Άρθρο 05: Θέσεις, ελάχιστη έκταση , ελάχιστες αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τρόπος μέτρησης αυτών

1. Οι κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από τους κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς), καθώς επίσης και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλούς, παραλίες, κηρυγμένους αρχαιολογικούς ή χαρακτηρισμένους τουριστικούς χώρους, νοσοκομεία που ήδη υπάρχουν ή που προβλέπεται να ανεγερθούν, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια, καθώς και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, μοναστήρια με αυξημένη επισκεψιμότητα και άλλους αντίστοιχους χώρους.
2. Η ελάχιστη απαιτούμενη, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων έκταση γηπέδου, είναι η καθοριζόμενη από τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α΄140), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις ειδικότερες διατάξεις της Πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Η ανωτέρω έκταση μπορεί να αυξάνεται με απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού, ανάλογα με:
α) Τον αριθμό των ζώων που πρόκειται να διατηρηθούν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,
β) Το σύστημα διατήρησης και εκτροφής αυτών, σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές μεθόδους και
γ) Τις προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις για την εγκατάστασή τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας αύξησης της υφιστάμενης οικοπεδικής έκτασης, η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή καθορίζει τον αριθμό των ζώων, που μπορούν να εκτραφούν σ` αυτή, βάσει των προαναφερομένων προυποθέσεων.
3. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθ. Υ1β/2000/29.3.1995 (ΦΕΚ Β΄343) απόφασης των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την αριθ. 83840/3591/12.12.1986 (ΦΕΚ Δ΄1) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος 1 του άρθρου 17 του νόμου αυτού και έχουν αμφίδρομη ισχύ, με την έννοια ότι εφαρμόζονται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που στην περιοχή, όπου ήδη λειτουργεί νόμιμα κτηνοτροφική εγκατάσταση ή εκμετάλλευση, πρόκειται να γίνει ανάληψη νέου έργου ή δραστηριότητας. Συνεπώς, σε περίπτωση που μετά την εγκατάσταση, οποιασδήποτε κατηγορίας, κτηνοτροφικής εγκατάστασης εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα, οι ελάχιστες αποστάσεις λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των νέων δραστηριοτήτων και η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν επηρεάζεται από τις νεότερες δραστηριότητες.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, για τα νησιά οι αποστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του άρθρου 17 του παρόντος, ισχύουν μειωμένες κατά 20%.
4. α) Για τη μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων, ως πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης ορίζεται το πλησιέστερο σημείο των κτηριακών εγκαταστάσεων αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.
Στην περίπτωση που η κτηνοτροφική εκμετάλλευση δεν διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, ως πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου ορίζεται το πλησιέστερο σημείο του περιγράμματος του τμήματος του γηπέδου που χρησιμοποιεί η εκμετάλλευση για τη συγκέντρωση των εκτρεφομένων ζώων καθώς και για διάφορες λειτουργικές της ανάγκες.
Για τη μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων, ο υπολογισμός των ισοδυνάμων ζώων γίνεται με βάση τους Πίνακες κατάταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) και την προβλεπόμενη στην παρ. 4 αυτού Υπουργική απόφαση.
β) Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης μέχρι:
αα) Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών.
ββ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών και ποταμών.
γγ) Την κατά τις κείμενες διατάξεις προσδιοριζόμενη γραμμή αιγιαλού ή τη διαχωριστική γραμμή ξηράς και θάλασσας, στις περιπτώσεις ακτών.
δδ) Το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων, η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης μέχρι την πλησιέστερη κατοικία των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.
εε) Την πλησιέστερη κτηριακή ή άλλου είδους εγκατάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος 1 του άρθρου 17 του παρόντος, δεν ισχύουν, όταν πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτιος για την μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης, πλήρους προηγούμενης αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής σταυλισμού και της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τον δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημιώσεώς του.
6. Οι αποστάσεις των αναφερόμενων χώρων στο Παράρτημα 1 του άρθρου 17 του παρόντος από εκτροφεία θηραμάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες, και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοιπών ειδών άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, όπως κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια και σαλιγκάρια, καθορίζονται κατά περίπτωση, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.
7. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής, που εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής σταυλισμού, είναι δυνατόν για συγκεκριμένη περίπτωση να αυξηθούν ή να μειωθούν μέχρι και 25% οι αποστάσεις που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος 1 του άρθρου 17 του παρόντος. Την αύξηση ή μείωση των αποστάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι οι ειδικές γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από την συγκεκριμένη μονάδα καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.
8. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, όπως τυροκομεία και αλλαντοποιεία, εντός ή σε γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων παραγωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονομικής ή άλλης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 22:24 | V.D.

