Άρθρο 30 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 51 , άρθρων 232 και 237, παρ. 1 άρθρου 241 και άρθρων 243, 252, 255 και 473 ν. 4957/2022

 

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια, μετά από τη λέξη «φυσικών», προστίθεται η φράση «και νομικών» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, καθορίζεται το ακριβές ύψος της τιμής κάθε είδους ομοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς απροσδιόριστο αριθμό φυσικών και νομικών προσώπων. Η εισήγηση, πέραν των στοιχείων των παρ. 2 και 3, περιλαμβάνει: α) το είδος και την περιγραφή κάθε υπηρεσίας, β) την τιμή ανά είδος υπηρεσίας, γ) το εύρος τιμολόγησης από τρίτους οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχουν, που προσφέρουν ταυτόσημες υπηρεσίες, και δ) οικονομοτεχνική ανάλυση κόστους της υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνεται υπολογισμός του κόστους απασχόλησης προσωπικού, των αναλωσίμων και λοιπών ειδών, των πάγιων δαπανών και της απόσβεσης εξοπλισμού.».

2. Στο άρθρο 232 του ν. 4957/2022, περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο τέλος της περ. ιδ) η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα και η περ. ιδ) διαμορφώνεται ως εξής:
«ιδ) συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού και την Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 245,»
και β) προστίθεται περ. ιε) ως εξής:
«ιε) λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στη διενέργεια των διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμήθειας ειδών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και μελετών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., με την επιφύλαξη της περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 233.».

3. Στο άρθρο 237 του ν. 4957/2022, περί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, προστίθενται παρ. 10 και 11 ως εξής:
«10. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και με αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων/ προγραμμάτων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..
11. Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Οι υποτροφίες και οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους, όπως φοιτητές και νέους ερευνητές, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητικότητας, όπως το Erasmus+, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων. Για την έκδοση και εξόφληση των ως άνω ενταλμάτων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους δικαιούχους.».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 241 του ν. 4957/2022, περί της αξιοποίησης αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργων/προγραμμάτων των Ε.Λ.Κ.Ε., μετά από τη λέξη «εφαρμόζεται», προστίθεται η λέξη «και» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η χρήση του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργου/προγράμματος, που δεν αξιοποιήθηκε έως την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό αντικείμενο του έργου/προγράμματος έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, β) το οικονομικό αντικείμενο του έργου/ προγράμματος έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει άλλη συμβατική υποχρέωση και γ) δεν προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου/προγράμματος η επιστροφή του αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου. Η παρούσα εφαρμόζεται και επί αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με φορείς δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και το φυσικό αντικείμενό τους έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετος όρος στην προγραμματική σύμβαση.».

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί της διαδικασίας επιλογής πρόσθετου προσωπικού που απασχολείται σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε., προστίθεται περ. δ) ως εξής:
«δ) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η ευκαιριακή απασχόληση προσωπικού, που αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον η απασχόλησή του κρίνεται αναγκαία για την ομαλή εκτέλεση του έργου και η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί των συμβάσεων απασχόλησης μελών των ομάδων έργου που απασχολούνται σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο, μετά από τη λέξη «αποφάσεις», προστίθεται η φράση «του Προέδρου», β) στο τρίτο εδάφιο, μετά από τη φράση «του προϋπολογισμού του», διαγράφεται η φράση «έργου ή προγράμματος», και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Μέλη της ομάδας έργου των περ. ζ) και η) της παρ. 1 απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου/ προγράμματος, συνδέονται με το αποτέλεσμα που παράγεται από το έργο και δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού κάθε έργου ή προγράμματος. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί για τις ανάγκες έργου/προγράμματος που δεν έχει σαφή ημερομηνία λήξης, δύναται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού της περ. η) της παρ. 1 κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 244, το οποίο έχει απασχοληθεί στο ίδιο ή άλλο έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε., για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου απασχόλησης των πέντε (5) ετών, λαμβάνεται υπόψη μόνο η απασχόληση που διανύεται μετά τη νέα πρόσληψη του προσωπικού.».

