ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ Άρθρο 35 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μετατάσσονται στα Κέντρα Έρευνας που συνιστώνται με τα άρθρα 17 έως 19 του παρόντος και στα λοιπά Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται στην Ακαδημία Αθηνών και εγκρίνεται από τη Σύγκλητό της, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εφορευτικής Επιτροπής του οικείου Κέντρου Έρευνας. Με τη δημοσίευση της απόφασης του πρώτου εδαφίου ολοκληρώνεται η μετάταξη και οι μεν ερευνητές καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση ερευνητή της ίδιας βαθμίδας με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα δε μέλη Δ.Ε.Π. καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας με το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στους σκοπούς ή στις ερευνητικές δράσεις του Κέντρου Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, στο οποίο μετατάσσονται. Από την ολοκλήρωση της μετάταξής τους, λαμβάνουν τις αποδοχές των ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών με αναγνώριση της με οποιαδήποτε σχέση προϋπηρεσίας και εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τα άρθρα 123 και 132 έως 135. του ν. 4472/2017 (Α΄ 74, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 75), εξελίσσονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 18 και 29 του ν. 4310/2014. Οι προσωποπαγείς θέσεις του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται αυτοδικαίως, όταν τα ανωτέρω πρόσωπα συνταξιοδοτηθούν, συμπληρώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών, εκλείψουν ή παραιτηθούν.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Έρευνας που συνιστώνται με τα άρθρα 17 έως 19 εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 21, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 23:58 | Φώτης

  Θα πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο για όσους ήδη έχουν καταθέσει αίτηση για διδακτορικό με πτυχίο τριτοβάθμιας και χωρίς μεταπτυχιακό εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις του πανεπιστημίου στο οποίο αιτούνται, να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά το διδακτορικό τους.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 16:39 | Αντωνία Πατσιοδήμου

  Θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για όσους/όσες πτυχιούχους έχουν αιτηθεί να κάνουν διδακτορικές σπουδές χωρίς το προπαιτούμενο των μεταπτυχιακών σπουδών- εφόσον το επέτρεπε ο κανονισμός του Τμήματός τους- και τελικά απορρίφθηκαν, γιατί ο κανονισμός του τμήματος έχει ακυρωθεί από τη δημοσίευση του νέου νόμου χωρίς να υπάρχει μεταβατική περίοδος που να ρυθμίζει το θέμα (άρθρο 92, §1).

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 22:04 | Βασιλική Γεωργιάδου

  Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί από συναδέλφους που έχουν σχολιάσει τη συγκεκριμένη διάταξη, στις προϋποθέσεις μετακίνησης ερευνητών/τριών θα πρέπει να περιληφθεί ο χρόνος της αδιάλειπτης παρουσίας στον φορέα προέλευσης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 10 ετών (ο ίδιος χρόνος δηλαδή που προβλέπεται για τις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ) προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία μια τέτοια διαδικασία. Είναι αν μη τι άλλο αντιφατικό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να χειρίζεται το ίδιο θέμα (Μετακινήσεις ερευνητών και μελών ΔΕΠ) με αντιθετικό τρόπο, όπως κάτι τέτοιο συνάγεται συγκρίνοντας το άρθρο 35 του παρόντος Σχεδίου Νόμου και το άρθρο 153 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4957/2022 για τα ΑΕΙ.

  Βασιλική Γεωργιάδου
  Διεθύντρια και Πρόεδρος ΔΣ Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
  Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 14:30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  Αναφορικά με την παρ. 1 του άρθρου 92 (διδακτορικές σπουδές), θα έπρεπε να υπάρχει μία μεταβατική διάταξη για τους/τις κατόχους προπτυχιακού τίτλου που επιθυμούν να κάνουν διδακτορικές σπουδές και επιτρέπεται βάσει του παλιού κανονισμού κάποιων τμημάτων χωρίς να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. Αναφέρομαι σε αυτούς και αυτές, που έκαναν αίτηση για παράδειγμα στο τέλος Αυγούστου ή Σεπτεμβρίου θεωρώντας ότι τους/τις καλύπτει ο κανονισμός του τμήματος χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός είχε ήδη ακυρωθεί από τη δημοσίευση του Νέου Νόμου.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 19:11 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