  Ας δούμε το ενδεχόμενο να «αποκτήσουμε» κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με «εικονικές» άδειες που θα αφορούν πρόχειρα καταλύματα ή καθόλου εγκαταστάσεις, με σκοπό λ.χ. την επιδότηση Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Δηλαδή κάποιος να έχει τα ζώα του εκεί που συνήθως τα στεγάζει (χωρίς άδεια), παρόλα αυτά η επισήμως αδειοδοτημένη μονάδα του (χωρίς εγκαταστάσεις ή με πρόχειρες) να βρίσκεται κάπου αλλού (λ.χ. εκεί που όντως τα αφήνει το καλοκαίρι, ή που δεν τα αφήνει ποτέ). Δεν θα πρέπει το ενδεχόμενο να αποτρέπεται με κάποιον τρόπο;

  Επίσης το ενδεχόμενο(;) τεχνητής «διάσπασης» της δυναμικότητας της προς αδειοδότηση μονάδας, ώστε να «βγαίνουν» οι αποστάσεις! Δεν θα πρέπει κάτι να προβλέπεται ρητά; Ποιος ελέγχει και βάσει ποιων προδιαγραφών την αθροιστική επίδραση επί του περιβάλλοντος, των βοσκοτόπων, των υδάτων κλπ, αλλά και ζητήματα υγιεινής μεταξύ γειτονικών μονάδων; Πως αποτρέπεται η υπερ-συγκέντρωση μονάδων σε συγκεκριμένη περιοχή;

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:51 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 5
  4 δδ. :Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή εκμεταλλεύσεων, η μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή εκμετάλλευσης μέχρι την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία των πάσης φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και λουτροπόλεων.

  6 .Οι μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, πλην λίγων εξαιρέσεων, κατατάσσονται σε κατηγορίες και υπολογίζονται τα Ισοδύναμα Ζώων αυτών σύμφωνα με την κατάταξη του Ν. 4014/2011 καθώς και την Υ1β2000/1995 Υγειονομική διάταξη. Άρα οι αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 1 του νομοσχεδίου ( αντίστοιχοι Πίνακες της Υ1β2000/1995 29.3.1995 (ΦΕΚ Β΄343) και της 83840/3591/12.12.1986 (ΦΕΚ Δ΄1) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων) (ως § 3 του Άρθρου 5 και Παράρτημα 1 του νομοσχεδίου)

 • Κατά τη χωροθέτηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διασποράς αυτών με γνώμονα την ισοβαρή εκμετάλλευση των τροφικών πόρων (βοσκήσιμης ύλης) των φυσικών λιβαδιών και την αποφυγή πυοσφαιρικών σημείων υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η διασπορά θα πρέπει να περιγράφεται και να προσδιορίζεται με γεωγραφικές συντεταγμένες σε ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης των λιβαδιών.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 20:43 | ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Άρθρο 5.

