Άρθρο 25: Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

1. Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. α) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά  δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή  από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.            Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), ασκούνται εκ νέου  από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167).

4. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε  άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α) μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

7. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν διά μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:27 | Κυριακος Παλαιολογου

  Κυριε Υπουργε,

  Προτεινω τα εξης :

  1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μεταταξη απο την ΕΛΑΣ στη Νεα Δημοτικη Αστυνομια! Εαν θα ειναι εθελοντικη να γνωριζετε οτι η νεα υπηρεσια θα ειναι ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ και υποβαθμισμενη αυτοματα

  2) Εθελοντικη μεταταξη στη Νεα Δημοτικη Ασττνομια απο συναδελφους ανεξαρτητως φορεα.

  3) Μην επιτρεψετε να εισελθουν στη Νεα Δημοτικη Αστυνομια , υπαλληλοι Δημων που δεν εχουν εκπαιδευτει γι αυτο, χωρις τα απαραιτητα προσοντα.Αντ αυτου μπορουν να επιστρεψουν οι εξαιρεθεντες πρωην συναδελφοι.

  4) Να αναγνωριστει ο χρονος της διαθεσιμοτητας και παραμονης μας στους φορεις ως χρονος πραγματικης υπηρεσιας.

  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:00 | ΜΑΡΙΝΑ

  Κανονικά πρέπει όλοι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί να έχουν το δικαίωμα εθελοντικής μετακίνησης ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης….!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:04 | Αλεξία Κοκκινου

  κ.Υπουργέ
  Όπως έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26) και τις συνταγματικές διατάξεις περί συγκροτήσεως και αποστολής της κυβέρνησης (άρθρα 81 επ.) καθώς και περί οργανώσεως της διοίκησης (άρθρο 101) και υπηρεσιακής κατάστασης των οργάνων της διοίκησης (άρθρο 103 επ.) συνάγεται ότι η γενική οργάνωση του κράτους γίνεται κατά τρόπο ορθολογικό, ορθολογική δε είναι επίσης και η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης στηριζόμενη στις αρχές και τα πορίσματα της διοικητικής επιστήμης η οποία περιέχει αφενός οργανωτικές αρχές κοινές για κάθε οργάνωση (δημόσια και ιδιωτική) και αφετέρου αρχές που προσιδιάζουν μόνο στις δημόσιες οργανώσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες του κράτους και των ν.π.δ.δ. Ως εκ τούτου, οι μεταβολές που επιχειρεί ο νομοθέτης στις δομές της δημόσιας διοίκησης πρέπει να είναι προϊόν εμπεριστατωμένης μελέτης, βασιζόμενης στις αρχές της διοικητικής επιστήμης, ώστε να τεκμηριώνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι ορθολογικές, διαρκείς και αποτελεσματικές και όχι περιστασιακές, αποσπασματικές και εξυπηρετικές άλλων σκοπών μη σχετιζομένων με τις απορρέουσες από το Σύνταγμα αρχές (βλ. σχετικά Π.Ε. 44/2000, 528/1999. Για την εκ του Συντάγματος απορρέουσα αρχή της ορθολογικής οργάνωσης στη δικαιοσύνη βλ. Πρακτικό Ολομ. ΣτΕ 1/2008). Εν προκειμένω ο κοινός νομοθέτης μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών προέβη στην κατάργηση και την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, με το άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 καταργήθηκε από 23.9.2013 το σύνολο των θέσεων των κλάδων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α’ 222). Όπως δε προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου (Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ολομελείας της Βουλής των Ελλήνων), η κατάργηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας υπαγορεύθηκε αφ’ ενός μεν από την ανάγκη επιτεύξεως των ποσοτικών στόχων εν σχέσει με τις μειώσεις του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, που περιλαμβάνονται στα Μνημόνια, αφ’ ετέρου δε από την εκτίμηση ότι ο θεσμός αυτός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα (πρβλ. ΣτΕ 15/2015). Εντούτοις, με το άρθρο 25 του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι θέσεις και κλάδοι Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω σχεδίου νόμου: «Η ρύθμιση επανασύστασης κλάδων της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές προτάσεις της ΚΕΔΕ, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία, κρίνεται απαραίτητη, καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους». Όμως οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα, δεδομένου ότι οι μεταβολές τις οποίες επιφέρουν στην υπηρεσιακή κατάσταση των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που μετατάχθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., δεν συνοδεύονται από εμπεριστατωμένη μελέτη που να έχει συνταχθεί επί τη βάσει των αρχών και των πορισμάτων της διοικητικής επιστήμης και να τεκμηριώνουν την ανάγκη μεταβολής τού μόλις πριν από δεκαοκτώ μήνες θεσπισθέντος άρθρου 81 του ν. 4172/2013. Ειδικότερα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει αφενός ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι εν σχέσει με τις μειώσεις του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στα Μνημόνια, αφ’ ετέρου ότι όχι απλώς έχει ανατραπεί η εκτίμηση ότι ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αλλά ότι έχουμε φθάσει στο εντελώς άλλο άκρο, δηλαδή στην εκτίμηση ότι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας κρίνεται απαραίτητη, καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθημερινή ζωή των πολιτών και προσπορίζει σημαντικά οικονομικά έσοδα στους δήμους. Κατόπιν αυτού οι διατάξεις αυτές είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές.Επιπλέον ο αποκλεισμός από των πρώην δημοτικών αστυνομικών που τοποθετήθηκαν στα Καταστήματα Κράτησης και στις άλλες υπηρεσίες, καταδεικνύει το έλλειμα ισονομίας μεταξύ υπαλλήλων που μετείχαν στην ίδια προκύρηξη του ΑΣΕΠ. Η μόνη περίπτωση να μην κριθούν αντισυνταγματικές οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι εφόσον δοθεί η διαζευκτική ευχέρεια στους ενδιαφερόμενους είτε να επιστρέψουν στους Δήμους είτε να παραμείνουν στην Ελληνική Αστυνομία. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να εκδοθεί άμεσα το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί που έχουν μεταταγεί στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:03 | ΜΑΡΙΝΑ

  Κανονικά πρέπει όλοι οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί να έχουν το δικαίωμα εθελοντικής μετακίνησης ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:25 | ΒΑΣΟΣ

  Εντάξει κύριοι βουλευτές επανασύσταση της Δ.Α στους Δήμους.Να έχει ο Δήμαρχος τον πρώτο λόγο για το πόσο κυνίκα θα δουλεύει η υπηρεσία.Ένας άνθρωπος που πολύ απλά γνωρίζει απο την πολιτική περί των υπηρεσίων και οχι απο την ουσία της εργασίας που προσφέρουν,που υποκύπτει στην ψηφοθηρία κάθε 4-5 έτη ή όπως αλλιώς οριστεί.θα επανασυσταθεί η κατά το Σ.Τ.Ε καλώς καταργημένη υπηρεσία που ειναι και αδόκιμο να υπάρχει στην Ελληνική αστυνομία.
  Με λίγα λόγια θα κόψουμε την χρηματοδότηση απο τους Δήμους 5 τοις εκατό για αρχή,και θα κυνηγούν έσοδα οι μειωμένοι σε πραγματικούς αριθμούς,οι ταλαιπωρημένοι,οι μη αναγκαίοι πουθενά,οι κατά τα άλλα προσοντούχοι Δημοτικοί αστυνομικοί…οι καρπαζοεισπράκτορες δηλαδή,έτσι τους λένε αυτούς που τους περιφέρουν ασκόπως ενώ παρέχουν ουσιαστικό και αναγκαίο έργο,αυτούς που κυνικά θα τους ζητηθεί να αφαιμάξουν τον σε αδυναμία πληρωμής ,εστω και βασικών υποχρεώσεων πολιτη,με όποιες συνέπειες.
  Ως εδώ κατέγραψα όσα βλέπω ή διαβλέπω και αφού μου επιτρέπεται θα προτείνω και κάτι.Αποδεσμεύστε μας απο την επιρροή των πολιτικών συμφερόντων αφήστε μας να δουλέψουμε σωστά όπως ήδη γνωρίζουμε,οι διαγραφές προστίμων να ελέγχονται τακτικά και όχι κάτα το δοκούν απο εισαγγελικές αρχές, να μπούν περιορισμοί όπως στην Ελληνική αστυνομία ως προς το ποσοστό διαγραφής και θα θαυμάσετε το πόσο ικανοί, αναγκαίοι και αξιόλογοι εργαζόμενοι θα αποδειχθούμε

