Άρθρο 01: Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. Kτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκμετάλλευση: είναι το σύνολο των συνήθως περιφραγμένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων, και αποθηκών, περιλαμβανομένων των συστημάτων αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και παροχής ύδατος, που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας. Στην έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης συμπεριλαμβάνεται και η πτηνοτροφική εγκατάσταση.
2. Πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία και μετακινούμενους κτηνοτρόφους: είναι κτηνοτροφικές μονάδες, των οποίων οι εγκαταστάσεις από πέτρες, τσιμεντόλιθους, ξύλα, κλαδιά, λαμαρίνες, στις οποίες δε χρησιμοποιείται καθόλου μπετόν ή άλλης παρόμοιας μορφής κατασκευές.
3. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφών εντατικής μορφής: είναι σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες βιομηχανοποιημένης κτηνοτροφίας.
4. Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ): είναι το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του αρμόδιου Δήμου, εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα. Το εν λόγω ΓΓΑ είναι η αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την ανάκληση της και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
5. Ισοδύναμο ζώο: είναι η μονάδα υπολογισμού της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης σε ζωικό κεφάλαιο, που επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους για διαφορετική κατηγορία ζώων και χρησιμοποιείται για την κατάταξη των σταυλισμών σε κατηγορίες και τον καθορισμό των αποστάσεων.
6. Φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης: είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και το οποίο είναι υπόχρεο και υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
7. Άδεια εγκατάστασης: είναι η άδεια για το σύνολο των υποδομών και για τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
8. Επέκταση και εκσυγχρονισμός της δραστηριότητας: είναι κάθε επαύξηση, αλλαγή ή συμπλήρωση του αριθμού των ισοδυνάμων ζώων, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, ή η προσθήκη κτηριακών ή λοιπών εγκαταστάσεων ή η μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται είτε μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση είτε σε όμορό του.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:12 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 1:
  1. Δεν αναφέρονται βασικές έννοιες που αφορούν τη κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  2. Συγχέεται η έννοια της κτηνοτροφικής εγκατάστασης με αυτήν της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
  3. Εισάγεται η έννοια της βιομηχανικής κτηνοτροφίας η οποία θέτει υπό αμφισβήτηση τις βασικές αρχές της κτηνοτροφικής παραγωγής.
  4. Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ): Πρέπει να είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων διότι:
  α. Διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό
  β. Διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία για την διαδικασία Αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων και για την Εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που διέπει αυτές.
  γ. Οι Δήμοι δεν διαθέτουν Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, Κατάλληλο γεωτεχνικό προσωπικό. Μέχρι τη δημιουργία των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης στους Δήμους και την στελέχωσή τους ( η οποία είναι αβέβαιη με το πάγωμα των προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα), θα έχει παρέλθει η τριετία για την αδειοδότηση των υφιστάμενων κτηνοτροφικών μονάδων με αποτέλεσμα να μην πετύχει τον στόχο του ο προς ψήφιση νόμος ( αδειοδότηση του 85% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου).
  δ. Η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων θα είναι αποτέλεσμα πελατειακών σχέσεων της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής με σοβαρές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
  ε. Για την έκδοση της άδειας οι Δήμοι εισπράττουν παράβολο από τους ενδιαφερόμενους που ξεκινάει από 400,00 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες περί «μειωμένου κόστους για τους κτηνοτρόφους».

 • ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΛΕ, http://www.elet.gr) ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»

  Το Σχέδιο Νόμου ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν κυρίως στις υποδομές της οργανωμένης εντατικής κτηνοτροφίας. Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, ως επιστημονικό σωματείο, που από το 1992 επικεντρώνεται σε θέματα φυσικών λιβαδιών, φέρει άποψη και τοποθετείται με το παρόν κυρίως σε διατάξεις του νομοσχεδίου που σχετίζονται με την εκτατική, ημιεκτατική εκμετάλλευση των φυσικών λιβαδιών. Γενική θέση της ΕΛΕ είναι ότι:

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΤΑΤΙΚΟΥΣ ΛΙΒΑΔΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ.

