Άρθρο 5 Δράσεις και προγράμματα που εκτελούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», πανεπιστημιακούς και κρατικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικά κέντρα, καθώς και οποιονδήποτε άλλον τρίτο φορέα κρίνεται αναγκαίο, οργανώνει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ενδεικτικά, οι δράσεις και τα προγράμματα περιλαμβάνουν:
α) την εκπόνηση ερευνών προς αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,
β) την ανάπτυξη σχετικού υλικού για την ενημέρωση και επιμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας,
γ) τη δημιουργία και λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό,
δ) την αποτίμηση της εφαρμογής των δράσεων και προγραμμάτων και την προώθηση καλών πρακτικών.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 22:09 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Σημαντική θα ήταν και η συμπερίληψη της γνώμης των παιδιών για τις δράσεις , τα προγράμματα πρόληψης και διαχείρισης των περιστατικών ενδοσχολικού εκφοβισμού και βίας, διαδικασία η οποία συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες για μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών σε ζητήματα που τα αφορούν.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 22:05 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Σημαντική θα ήταν και η συμπερίληψη της γνώμης των παιδιών για τις δράσεις , τα προγράμματα και την διαχείριση των περιστατικών ενδοσχολικού εκφοβισμού και βίας, διαδικασία η οποία συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες για μεγαλύτερη συμμετοχή των παιδιών σε ζητήματα που τα αφορούν.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 22:00 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Λαμβάνοντας υπόψη την επικράτηση της χρήσης των ψηφιακών μέσων από τους μαθητές είναι σημαντικό να προβλεφθούν μέσα στο εν λόγω νομοσχέδιο και μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ηλεκτρονικού/διαδικτυακού εκφοβισμού που συχνά υποδαυλίζει (και υποδαυλίζεται από) την ενδοσχολική βία. Η ανάπτυξη λοιπόν συγκεκριμένων δράσεων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.

  Στο τομέα της αντιμετώπισης των περιστατικών βίας και ενδοσχολικού εκφοβισμού είναι σημαντικό να προβλεφθούν και τα μέτρα εκείνα που θα συμβάλουν στην ψυχολογική πλαισίωση και υποστήριξη των παιδιών. Η εμπειρία έχει δείξει ότι όλα τα περιστατικά εκφοβισμού δεν σηματοδοτούν απαραίτητα και την αναγκαιότητα ανώνυμης ή επώνυμης αναφοράς, απαιτούν ωστόσο την άμεση ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών. Ως εκ τούτου χρειάζεται καταρχάς να είναι σαφής και ξεκάθαρος ο τρόπος που θα γνωρίζουν οι υπεύθυνοι ενδοσχολικά ποιος μαθητής έχει κάνει αναφορά και ποιο είναι το αίτημα του για να επικοινωνήσει άμεσα μαζί του. Επίσης χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο πως και από ποιόν θα στηριχθεί ενδοσχολικά το παιδί. Η διαθεσιμότητα είναι πολύ σημαντική για ένα παιδί όταν θέλει να επικοινωνήσει και προς τον σκοπό αυτό η αποδοτικότερη λύση θα ήταν η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας σε κάθε σχολείο. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σημαντικά πιστοποιημένες τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για παιδιά, με δωρεάν πανελλαδική 24 λειτουργία , φιλικές προς την παιδική και εφηβική ηλικία , όπως η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 που λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 21:54 | ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  Το εν λόγω νομοσχέδιο, μολονότι από τον τίτλο του διαφαίνεται ότι αφορά σε δύο τομείς, της πρόληψης και της αντιμετώπισης περιστατικών βίας και ενδοσχολικού εκφοβισμού, ωστόσο επικεντρώνεται κυρίως σε πολύ στοχευμένα μέτρα και δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των περιστατικών βίας και ενδοσχολικού εκφοβισμού. Αντιθέτως ο τομέας της πρόληψης των φαινομένων περιορίζεται σε μια απλή αναφορά δράσεων όπως η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, γονέων ή κηδεμόνων και μαθητών, η ανάπτυξη προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, η εκπόνηση επιστημονικών ερευνών και η σύναψη συνεργασιών αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με κάθε είδους φορείς και δομές. Ως εκ τούτου κρίνεται σημαντικό να οριστεί ένα πλαίσιο στοχευμένων μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη που θα βασίζεται σε χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες συνέργιες , ρόλους ανά φορέα και υλικό. Για παράδειγμα, ποιος, πώς και πότε θα εκπονεί έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού ή της ενδοσχολικής βίας (ανάλογα με τον ορισμό που θα υιοθετηθεί τελικά).

