Άρθρο 21 Εσωτερικός κανονισμός

 

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Έρευνας, που συνιστώνται με τα άρθρα 17 έως 19 του παρόντος, εκδίδεται με τη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110), περί ρυθμίσεων για την Ακαδημία Αθηνών.

  • 17 Φεβρουαρίου 2023, 19:09 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

    Ο πλέον πρόσφατος νόμος για την έρευνα είναι ο 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄, 258/8-12-2014, Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εντάχθηκαν με τον 4485/2017, ο οποίος ισχύει από 4/8/2017 και συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 69, παράγραφος 10 (=άρθρο 13α, Α, παράγραφος 11). Το άρθρο 19 του νόμου 4310/2014 αναφέρεται στη σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών των ερευνητικών κέντρων. Επομένως, η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού των υπό ίδρυση ερευνητικών κέντρων θα πρέπει να γίνει με βάση τον ισχύοντα νόμο. Σύμφωνα ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 13α, Α, παράγραφος 11 για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κ.λπ.).

  • 17 Φεβρουαρίου 2023, 18:55 | Γιάννης Καραχρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

    Ο πλέον πρόσφατος νόμος για την έρευνα είναι ο 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄, 258/8-12-2014, Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εντάχθηκαν με τον 4485/2017, ο οποίος ισχύει από 4/8/2017 και συγκεκριμένα με τη διάταξη του άρθρου 69, παράγραφος 10 (=άρθρο 13α, Α, παράγραφος 11). Το άρθρο 19 του νόμου 4310/2014 αναφέρεται στη σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών των ερευνητικών κέντρων. Επομένως, η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού των υπό ίδρυση ερευνητικών κέντρων θα πρέπει να γίνει με βάση τον ισχύοντα νόμο. Σύμφωνα ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 13α, Α, παράγραφος 11 για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κ.λπ.).