  Σε οικισμούς που δεν έχουν οριστεί όρια η αρμόδια Πολεοδομία γνωμοδοτεί για τις χρήσεις γης σύμφωνα με το Π.Δ. της 24-4-85 ΦΕΚ 181/Δ/3-5-85 «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησής τους», υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις σε ορεινούς συνήθως οικισμούς που λόγω αναγλύφου του εδάφους ο οικισμός να αποκόπτεται από φυσικά εμπόδια, και να επιτρέπονται, σύμφωνα με την Πολεοδομία, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός της ζώνης των 800 μέτρων από το κέντρο του οικισμού (δηλ εντός των ορίων του οικισμού). Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Σταυλισμού οφείλει να γνωμοδοτήσει σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία (και όπως αυτή προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο) δηλ με την Υιβ/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ Β 343) και την υπ’ αριθμ. 83840/3591/12-12-1986 (ΦΕΚ Δ 1) που ορίζουν ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. Προτείνω να ληφθεί μέριμνα ώστε να μπορεί και η Επιτροπή Σταυλισμού να εξετάζει αυτές τις περιπτώσεις με επιστημονικά κριτήρια (ενδεικτικά αναφέρω την δυναμικότητα της εγκατάστασης, το είδος των ζώων, το είδος και τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, κ.α.). Σας παραπέμπω στο σχόλιο του κ. Χατζησταματίου Αρίστου Γεωπόνου Α.Π.Θ.

  Μαρία Φλεβοτόμου, Τεχ. Ζωικής Παραγωγής, Π.Ε. Ηλείας

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 15:44 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 5 παρ. 3: Η πρόβλεψη για μείωση των αποστάσεων στα νησιά δεν δικαιολογείται ή τεκμηριώνεται. Οι ανάγκες προστασίας οικισμών, ποταμών και λιμνών είναι ίδιες σε όλη την επικράτεια. Αντιθέτως, το ιδιαίτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των νησιών δικαιολογεί μεγαλύτερη και όχι μικρότερη προστασία.

  Άρθρα 5 παρ. 8: Η προτεινόμενη διάταξη σε συνδυασμό με τον Πίνακα 2 του άρθρου 17, χωροθετεί βιοτεχνίες ή βιομηχανίες με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, η γειτνίαση δημιουργεί μία συνδυασμένη βιοτεχνική ή βιομηχανική μονάδα, με πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον. Η λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωτικών προϊόντων σε γειτνίαση με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις χωροταξικές, περιβαλλοντικές και πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής, το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο και την δασική νομοθεσία.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 10:18 | ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Θεωρούμε ότι στο άρθρο 5, θα πρέπει να τεθεί πρόβλεψη για αποστάσεις και μεταξύ των ιδίων των κτηνοτροφικών μονάδων (τουλάχιστον 50 μέτρα σε περιπτώσεις μη συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων), στα πλαίσια της λήψης μέτρων προφύλαξης για την πιθανή εμφάνιση επιζωοτιών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιες ζημίες στο ζωικό κεφάλαιο. Επίσης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής προσδιορισμός ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής ζωικών προϊόντων πρέπει να αφορούν την ίδια την εκμετάλλευση και όχι εγκαταστάσεις τροφίμων τρίτων (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να οριστούν ελάχιστες αποστάσεις).

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 23:39 | Χατζησταματίου Αρίστος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

  Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από παραδοσιακούς οικισμούς θα έπρεπε να κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή (υφιστάμενες εγκαταστάσεις). Υπάρχουν περιπτώσεις που το σύνολο των κατοίκων του χωριού ζει από την κτηνοτροφία και μία απόσταση 200 μέτρων,που λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι πραγματικά πολύ μεγαλύτερη, μετατρέπει σε παράνομες μεγάλο αριθμό μικρών μονάδων δυναμικότητας 50-300 αιγοπροβάτων π.χ.Οικισμός Κεραμίδιου (Πηλίο). Αν δεν υπήρχαν οι κτηνοτροφικές μονάδες εκεί δεν θα υπήρχε χωριό.
  Παρόμοια πρέπει να εξετάζεται από την επιτροπή και η απόσταση της μονάδας από επαρχιακή οδό που καταλήγει σε οικισμούς οι οποίοι υφίστανται σήμερα, διότι υπάρχουν ακόμη κτηνοτρόφοι π.χ. Ανάβρα Μαγνησίας.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 19:10 | Χχατζηκαντής Μιχάλης

