Άρθρο 23: Επαναφορά προσωπικού

1.            Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν ανήκουν στο προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα στον οποίο μετατάσσονται, μεταφέρονται ή τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

2.            Υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης μετατάσσονται/ μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος και του επομένου εδαφίου.

3. Ειδικά το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167)και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) και του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών πινάκων, δύναται να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανασυστήνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος, εφόσον υποβάλει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου αυτού αίτηση. Η πράξη κατάταξης των υπαλλήλων αυτών κοινοποιείται στην υπηρεσία στην οποία είχαν τοποθετηθεί, για να λάβει γνώση.

4.            Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος,  ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.

5.            Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε κλάδους οι οποίοι έχουν συνολικά καταργηθεί, οι εν λόγω υπάλληλοι επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις υφιστάμενων κλάδων, ανάλογα με την ειδικότητα τους. Για το προσωπικό του άρθρου 25 εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις αυτού.

6.            Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της ως άνω Πρόσκλησης ή δεν υπέβαλαν αίτηση σε αυτή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον υπάγονταν οργανικά σε φορείς που καταργήθηκαν, επανέρχονται στα Υπουργεία που επόπτευαν τους καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή την κατάργηση της σύμβασης εργασίας τους βάσει του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74).

7.            Για την επαναφορά του προσωπικού των παρ. 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδεται πράξη του οικείου Υπουργού.

 • 19 Μαρτίου 2015, 00:14 | Φώτης

  κΕ Υπουργέ,
  Όλα καλά ακούγονται όμως δεν έχετε ή δεν θέλετε να έχετε μεριμνήσει σωστά για όλους και όλες τις αδικίες.
  Όντως πουθενά στο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό για τον «χαμένο» χρόνο των υπαλλήλων που εξωθήθηκαν σε διαθεσιμότητα.
  Έχει δημιουργηθεί μία κατηγορία Υπαλλήλων του Δημοσίου Εκπαιδευτικών που ετέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι οποίοι με την Ανακοίνωση 6/2013 του ΑΣΕΠ τοποθετήθηκαν με δική τους επιλογή σε θέσεις με χρήση του δεύτερου πτυχίου τους και ένας μεγάλος αριθμός οι οποίοι αφού εξαιρέθηκαν της διαθεσιμότητος μετετάγησαν σε θέσεις Διοικητικού. Οι συνάδελφοι αυτοί εμισθοδοτούντο κανονικά και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα συνεχίζοντο στο ακέραιο. Σήμερα όμως με τον νέο Νόμο θα έχουν την επιλογή να επιστρέψουν στην θέση που κατείχαν στο Τεχνικό Σχολείο ή Σχολή και βέβαια χωρίς να έχουν βιώσειτην αγωνία όλους αυτούς τους μήνες της πιθανής απόλυσης ή αβέβαιης τοποθέτησης έχοντας υποστεί μία ελάχιστη απώλεια;
  Για πλήρη άρση της αδικίας προτείνω να συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο τροπολογία όπου θα αναφέρεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπολογίζεται στο ακέραιο για την μισθολογική εξέλιξη και συνταξιοδοτική εξέλιξη του υπαλλήλου.
  Φαίνεται μία καθαρά προκλητική αποκατάσταση όσων υπαλλήλων με δική τους αίτηση εξαιρέθηκαν ή τοποθετήθηκαν και στην συνέχεια θα συγκριθούμε όλοι μαζί σε πιθανές κρίσεις.
  Ευχαριστώ πολύ και επιφυλάσσομαι.

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:35 | ΘΕΟΦΑΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

  Κύριε ΥΠΟΥΡΓΈ, ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ. Αποτελούμε ένα μεγάλο αριθμό ΙΔΑΧ – θύματα πρώτης διαθεσιμότητας , λόγω κατάργησης θέσεων μας – δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.4 παρ.Ζ άρθρου 1 Ν.4093/2012 , οι οποίοι βρισκόμαστε με μετάταξη σήμερα σε άλλες υπηρεσίες (αρκετές ασχέτου αντικειμένου από το αρχικό μας). Θελουμε να πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής δεν έχει αναφερθεί – προς το παρόν – αφού το είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε και πρόσφατα εσείς ο ίδιος στην πρώτη μετεκλογική εκπομπή 360 μοίρες. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!!! Ευχαριστώ, καλή δύναμη!

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:08 | ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ

  Κύριε Υπουργέ,

  Σας ευχαριστούμε για το δικαίωμα επιλογής θέσης που μας δίνετε,είναι το πιο δίκαιο που θα μπορούσε να γίνει σε μας που τόσους μήνες περάσαμε τόσες αγωνίες για το ποιό θα ήταν το μέλλον μας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:14 | ΣΟΦΙΑ

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΕ.
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΚΑΘΩΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΙΑΝΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Η ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ.
  ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:41 | ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ

  Συγχαρητήρια κύριε υπουργέ για το σχέδιο νόμου που βγάλατε για διαβούλευση. Πιστεύω ότι είναι πολύ αντικειμενικό. Δίνει τη δυνατότητα στους διαθέσιμους να επιλέξουν είτε να επιστρέψουν στη παλιά τους θέση είτε να πάνε στη καινούρια θέση που καταλαμβάνουν βάση των προσωρινών ή τελικών πινάκων του ΑΣΕΠ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:44 | ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΑΚΗ

