Άρθρο 35 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.