  Σε μικρά νησιά κάτω των 3000 κατοίκων οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι κατά 50% μειωμένες καθόσον οι εκτάσεις και το σχήμα των νησιών αυτών δεν επιτρέπει την εύκολη εξεύρεση χώρων σταυλισμού.
  Στις ελάχιστες αποστάσεις από γεωτρήσεις οικισμών, κοινοτήτων ή δήμων δεν πρέπει να δίνεται καμία ανοχή.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 19:59 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Με καλη θεληση και με πολυ αγαπη για την πολυβασανισμενη αγροτια και κυριως την κτηνοτροφια που εχει προσφερει τοσα πολλα σε τουτο το τοπο ολοι μαζι ας κανουμε ΚΑΤΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Οι Ελληνες κτηνοτροφοι αγωνιουν και περιμενουν πολλα απο την πολιτεια και κυριως απο τις αρμοδιες αρχες.
  Αυτα που σας γραφω ειναι λογια αγωνιας που τα βλεπω καθε μερα λογω ως δημοσιος υπαλληλος και κυρια ομως ως παιδι αγροτικης οικογενειας.
  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 22:47 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΖΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗς ΕΚΤΡΟΦΗΣ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΣΕ ΑΙΓΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΖΩΑ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΟΣΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΠΟΥ ΝΑ ΝΑΙ ΟΜΟΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
  ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΥΤΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ,Η ΜΕΝ ΠΡΩΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΙΤΑΙΟ Η ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΦΑΖΕΙ ΟΤΑΝ ΚΟΛΗΣΕΙ ΜΕΛΙΤΑΙΟ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ- ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

 • 15 Νοεμβρίου 2011, 20:04 | ΡΙΖΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

  1. Η έννοια της μέτρησης των αποστάσεων από τον λειτουργικό χώρο της μονάδας είναι λάθος. Θα αποτελεί μόνιμη τριβή μεταξύ των ιδιωτών και των υπηρεσιών. Οι αποστάσεις Θα πρέπει να μετρώνται από τα όρια του γηπέδου της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, άλλως θα πρέπει να επιβάλλεται σαφής διαχωρισμός του λειτουργικού χώρου, πιθανά με εσωτερική πρόχειρη περίφραξη, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ΓΟΚ, και με τη διευκρίνηση ότι αυτή η οριοθέτηση του λειτουργικού χώρου δεν αποτελεί κατάτμηση.
  2. Μέχρι τώρα οι μειώσεις των αποστάσεων κτηνοτροφικών μονάδων από οικισμούς δίνονται αφειδώς, ακόμη και για πολύ μεγάλες μονάδες με αποτέλεσμα η ζωή σε πολλούς οικισμούς να είναι αφόρητη, κυρίως λόγω των οσμών. Κατά την άποψή μου μείωση απόστασης θα πρέπει να δίνεται μόνο για μικρές μονάδες. Και βέβαια το μόνο σίγουρο είναι ότι αύξηση της απόστασης δεν πρόκειται να επιβληθεί ποτέ.
  3. Θα πρέπει να καθοριστούν επιτέλους και οι επιτρεπόμενες αποστάσεις μεταξύ κτηνοτροφικών μονάδων. Παρατηρείται το φαινόμενο οι ίδιοι ιδιώτες, υπό άλλο νομικό πρόσωπο να εγκαθιστουν μονάδες σε πολύ κοντινές αποστάσεις, ακόμη και σε όμορα γήπεδα,προκειμένου να παρακάμψουν τους περιορισμούς των επιτρεπόμενων αποστάσεων.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 23:32 | Ζαφειρόπουλος Γιώργος

