Άρθρο 27 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι οι ίδιοι, καθώς επίσης και όσοι διατηρούν με αυτούς σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, δεν κοινοποιούν την ταυτότητα των προσώπων για τα οποία γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στα Παίγνια ή έχουν αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος ή έχουν χάσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη συμμετοχή τους αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των συγκεκριμένων προσώπων. Η συναίνεση αυτή δεν απαιτείται όταν τέτοιες πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Ε.Π. ή όπου αλλού επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις.

  • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:18 | Intralot

    27. Θα πρέπει να διορθωθεί στην πρώτη φράση η λέξη «οι ίδιοι» από τη λέξη «ο ίδιος».