  Απαιτείται δηλαδή, ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκτατικής κτηνοτροφίας και των ρυθμίσεων λειτουργίας της ώστε να αποδειχθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του φυσικού Ελληνικού ζωικού προϊόντος το οποίο δύναται να παράγεται μετά το συνυπολογισμό της περιβαλλοντικής ισορροπίας και συνέχειας και διασφάλισης της οικολογικής ολοκλήρωσης των λιβαδικών οικοσυστημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη συνέργεια δράσεων, όπως μεταξύ άλλων της α) απογραφής των φυσικών λιβαδοπονικών πόρων της χώρας και της κατάστασης/υγείας αυτών, β) εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης των λιβαδοπονικών πόρων σε οικοσυστημική βάση, η οποία θα ρυθμίζεται και θα είναι σύμφωνη με ολοκληρωμένα και προσαρμοζόμενα διαχειριστικά σχέδια ανάπτυξης της υπαίθρου, γ) ενίσχυσης και ανάδειξης της παραδοσιακής κτηνοτροφίας και κτηνοτρόφων ως παράγοντες ανταγωνιστικότητας, δ) ρύθμισης της αγοράς ζωικών προϊόντων εκτατικής κτηνοτροφίας, ε) ενίσχυσης των συνδυασμένων αγροδασολιβαδικών χρήσεων γης, στ) ρύθμισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και καθεστώτος χρήσεων γης, ζ) διασφάλισης της υπαγωγής των φυσικών λιβαδιών στις περιβαλλοντικές νομοθετικές διατάξεις, η) ειδικής ρύθμισης της εκτατικής κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές και σε περιοχές του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, κ.ά.

  Σε σχέση με το παρόν Σχέδιο Νόμου:

  Άρθρο 1 – Ορισμοί

  1. Προκύπτει σύγχυση από την κοινή χρήση των όρων κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το πνεύμα του σχεδίου νόμου επικεντρώνεται στις εγκαταστάσεις, έτσι η αναφορά σε περιφραγμένες εκμεταλλεύσεις είναι ατυχής, καθώς φαίνεται να μην λαμβάνεται υπόψη η κυριαρχούσα περίπτωση της Ελληνικής υπαίθρου όπου σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με περιφράξεις των βοσκοτόπων τους.

  4. Στον ορισμό (αλλά και επί της ουσίας) της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής περιλαμβάνονται μόνο τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) του αρμόδιου Δήμου, εντός των ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένη η κτηνοτροφική μονάδα. Έτσι από τις αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων εκτατικής κτηνοτροφίας αποκλείονται οι δασολόγοι και δασοπόνοι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών, παρότι α) στο σύνολό τους τα φυσικά λιβάδια αναγνωρίζονται ως δασικές εκτάσεις, και έτσι για οποιεσδήποτε παρεμβάσεις (έργα υποδομής) σε τέτοιες εκτάσεις θα έπρεπε να φέρουν λόγο και οι Δασικές Υπηρεσίες, και β) οι δασολόγοι και δασοπόνοι της χώρας μας είναι οι κατάλληλοι επιστήμονες που εκπαιδεύονται στον υπολογισμό της βοσκοϊκανότητας, που αποτελεί το οικολογικό μέτρο της κατά χώρο και χρόνο και έντασης ρύθμιση της εκτατικής κτηνοτροφίας και της χωροθέτησης των έργων υποδομής που αυτή απαιτεί.