  Mε βάση τα άρθρα 16 του ν. 4009/2011, 55 του ν. 4414/2016 και 21 του ν. 4485/2017 η κινητικότητα προβλέπεται υπό προϋποθέσεις μόνο μεταξύ πανεπιστημίων και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων πρόκειται να μετακινηθεί ο ενδιαφερόμενος. Άλλωστε, η μετακίνηση ενός μέλους ΔΕΠ σε ένα ερευνητικό κέντρο, θα σήμαινε αλλαγή κατηγορίας προσωπικού, κάτι που προσκρούει στο ισχύον δίκαιο για τις μετατάξεις στο ελληνικό δημόσιο (άρθρο 69, άρθρο 70, άρθρο 71 του υπαλληλικού κώδικα). Και βεβαίως, η μετάταξη μεταξύ ερευνητικών κέντρων δεν προβλέπεται από τον νόμο περί μετατάξεων 4440/2016 (ΦΕΚ Α 224 περί ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση).
  Η κινητικότητα εντός του ενιαίου χώρου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αποτιμηθεί ως κάτι θετικό, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή προκύπτει από ένα διαρκές νομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της χώρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η μετάταξη των ενδιαφερόμενων σε ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τη λεπτομερή διαδικασία για την πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού και την αξιολόγησή του που προβλέπει το άρθρο 29 του νόμου 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 6 του άρθρου 69 του νόμου 4485/2017 και του άρθρου 17, παράγραφος 7 του νόμου 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του νόμου 4485/2017.
  Περαιτέρω, εγκυμονεί ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ανισότητα μεταξύ των ενδιαφερόμενων για μετάταξη ερευνητών και μελών ΔΕΠ διότι οι ερευνητές που επιθυμούν να μεταταχθούν πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στους σκοπούς ή στις ερευνητικές δράσεις του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο μετατάσσονται, ενώ, αντιθέτως, τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να μεταταχθούν, καταλαμβάνουν θέση ερευνητή με το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο μη απολύτως συναφές με τους σκοπούς ή τις ερευνητικές δράσεις του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο μετατάσσονται.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 18:58 | Γιάννης Καραχρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

  Mε βάση τα άρθρα 16 του ν. 4009/2011, 55 του ν. 4414/2016 και 21 του ν. 4485/2017 η κινητικότητα προβλέπεται υπό προϋποθέσεις μόνο μεταξύ πανεπιστημίων και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο ιδρυμάτων μεταξύ των οποίων πρόκειται να μετακινηθεί ο ενδιαφερόμενος. Άλλωστε, η μετακίνηση ενός μέλους ΔΕΠ σε ένα ερευνητικό κέντρο, θα σήμαινε αλλαγή κατηγορίας προσωπικού, κάτι που προσκρούει στο ισχύον δίκαιο για τις μετατάξεις στο ελληνικό δημόσιο (άρθρο 69, άρθρο 70, άρθρο 71 του υπαλληλικού κώδικα). Και βεβαίως, η μετάταξη μεταξύ ερευνητικών κέντρων δεν προβλέπεται από τον νόμο περί μετατάξεων 4440/2016 (ΦΕΚ Α 224 περί ενιαίου συστήματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση).
  Η κινητικότητα εντός του ενιαίου χώρου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να αποτιμηθεί ως κάτι θετικό, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτή προκύπτει από ένα διαρκές νομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια της χώρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η μετάταξη των ενδιαφερόμενων σε ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα τη λεπτομερή διαδικασία για την πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού και την αξιολόγησή του που προβλέπει το άρθρο 29 του νόμου 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 6 του άρθρου 69 του νόμου 4485/2017 και του άρθρου 17, παράγραφος 7 του νόμου 4310/2014, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του νόμου 4485/2017.
  Περαιτέρω, εγκυμονεί ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ανισότητα μεταξύ των ενδιαφερόμενων για μετάταξη ερευνητών και μελών ΔΕΠ διότι οι ερευνητές που επιθυμούν να μεταταχθούν πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στους σκοπούς ή στις ερευνητικές δράσεις του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο μετατάσσονται, ενώ, αντιθέτως, τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να μεταταχθούν, καταλαμβάνουν θέση ερευνητή με το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο μη απολύτως συναφές με τους σκοπούς ή τις ερευνητικές δράσεις του ερευνητικού κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών στο οποίο μετατάσσονται.