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 16:20 | ActionAid

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι αναμφίβολα σημαντική, αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως θα υπάρξει επαρκής γεωγραφική κάλυψη, ότι θα ληφθούν υπόψιν με τρόπο εξατομικευμένο οι ανάγκες των διαφορετικών περιοχών της χώρας και ότι η υλοποίηση δεν θα έχει χαρακτήρα αποσπασματικό. Kρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης και όχι μόνο αντιμετώπισης, όπως επίσης και η ξεχωριστή αναφορά στο θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι σημαντικό να έχει χαρακτήρα στρατηγικό και να ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρησή τους, καθώς και τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων στη βάση των αναγκών που προκύπτουν.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 16:18 | ActionAid

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι αναμφίβολα σημαντική, αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως θα υπάρξει επαρκής γεωγραφική κάλυψη, ότι θα ληφθούν υπόψιν με τρόπο εξατομικευμένο οι ανάγκες των διαφορετικών περιοχών της χώρας και ότι η υλοποίηση δεν θα έχει χαρακτήρα αποσπασματικό. Προς την κατεύθυνση που περιγράφηκε στα σχόλια 1, 2 και 3 κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης και όχι μόνο αντιμετώπισης, όπως επίσης και η ξεχωριστή αναφορά στο θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης. Η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι σημαντικό να έχει χαρακτήρα στρατηγικό και να ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρησή τους, καθώς και τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων στη βάση των αναγκών που προκύπτουν.

 • 19 Φεβρουαρίου 2023, 14:09 | Ρηνιώ Συμεωνίδου

  Στο Άρθρο 5- “Δράσεις” προτείνουμε να συμπεριληφθούν α) η προώθηση στο εκπαιδευτικό προσωπικό α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης μιας εγκυκλίου με κατευθυντήριες οδηγίες συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών, β) η εισαγωγή ως υποχρεωτικού του μαθήματος της Ολοκληρωμένης/Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Εκπαίδευσης στα πρότυπα του τεχνικού οδηγού της UNESCO, γ) η λειτουργία του θεσμού της σχολικής διαμεσολάβησης και δ) Η επικαιροποίηση του (πρότυπου) σχολικού κανονισμού ώστε να είναι συμπεριληπτικός για παιδιά με αναπηρία, ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και παιδιά ομόφυλων ζευγαριών και προσφυγόπουλα. Γενικότερα, ο νέος σχολικός κανονισμός θα πρέπει να είναι συμπεριληπτικός για ΟΛΑ τα παιδιά.
  Είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται εξαρχής, σε κάθε επιτροπή που ασχολείται με το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, μέλη με εξειδικευμένη γνώση/εμπειρία σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, στην έμφυλη βία και στα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Παράλληλα χρειάζεται σταθερή συνεργασία και υποστήριξη από Σχολική/ Σχολικό Ψυχολόγο και άμεση επικοινωνία με κοντινές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Ο ομοφοβικός, αμφιφοβικός, τρανσφοβικός, ιντερφοβικός εκφοβισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και ξεχωριστά, καθώς αποτελεί διάκριση και παραβιάζει την αρχή του ασφαλούς σχολείου για όλα τα παιδιά.