  5, 8. Ο ορισμός του ισοδύναμου ζώου είναι ασαφής και επικεντρωμένος σε θέματα ζωικής απόδοσης (δευτερογενούς παραγωγής) και όχι διασφάλισης της φυσικής ισορροπίας (πρωτογενούς παραγωγής). Ο σαφής και ολοκληρωμένος αυτός ορισμός θα πρέπει να συνυπολογιστεί και στον ορισμό της Επέκτασης και εκσυγχρονισμού της δραστηριότητας.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 18:40 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Άρθρο 1 § 2. Σε κάθε κατάλυμα ζώων πρέπει να τηρούνται έστω οι στοιχειώδεις κανόνες προστασίας των ζώων στα εκτροφεία σύμφωνα με το Π.Δ. 374/2001 (ΦΕΚ 251/Α/2001) ακόμη και στην περίπτωση που προορίζονται για την στέγαση των ζώων σε περίπτωση π.χ. κακοκαιρίας δηλ. για μικρό χρονικό διάστημα (ο διαθέσιμος χώρος σχετίζεται με την διατήρηση της ιεραρχίας μέσα στην ομάδα των ζώων, σε συνθήκες ανεπάρκειας χώρου μπορεί να υπάρξουν διαμάχες και τραυματισμοί των νεαρών, θηλυκών ή των κατώτερων στην ιεραρχία ζώων). Στη χώρα μας η περίοδος τοκετών των προβάτων αλλά και των αιγών λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, και για το λόγο αυτό δεν εγκρίνω την στέγαση του κοπαδιού σε πρόχειρα καταλύματα. Επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι συνθήκες στέγασης των ζώων επηρεάζουν την υγεία των ζώων, τις αποδόσεις τους αλλά και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (είναι πολύ πιθανό να επιμολυνθεί το γάλα με κοπριά, λάσπη, νερό που στραγγίζει από το μαλλί του ζώου, κατά την διάρκεια του αρμέγματος με τα χέρια).
  Άρθρο 1 § 4. Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή θα πρέπει να είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων για τους εξής λόγους:
  1. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διαθέτει επιστημονικό προσωπικό (Γεωπόνους, Τεχν. Ζωικής Παραγωγής και Κτηνίατρους), με εμπειρία σε όχι μόνο στην αδειοδότηση των πτηνο–κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Η στελέχωση των Δήμων με γεωτεχνικό προσωπικό, προς το παρόν, υστερεί. Συγχρόνως, από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται και η Θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων των προς ανέγερση κτηρίων (κατόπιν ελέγχου της λειτουργικότητας και της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία), με τον τρόπο αυτό οι πιθανότητες να διατυπωθεί διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, ελαττώνονται.
  2. Η αξιολόγηση των αιτημάτων των πολιτών γίνεται μεταξύ άλλων και υπό το πρίσμα των στόχων, που τίθενται από κάθε Υπηρεσία, επομένως η εκχώρηση της αρμοδιότητας στους Δήμους, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ίδια αντιμετώπιση ομοειδών αιτημάτων, σε επίπεδο νομού.
  Άρθρο 1 § 3. Η εντατικής μορφής εκτροφές δεν είναι πάντοτε σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες.

  Μαρία Φλεβοτόμου, Τεχ. Ζωικής Παραγωγής, Π.Ε. Ηλείας

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 16:59 | ΠΑΣΕΓΕΣ

  Αρχικές επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ επί του Νομοσχεδίου
  “Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
  εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύσεις”

  Άρθρο 1: Έννοιες και ορισμοί
  Κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκμετάλλευση : Απαιτείται πληρέστερη περιγραφή του ορισμού ώστε αφενός να περιλαμβάνεται το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αλλά και να αποδίδεται και ο ορισμός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως μονάδας παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων κτηνοτροφικών προϊόντων.
  Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή: Για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να είναι το μοναδικό σημείο επαφής του κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία. Η Διεύθυνση αυτή ως κεντρική υπηρεσία με επαρκή στελέχωση επιστημονικού προσωπικού θα διασφαλίζει την ορθότητα, την επιστημονική τεκμηρίωση και κατά συνέπεια την δίκαιη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
  Άρθρο 2: Επιτροπή Σταυλισμού
  Παράγραφος 1: Στην Επιτροπή σταυλισμού εκτός από το γεωπόνο ή κτηνίατρο, τον ιατρό – υγιεινολόγο ή επόπτη δημόσιας υγείας και τον υπάλληλο των Υπηρεσιών του τομέα Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας προτείνεται να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της κατά τόπου συνεταιριστικής οργάνωσης, ή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας; κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος.
  Η συμμετοχή κτηνοτρόφου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την κατάργηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής σταυλισμού του άρθρου 13 του νόμου 3955/2011 δεν θα υπάρχει ουσιαστικά αρμόδιο όργανο για την παροχή γνωμοδοτήσεων επί προσφυγών των ενδιαφερομένων κατά των πρωτοβάθμιων αποφάσεων.

