Άρθρο 6 Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα

 

Στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργείται και λειτουργεί, με την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού, πρόσβαση έχουν οι μαθητές και οι γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιμέλεια μαθητών. Η πρόσβαση διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα και διευκολύνεται με τη δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται επώνυμες και ανώνυμες αναφορές. Οι μαθητές δύνανται να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές. Οι γονείς και όσοι έχουν την επιμέλεια των μαθητών υποβάλλουν μόνο επώνυμες αναφορές. Η ανωνυμία της αναφοράς ισχύει έναντι όλων των χρηστών της πλατφόρμας και αντιτάσσεται έναντι όλων των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας. Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.). Με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου και της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας από μαθητές, γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών, δύνανται να οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης στη σχολική μονάδα.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 23:04 | Ινστιτούτο Μελετών και Έρευνας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΓΕΕ)

  Στο άρθρο 6, για την «Ειδική ψηφιακή πλατφόρμα» εντοπίζεται η αναγκαιότητα πληροφοριακού εγγραμματισμού σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), καθώς επίσης οι γνώσεις για τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Απ’ όλα τα παραπάνω ελλοχεύει ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης μέρους των πληθυσμιακών ομάδων της εκάστοτε εκπαιδευτικής κοινότητας.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 21:56 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Η υποχρεωτικότητα επώνυμης αναφοράς περιστατικών βίας και ενδοσχολικού εκφοβισμού από τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, πιθανότατα θα αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στις μικρές κοινωνίες. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να προβλεφθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα τηλεφωνικών ανώνυμων αναφορών σε πιστοποιημένες τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας ο ρόλος των οποίων θα περιγράφεται με σαφήνεια στο παρόν νομοσχέδιο.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 16:23 | ActionAid

  Η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί μία εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία που πράγματι δύναται να δώσει το απαραίτητο βήμα για την υποβολή αναφορών στον μαθητικό κόσμο με την προϋπόθεση ότι θα είναι εύχρηστη και ότι θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε όλα τα παιδιά. Επιπλέον, είναι σημαντικό να πλαισιωθεί και από άλλες ενέργειες που θα λαμβάνουν χώρα σε σταθερή βάση και να μην αποτελέσει το μοναδικό πρακτικό εργαλείο αντιμετώπισης της βίας και του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.

 • Προτείνουμε να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  Στην ειδική ψηφιακή, και πλήρως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, πλατφόρμα που δημιουργείται και λειτουργεί, με την ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού, πρόσβαση έχουν οι μαθητές και οι γονείς, καθώς και όσοι έχουν την επιμέλεια μαθητών. Η πρόσβαση διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα και διευκολύνεται με τη δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου που υποδέχεται επώνυμες και ανώνυμες αναφορές. Οι μαθητές δύνανται να υποβάλουν επώνυμες ή ανώνυμες αναφορές. Σε περίπτωση που το περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού αφορά μαθητή/τρια με αναπηρία, για τα οποία δεν είναι δυνατή η άμεση αναγνώριση ή/και υποβολή αναφοράς στον ψηφιακό ιστότοπο από τον/την μαθητή/τρια ή τον/την γονέα ή κηδεμόνα του/της, εφαρμόζονται μέθοδοι εναλλακτικής επικοινωνίας από τους/τις υπεύθυνους/ες αποδέκτες των αναφορών του άρθρου 7 του παρόντος, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, και αναγνωρίζονται και αξιολογούνται ανάλογα οι αντιδράσεις του/της μαθητή/τριας ή η τυχόν μεταβολή στη συμπεριφορά του/της, η δε αναφορά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, υποβάλλεται τους/τις υπεύθυνους/ες αναφορών στη σχολική μονάδα. Οι γονείς και όσοι έχουν την επιμέλεια των μαθητών υποβάλλουν μόνο επώνυμες αναφορές. Η ανωνυμία της αναφοράς ισχύει έναντι όλων των χρηστών της πλατφόρμας και αντιτάσσεται έναντι όλων των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της σχολικής μονάδας. Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.). Με σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου και της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας από μαθητές, γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια μαθητών, δύνανται να οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης στη σχολική μονάδα».

  Αιτιολόγηση: Η πρότασή μας βασίζεται στις προβλέψεις: i) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα άτομα με αναπηρία την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει […] » και ii) του Κεφαλαίου Η’ του ν. 4727/2020, σύμφωνα με το οποίο οι ισότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα πρέπει να καταστούν προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:31 | Plevris Georgios

  Η καταγγελία δεν μπορεί για κανένα άτομο η λόγο να είναι ανώνυμη. πρέπει να διασφαλισθεί η εγκυρότητα της διαδικασίας. Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί να ασχολούνται με κάθε είδους καταγγελία από ανωνύμους.Πρέπει επίσης να προβλέπεται ποινή για τους ψευδώς καταγγέλοντες.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 12:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Η βία είναι απαράδεκτη από οπού και αν προέρχεται , αυτό προϋποθέτει κανόνες, που θα είναι σεβαστοί από όλους
  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να αποτελεί το παράδειγμα, καλή και χρήστη συμπεριφορά και αυτό προϋποθέτει να του δείχνεις τον σεβασμό που του αναλογεί, για να μπορεί να εκτελεί το ιερό καθήκον του. Ο μαθητής να είναι μαθητής εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 21:15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ

  Όσο οι ποινές στα σχολεία είναι χάδι μην περιμένετε αλλαγές.
  Δεν μπορεί η ανώτατη ποινή να είναι 2 μέρες αποβολή για όποιον πχ ξυλοκοπεί συμμαθητές του ή εκπαιδευτικούς.
  Επαναφέρετε την παλιά πενθήμερη και την παραμονή στο σπίτι

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 12:36 | ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

  Υπάρχει κίνδυνος για συκοφαντία μέσω ψευδούς καταγγελίας, για σκόπιμη ψευδή καταγγελία λόγω αντιπαλότητας, για άσκοπη ενόχληση της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει ορισμός περί του τι είναι ακριβώς η σχολική βία. Επίσης πρέπει να υπάρξει ασφαλιστική δικλίδα για τιμωρία όσων υποβάλλουν ψευδή καταγγελία.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 10:32 | ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΙΚΗ

  Ωραίες σκέψεις.
  Ας δούμε και την πραγματικότητα.
  Στην ψηφιακή πλατφόρμα η ανωνυμία ελλοχεύει τον κινδυνο ψευδών καταγγελιών λόγω αντιπαλότητας ή εμπάθειας.

  Όσο οι ποινές στα σχολεία είναι χάδι μην περιμένετε αλλαγές.
  Δεν μπορεί η ανώτατη ποινή να είναι 2 μέρες αποβολή για όποιον πχ ξυλοκοπεί συμμαθητές του ή εκπαιδευτικούς.
  Επαναφέρετε την παλιά πενθήμερη και δώστε τη δυνατότητα κατ εξακολούθηση παραβατικοί να αποβάλονται από όλα τα δημόσια σχολεία. Ας πάνε στα ιδιωτικά