Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται οι δράσεις και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού των άρθρων 3 και 5 και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής τους. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μπορεί να ανατίθενται στο Ι.Ε.Π. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένου προγράμματος ή δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την υλοποίησή τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπευθύνων στις σχολικές μονάδες του άρθρου 7 και των τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του άρθρου 8 για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που άπτονται του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων και δράσεων επιμόρφωσης από το Ι.Ε.Π. των υπευθύνων σχολικών μονάδων και των τετραμελών ομάδων δράσης του πρώτου εδαφίου, καθώς και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται η επιστημονική επιτροπή του άρθρου 13 και ορίζονται ένα από τα μέλη της ως Προέδρος, η θητεία των μελών της και υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής που εκτελεί χρέη γραμματέα. Με την ίδια απόφαση ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει στα μέλη της επιτροπής συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιτροπής.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας του άρθρου 6, το περιεχόμενο, τα στοιχεία που καταχωρίζονται, τη διαδικασία υποβολής αναφοράς από μαθητές, γονείς ή όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών, την καταγραφή των δεδομένων αυτών, την ελάχιστη επεξεργασία τους από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» και τη διαχείρισή τους από τους υπευθύνους αντιμετώπισης ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στις σχολικές μονάδες και τις ομάδες δράσεις στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:17 | Θωμάς Μπαμπάλης

  Συμπληρωματικά πέρα από την υλοποίηση της επιμόρφωσης/κατάρτισης στη βάση
  συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών προτείνεται να συμπεριληφθεί παράγραφος
  που θα αφορά την πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων/προσόντων, η
  οποία είναι πλέον οριζόντια πολιτική της Ε.Ε και προάγει τη διαφάνεια των
  προσόντων που αποκτούνται από τα προγράμματα μη τυπικής μάθησης, όπου να
  αναφέρεται ότι:

  «Mετά το πέρας της επιμόρφωσης/ κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν
  σε εξετάσεις πιστοποίησης από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης δεξιοτήτων που
  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και ο οποίος είτε είναι
  διαπιστευμένος σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC17024 από το Εθνικό Σύστημα
  Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), είτε είναι πιστοποιημένος βάσει του ισχύοντος
  θεσμικού πλαισίου να πιστοποιεί πρόσωπα».

  Η ανωτέρω διατύπωση υπάρχει στην απόφαση με Αριθμ. 82759 της 30 Αυγούστου
  2022 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.