ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
Ημερομηνία έκδοσης:
Προς: την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».
Αχαρνών 17 και Πλ. Μαυροκορδάτου, 10148, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000).
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …………………………, ΑΦΜ: ……………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ……………………, ΑΦΜ: …………………. (διεύθυνση) …………………..………………………………….. ή
για την καλή εκτέλεση των όρων της με (αριθμό/ημερομηνία) Άδειας Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, που έχετε χορηγήσει στο πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδεται η παρούσα εγγύηση.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ….…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παιγνίων ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. και τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)