Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης, ως μέλος της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της ομάδας δράσης που συνιστάται σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την ίδια παράγραφο, ορίζεται ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 231 και την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 233 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), ή αν δεν υπάρχει, ένας (1) εκπαιδευτικός με τουλάχιστον δωδεκαετή υπηρεσία που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
2. Εφόσον η τοποθέτηση Διευθυντή Εκπαίδευσης έχει συντελεστεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η θητεία της ομάδας δράσης ξεκινά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και λήγει με τη λήξη της θητείας του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021.