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 αναφέρονται τόσες απαγορεύσεις που ουσιαστικά γίνεται απαγορευτική η ίδρυση μονάδας ζωϊκής παραγωγής π.χ. μακρυά από επαρχιακό δρόμο γιατί; τι εννοείται <>στην τελευταία παράγραφο; Τα βουνά και τις πεδιάδες;Αυτό πρέπει να διαγραφεί γιατί αυτό θα γίνει αιτία εκβιασμού και συναλλαγής ανάμεσα στις επιτροπές ,στις υπηρεσίες και στους ενδιαφερόμενους.
  Η περιγραφή πρέπει να είναι σαφής και πλήρης.
  Γιατί γίνεται παραπομπή όπως στον Γ.Ο.Κ.δηλ.στον Ν.1577/85 και δεν βάζετε το σχετικό άρθρο που στον νόμο αυτό δεν υπάρχει;
  Στην παράγραφο 3 οι αναφερόμενες αποστάσεις είναι τεράστιες αν λάβει υπόψη του κανείς ότι σε οικισμούς των 30 η των 50 κατοικιών που καλύπτουν ακτίνα 300 μ.πλούσια μια μέση μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί στα 1400 μ.έτσι στις πεδινές περιοχές σε διάμετρο 2800 μ. ο ένας οικισμός συναντιέται με τον άλλον στα δε ορεινά τα απαγορευτικά όρια φθάνουν στις βουνοκορφές .Έτσι θα ενισχύσουμε τον πρωτογενή παραγωγικό τομέα;
  ΠΡΟΤΕΊΝΩ
  Τα όρια των οικισμών κάτω των 500 κατοίκων που σήμερα είναι 800 μ. να περιοριστούν στά 400 μ. από το κέντρο και οι αποστάσεις για τις υπάρχουσες κατοικίες και σε κάθε περίπτωση να είναι όπως στον πίνακα 2 παραρτ.1 .από τις εγκαταστάσεις της μονάδας και όχι βέβαια από το αγρόκτημα που θα χρησιμοποιήτε για βοσκή.Διάβασα στην ΠΑΣΕΓΕΣ ότι στην Γερμανία μετρούν τη οσμή και την Αμμωνία και τίποτα άλλο αν είναι αλήθεια εμείς γιατί τόσους περιορισμούς;

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 19:58 | ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΤΙΘΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΙΛΙΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΖΩΩΝ.ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΩΦΕΛΟ.ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΗΣΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.ΤΕΛΙΚΑ ΤΑ ΖΩΑ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Η ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΖΩΑ?ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΕΓΑΛΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΠΤΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ .ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ.

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 09:24 | Παναγιώτης Ντζαμίλης

  Με το Ν. 3698 (άρθρο 5) είχε ξεκαθαριστεί ότι η μέτρηση της απόστασης γίνεται από τα όρια του γηπέδου της κτηνοπτηνοτροφικής μέχρι τα όρια του προστατευόμενου χώρου ή δραστηριότητας. Μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου δηλωνόταν ότι αυτό γινόταν για να μπει ένα τέλος στο διαφορετικό τρόπο που αντιμετώπιζε την μέτρηση αποστάσεων η Υ1β/2000/95 και η ΚΥΑ 83840/1987. Πως είναι δυνατόν κατ’εξαίρεση για τις υφιστάμενες μονάδες η μέτρηση να γίνεται από τα όρια του λειτουργικού χώρου της πτηνοτροφικής? Πάλι μπερδεύουμε τα πράγματα; Οι υφιστάμενες μονάδες έχουν πάρει βεβαιώσεις αποστάσεων με σημείο ΄μέτρησης το όριο του γηπέδου της κτηνοτροφικής.΄

  Στην παρ. 5 λέει ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος οι ελάχιστες αποστάσεις δεν ισχύουν. Από ότι καταλαβαίνω, αφορά σε κατασκευή π.χ. ξενοδοχειακών ή άλλων μονάδων που απαιτούν προστασία και θα εξαναγκάζεται η μετεγκατάσταση της υφιστάμενης κτηνοπτηνοτροφικής χωρίς να ελέγχονται αποστάσεις. Ποιοι είναι οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που θα διώξουν μια νόμιμα υφιστάμενη κτηνοπτηνοτροφική μονάδα;

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 07:10 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  εξαιρετική αντιμετώπιση. Στην παράγραφο 1 να προστεθούν και τα νεκροταφεία! καθώς αντιμετωπίσαμε ειδικές αναφορές. Καλό θα ήταν να αναφερθούν ρητά.