 • 16 Φεβρουαρίου 2023, 12:00 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

  Ως Ενωση Ελληνων Ερευνητών έχουμε τοποθετηθεί και δημόσια με Δελτίο Τύπου για τη συγκεκριμένη διάταξη:
  https://www.eee-researchers.gr/paradoxologia-stin-ereyna-apaxiosi-gia-ta-ereynitika-kentra-ypovathmisi-gia-toys-ereynites/

  Το άρθρο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλοπρόσαλλης νομοθέτησης για τρεις λόγους:
   Για τη μετάταξη Ερευνητών των ΕΚ της ΓΓΕΚ στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών χρειάζεται μόνο η έγκριση της Συγκλήτου της Ακαδημίας. Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΚ δεν θα έχουν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις μετατάξεις των Ερευνητών τους.
   Η μετάταξη Ερευνητών των ΕΚ της ΓΓΕΚ στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, αν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει στην απογύμνωση και υποβάθμιση των ΕΚ της ΓΓΕΚ και του έργου που παράγουν, φαινομενικά προς όφελος των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών. Στην πραγματικότητα θα οδηγήσει στην απαξίωση των ΕΚ της ΓΓΕΚ και, ταυτόχρονα, δεν θα αναβαθμίσει τα Κέντρα της Ακαδημίας, αφού αυτά δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία ούτε τις ερευνητικές υποδομές.
   Το πλέον παράδοξο είναι ότι για τους ίδιους τους Ερευνητές, αν παραμείνουν στα ΕΚ της ΓΓΕΚ, δεν θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους ενώ, αν μεταταχθούν στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας, θα αναγνωρίζεται. Σε αυτό (και στα παραπάνω) έχει συναινέσει και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕ

 • 15 Φεβρουαρίου 2023, 22:28 | Βασιλική Κοτρώνη

  Επιπροσθέτως των σχολίων που έχουμε ήδη καταθέσει σε καμμία περίπτωση δεν πρεπει να επιτραπεί η μετάταξη με μονομερή έγκριση της μόνο από την Ακαδημία Αθηνών.

  Θα πρέπει να υπάρχει έγκριση και από τους δύο φορείς (μετακίνησης και υποδοχής) και επίσης η μετάταξη ερευνητή/ριας ή μέλους ΔΕΠ από ένα Ερευνητικό Κέντρο ή ΑΕΙ στη Ακαδημία θα πρέπει να συνεπάγεται κένωση της υφιστάμενης θέσης και δυνατότητα άμεσης επαναπροκήρυξης της.

  Επιπροσθέτως αν η κινητικότητα στον Ερευνητικό/Ακαδημαικό χώρο είναι επιθυμητή τότε θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και όχι για να εξυπηρετήσει περιστασιακά συμφέροντα και φιλοδοξίες.

  Β. Κοτρώνη & Κ. Λαγουβάρδος
  Διευθυντές Ερευνών, ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

 • 15 Φεβρουαρίου 2023, 20:37 | Αντώνης Μαγουλάς

  Πέρα των όσων έχουν αναφερθεί από συναδέλφους, που έχουν σχολιάσει ήδη τα πραγματικά σοβαρά προβλήματα, που προκύπτουν από τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, αναρωτιέται κανείς:

  Οι μετατασσόμενοι Ερευνητές και μέλη ΔΕΠ στα Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών (ΑΑ), «μεταφέρουν» μαζί τους σε αυτά και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν στις σημερινές θέσεις τους;
  – Αν όχι, προφανώς η εργασία τους στα Κέντρα της ΑΑ καθίσταται αναποτελεσματική και αλυσιτελής.
  – Αν ναι, θα πρόκειται για μία πρωτοφανή απογύμνωση και υποβάθμιση ορισμένων ερευνητικών Κέντρων και πανεπιστημιακών Τμημάτων, η οποία θα οδηγήσει νομοτελειακά σε μια τεράστια αναταραχή στον χώρο της παιδείας και της έρευνας.

