Άρθρο 26 Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Προσθήκη άρθρου 31Ε στον ν. 4763/2020

 

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Ε ως εξής:

«Άρθρο 31Ε
Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. α) Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογούνται με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ..
β) Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. από τους αξιολογητές της περ. α) και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

2. Το έργο των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ι.Ε.Κ. αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται σε εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό και ακατάλληλο, ως προς τα ακόλουθα δύο (2) πεδία:
Α) παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος και
Β) συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτή.

3. α) Το πεδίο Α) της παρ. 2 αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. με βάση τα εξής κριτήρια:
αα) Προετοιμασία του μαθήματος με την παροχή, σε τακτική βάση, στους καταρτιζόμενους του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του Ι.Ε.Κ., με προτάσεις σχετικής βιβλιογραφίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης και τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
αβ) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης.
αγ) Προσήλωση στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
αδ) Μεθοδολογία και αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του αντικειμένου της κατάρτισης.
αε) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος, με τη συμβολή του εκπαιδευτή στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, την προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των καταρτιζόμενων στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, την επίλυση διαφορών και τη διαχείριση συγκρούσεων, καθώς και τη συμβολή στην ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διαδικασία της κατάρτισης.

β) Το πεδίο Β) της παρ. 2 αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. με βάση τα εξής κριτήρια:
βα) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή, καθώς και ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ..
ββ) Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των υπηρεσιακών εγγράφων, όπως ιδίως, του απουσιολογίου, των βιβλίων διδασκόμενης ύλης και του βιβλίου εργαστηρίου.

4. Η αποτίμηση των πεδίων Α) και Β) της παρ. 2 παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Τα πεδία Α) και Β) της παρ. 2 αξιολογούνται με βάση την έκθεση αυτοαξιολόγησης της περ. α) της παρ. 5 και τα στοιχεία ή τεκμήρια, στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ., καθώς και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των καταρτιζόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης.

5. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ι.Ε.Κ., λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, η οποία συντάσσεται από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ι.Ε.Κ. ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του εξαμήνου κατάρτισης και την οποία υποβάλλουν στον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. και β) η αποτίμηση, στο τέλος κάθε εξαμήνου κατάρτισης, του έργου τους από τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α, με τη συμπλήρωση ανώνυμα των ερωτήσεων, οι οποίες εξειδικεύουν τα πεδία και τα κριτήρια των παρ. 2 και 3 και αναφέρονται ενδεικτικά στην αξιολόγηση του μαθήματος, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτή, στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις σχέσεις του εκπαιδευτή με τους καταρτιζόμενους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους καταρτιζόμενους, κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τα διαβιβάζει στον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ..

6. α) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. συντάσσουν κοινή αξιολογική έκθεση με υποχρεωτική τεκμηρίωση της αποτίμησής τους, η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου, σύμφωνα με την παρ. 5, την οποία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον εκπαιδευτή με κάθε πρόσφορο τρόπο.
β) Ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης δεν γίνονται δεκτές.
γ) Η κοινή αξιολογική έκθεση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία προβαίνει στη σχετική καταχώρισή της στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), στο πεδίο «Αξιολόγηση».

7. Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο» κατά την αξιολόγησή του σε ένα (1) από τα πεδία Α) ή Β) της παρ. 2 ή και στα δύο (2) αυτά πεδία, τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης.».

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 00:54 | Ελένη

  1. Δικαίωμα ένστασης

  2. Αξιολόγηση από ουδέτερο αξιολογητή. Αν εγώ κάνω δικαιολογημένη ένσταση επί των αναθέσεων στην αρχή του εξαμήνου (πολύ συχνό φαινόμενο δυστυχώς – αυτό θα το αξιολογήσετε ποτέ; Θα χάσουν για ένα έτος την δουλειά τους οι διευθυντές που βάζουν τους δικούς τους; Που δεν δημοσιεύουν όνομα και αριθμό μητρώου των αναθέσεων;;) πως μου διασφαλίζετε ότι δεν θα με βάλει στο μάτι ο διευθυντής του ΙΕΚ αξιόλογο τας με αρνητικά επίτηδες;

  3. Με τι προσόντα θα αξιολογήσει το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας ο διευθυντής;

  4. ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗ από κάθε άποψη η ποινή αποκλεισμού με αρνητική αξιολόγηση. Γνωρίζετε πόσο συχνό φαινόμενο είναι στα ΙΕΚ η γκρίνια για τις απουσίες από τους σπουδαστές; Θα καταλήξουμε, υπό τον φόβο να χάσουμε την δουλειά μας για ένα χρόνο, να μην βάζουμε πότε απουσίες, και ας λείπουν, να τους βάζουμε γελοία ύλη εξετάσεων, και όλη 10.

