Άρθρο 18 Σύσταση Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία

 

1. Συνιστάται στην Ακαδημία Αθηνών Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία (Κ.Ε.Ε.Δ.Υ.), σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της υγείας και της πρόληψης ασθενειών.
2. Ο σκοπός του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιείται με:
α) Τη διεξαγωγή και υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης με αντικείμενο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών. Αρμόδιο όργανο που καθορίζει τα προς έρευνα επιστημονικά θέματα, καθώς και τα προγράμματα, στα οποία αυτά εντάσσονται, είναι η Εφορευτική Επιτροπή του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ., ύστερα από εισήγηση του Επόπτη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Δ.Υ..
β) Την αποτύπωση δεδομένων για την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της καταγραφής κοινωνικοοικονομικών στοιχείων, ιστορικού υγείας και της εκτίμησης βιοχημικών, γενετικών, ανθρωπομετρικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού.
γ) Τη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών και την εκπόνηση επιδημιολογικών και συναφών μελετών.
δ) Τη συμβολή στην καταγραφή των ιδιαίτερων γενετικών χαρακτηριστικών σε αντιπροσωπευτικό πληθυσμό της Ελλάδας και τη συσχέτισή του με χαρακτηριστικά υγείας και νόσησης.
ε) Τη συμβολή της ανάπτυξης της ιατρικής ακριβείας με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τα γενετικά δεδομένα.
στ) Την αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.