 • Η πρόληψη του εκφοβισμού μπορεί να αποτελεί στόχο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικού με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και την οικολογική / κοινωνική βιωσιμότητα. Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι δράσεις υπό κάθε πρόγραμμα αλλά κυρίως η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική οφείλει να συμπεριλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις συμμετέχουσες χωρίς διακρίσεις. Χρειάζεται καθημερινά κάθε ομάδα σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης να εξασκείται στις διαδικασίες, στους τρόπους μέσα από τους οποίους θα μάθει να κατανοεί και να συναισθάνεται.
  Έρευνα και προτεινόμενο υλικό λοιπόν καλό είναι να εστιάζουν εκεί ακριβώς, στη μαθησιακή διαδικασία, στον τρόπο με τον οποίο κάθε συμμετέχοντας/ουσα, με την καθοδήγηση του συντονιστή / της συντονίστριας, θα μάθει να ακούει τον συνομιλητή / τη συνομιλήτριά του/της, να συνεισφέρει ουσιαστικά στον διάλογο με επιχειρήματα, να επεξεργάζεται τις νέες πληροφορίες, να αναθεωρεί, να βοηθά αντί να ανταγωνίζεται, να κατανοεί, να συναισθάνεται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να διευκολύνει μία κατάσταση ακόμα και αν ο ίδιος / η ίδια δεν έχει εμπλοκή.
  Υπό αυτή την προσέγγιση, προτείνουμε στο Άρθρο 5 να γίνει αναφορά σε έρευνα, επιμορφώσεις, υλικό για μη βίαιη επικοινωνία και ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων (συμπεριλαμβανομένης και της σχολικής διαμεσολάηβησης ομηλίκων για την οποία ήδη γίνεται αναφορά σε άλλο σχόλιο εδώ).

 • Προτείνουμε να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος», πανεπιστημιακούς και κρατικούς φορείς, το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., εθελοντικές οργανώσεις, φορείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα ινστιτούτα αυτών, ερευνητικά κέντρα, καθώς και οποιονδήποτε άλλον τρίτο φορέα κρίνεται αναγκαίο, οργανώνει, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ενδεικτικά, οι δράσεις και τα προγράμματα περιλαμβάνουν: α) την εκπόνηση ερευνών προς αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,
  β) την ανάπτυξη σχετικού υλικού για την ενημέρωση και επιμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, γ) τη δημιουργία και λειτουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, δ) την αποτίμηση της εφαρμογής των δράσεων και προγραμμάτων και την προώθηση καλών πρακτικών».

  Αιτιολόγηση: Με την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012 η χώρα μας δεσμεύτηκε για τη συλλογή στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία (βλ. άρθρο 31 της Σύμβασης). Πέραν όμως αυτού, στο άρθρο 68 του ν.4488/2017 προβλέπεται ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία και πως για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων, οι φορείς τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

 • 15 Φεβρουαρίου 2023, 11:01 | ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΛΑΪΝΑ

  Μαρία (Μελίνα) Λαϊνά,
  Εκπαιδευτικός, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔ, Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών/-τριών ADR/International Mediation Institute, Επιστημονικό προσωπικό ΑΑ Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

  Είναι ουσιαστικό στον προτεινόμενο νόμο να αναφέρεται διακριτά η έννοια της σχολικής διαμεσολάβησης και διαμεσολάβησης ομοτίμων. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και οι νέοι/-ες εξοικειώνονται με τις αρχές που διέπουν την έννοια της διαμεσολάβησης και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών ήδη από τα μαθητικά τους χρόνια. Στην ενήλικη ζωή τους θα έχουν αποκτήσει εργαλεία και καλλιεργήσει δεξιότητες που θα τους στηρίζουν στην επιλογή της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών. Επομένως, η διασύνδεση εννοιών, εργαλείων, τρόπων, μοντέλων επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων διαπερνούν διάφορες πτυχές της ζωής, εφαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια και στηρίζονται αλληλοσυμπληρωματικά από διαφορετικά Υπουργεία παίρνοντας το ένα από το άλλο τη σκυτάλη, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών και στοχεύοντας σε ένα αειφορικό μοντέλο ζωής των Πολιτών (βλ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Δικαιοσύνης).

  Επιπροσθέτως, μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης στηρίζεται η έννοια της βιωσιμότητας της κοινότητας, καθώς ως έννοια εμπερικλείει διαφορές και συγκρούσεις που αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα στην εκπαιδευτική κοινότητα μέλη.

