Άρθρο 08: Τροποποίηση και μεταβίβαση της άδειας εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης

1. Οι άδειες εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων τροποποιούνται ή μεταβιβάζονται στις εξής περιπτώσεις :
α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου.
β) Εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης της δραστηριότητας, του ζωικού κεφαλαίου και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα μετά από καθολική ή ειδική διαδοχή.
2. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, χορηγείται αυθημερόν η τροποποιημένη άδεια, εφόσον δεν έχει επέλθει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της, πράγμα το οποίο βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του αιτούντος.
3. Ο νέος φορέας ευθύνεται, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης της κτηνοτροφικής μονάδας.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:14 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 8
  Στο άρθρο 8 ουσιαστικά περιγράφεται μόνο η μεταβίβαση των αδειών εγκατάστασης και όχι η τροποποίηση αυτών. Πρέπει να διαγραφεί η λέξη «τροποποίηση» διότι σε περίπτωση αλλαγής του ζωικού κεφαλαίου ( αύξηση, αλλαγή είδους ζώων) και των εγκαταστάσεων (επέκταση, προσθήκη κλπ) δεν θα μπορούν να τροποποιούνται οι Άδειες Εγκατάστασης.
  Για αυτό αναφέρθηκε ότι οι Άδειες εγκατάστασης θα πρέπει να εκδίδονται ανάλογα με τη δυναμικότητα των μονάδων και την κατάταξη του Ν 4014/2011 και όχι με τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν. Μάλιστα θα μπορούσε στην περίπτωση αυτή, να εκδίδονται αναφερόμενες σε κατηγορία ισοδυνάμων ζώων ανάλογα με τις αποστάσεις που τηρούνται κατά περίπτωση και ιδιαίτερα για τις μονάδες που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β του Ν. 4014/2011. ( κατηγορίες >= 6 ΙΖ). Για την κατηγορία <6 ΙΖ θα μπορούσαν να εκδίδονται με αναφορά στην μέγιστη δυναμικότητα ΙΖ στην οποία η μονάδα δεν εντάσσεται στην κατηγορία Β του Ν4014/2011.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 11:07 | Δ/νση Αγρ. οικονμίας & Κτην/κης Π.Ε. Σαμου

  Η αίτηση τροποποίησης θα πρέπει να κατατίθεται στην ΑΑΑ και να προωθείται στην επιτροπή. Με αυτό τον τρόπο η ΑΑΑ θα γνωρίζει πόσες αιτήσεις υπάρχουν σε εκκρεμότητα και από ποτέ.
  Διότι είναι γνωστό ότι οι επιτροπές που συγκροτούνται απο υπάλληλους διαφορετικών υπηρεσιών συνήθως η σύγκληση τους γίνεται με δυσκολία. Με αυτό τον τρόπο ασκείται ένας έμμεσος έλεγχος στην επιτροπή

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 14:14 | Πέτρος Καλομοίρης

  Η αιτηση τροποποιησης θα πρέπει να κατατιθεται στην ΑΑΑ και να προωθειται στην επιτροπή. Με αυτο τον τροπο θα γνωρίζει ποσες αιτησεις υπάρχουν σε εκκρεμοτητα και απο ποτε.
  Ειναι γνωστο ότι οι επιτροπές που συγκροτουνται απο υπαλληλους διαοφορετικων υπηρεσιων ενιοτε η συγκληση τους γινεται με δυσκολια

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 16:53 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Πρέπει να προσδιοριστεί που κατατίθεται η αίτηση τροποποίησης της παραγράφου 2. Η υπηρεσία υποδοχής δεν μπορεί να είναι άλλη από την επιτροπή σταυλισμού που έλεγξε και έδωσε την ισχύουσα αδειοδότηση η οποία θα εισηγηθεί στην ΑΑΑ την νόμιμη απόφαση.

  Πρόταση:
  Να προστεθεί στην παράγραφο 2 η φράση «στην επιτροπή σταυλισμού η οποία εισηγείται στην ΑΑΑ»:
  «…..Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην επιτροπή σταυλισμού η οποία εισηγείται στην ΑΑΑ, συνοδευόμενη από τα σχετικά αποδεικτικά…»