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:53 | Λ. Κ.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ!ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΕΑ!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:22 | Π.Χ

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ επιστροφη ολων των δημοτικων στους δημους με δυνατοτητα επιλογης δημων η ομορων δημων αν δοθει δυνατοτητα παραμονης στην αστυνομια θα δημιουργησει δυσαρεσκεια και απο τους αστυνομικους αλλα και απο τους ιδιους(μορια Μητσοτακη,καθαστως ενταξης,οργανικες θεσεις,υποστελεχωση νεας δημοτικης,αρμοδιοτητες κλπ).Οποιοι επιθυμουν δικαιωμα μεταταξης στα σωφρονιστικα καταστηματα πχ οσοι ειναι απο Αθην(κορυδαλλος κλπ)με βαση το τοπο συμφεροντων τους.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:32 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Π.Δ. ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΣ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:40 | Τ. Ι.

  Δυνατότητα επιστροφής για όλους. Από Αποκεντρωμένες και καταστήματα κράτησης. Αδικήθηκαν πολλοί που λόγω δυσμενών αποτελεσμάτων παραιτήθηκαν από τις θέσεις των οριστικών πινάκων. Αδικούνται πολλοί που αποδέχτηκαν πολύ δυσμενείς θέσεις ως προς τον τόπο ή τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν διέθεταν καμία πληροφόρηση κατά τη δήλωση. Αδικήθηκαν πολλοί που δεν είχαν εσωτερική πληροφόρηση για τη φωτογραφική προκήρυξη 15/2014.

  Δυνατότητα επιστροφής όλων στην υπηρεσία και τις αρμοδιότητες που γνωρίζουν διαφορετικά οι επανασυσταθείσες υπηρεσίες δεν θα είναι βιώσιμες από άποψη προσωπικού (οι κατηργημένες θέσεις είναι 3500 ενώ όσοι είναι ΕΛΑΣ είναι λιγότεροι από 1500).

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:37 | Γεωργια

  Η ίση μεταχείριση είναι δικαίωμα όλων..Δώσε σε όλους τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς από κάθε φορέα που έχουν μεταταχθεί την δυνατότητα να επιστρέψουν σε μια δουλειά που συνειδητά είχαν επιλέξει, την δημοτική αστυνομία..
  Είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία των δήμων η ύπαρξη της δημοτικής αστυνομίας..Όποια άλλη υπηρεσία και όχι αυτούσια η δημοτική αστυνομία, θα αποδειχτεί τραγικό λάθος. Δημοτική αστυνομία, ένστολη υπηρεσία, με ανακριτική ιδιότητα και όχι υπηρεσία με πολιτικά. Η αναποτελεσματικότητα μιας υπηρεσίας, χωρίς τη μορφή της δημοτικής αστυνομίας, φάνηκε με την δημιουργία της υπηρεσίας των ελεγκτών των Δήμων, οι οποίοι δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας με τον ίδιο αποτελεσματικό τρόπο όπως οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:03 | Παναγιώτης

  Επιστροφή όλων των πρώην Δημοτικών αστυνομικών στην Δ.Αστυνομία με επιλογή φορέα προέλευσης ή τόπου συμφερόντων αλλιώς αφήστε μας στις θέσεις που είμαστε.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:42 | πανος

  Κ.υπουργε

  1.Να δώσετε τη δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης σε ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης (Κ.Κ., Αποκεντρωμένες, Εφορείες,Τελωνεία,Δήμους κτλ) στη νέα Δημοτική Αστυνομία.
  2.Να βρεθει καποιος τροπος για συνηπυρετηση με σύζυγο σωμάτων ασφαλειας στον τοπο συμφεροντων μας.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:44 | Γιώργος Σ.

  Αποφυλακιστε μας!!!! Μην πάτε να διόρθωσετε ένα λάθος με ένα άλλο. Εθελοντική μετακίνηση για ΌΛΟΥΣ τους π. Δημοτικούς αστυνομικούς. Να γυρίσουμε όλοι
  εκεί που ανήκουμε.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:00 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

  ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΙΝ ΣΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΧΙ ΖΩΑ Η ΑΨΥΧΑ ΟΝΤΑ.ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΝΙΤΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ,ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕ ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ (ΠΗΓΑΝ ΑΚΛΑΥΤΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΠΟΤΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΥΧΗ )ΘΕΩΡΗΣΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ Η ΑΛΛΑΖΟΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΘΩΤΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ!!!
  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΧΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ 3500 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΣΕΤΕ
  ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ.ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΤΑΤΕ ΓΕΛΟΙΟΙ.

  ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΗΣΕΤΕ

  1) Σ Α Φ Ε Σ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΟΥΝ.
  2)ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
  3)ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΟΜΕΣ ΟΧΙ ΑΠΟ ΦΙΛΟΥΣ ΚΟΛΛΗΤΟΥΣ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ.ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.

  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ Ο Λ Ο Υ Σ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΣΤΗ Δ.Α ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΠΙΣΩ.ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΜΕ ΟΛΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ.
  ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ.ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ ΑΠΟ 7/7/2014 ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΧΡΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΠΔ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ.
  ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΦΟΡΕΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ,ΤΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΚΟΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ» Η ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ.
  ΔΙΑΒΑΖΩ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΧΡΙ 35 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ Ο ΧΑΖΟΣ ΟΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ Η ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ?ΕΚΑΝΑ 6ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ ΤΣΑΚΩΝΟΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΟΥ ΜΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΑΧΥΡΙΘΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖΕΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ.ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΕΓΩ Ο ΝΕΟΣ ΟΤΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ….
  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΚΟΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑΤΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΑΛΛΟΘΙ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑ.
  ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ 31 ΕΤΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ 5 ΚΑΙ 3 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟ ΑΝΕΡΓΗ ΜΕΝΩ ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΑΞΕΙ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ.ΜΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΠΩΣ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΘΛΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙΣ.ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:58 | Ι.Μ

  Ζητούμε να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν σας :- Η δυνατότητα επιλογής σε εθελοντική βάση της επιστροφής στους δήμους ή της παραμονής στην Ελληνική Αστυνομία , στις ήδη υπάρχουσες θέσεις που τοποθετηθήκανε.- Η δυνατότητα συμμετοχής στην εθελοντική επιστροφή στους δήμους όλου του συνόλου των πρώην δημοτικών αστυνομικών , ασχέτως του φορέα που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά ή οριστικά(Καταστήματα κράτησης, εφορίες, τελωνεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις κλπ.).

