Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄198), το άρθρο 4 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄89), η υπ’ αριθ. 20 αρμοδιότητα της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και η παρ. 2 του άρθρου 13 ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα καθώς και οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται απ΄αυτόν.

  • 17 Νοεμβρίου 2011, 13:23 | Γιάννης Καναούτης

    Το άρθρο 7 της Υ1β/2000/95 Υγειονομικής Διάταξης καθόρισε ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων ζωικών υγρών αποβλήτων ως ΒΟD5=1.200 mg/lt & COD = 4.500 mg/lt όρια που δεν πρέπει να καταργηθούν καθώς το οργανικό φορτίο στην είσοδο κτηνοτροφικών μονάδων που φέρουν υγρά είναι πολύ υψηλό ( π.χ. ΒΟD5 υγρών βουστασίων = 18.000 mg/lt )

  • 14 Νοεμβρίου 2011, 08:58 | Στυλιανός

    Κρίνεται σκόπιμο, για να εξαλιφθουν από τη πρωτη στιγμη γραφειοκρατικά ζητήματα, να γίνει μνεία και σε επιμερους διατάξεις, όπως για παράδειγμα στη με αριθμό Υ1β/2000/95 Υγειονομική Διάταξη και τυχόν άλλες επιμέρους εγκυκλίους, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ, διότι η γενική έκφραση του τύπου, «καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου», δεν βοηθά πάντα.