  Αντώνης Μαγουλάς
  Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΚΕΘΕ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

  Το άρθρο 35 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλοπρόσαλλης νομοθέτησης για τρεις λόγους:
  1) Για τη μετάταξη Ερευνητών των ΕΚ της ΓΓΕΚ στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών χρειάζεται μόνο η έγκριση της Συγκλήτου της Ακαδημίας. Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΕΚ δεν θα έχουν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις μετατάξεις των Ερευνητών τους.
  2) Η μετάταξη Ερευνητών των ΕΚ της ΓΓΕΚ στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, αν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει στην απογύμνωση και υποβάθμιση των ΕΚ της ΓΓΕΚ και του έργου που παράγουν, φαινομενικά προς όφελος των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών. Στην πραγματικότητα θα οδηγήσει στην απαξίωση των ΕΚ της ΓΓΕΚ και, ταυτόχρονα, δεν θα αναβαθμίσει τα Κέντρα της Ακαδημίας, αφού αυτά δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία ούτε τις ερευνητικές υποδομές.
  3) Το πλέον παράδοξο είναι ότι για τους ίδιους τους Ερευνητές, αν παραμείνουν στα ΕΚ της ΓΓΕΚ, δεν θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους ενώ, αν μεταταχθούν στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας, θα αναγνωρίζεται.
  Σε αυτό (και στα παραπάνω) έχει συναινέσει και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕ !!!

  Δρ Δημήτρης Σακελλαρίου
  Διευθυντής Ερευνών, Ινστ. Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 19:05 | Λαγουβαρδος Κώστας

  Το άρθρο 35 του σχεδίου νόμου προβλέπει ότι τα 3 νέα Κέντρα της Ακαδημίας θα στελεχωθούν με μετατάξεις Ερευνητών άλλων Ερευνητικών Κέντρων και μελών ΔΕΠ από τα ΑΕΙ της χώρας. Οι μετατάξεις μάλιστα αυτές θα είναι δυνατές όχι μόνο για τα 3 νέα Κέντρα αλλά για το σύνολο των πολυάριθμων Κέντρων της Ακαδημίας που λειτουργούν ήδη (π.χ. Κέντρα Λαογραφίας, Ιστορίας, Αστρονομίας, Φιλοσοφίας, Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Μαθηματικών) με μόνη προϋπόθεση την αίτηση των Ερευνητών/Μελών ΔΕΠ και σχετική εγκριτική απόφαση της Ακαδημίας.

  Αυτή η πρωτόγνωρη για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα διάταξη διακρίνεται από μία ξεκάθαρη και συνειδητή πρόθεση υποβάθμισης των υπαρχόντων ερευνητικών δράσεων και της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ της χώρας μέσω της αποψίλωσης του προσωπικού τους, με μοναδικό σκοπό τη στήριξη των νέων (αλλά και υπαρχόντων) Κέντρων της Ακαδημίας.

  Με αλλά λόγια με μια διάταξη λίγων γραμμών επιχειρείται η πλήρης διάλυση του Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού ιστού της χώρας μας. Έχει σκεφτεί κανείς ότι η διάλυση αυτή θα πλήξει επίσης και τμήματα ΑΕΙ θα οποία δεν θα μπορούν να επιτελέσουν ούτε καν το αναγκαίο διδακτικό τους έργο;

  Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος και Δρ. Βασιλική Κοτρώνη
  Διευθυντές Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:40 | Μανώλης Πλειώνης

  Επανέρχομαι σε συνέχεια της προηγούμενης άποψης που κατέθεσα για να τονίσω ότι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι Ερευνητές στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και τα μέλη ΔΕΠ στα ΑΕΙ είναι τελείως διαφορετικές από τις διαδικασίες πρόσληψης του διοικητικού, τεχνικού κλπ. προσωπικού, όπως επίσης και από τις διαδικασίες μετακινήσεων (αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετατάξεων) του προσωπικού αυτού.

  Για να αναφερθώ πιο ειδικά για τους ερευνητές των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων του άρθρου 13Α του 4310/2014, όπως προκύπτει από τις πάγιες ρυθμίσεις για την επιλογή Ερευνητικού προσωπικού στα ΕΚ (π.χ. παλαιότερα ν. 1514/1985, νυν ν. 4310/2014 και 4386/2016) οι προσλήψεις Ερευνητών γίνονται βάσει επιστημονικού προγραμματισμού ανά συγκεκριμένο ΕΚ και με διαδικασίες ανοιχτής πρόσκλησης και εκλογής στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων. Ο νομοθέτης όμως έχει προβλέψει ρητά και άλλου τύπου, εξωτερικές, συνεργασίες (χωρίς όμως μόνιμη μετακίνηση σε άλλο φορέα), όπως πχ. στις σχετικές διατάξεις στο πολύ πρόσφατο νόμο 4957/2022 όπου δίνεται η δυνατότητα για Επισκέπτες Ερευνητές, Καθηγητές κλπ.

