Άρθρο 12: Ειδική διοικητική προσφυγή

Κατά των οριστικών αποφάσεων της Αρμόδιας Αδειοδοτούσας Αρχής με τις οποίες χορηγούνται άδειες εγκατάστασης ή απορρίπτονται αιτήσεις για τις δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, χωρεί η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις αυτού. Η κοινοποίηση που γίνεται στη διεύθυνση που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 21:48 | ΠΟΣΓ – ΠΟΣΕΓ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
  Άρθρο 12
  Πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα προσφυγής του Φορέα στην ανώτερη Διοικητική Αρχή αυτή της ΑΑΑ (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) ώστε να μην επιβαρύνεται αυτός με δικαστικά έξοδα και να επιλύονται ταχύτερα οι υποθέσεις.

 • 18 Νοεμβρίου 2011, 09:22 | Γιάννης Καναούτης

  Ο δεύτερος βαθμός κρίσεως καθορίζεται από το Σύνταγμα και υπάρχει και σχετική απόφαση του συμβουλίου της Επικρατείας για κτηνοτροφική μονάδα στην Εύβοια το 1998. Συμφωνώ με την δυνατότητα προσφυγής κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 αλλά θεωρώ ότι πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμών καθώς για θέματα εγκατάστασης των εν λόγω μονάδων απαιτείται να γνωμοδοτούν οι ειδικοί σε δύο βαθμούς κρίσεως

 • 14 Νοεμβρίου 2011, 07:50 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  Κρίνουμε τις προσφυγές αυτές γραφειοκρατικές κι αναποτελεσματικές. Προτείνουμε και πάλι τη σύσταση των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών σε κάθε Περιφέρεια.