  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΑΛΛΆ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑ

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 00:31 | ΣΕΔΙΕΚ

  Με τα άρθρα 22 έως 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή» γίνεται μια προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η Αξιολόγηση του Έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Καταρχήν δηλώνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με την αξιολόγηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από μια αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιοκρατική αξιολόγηση. Για να επιτευχθεί όμως μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει ορθή θεσμοθέτηση και να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας των Δημοσίων ΙΕΚ ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι με πνεύμα συνεργασίας και αξιοκρατίας και κοινό στόχο την βελτίωση της λειτουργίας και της παρεχόμενης κατάρτισης. Αυτό φαντάζει απίθανο στα μάτια μας όταν γινόμαστε κάθε εξάμηνο μάρτυρες αυθαιρεσιών από πλευράς των Διευθύνσεων, ειδικότερα στις αναθέσεις εκπαιδευτών, αψηφώντας την νομοθεσία και ακόμη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε ένα περιβάλλον πλήρους ατιμωρησίας. Επιπλέον από την πλευρά της η παρούσα πολιτική ηγεσία φρόντισε να καταργήσει το μοναδικό κύτταρο δημοκρατικής διαβούλευσης εντός του Δ.Ι.Ε.Κ. που ήταν ο σύλλογος διδασκόντων!
  Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι μια ορθή νομοθέτηση αξιολόγησης αποτελεί βήμα εξέλιξης προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα εν λόγω όμως άρθρα θεωρούμε ότι χρήζουν απαραίτητα τροποποιήσεων, ακόμη δε και για διάταξη που θεωρούμε ότι αντιβαίνει το Σύνταγμα της Ελλάδος:
  1. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η αυτοβελτίωση και όχι η τιμωρία. Σε ότι αφορά τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. προβλέπεται με την παράγρ. 4 του άρθρου 25, διαδικασία με την οποία ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, περί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του. Για τους εκπαιδευτές όμως δεν προβλέπεται καμία διαδικασία βελτίωσης με αποτέλεσμα η αξιολόγηση για αυτούς να είναι απλά τιμωριτική και όχι βελτίωσης και αυτοβελτίωσης. Είναι απαραίτητό να θεσμοθετηθεί όμοια διαδικασία και για τους εκπαιδευτές.
  2. Με την παράγρ. 6β του άρθρου 26, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτών. Πρόκειται για μία απαράδεκτη διάταξη που αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος και πρέπει να καταργηθεί. Να θεσμοθετηθεί και για τους εκπαιδευτές διαδικασία ένστασης επί της αξιολογικής κρίσης, όπως συμβαίνει με τους Διευθυντές, με αντίστοιχο όργανο εξέτασης ενστάσεων σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και μόνο για αυτή τη διάταξη, η αξιολόγηση μπορεί να προσβληθεί νομικά.
  3. Σύμφωνα με τις παραγρ. 2 & 3 του άρθρου 26 προβλέπεται αξιολόγηση στον εκπαιδευτή για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό του έργο και ειδικότερα για την «Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης.» Δεν είναι δυνατόν να μας αξιολογεί κάποιος για την Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και μάλιστα για βαθμό επικαιροποίησης της γνώσης, όταν ο ίδιος δεν είναι γνώστης του αντικειμένου! Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να καταργηθεί ή να μεταβληθεί σε ότι αφορά την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών.
  4. Στην παράγρ. 3βα αναφέρει: «Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή,……». Να προστεθεί: των καθηκόντων του εκπαιδευτή, «όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (τ. Β΄, αρ. φύλ. 5837/15-12-2021)».
  5. Όπως έχει αναφερθεί στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας των Δημοσίων ΙΕΚ ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι. Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε γιατί με την παράγρ. 4 του άρθρου 22 εξαιρούνται από τη διαδικασία της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα, αφού αποτελούν βασικό γρανάζι για τη λειτουργία ενός Δ.Ι.Ε.Κ. και θα πρέπει να αξιολογούνται σε ότι αφορά τα διοικητικά καθήκοντα που εκτελούν.
  6. Το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κρίνεται σε τρία πεδία. Το έργο των Εκπαιδευτών κρίνεται σε δύο πεδία. Για να φτάσει ένας Διευθυντής ή Υποδιευθυντής να τιμωρηθεί θα πρέπει το έργο του να κριθεί ακατάλληλο συνολικά στα τρία πεδία. Για να φτάσει ένας εκπαιδευτής να τιμωρηθεί αρκεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο το έργο του σε ένα από τα δύο πεδία. Το γεγονός αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση του νόμου στα μέλη της κοινότητας του Δ.Ι.Ε.Κ. Θα πρέπει ότι ισχύει για Διευθυντές και Υποδιευθυντές να ισχύει και για τους Εκπαιδευτές και όχι ο νόμος να γίνεται αυστηρός μόνο για αυτούς.
  7. Τέλος θα πρέπει ο συγγραφέας του νομοσχεδίου να αποσαφηνίσει ένα σημείο. Σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 26, αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο», τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης. Όπως είναι γνωστό ένας Εκπαιδευτής Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να έχει ώρες ανάθεσης σε 2-3 Δ.Ι.Ε.Κ. Αν το έργο του σε ένα Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί ακατάλληλο και σε ένα άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί πολύ καλό, τι θα γίνει τότε; Δεν είναι άδικο αυτός ο εκπαιδευτής να αποκλειστεί για ένα έτος από όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ.;

