Άρθρο 25 Περιοδικότητα, αρμόδια όργανα, διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 31Δ στον ν. 4763/2020

 

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Δ ως εξής:

«Άρθρο 31Δ
Περιοδικότητα, αρμόδια όργανα, διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αξιολογούνται μία (1) φορά κατ’ έτος κατάρτισης, μετά από τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ως εξής:
α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Διευθυντή Ι.Ε.Κ..
2. α) Για την αξιολόγηση των Διευθυντών Ι.Ε.Κ. λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
αα) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την οποία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α κατά την έναρξη της αξιολογικής περιόδου και η οποία συνοδεύεται από τα τεκμήρια που σχετίζονται με τα πεδία και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 και της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 31Γ,
αβ) οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του άρθρου 31Β και
αγ) η αποτίμηση του έργου τους από τον Υποδιευθυντή, τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 3.
β) Για την αξιολόγηση των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη:
βα) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την οποία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α κατά την έναρξη της αξιολογικής περιόδου και η οποία συνοδεύεται από τα τεκμήρια που σχετίζονται με τα πεδία και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 και της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31Γ,
ββ) οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του άρθρου 31Β και
βγ) η αποτίμηση του έργου τους από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 3.
3. α) Η συμμετοχή, κατά περίπτωση, των Υποδιευθυντών, των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και των καταρτιζομένων του Ι.Ε.Κ. στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. διενεργείται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α. Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συντάσσει καταλόγους ερωτήσεων αποτίμησης του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., οι οποίες δύνανται να εξειδικεύουν τα κριτήρια του άρθρου 31Γ και αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης, στην καθημερινή λειτουργία του Ι.Ε.Κ. και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
β) Μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. καταχωρίζει την αποτίμηση του έργου του Διευθυντή, με τη συμπλήρωση του σχετικού καταλόγου ερωτήσεων.
γ) Μετά από την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, και μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. και καταχωρίζουν, ανώνυμα, στην πλατφόρμα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α, την αποτίμηση του έργου των αξιολογούμενων, με τη συμπλήρωση των σχετικών καταλόγων ερωτήσεων.
Τα αποτελέσματα της αποτίμησης του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται, μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη διενέργεια της αξιολόγησης.
4. α) Ειδικώς, για την αξιολόγηση των Διευθυντών Ι.Ε.Κ., ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, με περιεχόμενο:
αα) την παροχή διευκρινίσεων για το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, προγραμματισμού και απολογισμού και των τεκμηρίων στα οποία αναφέρεται ή παραπέμπει ο αξιολογούμενος,
αβ) τα αποτελέσματα της αποτίμησης του έργου των αξιολογούμενων από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 3 και
αγ) τον από κοινού εντοπισμό των θετικών σημείων της απόδοσης του αξιολογούμενου και τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής του, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουμένου προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και της λειτουργίας και απόδοσης του Ι.Ε.Κ., στο οποίο υπηρετεί.
β) Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης διενεργούνται με φυσική παρουσία των μερών, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεδιάσκεψη.
5. Για τη διενέργεια της αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., συντάσσεται υποχρεωτικά από τους αξιολογητές έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου, καθώς και ειδική αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης. Αν το έργο Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. αξιολογηθεί ως «ικανοποιητικό», συμπληρώνονται υποχρεωτικά στην ανωτέρω έκθεση από τον αξιολογητή τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος. Η έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης στον αξιολογούμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία και να λαμβάνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, πλήρη γνώση ή αντίγραφα των εκθέσεων αξιολόγησής του.
6. Οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση, αν το έργο τους χαρακτηριστεί ως «μέτριο» ή «ακατάλληλο» ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ως εξής:
α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. ασκούν ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 7.
β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. ασκούν ένσταση, η οποία εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
7. α) Για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν Διευθυντές Ι.Ε.Κ. κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους, συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα εξής μέλη:
αα) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,
αβ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και
αγ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&ΔΝ..
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της επιτροπής, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
β) Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του και ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης, με απόδειξη, της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω της πλατφόρμας της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 A, η οποία τις διαβιβάζει στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.
γ) Η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτό.».