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:41 | παναγιωτης παπαθεοδωρου

  Συμφωνω με τη προταση του dimastin.gr

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:38 | Κώστας, Πρώην Δημοτικός Αστυνομικός

  Η Νέα Δημοτική Αστυνομία ή με όποιο όνομα δημιουργηθεί να υπαχθεί απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  Τόσο χρόνια προσπαθεί η σημερινή κυβέρνηση να κάνει ανεξάρτητους τους φορείς ελέγχου έτσι ώστε να υπάρχει αντικειμενικός έλεγχος.
  Θεωρώ κοροϊδία αν πάλι προϊστάμενος της υπηρεσίας ελέγχου είναι ο κάθε Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κάτι που θα εντείνει πάλι της πελατειακές σχέσεις, που με τόσα δημοσιεύματα η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει. Είναι μοναδική ευκαιρία με την Επανασύσταση να κάνετε μια υπηρεσία που θα είναι αποτελεσματική και χωρίς τακτικές του παρελθόντος όπως κάνανε τόσα χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:11 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΛΗΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με την τελική ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε το dimastin.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:24 | Γιώργος Κασωτακης

  Συμφωνώ με την τελική ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσε το ιστολόγιο http://www.dimastin.gr

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:58 | Δημήτρης Οικονομιδης

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Dimastin
  Δ. ΟΙΚ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:23 | Β.Δ.

  Άμεση κατάργηση του αρθρου 81 του νόμο 4172/2013. Επιστροφή όλων των δημοτικών αστυνομικών στη νέα Δημοτική Αστυνομία.
  Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας ως είχε, καμιά αλλαγή στην ονομασία της, παρά μόνο αναβάθμιση της.

  Αν δωθεί το δικαίωμα επιλογής να παραμείνουν στην ΕΛΑΣ από ποιους θα στελεχωθεί η νέα Δ.Α.;

  Η παραμονή των π.Δ.Α. στην ΕΛΑΣ δεν είναι δίκαιη. Οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ έδωσαν εξετάσεις και έπρεπε να συγκεντρώσουν συγκεκριμένο αριθμό μορίων για να περάσουν στην Σχολή Αστυνομικών. Δεν είναι δυνατό υποψήφιοι που πέρασαν σε άλλες σχολές με λιγοτερα μόρια να εισέρχονται στην ΕΛΑΣ με αυτόν τον τρόπο.

  Ακόμα, όμως και αν αλλάξει το σ/ν και προβλέψετε να παραμείνουν στην ΕΛΑΣ θα πρέπει να εκπαιδευθούν και να ξεκινήσει η υπηρεσία τους από την Αθήνα. Να συλλέξουν μόρια και μετά να δηλώσουν μετάθεση όπου επιθυμούν.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:30 | ΝΙΚΟΣ 83

  Κύριοι βάλτε ένα τέλος την αδικία που από 5/7/2013 ζούμε!!!
  H μετακίνηση μας στους Δήμους να γίνει σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ βάση για ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, όπου και αν αυτοί υπηρετούν καθώς και για αδιάθετους συνάδελφους μας και όσους απέφυγαν τη διαθεσιμότητα και τοποθετήθηκαν σε άλλες δομές του Δήμου.
  Οσοι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ την επιστροφή τους στους Δήμους να γίνει με βάση την ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ για τον Δήμο που επιθυμεί ο καθένας μας και ΟΧΙ ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ τοποθέτηση στον Δήμο προέλευσης. Περιμέναμε χρόνια να μας δωθεί η δυνατότητα μετάταξης, η 8ετία να γίνει 5ετία και τώρα λέτε για 10ετή παραμονή…Οι περιφερειακοί Δήμοι θα έχουν τεράστιο προβλημα με 1 ή 2 Δημοτικούς Αστυνομικούς!!!
  Όσοι παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ. να ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν και ως τι θα τοποθετηθούν!!!

  Σας ευχαριστω.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:28 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Συμφωνώ με την πρόταση απο το ιστολόγιο για θέματα δημοτικής αστυνομίας, η οποία κατατέθηκε στη διαβούλευση και βρίσκεται αναρτημένη στο http://www.dimastin.gr/2015/03/dimastingr_23.html
  2 χρόνια τώρα παίζετε με τις ζωές μας. Φτάνει πια.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:48 | Δημητρης

  Μετά από δύο χρόνια εξαθλίωσεις και αδικίας έρχεται ένα νομοσχέδιο για να γίνει επανάσυσταση της δημοτικής αστυνομίας.
  δεν δίνεται την δυνατότητα στο σύνολο των δημοτικών αστυνομικών μα επιλέξουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΆ εάν θέλουν να παραμείνουν η όχι στους φορείς τους αλλά αποφασίζεται και διαταζεται.
  Αποκλείεται από την διαδικασία με τον γνωστό τρόπο αποφασίζω και διατάζω τους δημοτικούς αστυνομικούς που ανοίκουν στο υπουργείο δικαιοσύνης χωρίς να τους δίνεται την δυνατότητα να επιλέξουν επιλέξουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τον φορεα τους καταδικαζοντας τους σε ισόβια σε κάτι που επέλεξαν αναγκάστηκα.
  Και θα κάνετε καινούργιους δημοτικούς αστυνομικούς ανάλογα με τους πελάτες που θα έχει κάθε δήμαρχος ενώ η πραγματική δημοτική αστυνομικοι θα είναι καταδίκασμενοι χωρίς καν τo δικαίωμα επιλογης.
  ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΠΟΛΎ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ ΕΊΜΑΣΤΕ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΝΟΎΜΕΡΑ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:27 | Μαρίνος K.

  Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές,

  Είμαι Δημοτικός Αστυνομικός της ΕΛΑΣ, έχω κερδίσει αυτή την θέση μετά από αξιοκρατικές διαδικασίες δύο χρόνων.
  Επιθυμώ να παραμείνω στην Ελληνική Αστυνομία στην θέση που κέρδισα μέσα από τον διαγωνισμό, πράγμα το οποίο θα έπρεπε να είναι λογικό και αναφαίρετο δικαίωμα μου.
  Παρόλα αυτά αν εσείς κρίνετε ότι πρέπει να μου αφαιρέσετε αυτό το δικαίωμα, πράγμα παράλογο κατ’εμέ θα ήθελα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να γυρίσουν σε έναν απαξιωμένο και κατεργημένο θεσμό.

  Παρακαλώ δώστε μας επιλογές, ακόμα και η εξωτερική φύλαξη Καταστημάτων Κράτησης, όπου υπάρχουν ανάγκες μεγάλες θα μπορούσε να είναι μία επιλογή.

  Μην ακολουθήσετε παρακαλώ απολυταρχικές τακτικές προηγούμενων κυβερνήσεων.
  Σεβαστείτε μας και δώστε μας επιλογές.
  Ευχαριστώ

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:20 | Γιώργος ξανθοπουλος

  Σύμφωνο με τους συναδέλφους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς να δοθεί το δικαίωμα εθελοντικής επιλογής και στον φορέα του υπουργείου οικονομικών ως τελωνειακοι εφοριακοί αφού υπάρχουν αρκετοί πτυχιούχοι οικονομικών οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στις μεγάλες ελλείψεις του ελέγχου της φοροδιαφυγής
  Να ανοίξουν θέσεις στο υπουργείο οικονομικών

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:36 | Κ.Σ.

  Συμφωνώ με την άποψη που κατέθεσε το dimastin.gr

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:25 | Γ.Β

  Ακόμα μία πρόταση είναι να γυρίσουν όλοι οι δημοτικοί αστυνομικοί ανεξαρτήτως φορέα αλλά δηλώνοντας τον τόπο διαμονής που θέλουν να παραμείνουν ώστε να μην ξεσπιτωθούν ακόμη μία φορά. ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ!

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:20 | Γιαννης ΚΚ

  Ζηταμε να δώσετε τη δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης σε ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης (Κ.Κ., Αποκεντρωμένες, Εφορείες,Τελωνεία,Δήμους κτλ) στη νέα Δημοτική Αστυνομία.Οποιοσδήποτε διαχωρισμός θα είναι άδικος.