7. Στο άρθρο 243 του ν. 4957/2022, περί της ομάδας έργου κάθε έργου/προγράμματος που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και της απασχόλησης σε έργα/προγράμματα, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οι αποφάσεις περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού, οι περιλήψεις των συμβάσεων ή οι συμβάσεις απασχόλησης σε έργα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και οι προσκλήσεις για την επιλογή προσωπικού αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

8. Στο άρθρο 252 του ν. 4957/2022, περί των δαπανών συμμετοχής σε συνέδρια/δημοσιεύσεις, προστίθεται τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 252 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 252
Συμμετοχή σε συνέδρια / Δημοσιεύσεις

Για την εκτέλεση δαπανών που διενεργούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων και αφορούν στο κόστος εγγραφής και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, εργασιών, επιστημονικών μελετών και βιβλίων από οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206). Η εξόφληση των δαπανών πραγματοποιείται μέσω εξόφλησης του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, κατόπιν υποβολής αιτήματος πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου. Τα παραστατικά δύνανται να εκδίδονται είτε στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είτε στα στοιχεία του συμμετέχοντος στο συνέδριο ή του συγγραφέα της δημοσίευσης. Το παρόν εφαρμόζεται και για την εκτέλεση δαπανών που αφορούν σε συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, σε επαγγελματικές, επιστημονικές και λοιπές οργανώσεις και στην κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.».

9. Στο άρθρο 255 του ν. 4957/2022, περί του Πληροφοριακού Συστήματος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 δύνανται να διεξάγουν το σύνολο των διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των έργων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής έγκρισης αιτημάτων, εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων από το αρμόδιο όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. ή το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ.. Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αυθεντικοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος.».

10. Στην παρ. 3 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022, περί των τελικών-μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Τα υπηρετούντα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν νομίμως έως την ολοκλήρωση της θητείας τους και ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 232 και 233 αντίστοιχα. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών συνεχίζει να ασκεί ο Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. στον οποίον έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας έως τη λήξη της θητείας του. Έως τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων συλλογικών οργάνων του Ε.Λ.Κ.Ε., εάν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η επιτροπή ανασυγκροτείται με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος για το μέλος που εξέλειψε. Αντίστοιχα, αν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο μέλος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών, με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που εκδίδεται μετά από απόφαση της επιτροπής αυτής, ανασυγκροτείται το Ειδικό Επταμελές Όργανο.».

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 08:17 | ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Καλημέρα σας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα ως κάτω άρθρα, καθώς για τους εργαζομένους των Ειδικών Λογαριασμών – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με ιδιαίτερες χρονικές απαιτήσεις και με υψηλό φόρτο εργασίας, που είναι πλήρως καταρτισμένοι σε εξειδικευμένα ζητήματα και συμβάλουν καταλυτικά στη σωστή, αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΚΕ – εντοπίζουμε τα παρακάτω:
  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δε συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.
  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ.
  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 4 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με το οποίο για τη διαδικασία επιλογής των ΙΔΟΧ σε οποιοδήποτε πρόσθετο πρόγραμμα απαιτείται πρόσκληση (με προσθήκη αυτή τη φορά της δυνατότητας απασχόλησης χωρίς πρόσκλησης αν το διάστημα απασχόλησης δεν υπερβαίνει το 6μηνο).
  Παρακαλούμε για την επανεξέταση τους.

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 07:59 | Μαρία Νεστοράκη

  Να επανεξεταστεί ο Νόμος ως προς τα σημεία των οποίων η εφαρμογή, αφενός δεν διευκολύνει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ και αφετέρου καταδικάζει σε εργασιακή επισφάλεια πολλούς εργαζομένους αυτών. Συγκεκριμένα:
  Το άρθρο 243 παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δεν συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.
  Το άρθρο 243 παρ. 5, σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την παρέλευση πενταετίας, θα λήγουν και θα χρειάζεται νέες προσκλήσεις .
  Το άρθρο 236 παρ. 6 ώστε να συμπεριληφθεί διάταξη που να επιτρέπει τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου σε περίπτωση ανυπαρξίας λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος.