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 00:30 | ΣΕΔΙΕΚ

  Με τα άρθρα 22 έως 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή» γίνεται μια προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η Αξιολόγηση του Έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Καταρχήν δηλώνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με την αξιολόγηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από μια αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιοκρατική αξιολόγηση. Για να επιτευχθεί όμως μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει ορθή θεσμοθέτηση και να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας των Δημοσίων ΙΕΚ ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι με πνεύμα συνεργασίας και αξιοκρατίας και κοινό στόχο την βελτίωση της λειτουργίας και της παρεχόμενης κατάρτισης. Αυτό φαντάζει απίθανο στα μάτια μας όταν γινόμαστε κάθε εξάμηνο μάρτυρες αυθαιρεσιών από πλευράς των Διευθύνσεων, ειδικότερα στις αναθέσεις εκπαιδευτών, αψηφώντας την νομοθεσία και ακόμη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε ένα περιβάλλον πλήρους ατιμωρησίας. Επιπλέον από την πλευρά της η παρούσα πολιτική ηγεσία φρόντισε να καταργήσει το μοναδικό κύτταρο δημοκρατικής διαβούλευσης εντός του Δ.Ι.Ε.Κ. που ήταν ο σύλλογος διδασκόντων!
  Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι μια ορθή νομοθέτηση αξιολόγησης αποτελεί βήμα εξέλιξης προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα εν λόγω όμως άρθρα θεωρούμε ότι χρήζουν απαραίτητα τροποποιήσεων, ακόμη δε και για διάταξη που θεωρούμε ότι αντιβαίνει το Σύνταγμα της Ελλάδος:
  1. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η αυτοβελτίωση και όχι η τιμωρία. Σε ότι αφορά τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. προβλέπεται με την παράγρ. 4 του άρθρου 25, διαδικασία με την οποία ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, περί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του. Για τους εκπαιδευτές όμως δεν προβλέπεται καμία διαδικασία βελτίωσης με αποτέλεσμα η αξιολόγηση για αυτούς να είναι απλά τιμωριτική και όχι βελτίωσης και αυτοβελτίωσης. Είναι απαραίτητό να θεσμοθετηθεί όμοια διαδικασία και για τους εκπαιδευτές.
  2. Με την παράγρ. 6β του άρθρου 26, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτών. Πρόκειται για μία απαράδεκτη διάταξη που αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος και πρέπει να καταργηθεί. Να θεσμοθετηθεί και για τους εκπαιδευτές διαδικασία ένστασης επί της αξιολογικής κρίσης, όπως συμβαίνει με τους Διευθυντές, με αντίστοιχο όργανο εξέτασης ενστάσεων σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και μόνο για αυτή τη διάταξη, η αξιολόγηση μπορεί να προσβληθεί νομικά.
  3. Σύμφωνα με τις παραγρ. 2 & 3 του άρθρου 26 προβλέπεται αξιολόγηση στον εκπαιδευτή για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό του έργο και ειδικότερα για την «Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης.» Δεν είναι δυνατόν να μας αξιολογεί κάποιος για την Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και μάλιστα για βαθμό επικαιροποίησης της γνώσης, όταν ο ίδιος δεν είναι γνώστης του αντικειμένου! Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να καταργηθεί ή να μεταβληθεί σε ότι αφορά την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών.
  4. Στην παράγρ. 3βα αναφέρει: «Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή,……». Να προστεθεί: των καθηκόντων του εκπαιδευτή, «όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (τ. Β΄, αρ. φύλ. 5837/15-12-2021)».
  5. Όπως έχει αναφερθεί στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας των Δημοσίων ΙΕΚ ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι. Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε γιατί με την παράγρ. 4 του άρθρου 22 εξαιρούνται από τη διαδικασία της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα, αφού αποτελούν βασικό γρανάζι για τη λειτουργία ενός Δ.Ι.Ε.Κ. και θα πρέπει να αξιολογούνται σε ότι αφορά τα διοικητικά καθήκοντα που εκτελούν.
  6. Το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κρίνεται σε τρία πεδία. Το έργο των Εκπαιδευτών κρίνεται σε δύο πεδία. Για να φτάσει ένας Διευθυντής ή Υποδιευθυντής να τιμωρηθεί θα πρέπει το έργο του να κριθεί ακατάλληλο συνολικά στα τρία πεδία. Για να φτάσει ένας εκπαιδευτής να τιμωρηθεί αρκεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο το έργο του σε ένα από τα δύο πεδία. Το γεγονός αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση του νόμου στα μέλη της κοινότητας του Δ.Ι.Ε.Κ. Θα πρέπει ότι ισχύει για Διευθυντές και Υποδιευθυντές να ισχύει και για τους Εκπαιδευτές και όχι ο νόμος να γίνεται αυστηρός μόνο για αυτούς.
  7. Τέλος θα πρέπει ο συγγραφέας του νομοσχεδίου να αποσαφηνίσει ένα σημείο. Σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 26, αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο», τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης. Όπως είναι γνωστό ένας Εκπαιδευτής Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να έχει ώρες ανάθεσης σε 2-3 Δ.Ι.Ε.Κ. Αν το έργο του σε ένα Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί ακατάλληλο και σε ένα άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί πολύ καλό, τι θα γίνει τότε; Δεν είναι άδικο αυτός ο εκπαιδευτής να αποκλειστεί για ένα έτος από όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ.;

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

  «Άρθρο 31Δ

  1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αξιολογούνται μία (1) φορά κατ’ έτος κατάρτισης, μετά από τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ως εξής:

  α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους.

  β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Διευθυντή Ι.Ε.Κ., τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους.

  γ) εάν η αξιολόγηση των Διευθυντών από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης έχει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό, τότε υπερτερεί η αξιολόγηση των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών. Εάν οι χαρακτηρισμοί της αξιολόγησης συμπίπτουν τότε παραμένει ως έχει, ενώ σε άλλη περίπτωση υπερισχύει η καλύτερη αξιολόγηση.

  δ) εάν η αξιολόγηση των Υποδιευθυντών από τον Διευθυντή Ι.Ε.Κ. έχει μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον χαρακτηρισμό, τότε υπερτερεί η αξιολόγηση των καταρτιζομένων και εκπαιδευτών. Εάν οι χαρακτηρισμοί της αξιολόγησης συμπίπτουν τότε παραμένει ως έχει, ενώ σε άλλη περίπτωση υπερισχύει η καλύτερη αξιολόγηση.