  Το χειρότερο επακόλουθο τη διαθεσιμότητας, δεν είναι τα 6 διαφορετικά χάπια που χρειάζεται να παίρνω πλέον καθημερινά και ισοβίως, λόγω του εμφράγματος που υπέστη (στα 41 μου χρόνια!)… Δε θα ξεχάσω ποτέ, ήταν Τετάρτη 08/01/2013, την ίδια ημέρα που κατέθεσα την αίτηση μου για τα δια βίου μάθησης. Τυχαίο; Δε νομίζω… Επίσης δε θα ξεχάσω τη θλίψη στο πρόσωπο του γιατρού στην εντατική, όταν με ρώτησε εάν μου συνέβη κάτι που με τάραξε το τελευταίο διάστημα και εγώ του απάντησα ότι βγήκα σε διαθεσιμότητα… Όμως, το χειρότερο που ακολούθησε είναι που, όταν λέω ότι είμαι σε διαθεσιμότητα, κάποιοι με ρωτούν πονηρά και συνωμοτικά «Αλήθεια, τι έκανες;»… Είναι η στιγμή που νομίζω ότι παθαίνω το δεύτερο έμφραγμα!!! Με τις υγείες μας…
  Υποσημείωση: Και όχι, δε χρησιμοποίησα το χαρτί της αναπηρίας για να ζητήσω εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα…

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:32 | ΕΛΕΝΗ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
  ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ Σ’ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 22:55 | ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ.Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ .ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ. ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ?ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 21:49 | ΣΟΦΙΑ

  Ερώτηση: Οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, θα έχουμε δικαίωμα επιλογής μεταξύ της οργανικής θέσης που κατείχαμε πριν τη διαθεσιμότητα και της τοποθέτησης μας στις μονάδες δια βίου μάθησης βάση των πινάκων κατάταξης μετά τη διαθεσιμότητα; Εάν κάτι τέτοιο ισχύει τότε με τι υπαλληλικό-μισθολογικό καθεστώς θα είναι η σύμβαση στα δια βίου μάθησης; Πρόκειται για μόνιμες οργανικές θέσεις;

 • Αποκατάσταση αδικιών.
  Το δημοσιο εχει δικαιωματα αλλα δικαιωματα εχουν και οι πολιτες και οι υπαλληλοι του δημοσίου.
  Σήμερα εαν ενας δημ υπαλληλος ζητησει αναδρομικα για μη καταβολη χρηματων λογω αυξημενων προσοντων οπως κατοχη πτυχιων Α.Ε.Ι. η μεταπτυχιακων η αλλων αναδρομικων που δικαιουται συνηθως του χορηγουνται μονο τα 2 ετη αναδρομικων ενω παλιοτερα με δικαστικες αποφασεις του χορηγουντο τα 5 έτη.
  Το σωστο ειναι να χορηγουνται στον δημ υπαλληλο, ολα τα αναδρομικα που δικαιουται απο την ημερομηνια που απεκτησε το δικαιωμα του.

  Πολλές υπηρεσιες δεν ενημερωνουν τους δημ υπαλληλους για τα δικαιωματα τους με αποτελεσμα να ζητουν εκ των υστερων αναδρομικες αποδοχές.
  Ζητάμε να χορηγηθούν τα αναδρομικά σε όσους δικαιούνται σε βάθος 20ετίας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 20:11 | Πέτρος Κάνος

  Κύριε υπουργέ δεσμευτήκατε προεκλογικά για την επαναπρόσληψη όσων απολύθηκαν με μνημονιακούς νόμους. Το Πολυνομοσχέδιο 4172/13 του κ. Αθανασίου που μεθόδευσαν μαζί με τον κ. Μητσοτάκημε και τα αντισυνταγματικά άρθρα 105-106, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης(με μοναδικό στόχο την ταχύτερη απόλυσή τους) με την εκδίκαση-παρωδία των κυρίων αγωγών των συμβασιούχων σε μόλις δύο μήνες με δικαστές επιστρατευμένους και πιεσμένους από κάθε γωνιά της επικράτειας, ήταν ένας τέτοιος μνημονιακός νόμος. Το αποτέλεσμα το είχε το είχε ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης πολύ πριν βγουν επίσημα οι πρώτες αποφάσεις των πρωτοδικείων. Αποτέλεσμα που εξυπηρετούσε απόλυτα την μνημονιακή του δέσμευση για 15.000 απολύσεις του δημοσίου, αλλά πολύ οδυνηρό για πολλούς μακροχρόνιους, έμεπιρους συμβασιούχους που κάλυπταν και καλύπτουν μέχρι σήμερα πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις αποψιλωμένες δημόσιες υπηρεσίες. Το ΥΠΠΟΑ είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει περίτρανα.
  Πριν 4 περίπου χρόνια ο κ. Τσίπρας έξω από τον Άρειο Πάγο όταν εκδικαζόταν η υπόθεση των καθαριστριών συμβασιούχων του ΟΠΑΠ, είχε δεσμευτεί για αποκατάσταση και λύση αυτής της μεγάλης αδικίας εις βάρος των μακροχρόνια ομήρων συμβασιούχων του δημοσίου.
  Από την δικαστική λαίλαπα Αθανασίου-Μητσοτάκη, «επιβίωσαν» ελάχιστοι με θετικές δικαστικές αποφάσεις. Ειδικά στο ΥΠΠΟΑ παρέμειναν μόλις 100 συμβασιούχοι από χιλιάδες που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
  Όλοι πιστέψαμε ότι η αποστολή εξετελέσθη για την προηγούμενη κυβέρνηση και η «κάθαρση» επήλθε στο ΥΠΠΟΑ. Όμως ήρθαν το Δεκέμβριο του 2014 οι ανακλήσεις για να συνεχίσουν τον ανελέητο διωγμό! Από τους 100 συμβαισιούχους περίπου με θετικές κύριες αγωγές, παρέμειναν μετά τις περίεργες αποφάσεις των ανακλήσεων περίπου 40. Απομακρύνθηκαν συνάδελφοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, αναγκάζοντας Μουσεία, Χώρους και Υπηρεσίες είτε να υπολειτουργούν είτε να κλείσουν!
  Και βλέπουμε τώρα με θλίψη την παρούσα κυβέρνηση, καταθέτοντας τον συγκεκριμένο νομοσχέδιο, κι ενώ μόλις πριν λίγους μήνες ήταν υπέρμαχος της αποκατάστασης αυτής της χιλιοταλαιπωρημένης μερίδας εργαζομένων, να μην περιλαμβάνει καμία μόνιμη και δίκαιη πολιτική-νομική λύση στο μακροχρόνιο ζήτημα των συμβασιούχων, το οποίο δημιουργήθηκε για πολλές δεκαετίες και με διαφορες μορφές και τρόπους, εξυπηρετώντας αποκλειστικά πολιτικές σκοπιμότητες.
  Αντ’ αυτού με τις τρέχουσεες προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας προκειμένου να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα και της μεγάλης ανεργίας και των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού, να το διαιωνίζει και να το γιγαντώνει!
  Τέλος επίσης πολύ σημαντικό, ότι οι συμβασιούχους με θετικές δικαστικές αποφάσεις δεν θα επιβαρύνουν ούτε σεντ τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού μέχρι και σήμερα, κι επί σειρά ετών, εργάζονται κανονικά στις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που βρέθηκαν εν μία νυκτί στο δρόμο, κι άλλοι που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να τους ακολουθήσουν, με 5,10,15 και 20 χρόνια προϋπηρεσία και το χειρότερο σε προχωρημένη επαγγελματικά ηλικία, που δεν έχουν την παραμικρή ελπίδα διαφορετικής απασχολησης, απ’ αυτή που συνεπώς απασχολούνται τόσα χρόνια.
  Δώστε έστω την ύστατη στιγμή μια λύση-λύτρωση και για τους εργαζόμενους και για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες!