  Άρθρο 5: Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης
  Παράγραφος 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5. να διαμορφωθεί ως ακολούθως: Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από τα όρια των οικισμών ( πόλεις κωμοπόλεις χωριά).
  Για τη θέσπιση των αποστάσεων που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 5 προτείνουμε την εφαρμογή και στη χώρα μας του Γερμανικού συστήματος το οποίο έχει δύο βασικούς πυλώνες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την εγκατάσταση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένα α) την οσμή και β) την εκπομπή αμμωνίας.
  Παράγραφος 8: Στη συγκεκριμένη παράγραφο προστίθεται το παρακάτω κείμενο:
  Δυνατότητα πώλησης απευθείας στις λαϊκές αγορές έχουν οι κτηνοτρόφοι που μεταποιούν τα προϊόντα τους πληρώντας τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής ή άλλης νομοθεσίας.
  Άρθρο 6. Διαδικασία χορήγησης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων
  Παράγραφος 6.: Στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται «Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60), επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης μικρής και μεσαίας δυναμικότητας με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και άλλους όρους που ισχύουν κάθε φορά για τις περιοχές αυτές»
  Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων έως 20 ισοδύναμων ζώων (μικροί και μεσαίοι σταυλισμοί, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000/1995).
  Ειδικότερα για τους τομείς της βοοτροφίας γαλακτοπαραγωγής και χοιροτροφίας οι εκμεταλλεύσεις θα μπορούν να έχουν μέχρι 20 αγελάδες και μέχρι 20 χοιρομητέρες αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80-90 % των εκμεταλλεύσεων βοοειδών γαλακτοπαραγωγής λειτουργούν σε περιοχές NATURA, όπως και οι οργανωμένες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και η δυναμικότητά τους είναι μεγαλύτερη των 20 ισοδύναμων ζώων, η συγκεκριμένη προτεινόμενη διάταξη νόμου δημιουργεί απαγορευτικές συνθήκες για τη λειτουργία των υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων και επιπλέον δεν δίδει τη δυνατότητα να γίνουν άλλες μονάδες δυναμικότητας μεγαλύτερης των 20 ισοδύναμων ζώων.
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 6. να διαμορφωθεί ως ακολούθως :
  Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ανεξαρτήτως δυναμικότητας καθώς και η επέκταση των υφισταμένων με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Άρθρο 9: Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης στην περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας
  Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας της κτηνοτροφικής μονάδας θα πρέπει στο συγκεκριμένο άρθρο να ορίζονται τα μέτρα που αφορούν τη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης.
  Άρθρο 11: Διοικητικές κυρώσεις
  Πριν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 11 κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού θα πρέπει να δίνεται προθεσμία στο φορέα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία χρονικής διάρκειας έως 3 μηνών.
  Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις
  Παράγραφος 5. Σε περίπτωση μη καταργήσεων των αποστάσεων, η δυνατότητα μείωσης των απαιτούμενων αποστάσεων σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με άδεια λειτουργίας, οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αυξήσει τη δυναμικότητά τους πέραν της προβλεπόμενης από την άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να διατηρηθεί σε ποσοστό μέχρι 40%, όπως ορίζονταν στον νόμο 3698/2008 «ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
  Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις
  Στις καταργούμενες διατάξεις να συμπεριληφθούν: Το άρθρο 2 της αριθμ. Υ1β/2000/29.3.1995 Υγειονομικής Διάταξης και η απόφαση αριθμ. 83840/3591/12.12.1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 Δ΄/1987).