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:20 | Χ.Π

  Το σχεδιο νομου βρισκεται στην σωστη κατευθυνση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ επανατοποθετηση των δημ.αστυνομικων τηςελ.ας στους δημους με δυνατοτητα δημου επιλογης αφου σε αντιθετη περιπτωση προαιρετικη παραμονη τους θα δημιουργησει περισσοτερα προβληματα παρα λυσεις και απο τους παραμενοντες δημ.αστυνομικους αλλα και απο το αστυνομικο προσωπικο(οργανικες θεσεις,καθεστως ενταξης,αρμοδιοτητες κλπ).Οσοι εξ’αυτων θελουν να προσφερουν στην ασφαλεια του πολιτη θα μπορουσαν κατι που ακουγεται ευρεως τον τελευταιο καιρο νατοποθετηθουν στα σωφρονιστικα καταστηματα συνεισφεροντας με τον τροπο αυτο στις υποστελεχωμενες αυτες υπηρεσιες.Επισης δεν θα υπαρξουν νομικα κωλλυματα οπως υψος γυναικων κλπ απο προσφυγες που πιθανον θα προκυψουν απο την παραμονη τους στην αστυνομια.Αυτο ειναι το πιο ορθο κατα την αποψη μου και θα διαιωνισει τυχον προβληματα.Με εκτιμηση.

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:15 | Βασιλης

  Δικαίωμα εθελοντικής επιλογής σε όλους τους Δ.Α.
  Όσοι παραμένουν, οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις τους ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:37 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

  Συμφωνώ με το κείμενο πρότασης του http://www.dimastin.gr
  Θα επιμείνω στο ότι οι υπάλληλοι που μετακινούνται, κατατάσσονται στο νέο φορέα και καταλαμβάνουν τον βαθμό και το κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα χρόνια προϋπηρεσίας τους αφού προσμετρηθούν ο χρόνος διαθεσιμότητας καθώς και ο χρόνος τοποθέτησης στο φορέα που μετακινήθηκαν. Και τούτο διότι δεν τοποθετήθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λόγω πειθαρχικών ή άλλων παραπτωμάτων και η προϋπηρεσία στο φορέα μετακίνησης είναι πραγματική.

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:43 | Γ.Β

  Κ. υπουργέ,
  Εφόσον η διαδικασία της κινητικότητας ήταν εξ αρχής άδικη λόγω της μοριοδοτησης κ λοιπών κριτηρίων θα πρότεινα και οι διαθέσιμοι να έχουν την επιλογή ένταξης στην ελ.ασ ως πολιτικό Ή ένστολο προσωπικό (στις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν) αφού πέραν της άδικης και άνισης μοριοδοτησης κρίθηκαν ικανοί ,όπως και οι ενταγμένοι στην ελ.ασ, από τις ψυχολογικές και ιατρικές εξετάσεις που είχαν υποβληθεί.
  Σε διαθεσιμότητα πρώην δημοτικός αστυνομικός

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:55 | ΧΡΗΣΤΟΣ Π.

  Δώστε μας την δυνατότητα για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ στην ΕΛΑΣ,στις ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ που καταλάβαμε μέσω ΑΣΕΠ.Αξιοποιήστε την 8μηνη εκπαίδευσή μας και την πολυετή εμπειρία μας.’Οσοι επιθυμούμε την παραμονή μας,έχουμε όρεξη και διάθεση να προσφέρουμε .Μην μας υποβάλλετε πάλι στην ίδια ταλαιπωρία με εκ νέου μετακινήσεις και αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος.Αφήστε μας να φτιάξουμε τις ζωές μας κάνοντας ο καθένας την επιλογή του.Τέλος,το αίσθημα δικαίου θα αποκατασταθεί μόνο αν επιτρέψετε την ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στην νέα Δημ.Αστυνομία όσων πΔΑ επιθυμούν ,ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης(Εφορίες,Φυλακές,Αποκεντρωμένες)

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:11 | Παντελής Καούρης

  Αντί εκτενούς σχολίου , δηλώνω οτι συμφωνώ με τη τελική ολοκληρωμένη πρόταση , που προέκυψε μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στο ιστολόγιο , με θέματα Δημοτικής Αστυνομίας , http://www.dimastin.gr

  Παντελής Καούρης
  Φορέας Υποδοχής : ΟΤΑ Α΄Βαθμού
  ( Εξαιρέθηκα της διαθεσιμότητας)

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:11 | Α.Κ.

  Άμεση κατάργηση του αρθρου 81 του νόμο 4172/2013. Επιστροφή όλως των δημοτικών αστυνομικών στη δημοτική αστυνομία.
  Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας ως είχε, καμιά αλλαγή στην ονομασία της, παρά μόνο αναβάθμιση της.

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:35 | Παντελής Καούρης

  Παντελής Καούρης . Φορέας Υποδοχής : ΟΤΑ Α΄Βαθμού ( Εξαιρέθηκα από τη διαθεσιμότητα)

  Αντί εκτενούς σχολίου , δηλώνω οτι συμφωνώ με τη τελική ολοκληρωμένη πρόταση , που προέκυψε μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση στον ιστοχώρο με θέματα Δημοτικής Αστυνομίας http://www.dimastin.gr

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:30 | Ευαγγελία Κ.

  Κύριε Υπουργέ, στις 12/3/2015 εκδώσατε δελτίο τύπου λέγοντας ότι το υπουργείο σας έκρινε την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας στους Δήμους. Ενώ από τις πρώτες σας δηλώσεις αναφέρατε ότι σκοπεύετε να αποκαταστήσετε τις αδικίες της προηγούμενης κυβέρνησης, διαπιστώσαμε ότι στην νέα υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, μπορούν να επιστρέψουν μόνο όσοι μετατάχθηκαν στην ΕΛΑΣ και όσοι έμειναν σε διαθεσιμότητα. Επίσης στο προσχέδιο νόμου για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, αναφέρεται ότι οποιοσδήποτε Δημοτικός υπάλληλος μέχρι 35 ετών μπορεί μετά από σχετική εκπαίδευση να μεταγάγει στη Δημοτική Αστυνομία.

  Θα ήταν φρόνιμο να μεριμνήσετε για:
  1. την εθελοντική επιστροφή όλων των δημοτικών αστυνομικών ανεξαρτήτου φορέα (Καταστήματα Κράτησης, Παραμένοντες στους Δήμους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γενική Γραμματεία Εσόδων, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Εσωτερικών). Να σας υπενθυμίσουμε ότι δεχτήκαμε τις νέες θέσεις εργασίας με το πιστόλι στο κρόταφο και υπό το φόβο της απόλυσης, ότι κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί έχουν υποστεί εσωτερική μετανάστευση και κάποιοι έχουν υποβιβαστεί εκπαιδευτικής βαθμίδας, από ΠΕ και ΤΕ σε ΔΕ.
  2. την εθελοντική επιστροφή στην νέα δημοτική αστυνομία των παραμένοντων πρώην δημοτικών αστυνομικών στους δήμους, οι οποίοι αποτελούν εκπαιδευμένα και εμπειρότατα στελέχη. Να σημειωθεί ότι περισσότερους δήμους της χώρας τα άτομα αυτά έχουν στελεχώσει την υπηρεσία δημοτικού ελέγχου η οποία συστάθηκε μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας με σκοπό να ασκεί τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας πια δημοτικής αστυνομίας.
  Θα είναι άδικο να επανασυστήνεται η δημοτική αστυνομία και να μην μπορούν να επιστρέψουν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, αλλά και ασύμφορο για το ελληνικό κράτος να σπαταλήσει χρήματα σε εκπαίδευση νέων υπαλλήλων, ειδικά όταν υπάρχουν ήδη εκπαιδευμένοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί με εμπειρία πολλών ετών.
  Όσο για τις καίριες θέσεις που καλύπτουν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί στους άλλους φορείς, ας καλυφθούν από τη μεγάλη κινητικότητα που θα πραγματοποιηθεί μετέπειτα, όπως εσείς έχετε εξαγγείλει.
  3. Επίσης, θα πρέπει η νέα Δημοτική Αστυνομία να αναβαθμιστεί, να υπάρξει διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και βέβαια η νέα υπηρεσία να παραμείνει ως Δημοτική Αστυνομία και όχι κάτι άλλο, που θα παραπέμπει σε καταστάσεις προ εικοσαετίας, όπου βλέπαμε στους δρόμους υπαλλήλους με πολιτικά και φωσφοριζέ γιλέκα να βεβαιώνουν παραβάσεις και τελικά να έρχεται απόφαση δικαστηρίου που τις ανέφερε ως μη νόμιμες. Οτιδήποτε άλλο εκτός Δημοτικής Αστυνομίας, θα αποβεί αναποτελεσματικό.