 • 18 Μαρτίου 2015, 20:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Και για να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία και υπόνοια όπως έχει γραφτεί σε σχόλιο <>

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 4-12-2014 ΓΙΑ ΤΗΝ 11/2014

  ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 11/2014
  ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΟ ΦΕΚ ΕΛΕΓΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΧΙ προσωρινοί ,τελικοί ,νέοι τελικοι , νέοι τελικοί, νέοι τελικοί, νέοι τελικοί ,οριστικοί και ξανά οριστικοί .

  ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ Η΄ ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ Η΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΜΙΝΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:05 | n.k

  Την ίδια αδικία έζησαν κι όσοι εφυγαν με τον 4093/2012. Να συμπεριληφθεί κι αυτός ο νόμος στο νομοσχέδιο!

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:02 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Και για να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία και υπόνοια όπως έχει γραφτεί σε σχόλιο <<<<<>>>>>

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 4-12-2014

  ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 11/2014
  ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΟ ΦΕΚ ΕΛΕΓΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΧΙ προσωρινοί ,τελικοί ,νέοι τελικοι , νέοι τελικοί, νέοι τελικοί, νέοι τελικοί ,οριστικοί και ξανά οριστικοί …..

  ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ Η΄ ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ Η΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ ΜΙΝΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:42 | Α.Δ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 3852/2010 ΟΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ. ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΝ.
  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 100 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΦΟΥ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
  ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΤΑΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΙΔΙΑ ΝΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟ.
  ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΑΧΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 3852/2010 ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΝΠΙΔ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ Η ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν 3852/2010. ΕΑΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΑΦΟΥ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΚΡΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:29 | Γεώργιος Κιντσάκης

  «Προσωποπαγείς θέσεις». Δηλαδή ανεξάρτητα από το αν τους χρειάζεται το κράτος. Μπράβο! Για την πληρότητα όμως της διάταξης, ας υπάρξει πρόβλεψη για την πρόσληψη άλλου 1,5 εκατομμυρίου ανέργων σε προσωποπαγείς θέσεις. Έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:24 | Gianis

  Λόγω του ότι έχει υπάρξει κάποια στρέβλωση με τους κλάδους και με τις ειδικότητες όσον αφορά το πως ονομάζεται ο κλάδος και πως η ειδικότητα , πρέπει να ανατρέχουμε δεκαετίες πίσω , π.χ στο 1985 , ώστε να ευρεθεί ποιος νόμος είναι ακόμη σε ισχύ , τι ισχύει τελικά με τις κλαδοειδικότητες ( όπως πρόσφατα αναγκάστηκε να τις χαρακτηρίσει ο ΑΣΕΠ ) , καθώς και τι έχει τυπικά καταργηθεί ? κλάδος διορισμού ή ειδικότητα διορισμού ;
  Προτείνω η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του Σχεδίου Νόμου να διατυπωθεί στο ορθό , ως εξής :
  « 5. …….. διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε κλάδους είτε ειδικότητες που έχουν συνολικά καταργηθεί, οι εν λόγω υπάλληλοι επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις υφιστάμενων κλάδων είτε ειδικοτήτων , ανάλογα με την ειδικότητα τους. Για το προσωπικό του άρθρου 25 εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις αυτού.

