Άρθρο 13: Μητρώο κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων – Ενίσχυση διαφάνειας

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται και τηρείται εφεξής αυτοτελές ηλεκτρονικό υπο-μητρώο όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια του ήδη λειτουργούντος Κτηνιατρικού Μητρώου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το Μητρώο τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για κάθε χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης που χορηγεί η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, ενημερώνεται το Μητρώο.
2. Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στον οικείο διαδικτυακό της τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παρ. 3 περίπτ. γ και 4 περίπτ. δ του άρθρου 6, τις άδειες εγκατάστασης, που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα αποτελέσματα ελέγχων που παρεμβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112).

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:44 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  Άρθρο 13:
  Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 η φράση «Για κάθε χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης που χορηγεί η ΑΑΑ, ενημερώνεται το Μητρώο με την ταυτόχρονη κοινοποίηση της άδειας και στα Τμήματα Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών ενοτήτων. Τα Τμήματα είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν το Ηλεκτρονικό μητρώο με τον αριθμό της αδείας του κτηνοτρόφου και να βάλουν τη χειρόγραφη άδεια στον προσωπικό φάκελο του κάθε κτηνοτρόφου που διατηρούν στο αρχείο τους».

 • Στο αυτοτελές ηλεκτρονικό υπο-μητρώο όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων που θα δημιουργηθεί και θα τηρηθεί υπό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να υπαχθούν και οι εναπομείναντες νομάδες της χώρας.

 • 17 Νοεμβρίου 2011, 15:34 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  Η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή να κάνει χαρτογράφηση των υφιστάμενων μονάδων και χωροθέτηση των νέων προτεινόμενων ζωνών.

  Να συμπεριληφθούν επίσης στο Μητρώο και τα χωρικά δεδομένα των υφιστάμενων και των μελλοντικών εγκαταστάσεων.

 • 16 Νοεμβρίου 2011, 16:19 | ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  Πρέπει ν α συνδεθεί η ΑΑΑ με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που ελέγχουν και συμπληρώνουν το μητρώο. Αυτό οφείλει να γίνει και μέσω αυτού του άρθρου και ιδαιτέρως για την ατυχή περίπτωση όπου οι ΑΑΑ δεν θα είναι υπηρεσίες εποπτευόμενες από το Δημόσιο. Η αναφορά του άρθρου οτι «για κάθε χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης που χορηγεί η Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, ενημερώνεται το Μητρώο» είναι ευχή και όχι διαδικασία.

  Πρόταση:
  Να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 η φράση:
  «Για κάθε χορηγούμενη άδεια εγκατάστασης που χορηγεί η ΑΑΑ, ενημερώνεται το Μητρώο με την ταυτόχρονη κοινοποίηση της άδειας και στα Τμήματα Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών ενοτήτων.Τα Τμήματα είναι υποχρεωμένα να ενημερώσουν το Ηλεκτρονικό μητρώο με τον αριθμό της αδείας του κτηνοτρόφου και να βάλουν τη χειρόγραφη άδεια στον προσωπικό φάκελο του κάθε κτηνοτρόφου που διατηρούν στο αρχείο τους».

 • 12 Νοεμβρίου 2011, 12:47 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ

  Στο άρθρο 6, στο παράρτημα και όπου άλλου αναφέρεται μηχανικός ή γεωτεχνικός να προστεθεί ΠΕ ή ΤΕ, διότι αλλοιώς δεν θα γίνονται δεκτές τεχνικές εκθέσεις που θα συντάσσονται από ΤΕ μηχανικούς ή Γεωτεχνικούς, παρά του ότι έχουν δικαίωμα να συντάσσουν τέτοιες.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΕΡΗΣ
  ΑΝΤΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ & ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΥΣ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