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 18:28 | Αλέξανδρος Βαλσάμης

  Δε μπορεί να μην υπάρχει και ουδέτερος αξιολογητής καθώς και η δυνατότητα ένστασης.

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 11:05 | Μαρία

  Όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών από τους καταρτιζόμενους τα οποία μεταβιβάζονται στη γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν σημαντικές αποκλίσεις από την αξιολόγηση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή μόνο τότε να είναι επιβεβλημένη η επαναξιολόγηση.

  Η παράγραφος αβ) «Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης» απαιτεί προκειμένου η αξιολόγηση να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη εξειδίκευση των αξιολογητών στο γνωστικό αντικείμενο που καλούνται να αξιολογήσουν, θεωρείται προαπαιτούμενο βεβαίως και η εξειδίκευση των εκπαιδευτών στο γνωστικό αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν. Συγκεκριμένα στις ειδικότητες οικονομικών στον τομέα της υγείας, του τουρισμού, της αγροτικής ανάπτυξής, της ναυτιλίας στο προσοντολόγιο των εκπαιδευτών κριτήριο να αποτελεί ο βασικός τίτλος σπουδών να είναι συναφής με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και όχι γενικός (οικονομικού διοικητικού)και συγκεκριμένα το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ΑΕΙ Ή ΤΕΙ, το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΑΕΙ ή ΤΕΙ,το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού κ.κλπ

  Υποστηρίζω την αξιολόγηση γιατί θεωρώ ότι αποτελεί θεμελιώδη αξία της δημοκρατίας γιατί προασπίζει την ισότητα τη συμμετοχικότητα και την αξιοκρατία πρέπει όμως να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.

  Σας ευχαριστώ

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 09:48 | Αθηνά

  1.επιθυμούμε να υπάρχει ουδέτερος αξιολογητής
  2.δυνατότητα ένστασης, γιατι μπορει να υπάρχει εμπάθεια μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης και να κριθούμε αρνητικά άδικα!

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 22:32 | Αχιλλέας

  Η ένσταση είναι δικαίωμα του καθενός, όπως και η αιτιολόγηση της κακής αξιολόγησης.Επιπλεον, η αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση, δλδ με σαφή αιτιολόγηση, προς αποφυγή συμπεριφορών εμπάθειας(να μην λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένες αρνητικές αξιολογήσεις).