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:03 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΟΥ

  Δικαιωμα επιλογης κ στους πρωτους που ενιωσαν την αδικια, τους διαθεσιμους του Ν.4093/2012.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:23 | Μαρία Τριανταφυλλίδη

  Κύριε Υπουργε, πιστεύω ότι εκ παραδρομής δεν έχετε συμπεριλάβει στο άρθρο 23 παρ.3 τα πρώτα θύματα που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον ν.4093/2012 για να έχουν και όσοι από αυτούς επιθυμούν το δικαίωμα επιστροφής στις προηγούμενες θέσεις τους. Θα πρέπει να ενθυμίστε ότι ο συγκεκριμένος νόμος συμπεριλάμβανε οριζόντιες περικοπές υπαλλήλων, χωρίς να προσφέρει κανένα δημοσιονομικό όφελος και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδράσει άμεσα σε αυτή την αδικία και είχε υποσχεθεί ότι θα επανέφερε όλους τους εργαζόμενους στις θέσεις τους μόλις θα γινόταν κυβέρνηση.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:52 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

  1.Το νομοσχέδιο δεν θα πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη και να διορθώνει αδικίες επιλεκτικά. 2.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να διορθώνει αδικίες σχετικά και με υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους Ζ.2 και Ζ.4 του άρθρου 1, Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012». 3.Να δίνει την δυνατότητα επιλογής σε όσους έχουν θιγεί από τον Ν.4093/2012 να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα και μεταφερθούν σε άλλες Υπηρεσίες και επίσης να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθελοντική κινητικότητα σύμφωνα με το Άρθρο 21 του νομοσχεδίου 4.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δικαιώσει όλα τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ προσλήφθηκαν στο Δημόσιο έχοντας καταθέσει την ιδιότητά τους αυτή, αφού αποτέλεσε και κριτήριο εξαίρεσης από την διαθεσιμότητα. Ενώ επί της Ουσίας οι εξαιρέσεις έγιναν επιλεκτικά, (π.χ. στο Φ.Ε.Κ. 488/25.09.2000 «πρόσληψης με ΑΣΕΠ», τέκνα πολύτεκνης οικογένειας με χαμηλότερη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης εξαιρέθηκαν ενώ άλλα με υψηλότερη θέση, καθώς είχαν περισσότερα προσόντα, τιμωρήθηκαν στην διαθεσιμότητα. 5.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επαναφοράς, σε όλους όσους άσκησαν ένδικα μέσα, (Αγωγή ή Ασφαλιστικά) για να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη, καθώς η απόδοση δικαιοσύνης μέσω δικαστικής οδού δεν είναι άμεση αλλά χρονοβόρα. 6.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στις Υπηρεσίες να επαναφέρουν το εξειδικευμένο προσωπικό τους (π.χ. Υ.Π.Α. Επιθεωρητές Ασφάλειας Πτήσεων – με ειδικότητα Επιθεωρητών Ασφάλειας Θαλάμου Επιβατών), το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον Ν.4093/2012, ιδιαίτερα όταν οι Υπηρεσίες αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται ετήσια, από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, καθώς η εκ νέου εκπαίδευση αντίστοιχου προσωπικού είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:53 | Σ.Π.

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

  Η προηγούμενη Κυβέρνηση, προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεών της, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 4172/2013 υποχρέωσε να αποχωρήσουν άμεσα από την εργασία τους, εργαζόμενοι – συμβασιούχοι, οι οποίοι είχαν επανέλθει στις θέσεις τους, με βάση Δικαστική Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων και οι οποίοι συνέχιζαν να εργάζονται μέχρι την οριστική έκδοση της Απόφασης της Αγωγής.

  Σας παρακαλώ πολύ να συμπεριλάβετε στο παρόν ν/σ σχετική διάταξη, η οποία να επανορθώνει την ανωτέρω αδικία και να προβλέπει την άμεση επιστροφή στην εργασία των εργαζομένων αυτών, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αγωγής, όπως άλλωσστε προβλέπεται στην απόφαση των Ασφαλιστικών Μέτρων.

  Αναμένοντας την επανόρθωση της αδικίας αυτής

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ετά από τα παραπάνω και ενόψει των νομοθετικών ρυθμίσεων που ετοιμάζετε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε τη δυνατότητα, ώστε με βάση την προαναφερθείσα Δικαστική Απόφαση των Ασφαλιστικών Μέτρων που έχω στα χέρια μου να επιστρέψω άμεσα στην εργασία μου, μέχρι την έκδοση της οριστικής Απόφασης επί της Αγωγής.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:45 | Λαμπρος

  Αφου επιχειρειται αποκατασταση των αδικιων τοτε δωστε τη δυνατοτητα σε οποιους απο τους σχολικους φυλακες που πηγαν στανοσοκομεια το επιθυμουν, να επιστρεψουν στα σχολεια

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:52 | Κ.Μ.

  Να συμπεριληφθούν και οι διαθεσιμοι του Ν.4093/2012

 • 18 Μαρτίου 2015, 17:27 | Ντίνα Τ.

  Κύριε Υπουργέ θεωρώ άδικο οι διοικητικοί Υπάλληλοι ΑΕΙ να μην μπορούν να ενταχθούν στην μίνι εθελοντική κινητικότητα που θα γίνει και θα σας εξηγήσω παρακάτω.. Εγώ μένω σε επαρχιακή πόλη, την πόλη καταγωγής μου, εδώ και 19 μήνες που μας έβγαλαν σε διαθεσιμότητα.. Στην απαίσια και άδικη κινητικότητα των 600 θέσεων είμαι τοποθετημένη στην Αθήνα όπως επίσης και η παλιά μου θέση ήταν στην Αθήνα. Γιατί να μην μπορώ να διεκδικήσω μία θέση στην πόλη που διαμένω και θα πρέπει να μετακομίσω και να αλλάξω εκ νέου την ζωή μου, να αφήσω την οικογένεια μου και να διαλυθώ οικονομικα? Το πιο δίκαιο για μένα θα ήταν να πάει όσος κόσμος θέλει στην θέση που ήταν ή στην θέση που τον πήραν με τους προσωρινούς ή αν βγουν οριστικοί πίνακες και όσοι από εμάς θέλουμε να ενταχθούμε στην μίνι κινητικότητα.. Σας ευχαριστώ αν μπορείτε να κάνετε κάτι για αυτό..