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 22:37 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΥΡΡΑΧΟΥ

  Σας παρακαλούμε να επανεξετάσετε το άρθρο 243 του Ν.4957/2022 που αφορά τους εργαζομένους των Ειδικών Λογαριασμών οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και μόνο πρόσθετο προσωπικό δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε .
  Για αυτό παρακαλούμε :
  Α) Να συμπεριληφθούν στο άρθρο 243 παρ.1, οι ΙΔΟΧ του ΑΕΙ ως μέλη της ομάδας έργου και να διαμορφωθεί ως εξής:«…Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)»
  Β) Να τεθεί για τους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ εξαίρεση από το 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 από την ανάγκη διενέργειας πρόσκλησης μετά την πάροδο 5ετίας. Η εν λόγω πρόβλεψη περί πενταετίας, αυξάνει ακόμα περισσότερο την έτσι και αλλιώς δεδομένη εργασιακή ανασφάλεια των ΙΔΟΧ, αλλά είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και μείζον θέμα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, όταν θα κληθεί με το πέρας της πενταετίας να καλύψει μεγάλο αριθμό κενών θέσεων, μέσω προκηρύξεων ή μετατάξεων-μετακινήσεων μόνιμου προσωπικού σε θέσεις μη σχετικές με το αντικείμενό τους δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό στην τεχνογνωσία.
  Γ) Να συμπεριληφθεί στην παρ. 6 του άρθρου 236 διάταξη που να επιτρέπει τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου σε περίπτωση ανυπαρξίας λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και αφετέρου να δίδει τη δυνατότητα συνέχισης εκπλήρωσης των καθηκόντων στους υφιστάμενους ΙΔΟΧ Προϊσταμένους στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.

  Ευχαριστούμε

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 15:57 | Μερκουλίδη Μαρίνα

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να συμπεριληφθεί τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τους εργαζομένους ΙΔΟΧ στους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.
  Ειδικότερα στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να αναγνωριστεί η πολύ μεγάλη συνεισφορά των εργαζομένων ΙΔΟΧ στη διεκπεραίωση του απαιτητικού αντικειμένου εργασίας που καλούνται να επιτελέσουν οι εν λόγω υπηρεσίες. Το στελεχιακό δυναμικό των ΕΛΚΕ απαρτίζεται κατά βάση από εργαζομένους ΙΔΟΧ, υψηλών προσόντων και ειδικής εξειδίκευσης που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΕΛΚΕ.
  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΛΚΕ αποτελούν νευραλγικούς φορείς για τα ερευνητικά ιδρύματα συμβάλλοντας σημαντικά στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας της χώρας, καλείται ο νομοθέτης όπως επανεξετάσει τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.4957/2022 και ειδικότερα τις παρ. 1, 4, 5, όπως επίσης και την παρ.6 του άρθρου 236.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 13:33 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Καλό μεσημέρι σε όλους. Συμφωνώ απόλυτα και με τις υποδείξεις των άλλων σχολίων και είναι γεγονός ότι ο νόμος μεγαλώνει το χάσμα των σχέσεων εργασίας και δυναμώνει την αδικία προς τους συμβασιούχους των ΕΛΚΕ.
  Είναι ανεπίτρεπτο μετά 5,10,20 χρόνια εργασίας σε ιδρύματα να θεωρούνται έκτακτο προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, «συμβασιούχοι» .
  Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες με πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και πολλές ευθύνες. Είμαστε απαραίτητοι στα ιδρύματα και δικαιούμαστε τουλάχιστον αξιοπρέπεια.
  Παρακαλώ να επανεξεταστούν τα παρακάτω που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, που αφορά το άρθρο 30 για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων:
  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δε συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.
  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ.
  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 4 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με το οποίο για τη διαδικασία επιλογής των ΙΔΟΧ σε οποιοδήποτε πρόσθετο πρόγραμμα απαιτείται πρόσκληση (με προσθήκη αυτή τη φορά της δυνατότητας απασχόλησης χωρίς πρόσκλησης αν το διάστημα απασχόλησης δεν υπερβαίνει το 6μηνο).

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 12:58 | Αννα Φουρφουλακη

  Συμφωνώ με τις υποδείξεις των προηγούμενων σχολίων. Θα πρέπει αμεσα στο άρθρο 243 να συμπεριληφθούν οι ΙΔΟΧ του ΑΕΙ ως μέλη της ομάδας έργου και να διαμορφωθεί ως εξής:

  «….. Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)».

  Η προσθήκη αυτή επιτρέπει: α) την απασχόλησή τους στα έργα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) χωρίς να υφίστανται οι ΙΔΟΧ τις φορολογικές επιβαρύνσεις που δημιουργεί η σύναψη ενός τίτλου κτήσης ή της έναρξης ελευθέριου επαγγέλματος.
  Η μη συμπερίληψη του προσωπικού των πανεπιστημίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο ανωτέρω άρθρο και η παράλειψή του από την παρ. 1 η του άρθρου 243, αποτελεί δυσμενή και άνιση μεταχείρισή του, που υποχρεώνει τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης κατηγορίας να συνάπτουν συμβάσεις σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 243. Υπενθυμίζω ότι η δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ.4 του άρθρου 243 προβλεπόταν από το αρ. 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017).