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 22:26 | Χριστόφορος

  Διαδικασίες αξιολόγησης και μάλιστα χωρίς ενστάσεις!!!
  Φαντάζομαι σε τι βαθμό θα γίνει τακτοποίηση των «δικών μας παιδιών».
  Σταματήστε επιτέλους με την καραμέλα της αξιολόγησης.
  Αλλού πονάει το σύστημα.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 18:24 | ΒΑΙΟΣ

  Να μπορούμε να κάνουμε ένσταση, επιθυμώ να υπάρχει και ουδέτερος αξιολογητής καθώς και η δυνατότητα ένσταση. Να μην υπάρχει ποινη για τους εκπαιδευτές

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 16:21 | Μαριάνα

  Ουδέτερος αξιολογητής και δυνατότητα ένστασης

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 15:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ

  1. Δυνατότητα υποβολής ένστασης της αξιολόγησης
  2. Συμμετοχή ουδέτερου αξιολογητή
  3. Όχι αποκλεισμός του εκπαιδευτή από επόμενη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ΙΕΚ

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 15:48 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

  Θα πρέπει να συμμετέχει και ουδέτερος αξιολογητής.
  Θα πρέπει να δίνετε η δυνατότητα υποβολής ένστασης από την πλευρά του αξιολογούμενου εκπαιδευτή.
  Θα πρέπει να μην αποκλείεται από επόμενες αναθέσεις ο εκπαιδευτής, αλλά να κατατάσσεται σε χαμηλότερη θέση, ανάλογα με τα μόρια που έχει.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 14:30 | Θεοδωρόπουλος Ιωάννης

  Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ένστασης.
  Επίσης δεν πρέπει να δωθουν τέτοιες υπερεξουσίες σε 2 άτομα της διοίκησης του ιδρύματος που δεν έχουν και γνώση του αντικειμένου του εκπαιδευτη.
  Η αξιολόγηση πρέπει να είναι πολύπλευρη και όσο το δυνατόν τα συμπεράσματα της να αντλούνται από πολλές πηγές και με όσο το δυνατόν αντικείμενικο και «μετρήσιμο» τρόπο.
  Δηλαδή τυπικότητα στο πρόγραμμα, δημοσιεύσεις στο e class (σε θεωρητικά μαθήματατα) , αξιολόγηση απ’ τους εκπαιδευομενου, ανεξάρτητος αξιολογητής ισως και μυστικός.
  Όπως και να έχει η αξιολογηση είναι απαραίτητη αλλά η δυνατότητα ένστασης δεν γίνεται να καταργηθεί καθώς κάποιος που θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του πιστεύοντας ότι έχει αδικηθεί πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια, πράγμα που δε νομίζω ότι κανείς το επιθυμεί αλλά θα συμβαίνει συχνά.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 14:17 | Αγγελικη

  Δώστε μας δύναμη να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας!!! Όχι στην αξιολόγηση που θα μας θέτει συνεχώς δέσμιους στους δντες!!! Καμία αρνητική αξιολόγηση να μην έχει ποινή!!!!!!

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 14:10 | Ορέστης

  Θα πρέπει να υπάρχει και ουδέτερος αξιολογητής καθώς και η δυνατότητα ένστασης, αν ο εκπαιευτής πιστέυει οτι αδικήθηκε!

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 13:37 | Μαργαρίτα

  Δώστε δυνατότητα ένστασης και να μπει ουδέτερος αξιολογητής

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 13:12 | Θεόδωρος

  Να υπάρχει και ουδέτερος αξιολογητής καθώς και η δυνατότητα ένστασης.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 09:29 | Μαρια

  Δώστα μας την δυνατότητα ένστασης! Υπάρχουν και εμπάθειες μεταξύ εκπαιδευτικών και δ των/υπδντων και έτσι δεν μας προστατεύετε!!! Να αξιολογουμαστε όπως τους εκπαιδευτικούς της ββθμια και από εξωτερικό συνεργάτη! Προστατεύστε την προσπάθεια μας να εκπαιδεύσουμε τους σπουδαστές χωρίς τρομολαγνία!!!!