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:37 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Κ.- εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα

  Κύριε Υπουργέ, ΔΩΣΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ στους εκπαιδευτικούς μεταξύ παλιάς οργανικής θέσης και θέσης των προσωρινών/τελικών πινάκων ΑΣΕΠ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΑΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΕΠ(προσωρινοί/τελικοί πίνακες),ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ.Ας αποφασισουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους και τις οικογένειες τους που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και δεν αντέχουν άλλο.Ευχαριστώ πολύ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:00 | Σ. Α.

  Αν όντως θέλετε να αποκαταστησετε την αδικία την οποία παραδεχεστε ότι υποστηκαμε τόσοι εργαζόμενοι, θα πρεπε να δώσετε σε όλους μας ανεξαιρετα το δικαίωμα είτε επιστροφής μας στις αρχικές θέσεις, είτε παραμονής μας στις νέες θέσεις, είτε διεκδίκησης μιας νέας θέσης με τη μορφή μιας «κλειστης » κινητικότητας. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να είναι κοινή για όλους τους εργαζόμενους που επλήγησαν από τους μνημονιακους νόμους γιατί σε αντίθετη περίπτωση απλά συνεχίζετε μια παλιά αδικία με μια νέα. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να αναθεωρήσετε και να συμπεριλαβετε στο σχέδιο νόμου και τον Ν. 4093/2012 βάσει του οποίου σχεδόν 2000 άνθρωποι εκδιωχθηκαμε για λόγους που δεν σχετιζονταν επ ουδενί με την υπηρεσιακη μας απόδοση και συμπεριφορά!!

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:44 | Κ. Σ

  καθώς το προσχέδιο Νόμου περιέχει τον τίτλο αποκατάσταση αδικιών θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι πρώτοι διαθέσιμοι του Ν.4093/2012. το δικαίωμα επιλογής για την επιστροφή τους στις παλιές τους υπηρεσίες θα αποκαθιστούσε την εις βάρος τους αδικία.

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:14 | Χρήστος Γ.

  Δικαίωμα επιλογής. Αποκατάσταση Αδικιών.

 • 18 Μαρτίου 2015, 15:35 | Σ Σ

  άρθρο 23 : η παράγραφος 4 είναι άδικη, εάν ισχύσει. Εφόσον δεν έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες, πώς θα τοποθετηθούν οι άνθρωποι με βάση τους προσωρινούς πίνακες, καθώς εκκρεμούν οι ενστάσεις ;;
  Το ΑΣΕΠ καθυστέρησε, αλλά ολοκλήρωσε τη διαδικασία, μόνο που οι οριστικοί πίνακες δε δημοσιεύτηκαν ποτέ !
  Οι περισσότερες ενστάσεις ήταν βάσιμες και αιτιολογημένες !
  Όλος αυτός ο κόσμος που πιθανόν δικαιώνεται με την ένσταση και τοποθετήθηκε με τους προσωρινούς πίνακες εκτός της πόλης διαμονής του και περίμενε 18 μήνες να αποκατασταθεί η αλήθεια και να διορθωθούν τα «ανθρωπολάθη», τι θα κάνει ;;; Θα βρει ποτέ το δίκιο του ;;

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:27 | Γιώργος Δ.

  Στο Σχέδιο Νόμου δεν αναφέρονται πουθενά τα πρώτα θύματα
  της διαθεσιμότητας ( N.4093/12-11-2012 ‘Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016)που έχασαν βίαια τις θέσεις τους
  και τοποθετήθηκαν μετά απο 8 μήνες σε Υπηρεσίες που επέλεξε η τότε Κυβέρνηση ,χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα να διεκδικήσουμε τις παλιές μας θέσεις.Μετά απο δυο χρόνια καλό και δίκαιο θα ήταν να είχαμε αυτή την επιλογή.
  Ευχαριστώ!

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:41 | ΑΝΝΑ ΚΑΛΟΥΣΗ

  Να συμπεριληφθούν και όσοι μετακινήθηκαν με τον Ν.4093/2012.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:29 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΖΗΣ

  Κύριοι Υπουργοί, Κατρούγκαλε και Στρατούλη, μετεκλογικά δεσμευτήκατε (ας μη μιλήσουμε για το τι έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας προεκλογικά..) να επαναφέρετε τους συμβασιούχους ΙΔΟΧ οι οποίοι έχουν κερδίσει ασφαλιστικά και πρωτόδικα δικαστήρια στις δουλειές τους (χαρακτηριστικό παράδειγμα οι συμβασιούχοι ΟΑΕΕ με 3 κερδισμένες αποφάσεις, 5 έτη στην εργασία). Συμφωνήσατε μάλιστα να αναβληθούν οι εφέσεις με προϋπόθεση τη λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης. Σήμερα μας ξεχνάτε τελείως, και όπως τεκμαίρεται από κάποιους μάλιστα, κλείνετε και την πόρτα της μετατροπής σύμβασης σε αορίστου στην περίπτωση που κερδηθούν οι εφέσεις.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:09 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

  Για το προσωπικό που, κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξαιρέθηκε με την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης Εξαίρεσης, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ενεργοποίησή της.

  Ακολουθεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα:
  » Στις 16-5-2014 κατέθεσα στην ΥΠΑ την «Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας» που εκδόθηκε στις 28-4-2014 από το ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας).
  Η ΥΠΑ στις 4-7-2014 εκδίδει την Διαπιστωτική Πράξη εξαίρεσής μου από τη διαθεσιμότητα (ΑΔΑ:ΒΝΚ41-6ΓΕ) εκτελώντας την εντολή του «Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΥΠΑ» (ΤΕΥΣ), σύμφωνα με την οποία επανέρχομαι στη θέση που κατείχα και ταυτόχρονα δεν απαιτείται να τεθεί, ο τελευταίος από τους αρχικά παραμένοντες, σε διαθεσιμότητα.
  Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαφωνεί και λέει ότι απαιτείται να τεθεί ο τελευταίος σε διαθεσιμότητα για να εξαιρεθώ εγώ. Μάλιστα, μέσα στον Οκτώβριο ψηφίζεται και μια τροποποίηση του άρθρου 90 του Ν.4172/2013, με το Ν.4305/2014 άρθρο 22 (ΦΕΚ237/Α/31-10-2014), η οποία υποχρεώνει την ΥΠΑ να ταυτιστεί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  Μέχρι σήμερα, δεν έχει ενεργοποιηθεί η Διαπιστωτική Πράξη εξαίρεσης.»

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 • 18 Μαρτίου 2015, 13:48 | b.m.

  Να επανέλθουν επίσης στις υπηρεσίες τους όσοι ΙΔΑΧ μετακινήθηκαν υποχρεωτικά σε άλλες υπηρεσίες με το νόμο Μανιτάκη (πρώτο κύμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας). Οι ΙΔΑΧ αυτοί είχαν αποκτήσει εμπειρία και πολύτιμες γνώσεις και χρειάζονταν στις υπηρεσίες που υπηρετούσαν (π.χ. πανεπιστήμια κλπ). Όμως για χάρη των τροϊκανών, χωρίς καμιά προηγούμενη μελέτη και χωρίς αξιολόγηση, καταργήθηκε η θέση τους και βρέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομεία, δικαστήρια κλπ) για την κάλυψη δήθεν αναγκών τους, παρόλο που οι ανάγκες των αρχικών υπηρεσιών τους ήταν πολύ μεγαλύτερες. Η επαναφορά να γίνει σε εθελοντική βάση με αίτηση των ενδιαφερομένων.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:10 | Α.Π.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΜΙΝΙ» ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.(ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ,ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, Η΄ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ Η΄ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ Η΄ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ).
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΟΣΟΙ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 06:35 | Παντελή Ε.

  Συμπεριλάβετε κι εμάς του Ν.4093/12.

 • Πρόταση να προστεθεί η διάταξη:
  3 α. Υπάλληλοι πρώην προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούσαν σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Φ Ε Κ Α 167), οι οποίοι ευρίσκονται ή μη σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου με ελαστικές εργασιακές σχέσεις (ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί θητεία ή ωρομίσθιοι) δύνανται να επανέλθουν στις επανασυσταθείσες θέσεις τους, ή σε άλλη κενή θέση Μονίμου Υπαλληλικού Προσωπικού του Δημοσίου, συμβατή με τα προσόντα τους, η οποία αναφέρεται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, με απλή αίτηση τους, στην υπηρεσία στην οποία είχαν τεθεί σε Διαθεσιμότητα.

  Πρόκειται για μια περίπτωση πιθανώς μεμονωμένη, που με αφορά προσωπικά και η οποία (πρόταση) ούτε Δημοσιονομικό Κόστος εμφανίζει, κι ευρίσκεται επίσης στην λογική της αποκατάστασης των αδικιών, που αποτελεί και φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 18 Μαρτίου 2015, 01:43 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Κύριε υπουργέ δεσμευτήκατε για την επαναπρόσληψη όσων απολύθηκαν με μνημονιακούς νόμους ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟ. Ένας εξ αυτών είναι ο νόμος 4172/2013(Ο ΝΟΜΟς ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ) στα άρθρα 105 και 106 που αφορούσαν και συμβασιούχους stage οι οποίοι εργαζόμασταν με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες καταπατήθηκαν και αγνοήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με μισθό 500 ευρώ ανασφάλιστοι και με τεράστια εργασιακή εμπειρία στα ασφαλιστικά ταμεία,στα τμήματα Παροχών Συντάξεων -Εσόδων του IKA ETAM, στον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ και στον ΟΑΕΔ για 7,8,9 και 10 ολόκληρα χρόνια.
  Τι σκέπτεστε να κάνετε με τις περιπτώσεις αυτές στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου σας.

  Περιμένουμε να δούμε θετικές ενέργειες οι οποίες θα δώσουν ανάσα σε αρκετούς ανέργους ,όπως είναι και οι συμβασιούχοι σχολικοί φύλακες και οι οποίοι προσελήφθησαν και αυτοί με το ίδιο εργασιακό καθεστώς stage και μονιμοποιήθηκαν και μετέπειτα απολύθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

  Ευχαριστώ.