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:11 | Σταυρούλα Λιανού

  Κύριε υπουργέ,

  Στα πλαίσια της ισονομίας και ισοπολιτείας παρακαλώ πολύ όπως μεριμνήσετε για την αναγνώριση των πτυχίων των πρώην δημοτικών αστυνομικών που βάσει νομοθεσίας το δικαιούνται και μέχρι τώρα η αναγνώριση αυτή επαφίετο στην ευχέρεια του εκάστοτε δημάρχου.Επί παραδείγματι πρώην δημοτική αστυνομικός με δύο πτυχία Α.Ε.Ι., το ένα αποκτηθέν κατόπιν διορισμού (το οποίο χρήζει άμεσης αναγνώρισης) και το άλλο αποκτηθέν προ διορισμού, αλλά ακόμα και κατόπιν παρελεύσεως οκταετούς υπηρεσιακής θητείας επιστρέφει στο δήμο με βαθμίδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ενώ σημειωτέον είχε ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ. ως πανεπιστημιακής).

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:02 | Χ.Α

  Ζηταμε τα αυτονοητα.. αφού αποφασίσατε την επανασυσταση της δημοτικης αστυνομιας,δώστε το δικαίωμα της εθελοντικής επιλογής στους δημους και την δουλεια που επιλεξαμε.Είμαστε 2000 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί(τοποθετημενοι σε αλλους φορείς και παραμένοντες -εξαιρεθέντες σστους Δήμους) που μας στερείται το δικαίωμα αυτό…Αποκαταστηστε την αδικία..

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:09 | Αλέξανδρος

  Εθελοντική μετακίνηση από όλους τους φορείς όπου μετατάχτηκαν οι πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η αδικία που συντελέστηκε εις βάρους μας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αρκετή ταλαιπωρία υποστήκαμε εμείς και οι οικογένειές μας,χωρίς λόγο και αιτία! Δεν είμαστε αριθμοί!

 • 24 Μαρτίου 2015, 06:45 | ΘΟΔΩΡΗΣ

  Προς τους κυριους που παιρνουν αποφασεις και αλλαζουν τη ζωη μας καθε λιγο και λιγακι! Υπαρχουν πρωην δημοτικοι αστυνομικοι που εχουν μετατεθει σε αλλο μερος διαφορετικο απο το δημο προελευσης τους και με τη σιγουρια του ΦΕΚ οριστικης τοποθετησης πηρε μεταθεση και η συζυγος τους(με δυσκολια λογω ιδιωτικου τομεα)και τωρα πρεπει η διαδικασια να επαναληφθει και να παρει παλι κανα δυο χρονια. Να δωθει η δυνατοτητα επιλογης δημου καθως επιθυμουν την επιστροφη στη δημοτικη αστυνομια αλλα δεν μπορουν για τον ανωτερω λογο.

 • 24 Μαρτίου 2015, 01:13 | Νίκος

  Προς
  τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  κ.Υπουργέ με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω την ανακούφιση μου για τη πρόθεση σας να αποκαταστήσετε μια τεράστια αδικία που επιτελέσθη σε βάρος ενός κλάδου που αδιαμφισβήτητα προσέφερε σημαντικό έργο.Προκειμένου λοιπόν να επέλθει μια ηθική δικαίωση θα πρέπει αν μη τι άλλο να μας δωθεί η δυνατότητα της ελευθερίας επιλογής για την επαγγελαματική μας αποκατάσταση σε αντίθεση με την κινητικότητα-παρωδία κατά την οποία βιαίως απομακρυνθήκαμε και κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις με στενότητα επιλογών και το φόβο της απόλυσης.Στα πλαίσια λοιπόν του εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης και αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού θα πρότεινα πέρα από την επιστροφή μας στη νεα Δημοτική Αστυνομία ή την υπαγωγή μας σε πρωσοπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών να έχουμε και τη δυνατότητα αξιοποίησης μας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με μοναδικό γνώμονα την κατοχή πτυχίων σχετικών με οικονομικά και όχι άδικες μοριοδοτήσεις.Με αυτό το τρόπο και πάγιες ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών που είναι μεγάλες θα καλυφθούν και μια ικανοποίηση οτι μέσα από αυτή διαδικασία τουλάχιστον θα αναγνωρίστουν οι σπουδές όσων επιθυμούν.Ολα τα παραπάνω αν είναι δυνατόν καλό θα ήταν να ισχύσουν για όλους(ανεξαρτήτου φορέα) σε μία εθελοντική πάντα βάση και δίνοντας φυσικά τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να παραμείνει στη θέση που βρίσκεται τώρα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:39 | ΓΑΒΡΙΕΛΑ.Μ

  Το σωστό είναι να δώσετε τη δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης σε ΟΛΟΥΣ τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης (Κ.Κ., Αποκεντρωμένες, Εφορείες,Τελωνεία,Δήμους κτλ) στη νέα Δημοτική Αστυνομία.Οποιοσδήποτε διαχωρισμός θα είναι άδικος.

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:28 | Τ.Μ.

  Συμφωνώ απόλυτα με το τελικό κείμενο-πρόταση που κατέθεσε το dimastin.gr. Εθελοντική κινητικότητα και αξιοπρέπεια στην ζωή και τις οικογένειες μας. Φτάνει οσα εχουμε υποστεί 2 χρονια τώρα!

  Τουπεκτσή Μαγδαληνή
  π.Δ.Α. Δήμου Καλυμνίων νυν Α.Τ.Ναουσας

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:34 | Γεωργιος

  Δεν χρειάζεται να συσταθεί εκ νέου η Δημοτική Αστυνομία, μία αστυνομία αρκεί.

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:46 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ

  Θα ήθελα να σας επισημάνω δυο σημεία που θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθούν στο νομοσχέδιο αυτό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση:
  1)Για να αρθεί κάθε αδικία που δημιουργήθηκε από την διαθεσιμότητα θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα σε όλους τους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης, να μετακινηθούν εθελοντικά στις νέες «Δημοτικές Αστυνομίες» ανάλογα με τα συμφέροντά τους.
  2)Να καθορισθούν εκ των προτέρων οι θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στις οποίες θα ζητηθεί από τους υπόλοιπους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς να τοποθετηθούν, ώστε να μην δημιουργηθούν εκ νέου παρόμοια προβλήματα με αυτά που προσπαθείτε τώρα να αντιμετωπίσετε.

 • 24 Μαρτίου 2015, 00:44 | Κ.Μ.

