεφαλαίου ή
β) διοικητικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, την προκαλούμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ή
γ) συνδυασμός των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄.
2. Η διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας πραγματοποιείται, μετά την πάροδο της προθεσμίας απομάκρυνσης του ζωϊκού κεφαλαίου, από τα όργανα του Δήμου, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, με τη σφράγιση του παραγωγικού εξοπλισμού της εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση αποθήκης ή επικινδύνων εγκαταστάσεων με τη σφράγιση αυτών. Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά από ενημέρωση του φορέα της εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης, μπορεί να ζητήσει τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη συγκεκριμένη εγκατάσταση από το Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στη ζητούμενη διακοπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη σχετική ειδοποίησή τους.
3. Στην απόφαση επιβολής των κυρώσεων, αναφέρεται η προθεσμία και οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο φορέας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας για να καταστεί αυτή συμβατή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή να συμμορφωθεί με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην άδεια εγκατάστασης. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4. Με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής στους υπεύθυνους των φορέων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στους μηχανικούς ή γεωτεχνικούς που υπογράφουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εάν, ύστερα από επιθεώρηση των αρμόδιων οργάνων, αποδεικνύεται ότι το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων δηλώσεων είναι ψευδές.
5. Πριν από την επιβολή οποιουδήποτε διοικητικού μέτρου ή προστίμου, προβλεπόμενου, από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, καλεί εγγράφως, με αποδεικτικό επίδοσης της σχετικής κλήσης σε ακρόαση, τον κάτοχο της άδειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή τον μηχανικό ή γεωτεχνικό που υπέγραψε τη ψευδή υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος, ο οποίος δύναται να αναπτύξει τις απόψεις του, για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης σ` αυτόν, του σχετικού εγγράφου.
6. Μετά την ανάπτυξη των απόψεων του ενδιαφερόμενου, το αποφασίζον όργανο, μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, αν διαπιστώσει ότι για τις παραβάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι εφικτή η εκτέλεση των απαραιτήτων βελτιωτικών εργασιών, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων τούτου και εφόσον κριθεί, ότι η επί βραχύ χρονικό διάστημα συνέχιση της λειτουργίας αυτών υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άμεσα τη Δημόσια Υγεία, μπορεί να μην επιβάλλει κύρωση, αλλά να καθορίσει με απόφασή του, τις συγκεκριμένες βελτιώσεις, που πρέπει να γίνουν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις τους, τάσσοντας αναλόγως του μεγέθους των βελτιώσεων και της σοβαρότητας του προβλήματος, που δημιουργείται από την πλημμελή λειτουργία των εγκαταστάσεων, εύλογη προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
7. Οι πιο πάνω διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, αποτελούν πόρο του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
8. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά δραστηριότητα του παρόντος νόμου, καταβάλλεται από τον καταγγέλλοντα παράβολο, το οποίο του επιστρέφεται σε περίπτωση που η καταγγελία αποδειχθεί ότι ευσταθεί.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής των πιο πάνω κυρώσεων και ο τρόπος κλιμάκωσης των προστίμων των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των προστίμων και των παραβόλων που προβλέπονται στον νόμο αυτόν.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 12:51 | MARIA HOUSTOULAKI

  0 1197 υπαρχει για να προστατεύει
  οποιοδήποτε είδος ζώου.

  στο άρθρο 16, που αφορά
  τις κακοποιήσεις όλων των
  ζώων, η σφαγή των ζώων
  εκτροφής απαγορεύεται
  ΔΙΧΩΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ.
  Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει
  κάθε μέρα παρά την ύπαρξη
  του Π.Δ. 327/1996 και του
  Νόμου 1197/81
  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 327/96 ΚΑΙ 1197/81 ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ!
  ΖΩΦΟΡΟΣ
  ΜΚΟ
  ΑΡ ΠΡΩΤ.221/09

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:47 | Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου

