Άρθρο 10 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

10.1 Ο Συνεργάτης χρησιμοποιεί για την προώθηση των Κατόχων των Αδειών, αποκλειστικά, Σημεία Συνεργατών τα οποία έχει στην κυριότητά του.

10.2 Ο Συνεργάτης Γνωστοποιεί, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, στην Ε.Ε.Ε.Π., οιαδήποτε μεταβολή, μεταβίβαση, τροποποίηση, διακοπή ή προσθήκη Σημείων Συνεργατών.

10.3 Ο Συνεργάτης χρησιμοποιεί αποκλειστικό, για τις συναλλαγές του με τον Κάτοχο της Άδειας, λογαριασμό που τηρεί ως μοναδικός δικαιούχος σε πιστωτικά Ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10.4 Ο Κάτοχος Άδειας αποτυπώνει διακριτά στις οικονομικές του καταστάσεις και αναφορές τις συναλλαγές που πραγματοποιεί με το Συνεργάτη στο πλαίσιο της Συνεργασίας.

10.5 Δεν επιτρέπεται στον Συνεργάτη να διενεργεί, άμεσα ή έμμεσα, Εμπορική Επικοινωνία Κατόχου Άδειας μέσω λογαριασμών που δημιουργεί, αναπτύσσει και συντηρεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

10.6 Ο Κάτοχος Άδειας και ο Συνεργάτης, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την τήρηση του συνόλου των κείμενων διατάξεων περί διενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.

10.7 Ο Κάτοχος Άδειας διακόπτει, διαλύει ή αναστέλλει τη Σύμβαση Συνεργασίας αμελλητί με την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της παραγράφου 9.4.

10.8 Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ορίζονται:

α. ειδικές υποχρεώσεις και προδιαγραφές του Κατόχου ‘Άδειας ή/και του Συνεργάτη ως προς το λογιστικό τους σύστημα, τα λογιστικά αρχεία και βιβλία τους, την τήρηση και διατήρηση κάθε είδους δεδομένου, στοιχείου, αρχείου και μητρώου, το είδος, τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τρόπο και χρόνο τήρησης και αποθήκευσης των κάθε είδους δεδομένων και πληροφοριών,

β. υποχρεώσεις και προδιαγραφές σχετικά με χρηματοοικονομικές καταστάσεις που ο Κάτοχος Άδειας ή/και ο Συνεργάτης υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και απαιτήσεις και υποχρεώσεις ελέγχου μέρους ή του συνόλου των καταστάσεων αυτών από ανεξάρτητο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή, που ορίζεται από την Ε.Ε.Ε.Π.,

γ. υποχρεώσεις για τα μέτρα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που οφείλει να εφαρμόζει ο Κάτοχος Άδειας ή/και ο Συνεργάτης,

δ. υποχρεώσεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου από τον Κάτοχο Άδειας ή/και τον Συνεργάτη,

στ. υποχρεώσεις σχετικά με τον τύπο, τη μορφή, το περιεχόμενο, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής προς την Ε.Ε.Ε.Π. της δήλωσης απόδοσης και κάθε άλλου δεδομένου, στοιχείου ή πληροφορίας για την είσπραξη της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα Μικτά Κέρδη του Κατόχου, όπως και κάθε άλλου εσόδου ή απαίτησης προκύπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και των φορέων του από τη συμμετοχή στη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των παιγνίων,

ζ. υποχρεώσεις και προδιαγραφές σχετικά με την καθιέρωση διαδικασιών του Κατόχου Άδειας ή/και του Συνεργάτη για τη λογιστική καταμέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων, την πραγματοποίηση των σχετικών συναλλαγών και των κάθε είδους πληρωμών, ανεξαρτήτως των μέσων συμμετοχής και πληρωμής.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».