  Β) Να τεθεί για τους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ εξαίρεση από το 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 από την ανάγκη διενέργειας πρόσκλησης μετά την πάροδο 5ετίας. Η εν λόγω πρόβλεψη περί πενταετίας, αυξάνει ακόμα περισσότερο την έτσι και αλλιώς δεδομένη εργασιακή ανασφάλεια των ΙΔΟΧ, αλλά είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και μείζον θέμα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, όταν θα κληθεί με το πέρας της πενταετίας να καλύψει μεγάλο αριθμό κενών θέσεων, μέσω προκηρύξεων ή μετατάξεων-μετακινήσεων μόνιμου προσωπικού.

  Γ) Να συμπεριληφθεί στην παρ. 6 του άρθρου 236 διάταξη που να επιτρέπει τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου σε περίπτωση ανυπαρξίας λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και αφετέρου να δίδει τη δυνατότητα συνέχισης εκπλήρωσης των καθηκόντων στους υφιστάμενους ΙΔΟΧ Προϊσταμένους στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 11:33 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑΚΗ

  Αναρωτιέμαι αν τελικά στόχος του Νομοσχεδίου είναι η ολοκληρωτική «αποψίλωση» του προσωπικού των ΕΛΚΕ, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη σοβαρή έλλειψη σε διοικητικό προσωπικό σε πολλά Ιδρύματα. Με το νέο Νομοσχέδιο και συγκεκριμένα με τη διατήρηση του άρθρου 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022, οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι με 10ετή και πλέον εμπειρία, καλούνται ανά πέντε χρόνια να συμμετάσχουν σε προσκλήσεις για να αποδείξουν τι;;;; Ότι δουλεύουν σε καθεστώς πλήρους ανασφάλειας, υπό ασφυκτικές χρονικές πιέσεις και διαρκές άγχος;;;

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 10:43 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΤΑΤΑΝΕ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

  Το Νομοσχέδιο υπό διαβούλευση και συγκεκριμένα το άρθρο 30, αφορά τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

  -Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δε συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.
  Οι συμβασιούχοι ΙΔΟΧ δεν πρέπει να θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό, διότι αφενός καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αφετέρου οι πολυετής συμβάσεις και η τεχνογνωσία τους είναι πολύτιμη για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

  -Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ.

  Διακυβεύεται με τον τρόπο αυτό η ομαλή λειτουργία των ΕΛΚΕ και ενισχύεται η πιθανότητα απώλειας καταρτισμένου προσωπικού με αποτέλεσμα την υπό στελέχωση της ΜΟΔΥ.

  -Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 236, παρ. 6: Ο προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) και οι προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων ορίζονται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι.

  Να συμπεριληφθεί στην ισχύουσα παράγραφο διάταξη που να επιτρέπει αφενός τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου και αφετέρου να δίδει τη δυνατότητα συνέχισης εκπλήρωσης των καθηκόντων στους υφιστάμενους ΙΔΟΧ Προϊσταμένους στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.

  Παρακαλούμε για τη διαμόρφωση και επανεξέταση των ως άνω. Ας σταματήσει ο εμπαιγμός των συμβασιούχων. Ανθρώπινο δυναμικό με πολυετείς διαδοχικές συμβάσεις δεν μπορεί αν μη τι άλλο να θεωρείται πρόσθετο προσωπικό.

  Ευχαριστώ

 • 17 Φεβρουαρίου 2023, 09:24 | Παπαδάκη Ζαχαρένια

  Παρακαλώ να επανεξετάσετε τα άρθρα 236 παρ.6 και 243 παρ.1,4 και 5 και συγκεκριμένα:
  στο άρθρο 236 παρ.6 να συμπεριληφθεί διάταξη που να επιτρέπει τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου σε περίπτωση ανυπαρξίας λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα συνέχισης εκπλήρωσης των καθηκόντων στους υφιστάμενους ΙΔΟΧ Προϊσταμένους στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.
  στο άρθρο 243 παρ. 1 να συμπεριληφθούν οι ΙΔΟΧ ως μέλη της ομάδας έργου
  το άρθρο 243 παρ. 4 να επανεξεταστεί το ότι για την διαδικασία επιλογής των ΙΔΟΧ σε οποιοδήποτε πρόσθετο πρόγραμμα απαιτείται πρόσκληση
  στο άρθρο 243 παρ.5 να επανεξεταστεί με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ
  Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι οι ΕΛΚΕ στηρίζονται στην εργασία υπαλλήλων χωρίς μόνιμη εργασία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, χωρίς ισότιμη μεταχείριση με τους άλλους υπαλλήλους των Ιδρυμάτων που θεωρούνται ότι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες ενώ συχνά πρόκειται για εργαζόμενους που εργάζονται και πάνω από 10 χρόνια με συμβάσεις.