  Η σχολική διαμεσολάβηση εντάσσεται στο πλαίσιο της επανορθωτικής δικαιοσύνης αλλά και της ειρηνιστικής προσέγγισης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:11 | Ιωάννης Κυμιωνής

  Πρωτοβουλία αναθεώρησης πλαισίου συλλόγων γονέων και κηδεμόνων

  Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής, Δικηγόρος

  I. Οσοι έχουν ασχοληθεί (ήθελαν, δεν ήθελαν…) με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών στην Α’βάθμια και την Β’βάθμια Εκπαίδευση (ΣΓ) χωρίς άσκοπες και τάλαινες συζητήσεις συμφωνούν : το πλαίσιο λειτουργίας των ΣΓ είναι απηρχαιωμένο και τελικώς ανασχετικό της φιλότιμης βούλησης των Γονέων να προσφέρουν τα πάντα για την εκπαίδευση και την προκοπή των παιδιών τους. Μόνη οδός μένει η ανάληψη της διοικητικής πρωτοβουλίας για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΣΓ. Η προτεινόμενη τροποποίηση μπορεί ευχερώς να λάβει χώρα απλώς με Απόφαση Υπουργού ή Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ κατ’ενάσκηση υφιστάμενης κανονιστικής αρμοδιότητας και πρωτοβουλίας κατ’άρ. 2 παρ. 12 Ν. 2621/1998 (Α’ 136) και τροποποίηση της σήμερα σε ισχύ ευρισκόμενης ΥΑ ΥΠΕΠΘ υπ’αρ. Δ4/662/23.12.1998 (Β’ 1331/31.12.1998) στα επιμέρους ζητήματα.

  ΙΙ. Α. Το πλαίσιο ίδρυσης και σύστασης των ΣΓ προβλέπεται στα άρ. 12, 16, 21 Συντάγματος 1975/2019, τον Ν. 1566/1985 και τον Αστικό Κώδικα, ενώ στο σημείο αυτό ενδεδειγμένη τροποποίηση με πρακτικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η νομοθετική μεταφορά της διαδικασίας σύστασης και τροποποίησης των Καταστατικών των ΣΓ από τα Ειρηνοδικεία (χρονοβόρα και άσκοπα κοστοβόρα διαδικασία έκδοσης Διαταγής του Ειρηνοδίκη) κατά την εκουσία δικαιοδοσία ΚΠολΔ στους Συμβολαιογράφους [κατά το πρότυπο των διαζυγίων] προς εξοικονόμηση και άμεση αξιοποίηση χρόνου και πόρων με διατήρηση της υποχρέωσης άμεσης κατάθεσης και αρχειοθέτησης του Καταστατικού στο Αρχείο του κατά τόπους αρμόδιου Ειρηνοδικείου επί ποινή ανυποστάτου του ίδιου του Καταστατικού.

  Β. Ο έλεγχοςκαι η εποπτεία των ΣΓ (άρ. 94 παρ. 1 περ. 19 Ν.3852/2010 – Α’ 87) [βλ. και ταυτόσημο κατά περιεχόμενο αντίστοιχο άρθρο στο Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ] πρέπει να μεταφερθεί από τους Δήμους προς απλούστευση και εναργέστερο αποτέλεσμα στις Σχολικές Επιτροπές.

  Γ. Στα Καταστατικά των ΣΓ επί ποινή απαραδέκτου και ακυρότητας πρέπει να περιλαμβάνονται προβλέψεις– πέραν όσων κατ’άρ. 53 Ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως έχει τροποποιηθεί κατ’άρ. 2 Ν.2621/1998 (Α’ 136),και άρ. 51 Ν. 4415/2016 (Α’ 159), προβλέπονται υποχρεωτικώς – για :

  (α) την υποχρεωτική και ανεμπόδιστη συμμετοχή των Γονέων στους ΣΓ ως έκφανση του λειτουργικού δικαιώματος της γονικής μέριμνας, υποχρέωση, που δεν προσβάλλει την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία ενός εκάστου,

  (β) την ενισχυμένη παρουσία των ΣΓ στα αναβαθμισμένα κατά αρμοδιότητες Σχολικά Συμβούλια και στην λειτουργία της Σχολικής Κοινότητας,

