Άρθρο 22 – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

22.1 Ο Κάτοχος Άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό Παικτών σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

22.2 Ο Κάτοχος Άδειας διενεργεί πράξεις είσπραξης και πληρωμών, από και προς τον Παίκτη, αποκλειστικά μέσω του ξεχωριστού λογαριασμού Παικτών.

22.3 Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στον λογαριασμό Παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των Παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι Ηλεκτρονικοί Λογαριασμοί των Παικτών, ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, εντός τριών (3) ημερών.

22.4 Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέσα πληρωμής:

α. Χρεωστική κάρτα.

β. Προπληρωμένη κάρτα.

γ. Ηλεκτρονικό έμβασμα.

δ. Πιστωτική κάρτα.

22.5 Η κατάθεση (deposit) ποσών για τη Συμμετοχή καθώς και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μεταξύ του Παίκτη και του Κατόχου της Άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του Παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

22.6 Δεν επιτρέπεται η κατάθεση (deposit) ποσών και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, από και προς λογαριασμούς που τηρεί ο Παίκτης σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στους οποίους δεν είναι δικαιούχος.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:07 | The Stars Group

  (a) 22.2. Payments and pay-outs should not be made from the player’s funds segregated account as this complicates the player liability matching process. There will be timing differences between players depositing funds into their wallet and the funds arriving from the payment processor, likewise, the licensees will be unable to prefund cashouts within Greece. We propose that this point is amended so that the Players’ account is used to hold player funds to match the liability and that participation amounts and payouts are funded from an operational account, which holds sufficient funds to transfer to the players’ bank account to match the liability in accordance with article 22.3.

  (b) 22.3. The 3-days limit may be problematic under some circumstances. Reconciliation of player balances to player liability always happens one day behind. Bank Holidays and weekends add extra time into the process, as will converting cash into wallet currencies to top up player deposit balances, where one (1) extra day is required. We propose that this is amended to “make good the deficit as soon as possible and no later within 5 Business Days” to prevent breach of rules.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:11 | The Remote Gambling Association (RGA)

  22.1. All payment service providers, including those based in another EU member state, should be allowed to offer their services to Greek customers, provided that they are licensed in the EU, in order to ensure compliance with relevant EU law, in particular the Payment Service Directive.

  22.4. – In the same vein, all payment methods should be available to Greek customers, provided that they are licensed in the EU, in order to ensure compliance with relevant EU law, in particular the Payment Service Directive, and ensuring that customers do not seek any alternatives on the unregulated market.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:37 | Intralot

  22.4 Προτείνεται να συμπεριληφθούν στα μέσα πληρωμής και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (e wallet).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:39 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 22

  Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η περίπτωση γ. του άρθρου 22.4. του σχεδίου Κανονισμού, διότι δεν προκύπτει σαφώς αν επιτρέπεται η κατάθεση από τον Παίκτη χρηματικών ποσών για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια και η εκταμίευση στον Παίκτη πιστωτικού υπολοίπου με τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού, καθώς επίσης και με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών πορτοφολιών (π.χ. Skrill, paysafe, etc).

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 16:59 | Κώστας Λειβαδίτης

  Εν σχέσει με την παράγραφο 3 του αρ.22 σαφέστατα ο νομοθέτης θα πρέπει να επιτρέψει στον κάτοχο αδείας τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες για τη σχετική αναπλήρωση και όχι ημερολογιακές.
  Είναι προφανές ότι ο χρόνος των απλών ημερολογιακών ημερών δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση ακόμα και στην πιο έγκαιρη ανταπόκριση του κατόχου αδείας

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:12 | bet365

  22.4 – Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallets) περιλαμβάνονται ρητά στις μεθόδους πληρωμής, π.χ. Paypal.
  Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και μια δημοφιλής μέθοδος πληρωμής που ο αποκλεισμός τους θα οδηγούσε τους πελάτες να αναζητήσουν φορείς που δεν έχουν άδεια εκμετάλλευσης για να παίξουν μαζί τους, επιπλέον οι πάροχοι ηλεκτρονικών πορτοφολιών έχουν λάβει κατάλληλη άδεια στην Ελλάδα, επομένως δεν βλέπουμε λόγο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία να αποκλειστεί. Οποιαδήποτε εξαίρεση ορισμένων τύπων μεθόδων πληρωμής, ιδίως όταν είναι πλήρως αδειοδοτημένες και ρυθμίζονται από τις αρμόδιες αρχές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, θα ήταν αντίθετη με τις ελευθερίες της ΕΕ για παροχή υπηρεσιών.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:47 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 22-Μεταφορές Χρημάτων

  Για την πληρότητα του άρθρου 22και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει:
  1) Στην παρ. 1 του άρθρου 22 να προστεθεί ότι πέραν της Ελλάδος η διατήρηση του λογαριασμού μπορεί να βρίσκεται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένος σε χώρες της Ε.Ε. ή ΕΟΧ.