 • Θεωρούμε ότι ο νόμος βαθαίνει το χάσμα των εργασιακών σχέσεων και ενισχύει την αδικία προς τους συμβασιούχους των ΕΛΚΕ και ΑΕΙ/ΤΕΙ.

  Συμφωνούμε με τις υποδείξεις των άλλων σχολίων, αλλά θεωρούμε ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι η αναγνώριση της προσφοράς των συμβασιούχων στα ιδρύματα και τουλάχιστον η αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης και συμμετοχής σε ρόλους και θεσμικά όργανα. Μετά από ίσως και 20 χρόνια εργασίας σε ιδρύματα να θεωρούνται έκτακτο προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, «συμβασιούχοι» ή ότι άλλο έχει αποτυπωθεί. Μπορούν να γίνουν – νομοθετηθούν πολλά που να αξιοποιούν την τεράστια τεχνογνωσία των ΙΔΟΧ & Συμβασιούχων Έργου με όρους ισοτιμίας.

  Το άρθρο αυτό βαθαίνει την νομομοποιμένη ταλαιπωριτκή μεταχείριση του δημοσίου απέναντι σε πολίτες που το στηρίζουν δεκαετίες και αποκρύπτει την αδικία, ίσως στο όνομα προσπαθειών του παρελθόντος για παράκαμψη άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και συνταγματικών άρθρων που περιπλέκουν την εργασιακή αυτή σχέση. Το νομοσχέδιο επιβεβαιώνει το «νόμιμο δεν είναι και δίκαιο». Είναι υποκριτικό να αντιμετωπίζονται εργαζόμενοι στο δημόσιο για 5,10, 15 ίσως και 20 χρόνια σαν να συνάπτουν σχέση για πρώτη φορά στο εκάστοτε ίδρυμα κάθε φορά που συνάπτουμε σύμβαση.

  Εκ μέρους των συναδέλφων προτρέπουμε τους συντάκτες του νομοσχεδίου για την ριζική αναθεώρηση των σχετικών σημείων του άρθρου και να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες δικαίου. Είμαστε απαραίτητοι στα ιδρύματα και δικαιούμαστε τουλάχιστον αξιοπρέπεια.

  Καλούμε την εκάστοτε κυβέρνηση να ενσκήψει στο πραγματικό πρόβλημα.

  Εκ μέρους του Δ.Σ. Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

  Αντώνης Σουλικιάς

  Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΙΔΟΧ & συμβασιούχων Έργου στο Δ.Σ. στον Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Θεωρούμε ότι ο νόμος βαθαίνει το χάσμα των εργασιακών σχέσεων και ενισχύει την αδικία προς τους συμβασιούχους των ΕΛΚΕ και ΑΕΙ/ΤΕΙ.

  Συμφωνούμε με τις υποδείξεις των άλλων σχολίων, αλλά θεωρούμε ότι το ουσιαστικό ζήτημα είναι η αναγνώριση της προσφοράς των συμβασιούχων στα ιδρύματα και τουλάχιστον η αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης και συμμετοχής σε ρόλους και θεσμικά όργανα. Μετά από ίσως και 20 χρόνια εργασίας σε ιδρύματα να θεωρούνται έκτακτο προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, «συμβασιούχοι» ή ότι άλλο έχει αποτυπωθεί. Μπορούν να γίνουν – νομοθετηθούν πολλά που να αξιοποιούν την τεράστια τεχνογνωσία των ΙΔΟΧ & Συμβασιούχων Έργου με όρους ισοτιμίας.