  Αυτό που πάτε να κάνετε κύριοι λέγεται κατάφορη αδικία!Ειναι ανήκουστο εφόσον επανασυστήνεται μια υπηρεσία να μη δίνετε το δικαίωμα σε όλους τους πρώην υπαλλήλους της να επιστρέψουν σε αυτή,παρά να επιλέγετε όποιους βολεύει εσάς και μάλιστα με το ζόρι,χωρίς να θέλουν αρκετοί από αυτούς να επιστρέψουν.Η ελπίδα έρχεται μας λέγατε προεκλογικά!Που είναι η ελπίδα κύριοι;Ελάτε στα Κέντρα Κράτησης να δείτε πως πεθαίνει η ελπίδα!Βάλτε τέλος σ αυτό το αστείο!ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ επιστροφή στη δημοτική αστυνομία ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των συναδέλφων σε όποια θέση κι αν βρίσκονται σήμερα!Λυπηθείτε μας επιτέλους,έχουμε περάσει μεγάλο Γολγοθά αυτά τα δυο χρόνια!Η έλλειψη προσωπικού στα κέντρα κράτησης δεν είναι δικαιολογία!Τι θα γινόταν στις φυλακές δηλαδή αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε τη φαεινή ιδέα να μας πετάξει εκεί μέσα;Αυτή η αδικία είναι διπλή και δεύτερη φορά δε θα το ανεχτούμε!Κάντε σωστά την επανόρθωση της αδικία,κάντε αυτά που μας υποσχεθήκατε!

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:25 | Dimastin

  Τελική ολοκληρωμένη πρόταση μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση 38 ωρών στο ιστολόγιο με θέματα Δημοτικής Αστυνομίας http://www.dimastin.gr

  Πρόταση για την Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και άλλα θέματα.

  Με την ψήφιση του παρόντος νόμου οφείλουν να εκδοθούν παράλληλα τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές ή και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες που θα ανατεθούν στους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε κάθε φορέα επιλογής, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του προσωπικού της πρώην δημοτικής αστυνομίας κατά την εθελοντική επιλογή για μετάταξη ή διατήρηση της οργανικής τους θέσης.

  1.α.Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που διορίστηκαν σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) μετατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις και κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης.

  1.β. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ, διατηρούν τις οργανικές θέσεις τους, έχουν δικαίωμα επιλογής τοποθέτησης στον τόπο συμφερόντων, εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, πλήρως στο αστυνομικό προσωπικό μετά από ανάλογη εκπαίδευση ή δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ ως πολιτικό προσωπικό, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα, κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.

  2.α Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1α και επιλέγουν αλλαγή φορέα καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  Οι υπάλληλοι θα καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Διορίζονται με Σχετική διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου συμφερόντων με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.

  2.β Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1α αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με το βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, ή με τον ανώτερο κλάδο που κατέλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.

  2.γ Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (2α) και (2β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, είτε παραιτήθηκαν από τη θέση που υποχρεώθηκαν να καταλάβουν με τους πίνακες τοποθέτησης, μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.

  2.δ Με την διαδικασία των εδαφίων 1 & 2 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, δίδεται η δυνατότητα της επιλογής – μεταφοράς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και Υπουργεία, μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, όπως Υπουργείο Δικαιοσύνης (καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργείο Ανάπτυξης και στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ώστε να μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.ε Οι δημοτικοί αστυνομικοί ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, εντάσσονται σε όμοια διάταξη με αυτή του άρθρου 30, παρ. 2, 4ο εδάφιο του Ν.4223/2013. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.

  3. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), θα ασκούνται παράλληλα και από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνόμευσης των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και εφόσον οριστεί νέο Π.Δ στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά η σύσταση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας.

  4. Μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλες ειδικότητες σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της οκταετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, και να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

  5. Δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δημοτικών αστυνομικών οι οποιοί είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, όμοια με το δικαίωμα του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση πέραν της αιτήσεως προτίμησης τόπου συμφερόντων άμεσα χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου και υπουργού και χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο.

  6. Εφόσον δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών αστυνομικών, επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ειδίκευσης Δημοτικής Αστυνόμευσης σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) μετά από την προβλεπόμενη εκπαίδευση, και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των Π.Δ 23/2002 και Π.Δ 135/2006, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

  7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

  8. Τέλος, επιστρέφεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς και όποιες διαφορές προκλήθηκαν από το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων και βαθμών, αλλά και αυτοδίκαια υπολογίζεται στην προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της παραμονής των υπαλλήλων στην διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα την ορθή ωρίμανση σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό.

  Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν δια μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από τους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των ΟΤΑ.

 • Ονομάζομαι Μάστορας Γεώργιος και είμαι ΠΕ-ΔΑ/ΕΛΑΣ με 10 χρόνια υπηρεσίας (Κόνιτσα 2005) πρώην δήμου Μεσολογγίου, νύν ΑΤ Πρέβεζας (τόπος καταγωγής-συμφερόντων).

  Η σύζυγός μου Ανδριάνα Κορδάμπαλου, ΠΕ-Διοικητικού (ΕΞΑΙΡΕΣΗ) Δ.Μυκόνου, με 10 χρόνια υπηρεσίας (Κόνιτσα 2005), μητέρα 2 ανηλίκων, με καταγωγή από Ελασσόνα Λάρισας και τόπο συμφερόντων Πρέβεζα.

  Και οι δύο συμφωνούμε με αρκετές αναρτήσεις που έχουν γίνει εδώ συναδέλφων και δικές μας:

  ΟΛΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
  – EΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΣΑΝ ΑΡΚΕΤΟ ΚΟΣΜΟ).
  – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΑΜΗ ΣΧΕΣΗ.
  – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ.Α. ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2010 (ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.

  —————————————————————————————————————–
  ΠΡΟΤΑΣΗ 1

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Ν/Σ θα θέλαμε να τονίσουμε:
  1.Την ανάγκη σαφέστερης διατύπωσης των νέων αρμοδιοτήτων της Δ.Α., ωστε να αποφευχθούν παθογένειες του παρελθόντος ή τη μετεξέλιξή της σε Σώμα Δημοτικών Ελεγκτών (με ελέγχους και για άλλα θέματα,όπως οικονομικά,πλαστότητες,απάτες κλπ κλπ) που δεν θα υπάγεται κατ’ ανάγκη στο ΥΠ.ΕΣ. είτε απευθείας, είτε μέσω ΟΤΑ, αλλά και σε άλλο υπουργείο όπως Οικονομικών και τη ΓΓ Δημοσίων Εσόδων ή το Ανάπτυξης.
  2.Των αρμοδιοτήτων, του καθεστώτος και λοιπών ζητημάτων των παραμενόντων στην ΕΛ.ΑΣ με κατοχύρωση οργανικής θέσης τοποθέτησης.
  3.Τους τόπους και τις θέσεις που θα περιλαμβάνονται στην τρίτη επιλογή του ΥΠΕΣ.
  Η ιδανική περίπτωση για τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ θα ήταν:
  α)Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ επιστροφή ΟΛΩΝ των συναδέλφων – μηδενός εξαιρούμενου – με ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ επιλογή τόπου συμφερόντων, τουλάχιστον για οικογένειες.
  β)Η μετεξέλιξη της υπηρεσίας σε Σώμα Δημοτικών Ελεγκτών (Βλέπε ΣΔΟΕ,ΣΕΕΔΔ που έλεγξαν τα χαρτιά μας κλπ)με επιστροφή όσων αρμοδιοτήτων δόθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. εκτός των επικίνδυνων συναρμοδιοτήτων (παρεμπόριο)που θα παρέμεναν στο οικείο Α.Τ., καθώς και της τροχονόμησης και λοιπών θεμάτων Κ.Ο.Κ. εντός δημοτικών ορίων, για την οποία θα μπορούσε να συσταθεί ξεχωριστός κλάδος στην Τροχαία (α.Τροχαία εθνικών οδικών δικτύων, β.Τροχαία δημοτικών οδικών δικτύων) στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν όσοι ΔΑ δεν επιθυμούν την επιστροφή σε ένα τέτοιο σώμα με επιλογή τόπου συμφερόντων και αντιστοίχιση προσόντων και ετών υπηρεσίας μισθολογικά – και γιατί όχι και βαθμολογικά – με διατήρηση ανακριτικότητας, ενώ θα ήταν ανοιχτό και στην τοποθέτηση στο νέο υποκλάδο και αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ.