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 22:19 | Χατζησταματίου Αρίστος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

  Στην πρώτη κατηγορία: πρόχειρα καταλύματα ζώων ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν εκτατικής μορφής κτηνοτροφία, σημειώνεται ότι είναι αδύνατο να έχει κατασκευαστεί από τσιμεντόλιθους ένα κτίριο χωρίς μπετόν(άοπλο σκυρόδεμα). Προτείνεται να αντικαταστασθεί η λέξη ‘μπετόν’ από ‘οπλισμένο σκυρόδεμα΄.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 18:21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ.

  Παρ.3 Να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφών ημιεντατικής ή εντατικής μορφής: είναι εγκαταστάσεις σύγχρονων κτηνοτροφικών μονάδων, που κατασκευάζονται από μόνιμα υλικά και αφορούν μορφές ημιεντατικής και εντατικής κτηνοτροφίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:07 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Οι Κυκλάδες έχουν 4.700 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με 270.000 αιγοπρόβατα, 2000 εκμεταλλεύσεις βοοειδών με 15.000 βοοειδή και 200 εκμεταλλεύσεις Χοίρων με 2000 χοίρους, διάσπαρτες σε 24 κατοικημένα νησιά (Ήτοι συνολικά 7000 εκμεταλλεύσεις εκ των οποίων αδειοδοτημένες είναι 200).Με σκοπό την προστασία της κτηνοτροφίας των νησιών πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική αντιμετώπιση σε διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων στην μεταφορά των ζώντων ζώων κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στον ΚΑΝ 1/2005 λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιών (μεταφορά δια θαλάσσης με πλωτά μέσα).

  Άρθρο 1 παρ. 2 Να ληφθεί πρόνοια ώστε οι όποιες κατασκευές να είναι προσαρμοσμένοι με το περιβάλλον των Κυκλάδων (μικρότεροι όγκοι και αποκλεισμό κατασκευών θερμοκηπιακού τύπου ή μεταλλικών ή μικρών κατασκευών αποκλειόμενων λυόμενων κατασκευών).
  Να προβλεφθεί επίσης η διατήρηση των αναβαθμίδων ως υποχρέωση των κτηνοτρόφων γιατί κάτι το θεωρούμε ζωτικής σημασίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 13:24 | Γιάννης Καναούτης

  Είναι δυνατόν να τηρούνται όροι προστασίας της Δημόσιας υγείας με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις από ξύλα, λαμαρίνες και κλαδιά ?
  Μήπως θα έπρεπε στα πρόχειρα καταλύματα να αναφέρονται εγκαταστάσεις πρόχειρης μεν κατασκευής αλλά υγιεινού τύπου ?
  Η καλή διαβίωση του ζωικού κεφαλαίου που τελικά έχει σχέση και με την απόδοσή του αλλά και η προστασία της Δημόσιας υγείας δεν εξασφαλίζονται με κατασκευές από ξύλα, κλαδιά και λαμαρίνες
  Καλύτερη θα ήταν η χρήση υλικών έστω από τσιμεντόπλινθους και τουβλέτα που να επιτρέπουν την υγιεινή διαχείριση της κόπρου και των ζωικών υγρών αποβλήτων κατά περίπτωση.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 12:22 | Τσιομπάνη Ελένη

  1. Τα πρόχειρα καταλύματα, όπως αναφέρονται στην παρ. 1.2 μπορεί να μην έχουν καθόλου εγκαταστάσεις.
  Οπότε προτείνεται η παράγραφος αυτή να γίνει: «….. : είναι κτηνοτροφικές μονάδες χωρίς εγκαταστάσεις (μόνο με απλή περίφραξη του γηπέδου) ή με εγκαταστάσεις από πέτρες, τσιμεντόλιθους….. »

  2. Τα πρόχειρα καταλύματα ζώων εφόσον εξυπηρετούν τη θερινή διαβίωση των ζώων, σημαίνει ότι υπάρχει και εγκατάσταση χειμερινής διαβίωσης. Θα πρέπει ο παραγωγός να είναι εφοδιασμένος με δύο άδειες; Μήπως πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη χορήγηση «διπλής» άδειας, δηλαδή άδεια στην οποία να ορίζονται και οι δύο «εγκαταστάσεις» που χρησιμοποιούνται;

  3. Στην παρ. 1.8 η επέκταση της δραστηριότητας αφορά και τη συμπλήρωση της έκτασης του γηπέδου. Προτείνται να περιλαμβάνεται στον ορισμό και αυτό το στοιχείο.

