Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης– Τροποποίηση παρ. 14 και προσθήκη παρ. 20 στο άρθρο 34 ν. 4763/2020

 

1. Στην παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, για τη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), προστίθεται, μετά από την περ. β), περ. γ) για τη ρύθμιση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.), κάθε ειδικότερου θέματος σχετικού με τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 25.
β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 28.
γ) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 31Δ.».

2. Στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020 προστίθεται μετά την παρ. 19, παρ. 20 ως εξής:

«20. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων προγραμματισμού και αποτίμησης του άρθρου 31Β.».

 • 20 Φεβρουαρίου 2023, 00:33 | ΣΕΔΙΕΚ

  Με τα άρθρα 22 έως 27 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή» γίνεται μια προσπάθεια να θεσμοθετηθεί η Αξιολόγηση του Έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Καταρχήν δηλώνουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με την αξιολόγηση. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από μια αντικειμενική, αμερόληπτη και αξιοκρατική αξιολόγηση. Για να επιτευχθεί όμως μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει ορθή θεσμοθέτηση και να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας των Δημοσίων ΙΕΚ ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι με πνεύμα συνεργασίας και αξιοκρατίας και κοινό στόχο την βελτίωση της λειτουργίας και της παρεχόμενης κατάρτισης. Αυτό φαντάζει απίθανο στα μάτια μας όταν γινόμαστε κάθε εξάμηνο μάρτυρες αυθαιρεσιών από πλευράς των Διευθύνσεων, ειδικότερα στις αναθέσεις εκπαιδευτών, αψηφώντας την νομοθεσία και ακόμη και τις οδηγίες του Υπουργείου, σε ένα περιβάλλον πλήρους ατιμωρησίας. Επιπλέον από την πλευρά της η παρούσα πολιτική ηγεσία φρόντισε να καταργήσει το μοναδικό κύτταρο δημοκρατικής διαβούλευσης εντός του Δ.Ι.Ε.Κ. που ήταν ο σύλλογος διδασκόντων!
  Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι μια ορθή νομοθέτηση αξιολόγησης αποτελεί βήμα εξέλιξης προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα εν λόγω όμως άρθρα θεωρούμε ότι χρήζουν απαραίτητα τροποποιήσεων, ακόμη δε και για διάταξη που θεωρούμε ότι αντιβαίνει το Σύνταγμα της Ελλάδος:
  1. Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτίωση και η αυτοβελτίωση και όχι η τιμωρία. Σε ότι αφορά τους Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. προβλέπεται με την παράγρ. 4 του άρθρου 25, διαδικασία με την οποία ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, περί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του. Για τους εκπαιδευτές όμως δεν προβλέπεται καμία διαδικασία βελτίωσης με αποτέλεσμα η αξιολόγηση για αυτούς να είναι απλά τιμωριτική και όχι βελτίωσης και αυτοβελτίωσης. Είναι απαραίτητό να θεσμοθετηθεί όμοια διαδικασία και για τους εκπαιδευτές.
  2. Με την παράγρ. 6β του άρθρου 26, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτών. Πρόκειται για μία απαράδεκτη διάταξη που αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος και πρέπει να καταργηθεί. Να θεσμοθετηθεί και για τους εκπαιδευτές διαδικασία ένστασης επί της αξιολογικής κρίσης, όπως συμβαίνει με τους Διευθυντές, με αντίστοιχο όργανο εξέτασης ενστάσεων σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και μόνο για αυτή τη διάταξη, η αξιολόγηση μπορεί να προσβληθεί νομικά.
  3. Σύμφωνα με τις παραγρ. 2 & 3 του άρθρου 26 προβλέπεται αξιολόγηση στον εκπαιδευτή για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό του έργο και ειδικότερα για την «Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης.» Δεν είναι δυνατόν να μας αξιολογεί κάποιος για την Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και μάλιστα για βαθμό επικαιροποίησης της γνώσης, όταν ο ίδιος δεν είναι γνώστης του αντικειμένου! Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να καταργηθεί ή να μεταβληθεί σε ότι αφορά την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών.
  4. Στην παράγρ. 3βα αναφέρει: «Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή,……». Να προστεθεί: των καθηκόντων του εκπαιδευτή, «όπως αυτά αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (τ. Β΄, αρ. φύλ. 5837/15-12-2021)».
  5. Όπως έχει αναφερθεί στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της κοινότητας των Δημοσίων ΙΕΚ ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι. Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε γιατί με την παράγρ. 4 του άρθρου 22 εξαιρούνται από τη διαδικασία της αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα, αφού αποτελούν βασικό γρανάζι για τη λειτουργία ενός Δ.Ι.Ε.Κ. και θα πρέπει να αξιολογούνται σε ότι αφορά τα διοικητικά καθήκοντα που εκτελούν.
  6. Το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κρίνεται σε τρία πεδία. Το έργο των Εκπαιδευτών κρίνεται σε δύο πεδία. Για να φτάσει ένας Διευθυντής ή Υποδιευθυντής να τιμωρηθεί θα πρέπει το έργο του να κριθεί ακατάλληλο συνολικά στα τρία πεδία. Για να φτάσει ένας εκπαιδευτής να τιμωρηθεί αρκεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο το έργο του σε ένα από τα δύο πεδία. Το γεγονός αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση του νόμου στα μέλη της κοινότητας του Δ.Ι.Ε.Κ. Θα πρέπει ότι ισχύει για Διευθυντές και Υποδιευθυντές να ισχύει και για τους Εκπαιδευτές και όχι ο νόμος να γίνεται αυστηρός μόνο για αυτούς.
  7. Τέλος θα πρέπει ο συγγραφέας του νομοσχεδίου να αποσαφηνίσει ένα σημείο. Σύμφωνα με την παράγρ. 7 του άρθρου 26, αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο», τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης. Όπως είναι γνωστό ένας Εκπαιδευτής Δ.Ι.Ε.Κ. μπορεί να έχει ώρες ανάθεσης σε 2-3 Δ.Ι.Ε.Κ. Αν το έργο του σε ένα Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί ακατάλληλο και σε ένα άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. κριθεί πολύ καλό, τι θα γίνει τότε; Δεν είναι άδικο αυτός ο εκπαιδευτής να αποκλειστεί για ένα έτος από όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ.;

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