Άρθρο 33 Ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης και ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή

 

To ίδρυμα με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.) δύναται να λειτουργεί ιδιωτική Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Κεφαλαίου Γ΄ ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4763/2020 (Α’ 254) στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή στο Μονοδένδρι Ιωαννίνων. Για τους όρους και τη διαδικασία ίδρυσης της Ε.Σ.Κ και του Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ εφαρμόζεται η υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 22), εκτός από την υποπερ. γ) της περ. 5 της υποπαραγράφου αυτής. Η ίδρυση και λειτουργία της Ε.Σ.Κ. και του Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ. δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Η φοίτηση στην Ε.Σ.Κ. και στο Ι.Ε.Κ. της Ρ.Ε.Σ. είναι δωρεάν.