  4. Προτείνεται να διατηρηθούν οι ήδη υπάρχοντες όροι «άδεια ίδρυσης» και «άδεια λειτουργίας», οι οποίοι αντιστοιχούν στους αναφερόμενους στο παρόν σχέδιο νόμου όρους «άδεια προέγκρισης εγκατάστασης» και «άδεια εγκατάστασης», καθώς ο όρος «άδεια εγκατάστασης» είναι πιθανό να μπερδευτεί με τις «άδειες εγκατάστασης» που χορηγούν τα δασαρχεία σε κτηνοτροφικές μονάδες σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.

  Τσιομπάνη Ελένη, Γεωπόνος Π.Ε. Σερρών

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 15:47 | XK

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ.
  ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 13:37 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Α. Ο ορισμός της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (άρθρο 1) πρέπει να συμπεριλαμβάνει το ζωικό κεφάλαιο (κτηνοτροφική εκμετάλλευση μπορεί να υπάρξει χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς ζωικό κεφάλαιο όχι)

  Πρόταση:
  Ορισμός κτηνοτροφικής εγκατάστασης- εκμετάλλευσης (Παράγραφος 1): Συμπληρώνεται ως εξής:
  “Kτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκμετάλλευση: είναι το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου, των συνήθως περιφραγμένων εγκαταστάσεων, κτηρίων, γηπέδων, και αποθηκών, περιλαμβανομένων …………”

  Β. Σε 3 χρόνια το νομοσχέδιο στοχεύει να εγκριθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός Αδειών Λειτουργίας. Αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από νεοσύστατες και παντελώς αστελέχωτες υπηρεσίες των ΓΓΑ των Δήμων.Επομένως είναι λογικό για την περίοδο αυτής της τιετίας οι ΑΑΑ να είναι το υπάρχον γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας (Νομαρχίας).
  Πρόταση:
  Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (Παράγραφος 4): Να αντικατασταθεί η φράση “του αρμόδιου Δήμου” με την φράση «της αρμόδιας Περιφερειακής ενότητας»

  Γ. Με τον όρο «Αδεια εγκατάστασης» στην παράγραφο 7 προφανώς αναφέρεται σε Άδεια Λειτουργίας. Με βάση το σκεπτικό Α του παρόντος σχολίου η παράγραφος αυτή πρέπει να αλλάξει:
  Πρόταση:
  “Άδεια Λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλευσης: είναι η άδεια για το σύνολο των ζώων, των υποδομών και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 00:44 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  Στους ορισμούς θα πρέπει να προστεθει και ο ορισμός του λειτουργικού χώρου της εγκατάστασης σε αντιδιαστολή α)πιθανά με το μη λειτουργικό χώρο – αν υπάρχει τέτοιος και β) με τα όρια του γηπέδου της εγκατάστασης.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 21:42 | giorgos

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΛΛΑ Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΧΩΣ ΣΤΑΜΑΤΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ, ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ!!ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η.Π.Α ΟΥΤΕ ΓΑΛΛΙΑ.

  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΕΑΣ ΚΡΕΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 20:27 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ

  Στην παρ. 1.2 πρέπει να προστεθεί διευκρίνιση ότι τα πρόχειρα καταλύματα των ζώων στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους αφορούν την θερινή διαβίωση δηλ. τα «θέρετρα».