  Για το ερευνητικό προσωπικό και τα μέλη ΔΕΠ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις κινητικότητας που προβλέπονται για το διοικητικό, τεχνικό κλπ. προσωπικό, το οποίο μετακινείται επί τη βάσει ενιαίου, για όλο τον δημόσιο τομέα, κλαδολογίου (το οποίο σημαίνει αντιστοιχία οργανικών θέσεων κλπ.). Αντίθετα η διάρθρωση των οργανικών θέσεων του Ερευνητικού προσωπικού και των μελών ΔΕΠ γίνεται ανά φορέα/Ίδρυμα, στη βάση μεσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού προγραμματισμού ανάπτυξης επιστημονικών κλάδων αιχμής, ανάλογα με τις θεματικές του κάθε φορέα και το ειδικό αντικείμενο των επιστημονικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων του, που καθορίζονται στα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών τους.

  Επομένως, η κατά παρέκκλιση διαδικασίες μετακίνησης του ερευνητικού προσωπικού και μελών ΔΕΠ στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την λογική του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την Έρευνα στη χώρα μας, είναι αντιπαραγωγική και θα αποτελούσε μεγάλο πλήγμα στην ορθολογική ανάπτυξη και στον προγραμματισμό του ερευνητικού και ακαδημαϊκού οικοσυστήματος της χώρας.

  Ακόμα και στην απευκταία περίπτωση ψήφισης αυτής της διάταξης, ως ελάχιστα κριτήρια ορθολογισμού και συνταγματικής νομιμότητας, θα πρέπει να προβλεφθούν στο νόμο οι κάτωθι 2 απαραίτητες προϋποθέσεις:
  (α) σύμφωνη γνώμη των διοικήσεων των φορέων προέλευσης των ερευνητών ή μελών ΔΕΠ/ΑΕΙ που επιθυμούν να μεταταχθούν στην Ακαδημία Αθηνών, και
  (β) η δυνατότητα αντίστροφης μετακίνησης ερευνητών από την Ακαδημία σε άλλους ερευνητικούς φορείς και ΑΕΙ, όπως επιβάλλει η συνταγματική πρόβλεψη περί ισονομίας.

  Μανώλης Πλειώνης

  Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
  Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ,
  Πρόεδρος του ΤΕΣ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας,
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Space Science Committee,
  Μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 01:43 | Μανώλης Πλειώνης

  To άρθρο αυτό αποτελεί μια δυσάρεστη και αρνητική καινοτομία που παραβιάζει την οργανωτική αυτοτέλεια των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ, αφού επιτρέπει την κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης μετάταξη ερευνητών/τριών και μελών ΔΕΠ στην Ακαδημία Αθηνών- και μάλιστα όχι μόνο στα νέα αλλά σε όλα τα τα Κέντρα της Ακαδημίας. Κι αυτό με απλή απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας! Δηλαδή θα μπορεί ο οποιοσδήποτε ερευνητής/τρια ή μέλος ΔΕΠ, χωρίς να ρωτηθεί το Ίδρυμα στο οποίο έχει εκλεγεί και εργάζεται, να κάνει μια αίτηση στην Ακαδημία και να μεταταχθεί εκεί. Αυτή η διάταξη ανατρέπει τα θεμέλια ενός συντεταγμένου εθνικού ερευνητικού οικοσυστήματος, ανατρέπει τον στρατηγικό προγραμματισμό ανάπτυξης των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ και επίσης παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Επιπλέον, περιφερειακά Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ θα αποδυναμωθούν από σημαντικά στελέχη τους που θα επιλέξουν να μεταταχθούν στην πρωτεύουσα όπου εδρεύει η Ακαδημία. Θα μπορούσε να γίνει δεκτή αυτή η διάταξη μόνο εφόσον το αίτημα για μετάταξη είχε τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του φορέα προέλευσης του ερευνητή/τριας ή μέλους ΔΕΠ.