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:26 | Αναστασία

  Παρότι είμαι υπέρ -και εδώ προσοχή παρακαλώ- της αντικειμενικής αξιολόγηση εντούτοις, το άρθρο 26β που καταργεί το δικαίωμα ένστασης συνιστά προσβολή Κράτους Δικαίου Με το να αφαιρεί τη δυνατότητα να προασπίσει κάποιος εκπαιδευτής το δίκαιο του Παράλληλα με το να διατυπώνεται αυτό το σημείο και μάλιστα χωρίς επιμερουςστοιχεια που θα στηρίξουν την τελική αξιολόγηση, πχ με προηγούμενη έρευνα στο εάν η αξιολόγηση από εκπαιδευόμενους δεν εκπορεύεται από προσωπική τοποθέτηση πχ αντιπάθεια,η αδιαφορία δυκνειει εκτός από προχειρότητα και ενδεχόμενη σκοπιμότητα.Ιδιαιτερα οταν η περίοδος που διανύουμε είναι προεκλογική.Οντως υπάρχουν «εκπαιδευτές»οι οποίοι δεν κάνουν δουλειά Οι υπόλοιποι όπως και οι αναπληρωτές γνωρίζουν τα αντικείμενα τους έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια είναι πιστοποιημένοι έχουν εργασιακή εμπειρία γνωρίζουν από ψυχολογιες της τάξης.Τελος για να μην μακρυγορω θα έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι σε όσους καταρτιζόμενους έχουν θέμα Δηλ αποΨυχολόγους οι οποιοι θα διαπιστώνουν εάν ψεύδονται Πρόκειται άλλωστε για την επιβίωση ανθρώπων Η οποία δεν θα έπρεπε να στηρίζεται επιφανειακά σε γνώμες.Επισης να γίνεται αξιολόγηση και σε μόνιμους εκπαιδευτές όλων των δομών εκπαίδευσης με την ίδια αυστηρότητα και ποινές που προβλέπονται για εμάς Όσα χρόνια βρίσκονται εκεί και όχι σε νεοδιοριστους η αναπληρωτές η εκπαιδευτές.Διοτι εκτός από προχειρότητες δείχνει δειλία Και πολιτικές σκοπιμότητες για μη απώλεια ψήφων Ευχαριστώ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 12:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

  ΑΛΛΑΓΕΣ:
  «Άρθρο 31Ε
  1. α) Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)…. από τον Διευθυντή,τον Υποδιευθυντή, τον υπεύθυνο σύμβουλο και ψυχολόγο του Ι.Ε.Κ. καθώς και απο τους καταρτιζόμενους

  β) Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. από τους αξιολογητές της περ. α) και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ.

  γ) Η αξιολόγηση προσμετράται στην μισθολογική εξέλιξη του εργαζομένου αλλά δεν γίνεται μείωση απολαβών εάν η αξιολόγηση χαρακτηριστεί ως ακατάλληλη

  δ) Η αξιολόγηση από τους καταρτιζόμενους προσμετράτε και υπερτερεί σε σχέση με την αξιολόγηση από τους Διευθυντές, τους υποδιευθυντές και τον υπεύθυνο σύμβουλο και ψυχολόγο. Η διαβάθμιση των αξιολογητών έχει ώς εξής:

  1. Καταρτιζόμενοι (ποσοστό 60%)
  2. Σύμβουλος και ψυχολόγος (ποσοστό 20%)
  3. Διευθυντές και υποδιευθυντές (ποσοστό 20%)

  3. α) Το πεδίο Α) της παρ. 2 αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. με βάση τα εξής κριτήρια:
  αα) Συνέπεια, Αφοσίωση και σημειώσεις (όχι ώς προς το περιεχόμενο) προς στους καταρτιζόμενους του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του Ι.Ε.Κ., με προτάσεις σχετικής βιβλιογραφίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης και τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

  Εφόσον η ειδικότητα του διευθυντή ή της υποδιευθύντριας είναι ίδια με αυτή του εκπαιδευτή τότε θα αξιολογείται και για τις παραγράφους αβ, αγ, αδ ενώ σε αντίθετη περίπτωση όχι

  αβ) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης.
  αγ) Προσήλωση στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  αδ) Μεθοδολογία και αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του αντικειμένου της κατάρτισης.
  αε) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος, με τη συμβολή του εκπαιδευτή στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, την προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των καταρτιζόμενων στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, την επίλυση διαφορών και τη διαχείριση συγκρούσεων, καθώς και τη συμβολή στην ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διαδικασία της κατάρτισης.

  Τα υπόλοιπα θα πρέπει να αλλαχτούν καταλλήλως

  7. Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο» κατά την αξιολόγησή του σε ένα (1) από τα πεδία Α) ή Β) της παρ. 2 ή και στα δύο (2) αυτά πεδία τότε με δαπάνη του δημοσίου υποχρεούται να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια καθοδήγησης. Θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και ψυχολογική εποπτεία.

  Η αξιολόγηση δεν έχει και δεν θα πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά αποβλέπει στην βελτίωση των εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 19:04 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ . ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ. ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΑ ΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ?? ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.