 • 18 Μαρτίου 2015, 00:52 | Ioannis Giannakakis

  Στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου γίνεται αναφορά στον ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) χωρίς να αναφέρεται και ο ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38) του Υπουργείου Υγείας που κατάργησε τον φορέα του ΕΟΠΥΥ με την τότε μορφή του και οδήγησε στην λύση της σχέσης εργασίας υγειονομικό προσωπικό μόνιμης σχέσης και σχέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:44 | Σαββίδης Βασίλης

  Στο Άρθρο 23: επαναφορά προσωπικού,στην παράγρ. 3, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι <> Αφορά τους εκπαιδευτικούς των πινάκων διάθεσης 8/2013 και 10/2014 των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;
  Ή μήπως οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους πίνακες 8/2013 και 10/2014 εμπίπτουν στην παρ. 4; <>

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:53 | Εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα

  Δεν γίνεται πουθενά λόγος στο άρθρο 23 για τον «χαμένο» χρόνο των υπαλλήλων που εξωθήθηκαν σε διαθεσιμότητα.
  Για πλήρη άρση της αδικίας προτείνω να συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο άρθρο (ή παράγραφος) όπου θα αναφέρεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπολογίζεται στο ακέραιο για την μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και λαμβάνεται απόλυτα υπόψη ως συντάξιμος.
  Ορθότερο βέβαια θα ήταν να ακυρωθεί η διαθεσιμότητα ως μη γενόμενη, αντίστοιχα και τα σχετικά άρθρα των νόμων, ώστε να θεωρηθεί ότι δεν διακόπηκε ποτέ η θητεία του υπαλλήλου.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:35 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  Στο Σχέδιο Νόμου δεν διευκρινίζεται εάν οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν Αίτηση να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο φορέα σύμφωνα με την Πρόσκληση του κ. Υπουργού με τις κενές θέσεις που θα καλυφθούν και εάν δεν καταλάβουν κάποια θεση που τοποθετούνται.
  Επίσης δεν διευκρινίζεται εάν υπάλληλοι που βρίσκονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες οι θέσεις που καταλαμβάνουν είναι κατώτερης κατηγορίας (π.χ. υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ καταλαμβάνει θέση κατηγορίας ΥΕ) και επιθυμούν να μεταταχθούν στις θέσεις αυτές σε ποια κατηγορία θα τοποθετηθούν και με ποιό βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:18 | Μωυσης Θωμας

  Να Δωθει η Δυνατοτητα Επιστροφης (οσων Επιθυμούν)στις θεσεις που κατειχαμε πριν, οι Πρωτοι Εργαζομενοι ΙΔΑΧ που ειχαμε χασει τις θεσεις μας με τον N.4093/12-11-2012 ‘Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016’!!!! και ξανατοποθετηθηκαμε σε νεες θεσεις αλλων φορεων οπου αντιμετωπιζουμε αρκετα προβλήματα.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:35 | markakis emmanuel

  Στην παρ. 4 για τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς ή στους τελικούς πίνακες διάθεσης δίδεται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων που έχουν ορισθεί γι αυτούς και συγκεκριμένα σε θέσεις ΙΕΚ τα οποία όμως θεωρούνται ότι ανήκουν στην άτυπη εκπαίδευση/κατάρτιση,οπότε πρέπει να διευκρινισθεί ότι μεταφέρονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί με τον βαθμό και τον μισθό που είχαν και εξελίσσονται όπως και οι λοιποί συνάδελφοί τους που θα τοποθετηθούν στα ΕΠΑΛ. Καλό θα ήταν επίσης να διευκρινισθεί και το εκπαιδευτικό καθεστώς των ΙΕΚ και να ενταχθούν στο σχήμα της τυπικής εκπαίδευσης ως προέκταση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Θεωρώ και τη ύπαρξη μίας άλλης περίπτωσης μεγάλου αριθμού διαθέσιμων, που βρίσκονται σε οριστικούς πίνακες μεν ως επιτυχόντες αλλά ταυτόχρονα ήδη εδώ και μήνες ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ στον αρχικό φορέα τους απ’όπου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα , μέσω δικαστικής απόφασης με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.
  Μία προσθήκη ή διευκρίνηση στην παράγραφο 2 περίπτωση (α) του Άρθρου 23 , η οποία θα επιτρέπει, σ΄αυτή την κατηγορία των υπαλλήλων και εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν μεταξύ ,της εργασίας που άλλωστε ήδη παρέχουν στο φορέα που εργάζονταν/εργάζονται σύμφωνα με δικαστική απόφαση μέσω ασφαλιστικών μέτρων και να μην μεταφερθούν υποχρεωτικά στις θέσεις που καταλαμβάνουν βάση των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ θα ήταν προσδόκιμη και ωφέλιμη.
  Εξάλλου σύμφωνα με το Άρθρο 20 παράγραφο 1 ,περίπτωση (δ) «υπάλληλοι οι οποίοι αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους,υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης με την διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων» μπορεί και ώς ανεξάρτητη ως είναι περίπτωση (δ) , να σταθεί και από μόνη της ως προυπόθεση και να βρει πεδίο εφαρμογής για την Αποκατάσταση αδικιών -Επαναφορά του προσωπικού μέσω του αναφερθέν άρθρου 20 , προστιθέμενη στο άρθρο 23 παράγραφο 2 , περίπτωση (α) ως επιπλεόν τροπολογία – επιλογή του ενδιαφερόμενου , σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα.
  Συμπερασματικά με την τροπολογία – προσθήκη αυτή του δικαιώματος της επιλογής και εφόσον υπάρχει η βούληση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, καλύπτεται εργασιακά ο τελευταίος μέσω των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε, και παραμένει στο φορέα και στη θέση από όπου προήλθε και στην συνέχεια αδειάζει- παραχωρεί την θέση του από τον οριστικό πίνακα στον επόμενο/επόμενους την σειρά καταταχθέντες – επιλαχόντες .

 • Εκπαιδευτικοί που στερήθηκαν το 2011 με οπιοδήποτε τρόπο τις οργανικές τους θέσεις εξαιτίας του τον Νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κλπ., δικαιούνται να επιστέψουν στις οργανικές τους θέσεις στις 30-6-2015 με την λήξη του σχολικού έτους.