  Το άρθρο αυτό βαθαίνει την νομομοποιμένη ταλαιπωριτκή μεταχείριση του δημοσίου απέναντι σε πολίτες που το στηρίζουν δεκαετίες και αποκρύπτει την αδικία, ίσως στο όνομα προσπαθειών του παρελθόντος για παράκαμψη άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και συνταγματικών άρθρων που περιπλέκουν την εργασιακή αυτή σχέση. Το νομοσχέδιο επιβεβαιώνει το «νόμιμο δεν είναι και δίκαιο». Είναι υποκριτικό να αντιμετωπίζονται εργαζόμενοι στο δημόσιο για 5,10, 15 ίσως και 20 χρόνια σαν να συνάπτουν σχέση για πρώτη φορά στο εκάστοτε ίδρυμα κάθε φορά που συνάπτουμε σύμβαση.

  Εκ μέρους των συναδέλφων προτρέπουμε τους συντάκτες του νομοσχεδίου για την ριζική αναθεώρηση των σχετικών σημείων του άρθρου και να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες δικαίου. Είμαστε απαραίτητοι στα ιδρύματα και δικαιούμαστε τουλάχιστον αξιοπρέπεια.

  Καλούμε την εκάστοτε κυβέρνηση να ενσκήψει στο πραγματικό πρόβλημα.

  Εκ μέρους του Δ.Σ. Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Αντώνης Σουλικιάς

  Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΙΔΟΧ & συμβασιούχων Έργου στο Δ.Σ. στον Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • 15 Φεβρουαρίου 2023, 16:17 | Σύλλογος Έκτακτων Συμβασιούζων Πανεπιστημίου Κρήτης

  Το Νομοσχέδιο υπό διαβούλευση και συγκεκριμένα το άρθρο 30, αφορά τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

  Ως Σύλλογος Έκτακτων Συμβασιούχων ΠΚ εντοπίζουμε τα παρακάτω,  και παρακαλούμε όπως τα επανεξετάσετε:

  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δε συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.

  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ.

  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 4 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με το οποίο για τη διαδικασία επιλογής των ΙΔΟΧ σε οποιοδήποτε πρόσθετο πρόγραμμα απαιτείται πρόσκληση.

  Για την απρόσκοπτη λειτουργία του/των ΕΛΚΕ παρακαλούμε για τη διαμόρφωση των ως άνω, αναγνωρίζοντας ότι οι ΙΔΟΧ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με υψηλό φόρτο εργασίας και ευθύνες.

 • 15 Φεβρουαρίου 2023, 08:56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

  Πιστεύουμε ότι τα παρακάτω άρθρα δεν λαμβάνουν υπόψιν τι πραγματικά συμβαίνει στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι απαρτίζονται σε μεγάλο ποσοστό από προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ. Προφανώς λοιπόν δεν πρόκειται για πρόσθετο προσωπικό, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν θα ήταν εφικτή η λειτουργία των ΕΛΚΕ χωρίς την κατάρτιση και την εμπειρία τους, καλύπτοντας ακόμα και θέσεις προϊσταμένων τμημάτων και υπογραφόντων οικονομικών πράξεων.

  Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα κάτωθι:

  – το άρθρο 243 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δε συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.

  – το άρθρο 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:13 | Εμμανουέλα Ψυχαράκη

  Καλημέρα σας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το άρθρο 243 του Ν.4957/2022 που αφορά τους εργαζομένους των Ειδικών Λογαριασμών οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με ιδιαίτερες χρονικές απαιτήσεις, με υψηλό φόρτο εργασίας και ευθύνη. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  Α) Να συμπεριληφθούν στο άρθρο 243 παρ.1, οι ΙΔΟΧ του ΑΕΙ ως μέλη της ομάδας έργου και να διαμορφωθεί ως εξής:

  «…Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)»
  Β) Να τεθεί για τους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ εξαίρεση από το 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 από την ανάγκη διενέργειας πρόσκλησης μετά την πάροδο 5ετίας. Η εν λόγω πρόβλεψη περί πενταετίας, αυξάνει ακόμα περισσότερο την έτσι και αλλιώς δεδομένη εργασιακή ανασφάλεια των ΙΔΟΧ, αλλά είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και μείζον θέμα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, όταν θα κληθεί με το πέρας της πενταετίας να καλύψει μεγάλο αριθμό κενών θέσεων, μέσω προκηρύξεων ή μετατάξεων-μετακινήσεων μόνιμου προσωπικού σε θέσεις μη σχετικές με το αντικείμενό τους δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό στην τεχνογνωσία.
  Γ) Να συμπεριληφθεί στην παρ. 6 του άρθρου 236 διάταξη που να επιτρέπει τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου σε περίπτωση ανυπαρξίας λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και αφετέρου να δίδει τη δυνατότητα συνέχισης εκπλήρωσης των καθηκόντων στους υφιστάμενους ΙΔΟΧ Προϊσταμένους στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 09:51 | Theresa Karpathiotaki

  Καλημέρα σας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε τα ως κάτω άρθρα, καθώς για τους εργαζομένους των Ειδικών Λογαριασμών – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με ιδιαίτερες χρονικές απαιτήσεις και με υψηλό φόρτο εργασίας – εντοπίζουμε τα παρακάτω:

  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ.1, σύμφωνα με το οποίο οι ΙΔΟΧ δε συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της ομάδας έργου και θεωρούνται πρόσθετο προσωπικό.