  Επίσης:
  Πρέπει να δοθεί ο ορισμός της εκμετάλλευσης «μικρής» «μεσαίας» και «μεγάλης» δυναμικότητας (χρησιμοποιείται σε επόμενα άρθρα) για λόγους ευκολίας ως εξής:
  Μεγάλοι Σταβλισμοί: όσοι κατατάσσονται στην Α κατηγορία του Ν. 4014/2011
  Μεσαίοι Σταβλισμοί: όσοι κατατάσσονται στην Β κατηγορία του Ν. 4014/2011
  Μικροί Σταβλισμοί: για όσες εκμεταλλεύσεις δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.

  Πρέπει να δοθεί επιπλέων ο ορισμός:
  «Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφών ημιεντατικής μορφής: είναι εκείνες κατά την οποία η έδρα της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια του έτους οι δε ανάγκες των ζώων σε τροφή καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος με την βοσκή ενώ συμπληρωματικά τους χορηγούνται ζωοτροφές και στο σταύλο όπου σταυλίζονται κατά την νύχτα ή κατά την διάρκεια δυσμενών καιρικών συνθηκών».
  Γιατί έτσι όπως είναι οι ορισμοί αυτή η κατηγορία φαίνεται να μένει «εκτός» νομοθετικής ρύθμισης.

  Γενική παρατήρηση:
  Είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρεθεί υφιστάμενη (ή να κατασκευαστεί νέα) κτηνοτροφική μονάδα με εγκαταστάσεις από «πέτρες, ξύλα, κλαδιά , λαμαρίνες», («χωρίς καθόλου μπετόν») που να πληροί τους όρους του Π.Δ. 374/2001 «Προστασία των ζώων στα εκτροφεία», με ότι αυτό θα σημαίνει κατά τον έλεγχο από την αρμόδια αρχή.

  Χρύσανθος Κωστάκος Γεωπόνος Γ.Π.Α.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 11:34 | GAWF

  Πρέπει να τηρούνται όλες οι συνθήκες ευζωίας των παραγωγικών ζώων και να λαμβάνονται υπ’ όψιν – σε οποιαδήποτε υπό διαμόρφωση ή ήδη υπάρχουσα κτηνιατρική μονάδα – οι αναγκαίες προυποθέσεις καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων (Οδηγία 98/58 του Ε. Συμβουλίου). Τα παραγωγικά ζώα δεν είναι απλώς προιόντα – έχουν συναίσθηση του τι τους γίνεται και οφείλουμε ως πολιτισμένοι άνθρωποι να τα σεβόμαστε.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 11:15 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ

  ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ? Το αυτονόητο ! Η υπόθεση έχει ξεκινήσει το 2005 έχουμε 2011 και δεν έχει γίνει τίποτα μια αλλαγή κυβέρνησης μια η αλλαγή υπουργού την άλλη οι επιτροπές σταβλισμου και ειδικότερα στις νησιώτικες περιοχές
  Τι διαβούλευση να κάνουμε?? Θα πρέπει ίσως να γίνει λίγο πιο ευέλικτη η νομοθεσία
  Διότι και αυτός ο νομός όπως και τα σχεδία βελτίωσης πάνε με βήμα σαλιγκαριού. Σας ευχαριστώ Θεόδωρος

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 10:37 | SPYROS V

  Το συγκριτικό πλεονέκτημα στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει η χώρα όσον αφορά στην επεξεργασία των τροφίμων είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Οι κτηνοτροφικές μονάδες θα πρέπει να ακολουθούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές με συνεχείς ελέγχους από τουλάχιστον 3 διαφορετικούς μηχανισμούς και να είναι πιστοποιημένες από οργανισμούς με πολύ αυστηρά κριτήρια. Στο πιάτο του καταναλωτή, εγχώριου και ξένου, θα πρέπει να φτάνει κρέας αρίστης ποιότητας χωρίς φάρμακα,ορμόνες,χημικές ουσίες, από ζώα ταϊσμένα με τις καλύτερες τροφές και μεγαλωμένα σε φυσικές συνθήκες. Μόνο έτσι το ελληνικό κρέας (και με την ανάλογη διαφήμιση) θα καταφέρει να κατακτήσει τις αγορές.