Άρθρο 18: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις

  • 13 Νοεμβρίου 2011, 16:15 | VAYA

    Η αδειοδότηση των σταυλικων εγκαταστάσεων προϋποθέτει η έκτασή τους να εξυπηρετείται από δρόμο νόμιμα υφιστάμενο. Συνήθως παραχωρήσεις εκτάσεων γίνονται σε χέρσα κοινόχρηστη έκταση όπου οι νόμιμα υφιστάμενοι δρόμοι δεν «υφίστανται». Πως λύνεται αυτό;