  2) Να προστεθούν τα κάτωθι μέσα πληρωμής:
  ε. Μεταφορά Πίστωσης. Η Μεταφορά Πίστωσης αποτελεί τον δόκιμο όρο που χαρακτηρίζει τις μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό με βάση και την ορολογία που χρησιμοποιείται στον Ν.4537/2018, δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2015/2366/EK (PSD II).
  στ. Ηλεκτρονικό χρήμα (eMoney). Θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στο Ηλεκτρονικό Χρήμα, ως επίσημο μέσο πληρωμών, όπως ορίζεται στον Ν. 4021/2011 περί ηλεκτρονικού χρήματος, δυνάμει του οποίου ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/110/ΕΚ.
  Επίσης, στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη, παράλληλα με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, και των Παρόχων Τεχνικών Υπηρεσιών, στην κατοχή των οποίων δεν περιέρχονται τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά, όπως σαφώς ορίζεται στο Άρθρο 3 παρ. ι. του Ν.4537/2018, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του Παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την με αρ. 129/2/7-11-2014 απόφαση της ΕΕΕΠ (Β 3162), όπως ισχύει.
  Κρίνεται σκόπιμη η συμπερίληψη του των Παρόχων Τεχνικών Υπηρεσιών, αφής στιγμής αποτελούν εταιρείες που παρέχουν τις υποδομές εκείνες που απαιτούνται για την κατάρτιση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέτοιες εταιρείες αξιοποιούνται από όλους τους κατόχους αδειών τόσο στην Ελληνική όσο και Ευρωπαϊκή/Παγκόσμια αγορά, όπως επίσης και από όλες τις επιχειρήσεις που εκτελούν συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι εταιρείες του είδους αυτού δεν εμπλέκονται καθόλου στην ροή χρήματος.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 13:34 | ΠΟΕΠΠΠ

  Πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι μεταξύ αυτών, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν εισπράξεις – πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή των παικτών σε διαδικτυακά τυχερά παίγνια, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, περιλαμβάνονται και τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.).

  Επίσης, στην παράγραφο 22.5 πρέπει να προβλεφθεί ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. που λειτουργούν πρακτορεία τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.), δεν θεωρούνται «τρίτοι» και ως εκ τούτου επιτρέπεται η μεσολάβησή τους μεταξύ του Παίκτη και του Κατόχου Άδειας για την κατάθεση ποσών Συμμετοχής καθώς και για την εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου του Παίκτη.

  Τέλος, επισημαίνουμε ότι η πρόβλεψη στην παράγραφο 22.4 περί της δυνατότητας του Παίκτη να πραγματοποιεί κατάθεση ποσών Συμμετοχής με πιστωτική κάρτα (περίπτωση δ΄) δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ν. 4002/2011, που απαγορεύουν τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια με πίστωση.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:17 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 22.4, η περίπτωση (γ) θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:

  «γ. Ηλεκτρονικό έμβασμα με χρήση λογαριασμού πληρωμών προσβάσιμο μέσω ΣΜΤΛ-ΛΠ.»

  Κρίνεται αναγκαία η χρήση κατ’ αποκλειστικότητα λογαριασμών πληρωμών που είναι προσβάσιμοι από τις αρμόδιες αρχές μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, με σκοπό την εξασφάλιση της εποπτείας των αρμόδιων αρχών σε θέματα όπως η Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή, κλπ.

  Η παράγραφος 22.6 θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:

  «Δεν επιτρέπεται η κατάθεση (deposit) ποσών και η εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) του Παίκτη, από και προς λογαριασμούς που τηρεί ο Παίκτης σε Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στους οποίους δεν είναι δικαιούχος, σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 4170/2013. Στην περίπτωση εκταμίευσης πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal) που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας συναλλαγής με μέσο πληρωμής, η πίστωση στον παίκτη διενεργείται υποχρεωτικά στο ίδιο μέσο πληρωμής και δια μέσου του ιδίου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική συναλλαγή.»

  Κρίνεται σημαντική η χρήση από τον Παίκτη του ίδιου μέσου πληρωμής και του ίδιου Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών τόσο για την κατάθεση (deposit), όσο και για την εκταμίευση πιστωτικού υπολοίπου (withdrawal), με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της συναλλακτικής δραστηριότητας από τις αρμόδιες αρχές, και κυρίως την αποφυγή πρακτικών διαστρομάτωσης (layering) σε περιπτώσεις Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.