  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις των ΙΔΟΧ, μετά την πάροδο 5ετίας, θα λήξουν και θα χρειαστεί νέα πρόσκληση για τη συνέχιση της εργασιακής απασχόλησης στη ΜΟΔΥ.

  – Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 243 παρ. 4 του Ν. 4957/2022, σύμφωνα με το οποίο για τη διαδικασία επιλογής των ΙΔΟΧ σε οποιοδήποτε πρόσθετο πρόγραμμα απαιτείται πρόσκληση (με προσθήκη αυτή τη φορά της δυνατότητας απασχόλησης χωρίς πρόσκλησης αν το διάστημα απασχόλησης δεν υπερβαίνει το 6μηνο).

  Παρακαλούμε για την επανεξέταση τους.

  Σας ευχαριστούμε θερμά!

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 21:34 | Κουτσογιώργος Γεράσιμος

  Το άρθρο 243 του Ν.4957/2022 τόσο στην αρχική του διατύπωση, όσο και σε αυτή που τίθεται σε διαβούλευση με το παρόν νομοσχέδιο, αντιμετωπίζει άνισα και συνεπώς υποβιβάζει τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ σε σχέση με τους συναδέλφους τους ΙΔΑΧ και μόνιμους, οι οποίοι δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο, ασκούν τα ίδια ή παρόμοια καθήκοντα και φέρουν την ίδια ευθύνη.
  Ειδικά οι ρυθμίσεις εκείνες που:
  α) εξαιρούν τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ από τις Ομάδες Έργου (άρθρο 243, παρ. 1) και αποτρέπουν τη συμμετοχή τους σε έργα με τη μορφή της πρόσθετης απασχόλησης, ακόμα και για την άσκηση έργου διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, θέτοντας ειδικές (μονάχα για αυτούς) προϋποθέσεις, κατά την παρ.4 του άρθρου 243 και
  β) τους αναγκάζουν (κατά την παρ. 5 του άρθρου 243), ενώ αυταπόδεικτα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΕΛΚΕ, κάθε 5 χρόνια να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να παραμείνουν στην εργασία τους,

  θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των εργαζομένων αλλά και της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των ΕΛΚΕ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 11:51 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο άρθρο 243, παρ.1 του Ν.4957/2022 και ειδικότερα στην περίπτωση α πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν ως μέλη της ομάδας έργου και η κατηγορία υπαλλήλων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

  Σχεδόν τα 2/3 των ΕΛΚΕ της χώρας απαρτίζονται από ΙΔΟΧ που καλύπτουν πάγιες και οργανικές ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας. Παράλληλα υπογράφουν και φέρουν την ίδια ευθύνη με τους ΙΔΑΧ και άλλους μόνιμους υπαλλήλους ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναπληρώνουν σε καθήκοντα και υποχρεώσεις Προϊσταμένους τμημάτων. Η παράλειψη των ΙΔΟΧ από την κατηγορία α της παρ. 1 αποτελεί κατάφωρη αδικία και υποβάθμιση του ρόλου και της συνολικής και ουσιαστικής προσφοράς των συγκεκριμένων υπαλλήλων στην εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΚΕ.

  Συμπληρωματικά με τα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε να οριστεί σε ξεχωριστή διάταξη η εξαίρεση των ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ από την πρόβλεψη που γίνεται στην παρ. 5 του άρθρου 243 του ίδιου νόμου (σσ. Ν.4957/2022) του να μην παρατείνονται οι συμβάσεις πέρα των 5 ετών. Η εν λόγω διάταξη ώς έχει θα δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στους ΕΛΚΕ καθότι μεγάλο ποσοστό των ΙΔΟΧ καλύπτουν πάγιες και οργανικές ανάγκες ενώ είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα εντείνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα εργασιακή ανασφάλεια που τόσο καιρό χαρακτηρίζει τους ΙΔΟΧ. Ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και εξαιρεί από το θέμα της 5ετίας τους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 11:47 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο άρθρο 243, παρ.1 του Ν.4957/2022 και ειδικότερα στην περίπτωση α πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν ως μέλη της ομάδας έργου και η κατηγορία υπαλλήλων με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