  (γ) την υποχρέωση υποβολής πλήρους ετήσιας αξιολόγησης βάσει προδιαγραφών και κανόνων από το ΥΠΑΙΘ του εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών της Σχολικής Μονάδας προς το Σχολικό Συμβούλιο,

  (δ) την καθιέρωση σύγχρονων μορφών διαδικαστικής λειτουργίας των ΣΓ και συγκεκριμμένα : (ι) καθιέρωση τηλεδιασκέψεων,(ιι) ψηφιακήςσυμμετοχής και ψηφοφορίας σε όλες τις διαδικασίες των ΣΓ (αρχιαιρεσίες, συμμετοχή και παρουσία και απαρτία στις Συνεδριάσεις οργάνων ΣΓ), (ιιι) απλοποιημένων κατά Νόμον προβλεπόμενων τρόπων εξουσιοδότησης και εκπροσώπησηςστις διαδικασίες των ΣΓ κατ’άρ. 2 παρ. 8 Ν. 2621/1998 (Α’ 136),

  (ε) την υποχρέωση διενέργειας των Συνεδριάσεων Τακτικών και Εκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για τον Απολογισμό, τις εκλογές και τις αρχιαιρεσίες, τόσο στους ΣΓ, όσο και στους Φορείς Εκπροσώπησης των ΣΓ, αποκλειστικώς με την αξιοποίησητων ψηφιακών δυνατοτήτων για την εξοικονόμηση χρόνου και έργου το χρονικόδιάστημα του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ για τους ΣΓ και ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ για τους Φορείς εκάστου ζυγού / αρτίου έτους επί ποινή ακυρότητας ή και ανυποστάτου στην αντίθετη περίπτωση των όποιων αποτελεσμάτων και αποφάσεων.

  Δ. Τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα εκπροσώπησης των Γονέων, καθώς και τα όργανα εκπροσώπησης Γονέων των Ειδικών Σχολείων και των Ελληνικών Σχολείων της Ομογένειας και του Εξωτερικού, πρέπει να αναθεωρηθούν ως εξής:

  (α) σε επίπεδο Δήμου να συγκροτείται η Ενωση Γονέων, σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας Δήμου η Ενωση Γονέων Δημοτικής Κοινότητας Δήμου, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας έκαστης Περιφέρειας η Περιφερειακή Ενωση Γονέων, σε επίπεδο Περιφέρειας η Ομοσπονδία Περιφερειακών Ενώσεων Γονέων, σε πανελλαδικό επίπεδο η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας,

  (β) στις Σχολικές Μονάδες της Ομογένειας και του Εξωτερικού σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας συγκροτείται ΣΓ, σε επίπεδο Διοικητικής ή Γεωγραφικής Περιφέρειας η Περιφερειακή Ενωση Γονέων, σε επίπεδο Κράτους Υποδοχής η Εθνική Ενωση Γονέων,

  (γ) στα Ειδικά Σχολεία (Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά, Ιδιωτικά, Ξένα, Σχολεία Ειδικής Αγωγής) συγκροτούνται ανά Σχολική Μονάδα ΣΓ και σε επίπεδο Περιφέρειας σε Περιφερειακή Ενωση Γονέων και σε πανελλαδικό επίπεδο οι Περιφερειακές Ενώσεις Γονέων συμμετέχουν στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας.

  Τι από όλα τα παραπάνω δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα;

  * Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’Αρείω Πάγω – Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ/τ.ΟΑΕΔ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου [ioanniskymionis@yahoo.gr]

