ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 17 Σύσταση Κέντρου Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας

 

1. Συνιστάται στην Ακαδημία Αθηνών Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΚΕ.Δ.Ε.Τ.), σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της επιστήμης του διαστήματος, με έμφαση στη διαστημική φυσική και η ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με την επιστήμη και τεχνολογία του διαστήματος.
2. Ο σκοπός του ΚΕ.Δ.Ε.Τ. πραγματοποιείται με:
α) Τη διενέργεια ερευνών στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας του διαστήματος. Αρμόδιο όργανο που καθορίζει τα προς έρευνα επιστημονικά θέματα, καθώς και τα προγράμματα, στα οποία αυτά εντάσσονται, είναι η Εφορευτική Επιτροπή του ΚΕ.Δ.Ε.Τ., ύστερα από εισήγηση του Επόπτη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Ε.Τ..
β) Τη συνδρομή στη διαμόρφωση κατευθύνσεων στην έρευνα της διαστημικής φυσικής και τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα της επιστήμης και τεχνολογίας του διαστήματος.
γ) Την επιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, πληροφοριών και πορισμάτων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με επιστημονικά και τεχνολογικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Την εκπόνηση μελετών και την έκδοση επιστημονικών δημοσιεύσεων που κοινοποιούνται στην επιστημονική κοινότητα από τους ερευνητές του ΚΕ.Δ.Ε.Τ., μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές.
ε) Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό, την οργάνωση, πραγματοποίηση ή διεύθυνση διαστημικών αποστολών και προγραμμάτων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και τη συμμετοχή σε επιστημονικά πειράματα διαστημικών αποστολών μέσω της ανάληψης και διαχείρισης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.

  • 18 Φεβρουαρίου 2023, 18:07 | Μαρία Τσακίρη

    Σε ένα σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ για τη Σχολική Βία, βρίσκονται ρυθμίσεις για την έρευνα που είναι ακατανόητες. Πέρα από την εισαγωγή μονόδρομης κινητικότητας ερευνητών και πανεπιστημιακών προς την Ακαδημία Αθηνών, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων στα οποία ανήκουν, οι προτεινόμενες διατάξεις προβλέπουν και την ίδρυση τριών Κέντρων για τα οποία δεν έχει προηγηθεί καμία συζήτηση και συντονισμός με σχετικούς φορείς και άρα, κανένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός. Το αποτέλεσμα είναι να προτείνονται τρία Κέντρα με ίδια γνωστικά αντικείμενα όπως τα αντικείμενα που ήδη υπηρετούν υπάρχοντα εθνικά επιστημονικά ιδρύματα και φορείς. Εν προκειμένω, το Κέντρο Διαστημικής Ερευνας και Τεχνολογίας τι πραγματικά διαφορετικό θα εξυπηρετήσει όταν το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛ.ΚΕ.Δ.) το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ήδη καλύπτει όλους τους σκοπούς του νέου Κέντρου, και πρωτίστως τη στρατηγική της χώρας στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας του διαστήματος και σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή/ερευνητική κοινότητα, τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.