  Εναλλακτικά, κατατίθεται και μία σχεδόν ουτοπική για την Ελλάδα πρόταση που θα έλυνε πολλές παθογένειες του συνόλου του δημοσίου τομέα:
  Nα δοθεί η ευκαιρία στους Δ.Α. (και στον οποιονδήποτε Δ.Υ. ΟΛΟΥ του δημοσίου, Στενού και Ευρύτερου τομέα) σε συμμετοχή σε Εθελοντική Κινητικότητα (άνευ εξαρτήσεως γνώμης προϊσταμένων-αιρετών κλπ, καθώς έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην αποτυχία της έως τώρα διαδικασίας, είτε δημιουργώντας πλαστές ανάγκες «πελατειακού τύπου», είτε μη δίνοντας σύμφωνες γνώμες) και τοποθέτηση σε θέση ανάλογη των προσόντων του καθενός (με μόνη προϋπόθεση την αξιοκρατική προσμέτρηση προσόντων και την τοποθέτηση σε οποιαδήποτε κατάλληλη-συμβατή υπηρεσία έως και 80 χλμ -το ανώτερο- απόσταση από τον τόπο συμφερόντων, λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων σοβαρών προβλημάτων υγείας, οικογενειακής κατάστασης και εισοδήματος).Υποχρεωτική ανακατανομή ρόλων σε κάθε υπηρεσία με αυστηρή ιεραρχία βάσει προσόντων και ικανότητας του «μίγματος» προσωπικού που θα προκύψει.
  —————————————————————————————————————–
  ΠΡΟΤΑΣΗ 2:

  Πρόταση ΕΠΊ ΤΟΥ Ν/Σ για την Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και άλλα θέματα.

  «Με την ψήφιση του παρόντος νόμου οφείλουν να εκδοθούν παράλληλα τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές ή και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι αρμοδιότητες που θα ανατεθούν στους μεταταχθέντες υπαλλήλους σε κάθε φορέα επιλογής, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του προσωπικού της πρώην δημοτικής αστυνομίας κατά την εθελοντική επιλογή για μετάταξη ή διατήρηση της οργανικής τους θέσης.
  1.α.Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που διορίστηκαν σε θέσεις που είχαν συσταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) μετατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις και κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να αλλάξουν φορέα και τόπο προτίμησης.
  1.β. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν την παραμονή τους στην ΕΛ.ΑΣ, διατηρούν τις οργανικές θέσεις τους, έχουν δικαίωμα επιλογής τοποθέτησης στον τόπο συμφερόντων, εντάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, πλήρως στο αστυνομικό προσωπικό μετά από ανάλογη εκπαίδευση ή δύνανται να επιλέξουν την ένταξή τους στην ΕΛ.ΑΣ ως πολιτικό προσωπικό, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα, κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  2.α Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1α και επιλέγουν αλλαγή φορέα καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας, με τον βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, καθώς και όσοι κατά την κινητικότητα κατέλαβαν θέση ανώτερου κλάδου εφόσον κατείχαν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας, διατηρούν την θέση τους στον ανώτερο κλάδο.
  Οι υπάλληλοι θα καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά. Διορίζονται με Σχετική διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου συμφερόντων με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.β Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1α αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με το βαθμό, κλάδο και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, αναγνωρίζοντας αυτοδίκαια τις μισθολογικές ωριμάνσεις (μισθολογικό κλιμάκιο) κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα της διαθεσιμότητας έως και την έκδοση του νέου νόμου, ή με τον ανώτερο κλάδο που κατέλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 91 του νόμου 4172/2013 περί κινητικότητας.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.γ Με την ίδια διαδικασία των εδαφίων (2α) και (2β) υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό της παρ. 1, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, είτε παραιτήθηκαν από τη θέση που υποχρεώθηκαν να καταλάβουν με τους πίνακες τοποθέτησης, μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.δ Με την διαδικασία των εδαφίων 1 & 2 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, δίδεται η δυνατότητα της επιλογής – μεταφοράς ανεξαρτήτως φορέα τοποθέτησης σε όλους τους δημοτικούς αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και Υπουργεία, μετά την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, όπως Υπουργείο Δικαιοσύνης (καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργείο Ανάπτυξης και στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ώστε να μπορούν να επιλέξουν είτε να καταλάβουν την αρχική, επανασυσταθείσα οργανική τους θέση ως ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού με ειδίκευση Δημοτικής Αστυνόμευσης, είτε να καταλάβουν συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ Διοικητικού ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
  Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται, ανά περίπτωση, από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου ή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δίνεται η επιλογή τόπου προτίμησης με μεταφορά της θέσης αυτοδίκαια με την επιλογή τους.
  2.ε Οι δημοτικοί αστυνομικοί ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, εντάσσονται σε όμοια διάταξη με αυτή του άρθρου 30, παρ. 2, 4ο εδάφιο του Ν.4223/2013. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
  3. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), θα ασκούνται παράλληλα και από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνόμευσης των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και εφόσον οριστεί νέο Π.Δ στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά η σύσταση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας.
  4. Μετά τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξη των υπαλλήλων σε άλλες ειδικότητες σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143) όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος, ο υπολογισμός της οκταετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψή τους ή μετάταξή τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, και να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
  5. Δικαίωμα συνυπηρέτησης συζύγων δημοτικών αστυνομικών οι οποίοι είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, όμοια με το δικαίωμα του ένστολου προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση πέραν της αιτήσεως προτίμησης τόπου συμφερόντων άμεσα χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου και υπουργού και χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο.
  6. Εφόσον δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός δημοτικών αστυνομικών, επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ειδίκευσης Δημοτικής Αστυνόμευσης σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) μετά από την προβλεπόμενη εκπαίδευση, και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη πρόσληψης στη Δημοτική Αστυνομία, στην οποία επιτρέπεται να συμμετέχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης όπως ορίζεται από τις διατάξεις των Π.Δ 23/2002 και Π.Δ 135/2006, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.
  7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.
  8. Τέλος, επιστρέφεται το ποσό της προσωπικής διαφοράς και όποιες διαφορές προκλήθηκαν από το πάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων και βαθμών, αλλά και αυτοδίκαια υπολογίζεται στην προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της παραμονής των υπαλλήλων στην διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα την ορθή ωρίμανση σε μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό.
  Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν δια μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από τους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στους αντίστοιχους ΚΑΕ των ΟΤΑ.»

