Άρθρο 20 Ερευνητικό προσωπικό

 

Οι ανάγκες των Κέντρων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, που συνιστώνται με τα άρθρα 17 έως 19 του παρόντος, σε ερευνητικό προσωπικό καλύπτονται με κατανομή και ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων ερευνητών στα Κέντρα Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 201 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των ρυθμίσεων για τις κενές οργανικές θέσεις των ερευνητών στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 36 του παρόντος.

  • 17 Φεβρουαρίου 2023, 19:07 | Σύλλογος Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

    Θα πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που δύνανται να ανακατανεμηθούν, με βάση αφενός το οργανόγραμμα των υπό ίδρυση ερευνητικών κέντρων, αφετέρου τον σχεδιασμό των υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών για την κάλυψή τους.

  • 17 Φεβρουαρίου 2023, 18:54 | Γιάννης Καραχρήστος, Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητικού Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών

    Θα πρέπει να καθοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που δύνανται να ανακατανεμηθούν, με βάση αφενός το οργανόγραμμα των υπό ίδρυση ερευνητικών κέντρων, αφετέρου τον σχεδιασμό των υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών για την κάλυψή τους.