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:01 | ΚΟΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

  ΤΗΝ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΟΥ!! ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΙΩΞΑΝ ΧΩΡΙΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ!! ΗΤΑΝ Ο ΤΟΤΕ ΠΕΡΙΟΒΟΗΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.. Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ..ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ 400 ΕΥΡΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΙΘΣΩ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ!! ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ!! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ..

 • 17 Μαρτίου 2015, 20:59 | syn.an.

  Δεν υπάρχει καμία μέριμνα και αναφορά στους επιτυχόντες συμβασιούχους (ΙΔΟΧ) με ΑΣΕΠ και Διαύγεια από 2010 και μετά. Αυτή είναι η νέα γενιά συμβασιούχων του Ελληνικού δημοσίου με τα ελάχιστα εργατικά δικαιώματα χωρίς αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη στο μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 και με περιοριστικές προϋποθέσεις όπως τα κωλύματα του 8μηνου και του 24μηνου. Προϋποθέσεις που δεν ίσχυαν ποτέ για συμβασιούχους του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι αργότερα χάριν σε αυτές τις συμβάσεις γίναν αορίστου χρόνου και τώρα μόνιμοι ή επιστρέφουν στην εργασία τους από την διαθεσιμότητα. Επίσης είναι εξαναγκασμένοι σε εργασιακή περιπλάνηση σε φορείς του δημοσίου όποτε αυτοι προκηρύσουν θεσεις εργασίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι θέμα κόστους (πχ. οι καθαρίστριες είναι λίγες και τις προσλαμβάνουμε ενώ οι ΙΔΟΧ πολλοί και δεν τους «δικαιώνουμε»). Πρέπει να έχουν δικαίωμα αναδρομικά σε ανανέωση των συμβάσεων τους στις υπηρεσίες στις οποίες είχαν προσληφθεί με τους ίδιους όρους που ίσχυαν και για τις παλιότερες γενιές συμβασιούχων οι οποίες δικαιώθηκαν με τον Νόμο Παυλόπουλου ή και επιστρέφουν στην εργασία μετα την διαθεσιμότητα με τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου..Το να είναι το μπαλάκι του δημοσίου και να γυρίζουν από την μία υπηρεσία στην άλλη για 4μηνα και 8μηνα χωρίς μισθολογική εξέλιξη συνιστά και καταπάτηση της κάθε χάρτας εργασιακών δικαιώματων..

 • 17 Μαρτίου 2015, 19:17 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ

  Άρθρο 23 Επαναφορά προσωπικού
  1. Ενώ στο άρθρο 20, παρ. 1, εδάφιο α) του παρόντος αναφέρονται οι απολυμένοι λόγω λήξης της Διαθεσιμότητας τους κλπ, δεν γίνεται καμία σαφής αναφορά για αυτούς σε καμία παράγραφο και σε κανένα εδάφιο του άρθρου 23 που αφορά την Επαναφορά Προσωπικού. Επομένως σας παρακαλούμε όπως προσθέσετε παράγραφο στο άρθρο 23 που να κάνει σαφή αναφορά στους Απολυμένους λόγω λήξης της Διαθεσιμότητας τους, Υπαλλήλους.
  2. Στο άρθρο 23, παρ. 2, εδάφιο β) γίνεται ορθώς σαφή αναφορά και επομένως πλήρη αποκατάσταση του Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στους Εκπαιδευτικούς των σχολών μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ και επομένως καμία αποκατάσταση αδικιών σε αυτούς, απαξιώνοντας τους σε σχέση με τους συναδέλφους τους στο Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε Εκπαιδευτικούς ¨Ρετιρέ¨ & Εκπαιδευτικούς ¨Υπογείου¨. Επομένως επειδή δεν πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο είναι στις προθέσεις σας, σας παρακαλούμε όπως προσθέσετε εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, στο οποίο να γίνεται σαφής αναφορά στους Εκπαιδευτικούς των σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ υπό καθεστώς Διαθεσιμότητας ή Απόλυσης εξαιτίας κατάργησης του κλάδου τους (ΔΕ ΕΜΠΕΙΡ), βάση των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013.
  3. Στο άρθρο 23, παρ. 3, αναφέρεται ο τρόπος και το Υπουργείο επαναφοράς των Υπαλλήλων που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά είναι η μόνη περίπτωση που δεν αναφέρεται πως καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013. Επομένως σας παρακαλούμε πολύ όπως προσθέσετε στην παρούσα παράγραφο την πρόταση «….με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013».
  4. Στο άρθρο 23, παρ. 4, υπάρχει η διάταξη «…Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε κλάδους οι οποίοι έχουν συνολικά καταργηθεί, οι εν λόγω υπάλληλοι επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις υφιστάμενων κλάδων, ανάλογα με την ειδικότητα τους», αυτό όμως μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο στους διοικητικούς κλπ υπαλλήλους όπου υπάρχουν ¨Υφιστάμενοι¨ κλάδοι με συναφή καθήκοντα των ειδικοτήτων τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στους Εκπαιδευτικούς των σχολών μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν ¨Υφιστάμενοι¨ κλάδοι με συναφή καθήκοντα με την Κομμωτική, Αγιογραφία, Κοπτική – Ραπτική, Ξυλουργική κλπ. Επομένως όπως αντιλαμβάνεσθε για ακόμα έναν λόγο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προσθήκης από εσάς, εδαφίου στην παράγραφο 2 του άρθρου 23, στο οποίο να γίνεται σαφής αναφορά στους Εκπαιδευτικούς των σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ υπό καθεστώς Διαθεσιμότητας ή Απόλυσης εξαιτίας κατάργησης του κλάδου τους (ΔΕ ΕΜΠΕΙΡ), βάση των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013.

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:12 | ΣΜΥΡΗ ΠΑΓΩΝΑ

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.