  Σχεδόν τα 2/3 των ΕΛΚΕ της χώρας απαρτίζονται από ΙΔΟΧ που καλύπτουν πάγιες και οργανικές ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας. Παράλληλα υπογράφουν και φέρουν την ίδια ευθύνη με τους ΙΔΑΧ και άλλους μόνιμους υπαλλήλους ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αναπληρώνουν σε καθήκοντα και υποχρεώσεις Προϊσταμένους τμημάτων. Η παράλειψη των ΙΔΟΧ από την κατηγορία α της παρ. 1 αποτελεί κατάφωρη αδικία και υποβάθμιση του ρόλου και της συνολικής και ουσιαστικής προσφοράς των συγκεκριμένων υπαλλήλων στην εύρυθμη λειτουργία των ΕΛΚΕ.

  Συμπληρωματικά με τα παραπάνω θα πρέπει οπωσδήποτε να οριστεί σε ξεχωριστή διάταξη η εξαίρεση των ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ από την πρόβλεψη που γίνεται στην παρ. 5 του άρθρου 243 του ίδιου νόμου (σσ. Ν.4957/2022) του να μην παρατείνονται οι συμβάσεις πέρα των 5 ετών. Η εν λόγω διάταξη ώς έχει θα δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στους ΕΛΚΕ καθότι μεγάλο ποσοστό των ΙΔΟΧ καλύπτουν πάγιες και οργανικές ανάγκες ενώ είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα εντείνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα εργασιακή ανασφάλεια που τόσο καιρό χαρακτηρίζει τους ΙΔΟΧ. Ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και εξαιρεί από το θέμα της 5ετίας τους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 10:06 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΣΑΚΗ

  Α) Να συμπεριληφθούν στο άρθρο 243 παρ.1, οι ΙΔΟΧ του ΑΕΙ ως μέλη της ομάδας έργου και να διαμορφωθεί ως εξής:

  «….. Ως μέλη της ομάδας έργου δύνανται να συμμετέχουν: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)».

  Η προσθήκη αυτή επιτρέπει: α) την απασχόλησή τους στα έργα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) χωρίς να υφίστανται οι ΙΔΟΧ τις φορολογικές επιβαρύνσεις που δημιουργεί η σύναψη ενός τίτλου κτήσης ή της έναρξης ελευθέριου επαγγέλματος.
  Η μη συμπερίληψη του προσωπικού των πανεπιστημίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) στο ανωτέρω άρθρο και η παράλειψή του από την παρ. 1 η του άρθρου 243, αποτελεί δυσμενή και άνιση μεταχείρισή του, που υποχρεώνει τους υπαλλήλους της συγκεκριμένης κατηγορίας να συνάπτουν συμβάσεις σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 243. Υπενθυμίζω ότι η δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτει η παρ.4 του άρθρου 243 προβλεπόταν από το αρ. 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017).

  Β) Να τεθεί για τους ΙΔΟΧ των ΕΛΚΕ εξαίρεση από το 243 παρ. 5 του Ν. 4957/2022 από την ανάγκη διενέργειας πρόσκλησης μετά την πάροδο 5ετίας. Η εν λόγω πρόβλεψη περί πενταετίας, αυξάνει ακόμα περισσότερο την έτσι και αλλιώς δεδομένη εργασιακή ανασφάλεια των ΙΔΟΧ, αλλά είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και μείζον θέμα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ΜΟΔΥ, όταν θα κληθεί με το πέρας της πενταετίας να καλύψει μεγάλο αριθμό κενών θέσεων, μέσω προκηρύξεων ή μετατάξεων-μετακινήσεων μόνιμου προσωπικού.

  Γ) Να συμπεριληφθεί στην παρ. 6 του άρθρου 236 διάταξη που να επιτρέπει τον ορισμό ΙΔΟΧ σε θέση Προϊσταμένου σε περίπτωση ανυπαρξίας λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος και αφετέρου να δίδει τη δυνατότητα συνέχισης εκπλήρωσης των καθηκόντων στους υφιστάμενους ΙΔΟΧ Προϊσταμένους στους ΕΛΚΕ των Ιδρυμάτων.