  **ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ.Α.
  2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ.Α. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΑΜΗ ΣΧΕΣΗ.(η νέα τοποθέτηση μπορεί να συμπίπτει με την πρώην ή νυν θέση κάποιου από τους δύο). Η διάταξη αυτή οφείλει να βρίσκεται στο κείμενό σας λαμβανομένων υπ’ όψη:
  A) της υποχρεωτικότητας εξαιρέσεων των συζύγων πρώην δ.α.(υπό το φόβο της απόλυσης του άλλου συζύγου με τα τότε δεδομένα), δίχως δικαίωμα συμμετοχής στην μετέπειτα κινητικότητα,
  B) την ακύρωση λόγω κατάργησης Δ.Α. προηγούμενων εγκριθέντων μετατάξεων σε κοινό τόπο συμφερόντων,
  Γ) Τα προσκόμματα που προκαλούν ορισμένοι αιρετοί που δρουν τιμωρητικά απέναντι σε πρώην Δ.Α. – συζύγους συναδέλφων πρώην Δ.Α. σε αιτήσεις μετατάξεων με την εθελοντική κινητικότητα, ακόμη και σε αιτήσεις συνυπηρέτησης με ένστολο, εγκλωβίζοντας τις συγκεκριμένες (λίγες πλέον συζύγους, καθώς αρκετές κατάφεραν να βρεθούν με την εθελοντική κινητικότητα σε τόπο συμφερόντων ενώνοντας και την οικογένειά τους) και ουσιαστικά δημιουργώντας όμηρους υπαλλήλους που θα πληρώνουν εσαεί τα σπασμένα της κατάργησης…
  —————————————————————————————————————–
  ΠΡΟΤΑΣΗ 3

  Σχετικά με το άρθρο 25 «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας», σημειώνω τις εξής ενστάσεις – επισημάνσεις – απορίες:

  Παράγραφος 1:

  α) Για ποιο λόγο καταργούνται μόνο οι θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ. και γιατί όχι του συνόλου των πρώην Δ.Α.; Πρόκειται για καταφανή αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν την ΕΛ.ΑΣ. με βάση τα προσωπικά συμφέροντα και επιδιώξεις, καθώς ίσως κάποιοι να επιλέγαμε να εισαχθούμε σε άλλη υπηρεσία υποδοχής.
  (Π.χ. από εμένα η ΕΛ.ΑΣ. επιλέχθηκε, καθώς με την υψηλή μοριοδότηση που είχα – στους πρώτους 500 από 3500 περίπου Δ.Α., παρόλη την άδικη πριμοδότηση μέρους συναδέλφων από το Κράτος – εισαγόμουν σίγουρα στην πρώτη μου επιλογή τόπου. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον τόπο συμφερόντων, από τον οποίο έλειψα 10 χρόνια σε Δημοτική Αστυνομία άλλου δήμου. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. μου εξασφάλιζε τη χρήση του ευνοϊκού νόμου, μόνο για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων, περί μόνιμης και υποχρεωτικής συνυπηρέτησης ενστόλου Σώματος Ασφαλείας με τη σύζυγό μου στον τόπο συμφερόντων μας, η οποία ως εξαιρεμένη συνάδελφος-σύζυγος παρέμεινε υποχρεωτικά στο δήμο προέλευσής της, ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί διαδικασία μετάταξης της σε τόπο συμφερόντων που με τη σειρά της καταργήθηκε με την κατάργηση της Δ.Α., ενώ έπειτα έγινε δέκτης αρνήσεων τόσο για μετάταξη με την ενδοδημοτική κινητικότητα, όσο και για απόσπαση συνυπηρέτησης με ένστολο παραπέποντας το θέμα στην τελεσίδικη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, απόφαση που αναμέναμε οσονούπω…).

  β) Προτείνεται η εθελοντική επιστροφή υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ. στους δήμους. Προτείνεται επίσης η πλήρης ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό όσων δεν επιλέξουν την επιστροφή στους δήμους, σύντομη εκπαίδευση έως τρίμηνο κυρίως στον οπλισμό και τοποθέτηση στον τόπο συμφερόντων του καθενός ή στο Α.Τ. τοποθέτησης με την κινητικότητα (καθώς οι θέσεις αυτές προβλέφθηκαν με βάση υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ.)

  Παράγραφος 2:

  Εδάφιο α: Δεν διευκρινίζεται τι γίνεται στην περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης. O υπάλληλος του Α.Τ. απολύεται; Μπαίνει σε διαθεσιμότητα; Παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ. και αν ναι, υπό ποιό καθεστώς;

  Eδάφιο β: Στην τέταρτη γραμμή έπειτα από τη φράση προσωποπαγείς θέσεις, προτείνεται η προσθήκη της φράσης «με υποχρεωτική τοποθέτηση στον – κατά δήλωση των υπαλλήλων – τόπο συμφερόντων τους.»

  Παράγραφος 3:

  α) Για ποιο λόγο να μην λογίζεται και η περίοδος διαθεσιμότητας στη 10-ετία, ή γιατί να μην είναι 8-ετία ή πενταετία η περίοδος μετάταξης σε άλλο κλάδο δήμου; Γιατί να μη λογίζεται και η περίοδος υπηρεσίας μας στην ΕΛ.ΑΣ. σε αυτό το διάστημα;

  β) Προτείνεται η εξής διατύπωση για τη διαδικασία μετάταξης σε άλλο κλάδο: «Ενδεχόμενη αίτηση μετάταξης σε άλλο κλάδο να γίνεται υποχρεωτικά δεκτή από το δήμο εφ’ όσον ο υπάλληλος κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προς αποφυγή ύποπτων συναλλαγών και διαπλοκής μεταξύ υπαλλήλου και αιρετών και προς ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο κράτος και τους Ο.Τ.Α.».

  Παράγραφος 6:

  α) Πρέπει να γίνουν σαφέστερα τα κριτήρια επιλογής κλπ στα πλαίσια της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ήδη υπαρχόντων Δ.Α. (όπως και αυτών στις άλλες υπηρεσίες τοποθέτησης) και εν δυνάμει νέων υπαλλήλων, εξαλείφοντας τα όρια ηλικίας και θέτοντας αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής και εύλογο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης (Οι Δ.Α. έως τώρα έχουν εκπαιδευτεί 4-6 μήνες θεωρητικά σε σχολές Δ.Α. και 2 μήνες πρακτικά σε Α.Τ. δίνοντας εργασίες, τεστ και τελικές εξετάσεις με επιτυχή αποφοίτηση, χορήγηση διπλώματος και βαθμού αποφοίτησης).

  β) Η επιλογή αυτή να γίνεται με διαδικασίες ΑΣΕΠ με μοριοδότηση κατά σειρά προτεραιότητας (όπως και η πρόσληψη των Δ.Α. έως τώρα, άσχετα αν η προηγούμενη κυβέρνηση στη διαδικασία κινητικότητάς μας αναγνώρισε τη συγκεκριμένη διαδικασία μόνο σε ορισμένες «σειρές» εισαγωγής με «νεφελώδη» κριτήρια, αλλά με πολλή μεγάλη πριμοδότηση μορίων, αλλοιώνοντας ουσιαστικά την αξιοκρατία στη διαδικασία…).
  Προτείνεται η εισαγωγή ειδικής ρύθμισης για τις εξαιρεμένες συζύγους – συναδέλφους Δημ.Αστυνομικούς (συνέπεια της υποχρεωτικότητας εξαίρεσης, άνευ δικαιώματος στη μετέπειτα κινητικότητα των Δημ. Αστυνομικών), ώστε να συνυπηρετήσουν (με απόσπαση ή μετάταξη) υποχρεωτικά και κατά παρέκκλιση κάθε άλλων διατάξεων στον τόπο υπηρεσίας των μετακινηθέντων συζύγων τους. Η διαδικασία θα γίνεται σεβαστή τόσο από το φορέα προέλευσης ,όσο και το φορέα υποδοχής, χωρίς την εκφορά γνώμης από μέρους τους, καθότι η προστασία της οικογένειας αποτελεί ύψιστο δικαίωμα και κατοχυρώνεται Συνταγματικά.