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:00 | Ιωάννης Κυμιωνής

  Ανάγκη άμεσης κωδικοποίησης της σχολικής νομοθεσίας

  Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής, Δικηγόρους*

  Ι. Οσοι και όσες έχουν διέλθει εκόντες άκοντες την κατά τα λοιπά πολύ ευχάριστη περίοδο της ζωής τους, όταν δηλαδή πρέπει διαρκώς να ασχολούνται καθημερινά και επί έτη με τα λειτουργικά και όχι μόνο θέματα των Σχολείων των παιδιών, των εγγονών, των ανηψιών, των γειτονόπουλων (!), των βαπτιστηριών τους, έχουν «στο πετσί τους» διαπιστώσει το … πέλαγος των προβλημάτων και έχουν νοιώσει το χάος των κανόνων (;) της σχολικής ζωής και διαδικασίας. Αγνωστες στους «εκτός παιχνιδιού» και «μη μυημένους» (!) λέξεις και όροι, όπως σίτιση, κολιατσιό, παγουρίνο, μεταφορά, συνοδός, σχολικοί τροχονόμοι και φύλακες, Ολοήμερο, αναπληρωτές, θεματική εβδομάδα, κλήρωση για την σημαία, παρέλαση, «ταππεράκι», λίστα γραφικής ύλης, τσάντα, βιβλία, τριήμερη, πενθήμερη, βαθμοί, κατάληψη, αποχή, 15μελές, εκδρομές, περίπατοι, Σύλλογος (όχι πάντα … «μεγάλος» – τι να κάνουμε;… – δεν υπάρχει άλλος!», αλλά) Γονέων, αγιασμός, εκκλησιασμός, αποβολή, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Πρότυπα και Πειραματικά, Ειδικά Σχολεία και Ειδική Αγωγή, ΙΕΚ, φροντιστήρια, Υπεύθυνες Δηλώσεις κόκ, στα σπιτικά μας προκαλούν ώρες-ώρες μείζονα στα όρια της εμφύλιας σύγκρουσης Βορείων και Νοτίων ζητήματα, αλλά, όταν κάποιος αναζητήσει τους κανόνες και τις διατάξεις για όλα αυτά στην – ας τήν πούμε! – σχολική νομοθεσία, τότε …yok! Και ο λόγος; Απλώς τέτοια νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο στην Χώρα μας για άγνωστο λόγο δεν υπάρχει!

  ΙΙ. Από πολλά έτη αδήριτη ανάγκη προβάλλει η επιβαλλόμενη άσκηση συντονισμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) και η άμεση συγκρότηση Ομάδας Εργου για τον ταχύ εντοπισμό, την άμεση καταγραφή, συλλογή, ταξινόμηση, τεκμηρίωση, εκκαθάριση και πιθανή τροποποίηση ή και κατάργηση και τελικώς κωδικοποίηση της σε ισχύ σήμερα ευρισκόμενης πλήρους Σχολικής Νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Χώρα. Η απουσία της προτεινόμενης διοικητικής κωδικοποίησης έχει διαπιστωθεί από καιρό καθ’όλη την εκπαιδευτική λειτουργία ως ουσιώδης οδηγώντας αναπότρεπτα έως στιγμής σε ανασφάλεια Δικαίου ακόμα και τους καθημερινούς χειριστές των διατάξεων, τους σχολικούς λειτουργούς, αλλά και τους ίδιους τους Γονείς.

  ΙΙΙ. Το προτεινόμενο έργο κατόπιν ιεραρχικού συντονισμού δεν θα πρέπει να διαρκέσει άνω του ημερολογιακού διμήνου κατά τρόπο, ώστε προ της έναρξης της αμέσως επόμενης σχολικής χρονιάς να ανακοινωθεί η Κωδικοποίηση και να τεθεί στην διάθεση της Σχολικής Κοινότητας μέσω φιλικού στον χρήστη ιστολογίου ή της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ με δωρεάν και ελεύθερη πρόσβαση απεριόριστα του καθενός ενδιαφερόμενου εκεί με την περαιτέρω υποχρέωση του ΥΠΑΙΘ, το περιεχόμενο της ανάρτησης να επικαιροποιείται και να ενημερώνεται σε εξαμηνιαία ή έστω ετήσια βάση. Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα του έργου είναι προφανής, το διοικητικό και δημοσιονομικό κόστος είναι μηδενικό, η απόδοση του έργου πολλαπλασίως θετική, ενώ μόνο οφέλη θα ερανίσει το Υπουργείο από την πρωτοβουλία.

  Γιατί στην Χώρα μας πάντα κάτι τόσο απλό και χρήσιμο να χρειάζεται … επανειλημένους γύρους διαπραγμάτευσης (!), για να υλοποιηθεί;

  * Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’Αρείω Πάγω – Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ/τ.ΟΑΕΔ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου [ioanniskymionis@yahoo.gr]