  «..Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκμεταλλεύσεις διαπιστώνεται παράβαση, μετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο……, »
  Να συμπεριληφθεί « καθώς και στα πλαίσια προβλεπομένων ελέγχων από προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων, εμβολιασμών κλπ»

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 22:23 | Φιλοζωικό Σωματείο ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ

  Πως θα αντιμετωπισθεί το θέμα της ανεξέλγκτης σφαγής ζώων που εκτρέφονται σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, πολλές εκ των οποίων λειτουργούν σήμερα χωρίς άδεια και έλεγχο και οι οποίες ελπίζουμε πως θα υποχρεωθούν να νομιμοποιηθούν.
  Σύμφωνα με τον Νόμο 1197/81 ΦΕΚ 240 Α΄άρθρο 1και3 και το Προεδρικό Διάταγμα 327/1996 ΦΕΚ Α 221 199660910 περί προστασίας των ζώων και προστασίας των ζώων κατά την σφαγή, απαγορεύται η σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση.
  Επιβάλεται ο αυστηρός έλεγχος και η εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετημάτων και για την σφαγή ζώων στις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες όπου κατά κανόνα γίνεται και ιδιαίτερα κατά την Πασχαλινή περίοδο.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:11 | Φιλοζωικές Οργανώσεις

  Η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων να επισύρει τις ανώτατες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα και συγκεκριμένα την παρ. 1 εδ. γ (διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης και επιβολή ανώτατου προστίμου).

  Παρ. 8: Οι ιδιώτες εθελοντές μέλη φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων να εξαιρούνται από την καταβολή παραβόλου για την υποβολή καταγγελίας.

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
  ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 14:47 | Πέτρος Καλομοίρης

  «Σε όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή εκμεταλλεύσεις διαπιστώνεται παράβαση, μετά από αυτοψία ή καταγγελία ή άλλο τρόπο……, »
  Να συμπεριληφθεί « καθώς και στα πλαίσια προβλεπομένων ελέγχων από προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων, εμβολιασμών κλπ»
  διοτι δεν ειναι δυνατον να πηγαίνουν οι υπηρεσίες για ελεγχο μητρωων εμβολιασμων κλπ να βλέπουν τέρατα και σημεια και να ισχυριζονται ότι δεν ειναι δικη του αρμοδιοτητα, όταν σιγουρα βλέπουν πραγματα που εμπιπτουν στο γνωστικό τους αντικειμενο

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 23:30 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Αν κατάλαβα καλά για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δεν θα ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους όπως ορίζεται από τον ν. 4014/11, αλλά οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου αυτού? Δηλαδή οι υπηρεσίες περιβάλλοντος θα εισηγούνται π.χ. την επιβολή προστίμων στην αδειοδοτούσα αρχή?

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 22:15 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Μία από τις συνήθεις παραβάσεις είναι ο σταυλισμός υπεράριθμων ζώων σε μονάδες που έχουν σχεδιαστει (κατά συνέπεια και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων τους) για πολύ λιγότερα ζώα. Υπάρχει μονάδα με άδεια λειτουργίας (που και αυτή παράνομα έχει εκδοθεί) για 90 ισοδύναμα, η οποία σταβλίζει σήμερα πάνω από 870 ζώα (αγελάδες και μόσχους). Το παράδοξο είναι ότι όλα αυτά τα ζώα φέρουν ενώτια. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι δεν είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν υπόψη τους την εγκεκριμένη δυναμικότητα κάθε μονάδας. Αν ισχύει αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει με τον παρόντα νόμο να θεραπευτεί. Δεν νοείται Δημόσια Υπηρεσία να νομιμοποιεί έστω και εμμέσως τη μή τήρηση της εγκεκριμένης δυναμικότητας κάθε κτηνοτροφικής μονάδας.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 02:11 | Φίλοι των Ζώων – Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  α) Τα άρθρα 1 και 3 του Νόμου 1197/81 ΦΕΚ 240 Α΄: *Περί Προστασίας των Ζώων*, προστατεύουν και τα ζώα εκτροφών από βασανισμούς και κακοποιήσεις.