 • 13 Νοεμβρίου 2011, 22:53 | Μαρία Μαρκάκη

  Προκειμένου να υπάρχει πρόνοια για τη δημιουργία αφενός μικρών αγροτουριστικών επιχειρήσεων με δική τους καθετοποιημένη παραγωγή και αφετέρου επιχειρήσεων επεξεργασίας-ανακύκλωσης των παραπροϊόντων, προτείνω στην παράγραφο 8, του άρθου 5 τις εξής παρεμβολές – προσθήκες:

  8. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, όπως

  «σφαγεία, τεμαχιστήρια κρέατος,»

  τυροκομεία και αλλαντοποιεία, εντός ή σε γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων για την επεξεργασία αποκλειστικά ομοειδών προϊόντων παραγωγής αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας Υγειονομικής ή άλλης νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις αυτές και ότι εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

  «Επίσης εντός ή σε γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις των κτηνοτροφικών μονάδων επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας-ανακύκλωσης υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των κτηνοτροφικών μονάδων και των ως άνω επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, προς παραγωγή προϊόντων όπως ζωοτροφές κατοικιδίων ζώων, λιπάσματα, βιοαέριο, καθώς και ενέργειας υπό τη μορφή θερμότητας ή και ηλεκτρισμού.»

  Γενικότερα θα ήταν χρήσιμη η ενσωμάτωση στο παρόν νομοσχέδιο (π.χ. σε παράρτημα) προδιαγραφών για τη λειτουργία μικρών σφαγείων και τεμαχιστηρίων κρέατος εντός των κτηνοτροφικών μονάδων, τουλάχιστον για τα μικρά ζώα (αιγοπρόβατα, κουνέλια ίσως και όρνιθες), ώστε να διευκολυνθεί ο κτηνοτρόφος στη νόμιμη διάθεση των προϊόντων του.

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 19:51 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΕΙΝΑΙ ΠΡΕΠΟΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ; ( ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 500 ΜΕΤΡΑ. ΑΝΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ -ΠΕΡΙΧΗ ΠΡΟΗΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ).

  ΠΡΟΤΑΣΗ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΑΝΑΝΕΨΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ.

  ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΩΓΗΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 18:38 | Καμπουρίδης Νίκος -Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης – Υπάλληλος της Δ/νσΗς Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησ

  Παρατηρώ ότι δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη (όπως και στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης και της Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ-343 Β’/4-5-1995-Διορθ. Σφαλμ. στα ΦΕΚ 592Β΄/7-7-95 και ΦΕΚ-444 Β/15-4-10)) σχετικά με τις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από υδρευτικές γεωτρήσεις Τοπικών Κοινοτήτων.Γίνεται βέβαια πρόβλεψη από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα Περιοριστικά – Απαγορευτικά Μέτρα που εκδίδουν, αλλά αυτό αφορά την διάνοιξη νέων γεωτρήσεων και εν πάσει περιπτώσει εναπόκειται στις εκτιμήσεις που γίνονται κάθε φορά από τοπικούς παράγοντες που πιθανά να είναι ελεγχόμενες για την ορθότητά τους. Προτείνω την ενιαία και σταθερή αντιμετώπιση από την Διοίκηση, σε ότι αφορά την απαιτούμενη απόσταση που πρέπει να τηρούν κτηνοτροφικές μονάδες από υδρευτική γεώτρηση Τοπικής Κοινότητας, με τη σαφή και ρητή αναφορά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο του μεγέθους αυτής. Θεωρώ δε ως μικρότερη δυνατή απόσταση κατά την οποία κτηνοτροφική εκμετάλλευση έστω και μικρής δυναμικότητας δεν μπορεί να επηρεάσει υπόγεια ύδατα που προορίζονται για υδρευτική χρήση, ότι είναι τα 300 μέτρα.