  β) Το Προεδρικό Διάταγμα 327/1996 ΦΕΚ Α 221 199660910 *Προστασία των ζώων κατά τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/119/Έκτου Συμβουλίου*, στο άρθρο 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ καθορίζει υπό ποιους όρους μπορεί να γίνει σφαγή και θανάτωση εκτός σφαγείου.
  Ήτοι αναφέρει, επί λέξει:

  1. Όταν τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παραγ.1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος σφάζονται εκτός σφαγείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 1 εδάφια β), γ) και δ) του πορόντος άρθρου.

  2. Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χορηγεί με αποφάσεις τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά την σφαγή ή την θανάτωση πουλερικών, κουνελιών, χοίρων και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείου από τον ιδιοκτήτη για ιδία κατανάλωση, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και ότι οι χοίροι και τα αιγοπρόβατα έχουν προηγουμένως αναισθητοποιηθεί.

  ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΔΙΧΩΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΑΝΊΖΕΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ΤΑ ΖΩΑ.
  ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΔΙΧΩΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.
  ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΦΑΓΗ ΔΙΧΩΣ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΥΝ ΖΩΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΣΤΟ
  ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ, Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 20:00 | Δ. Ε.

  Πρέπει να διευκρινιστεί πως ένας μελετητής αναλαμβάνει με Υ.Δηλ. την ύπαρξη των προϋποθέσεων τήρησης των ΠΠΔ και την τήρησή τους τη στιγμή της υπογραφής της ΥΔ. Από εκεί και πέρα υπεύθυνος για την εφαρμογή των ΠΠΔ είναι ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 08:42 | Στυλιανός

  Ερωτήσεις:
  1. Τι θα ισχύσει για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε ιδιόκτητη περιοχή χωρίς άδεια και ποια διαδικασία θα ακολουθείται;

  2. Σε υφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα που λειτουργεί χωρίς άδεια, είτε σε ιδιωτικό, είτε σε Δημόσιο χώρο, θα σφραγίζεται; Αν ναι, βάσει ποιων διατάξεων και ποιας διαδικασίας και ποια Αρμόδια Αρχή πρέπει να προβεί στη σφράγιση;

  Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα όλων των Υπηρεσιών, ειδικά σε ότι αφορά στη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων, είναι η λειτουργία τέτοιων μονάδων χωρίς άδεια. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μνεία για το πως θα χειριστούμε τέτοιες περιπτώσεις, διότι δεχόμαστε πιέσεις (στους Δήμους) να εφαρμόζουμε τις διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χωρίς άδεια και στις Κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν χωρίς άδεια, δηλαδή: πρόσκληση για έκφραση απόψεων, ελάχιστος χρόνος απομάκρυνσης υλικών (αντί για αναλλοίωτα προϊόντα) και τέλος Απόφαση Σφράγισης και εκτέλεση της Εντολής.

  Όπως γίνεται αντιληπτό, πρέπει να διευκρινιστεί το γεγονός, τι γίνεται στις περιπτώσεις που λειτουργούν μονάδες χωρίς άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ) και έχουν ζωικό κεφάλαιο και τι γίνεται στις περιπτώσεις που λειτουργούν μονάδες χωρίς άδεια και δεν έχουν ζωικό κεφάλαιο.
  Τέλος, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κτηνοτροφικές μονάδες (γαλακτοπαραγωγικές) από τις μικρότερες έως και σε μεγαλύτερες, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας να πωλούν το γάλα ακόμη και σε μεγάλες εταιρείες παραγωγής και τυποποίησης τυροκομικών προϊόντων. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο διακριτός ο ρόλος των Υγειονομικών Υπηρεσιών αλλά κυρίως των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Πως εμπλέκονται, με ποια διαδικασία κλπ, ενώ εδώ βασικό ρόλο ελέγχου μπορεί να έχει ο εκάστοτε Δήμος, ιδίως αν έχει ενταγμένο στο δυναμικό του Επόπτη Δημόσιας Υγείας.