Άρθρο 14 – ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

14.1     Ο Κάτοχος Άδειας εκδίδει στην ελληνική γλώσσα και αναρτά στον Ιστότοπο Οδηγό Παιγνίων, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών σε κάθε Παίγνιο που διεξάγει.

14.2     Ο Οδηγός Παιγνίων περιλαμβάνει για κάθε διεξαγόμενο υπό την ισχύ της Άδειας Παίγνιο, τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α. Την απαγόρευση συμμετοχής στα Παίγνια ατόμων κάτω των 21 ετών.

β. Την εμπορική ονομασία και τους κανόνες διεξαγωγής για κάθε Παίγνιο και τυχόν παραλλαγές αυτού και  κατ΄ ελάχιστον:

αα. περιγραφή του Παιγνίου,

ββ. όρους συμμετοχής,

γγ. τρόπο συμμετοχής,

δδ. τα ΤΜΚΥ που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή (είδος, χρήση),

εε. πληροφορίες σχετικά με το Παίγνιο, όπως ενδεικτικά οι κατηγορίες των επιτυχιών, το μέγιστο ποσό συμμετοχής, τους τύπους και τη συχνότητα των προσφερόμενων στοιχημάτων, το αντίτιμο συμμετοχής, τον τρόπο καθορισμού του αποτελέσματος,

στστ. πληροφορίες για τα προς απόδοση κέρδη.

γ. Τη διαδικασία και την κατά περίπτωση προθεσμία υποβολής καταγγελιών ή αναφορών από τους Παίκτες και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.

δ. Τους όρους και τις προϋποθέσεις αποκλεισμού καθώς και πληροφορίες για την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling).

ε. Την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Κατόχου Άδειας, του νομίμου εκπροσώπου και του τυχόν αντικλήτου.

στ. Την πληροφορία ότι ο Κάτοχος Άδειας και τα ΤΜΚΥ εποπτεύονται και ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π..

ζ. Την πληροφορία ότι ο Κανονισμός βρίσκεται αναρτημένος στον Ιστότοπο του Κατόχου Άδειας και της Ε.Ε.Ε.Π..

η. Τον τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς χρέωση, και τους ιστοτόπους υπηρεσιών υποστήριξης.

θ. Τις υποχρεώσεις που υπέχει ο Κάτοχος Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.

14.3     Ο Κάτοχος Άδειας γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Οδηγό και κάθε τροποποίηση αυτού. Ο Κάτοχος δικαιούται να προβεί στην ανάρτηση και διάθεση του Οδηγού, με ενσωμάτωση τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης.

14.3.1  Στην περίπτωση που από την Αρχή ζητηθούν επιπλέον στοιχεία πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η προθεσμία αυτή παύει να ισχύει και ξεκινά εκ νέου από την υποβολή του συνόλου των στοιχείων.

14.3.2 Στην περίπτωση που από την Αρχή διατυπωθεί αιτιολογημένα αντίθετη άποψη, ως προς το περιεχόμενο του Οδηγού, ο Κάτοχος Άδειας δεν προβαίνει στην ανάρτηση και διάθεση του Οδηγού.

14.4     Ο Κάτοχος Άδειας, σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιεί στην Αρχή την ημερομηνία ανάρτησης και διάθεσης του Οδηγού.

14.5     Ο Οδηγός Παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, ισχύει, έναντι των Παικτών και του κοινού, από την 8η ημέρα που έπεται της ημερομηνίας ανάρτησης στον Ιστότοπο.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:46 | Intralot

  14.3.1 Να προσδιοριστεί ο ανώτατος χρόνος που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την υποβολή του συνόλου των στοιχείων .
  14.3.2 Σε περίπτωση αντίθετης άποψης από την Ε.Ε.Π.Π για το περιεχόμενο του Οδηγού ο κάτοχος θα έχει την υποχρέωση τροποποίησής του σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:40 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 14

  (Α) Η υποχρέωση για καταγραφή στον Οδηγό Παιγνίων πληροφοριών για τα ΤΜΚΥ (είδος, χρήση) που χρησιμοποιεί ο Κάτοχος Άδειας είναι νομικά προβληματική, αφενός διότι δεν έχει καμία απολύτως πρακτική αξία για τους Παίκτες (αφού παρέχει πληροφορίες που η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δεν μπορεί να αξιολογήσει) και, αφετέρου, διότι δεν είναι πρακτικά λειτουργική και καταλήγει σε υποχρεωτική δημοσιοποίηση εμπιστευτικών εμπορικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών πληροφοριών και δεδομένων, τόσο του Κατόχου Αδείας όσο και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται ο Κάτοχος Άδειας.

  Προτείνεται η διαγραφή της περίπτωσης δδ. του άρθρου 14.2. του Κανονισμού.

  (Β) Το άρθρο 14.5. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό και ασαφές. Αφενός, δεν προκύπτει πως ρυθμίζεται η σχέση Κατόχου Άδειας, Παικτών και κοινού στο διάστημα των οκτώ (8) ημερών που ακολουθούν την πρώτη (αρχική) ανάρτηση του Οδηγού Παιγνίων στον ιστότοπο του Κατόχου Αδείας. Αφετέρου, σε περίπτωση τροποποίησης του Οδηγού Παιγνίων και μέχρι την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων δεν προκύπτει αν είναι υποχρεωτική για τον Κάτοχο Άδειας η επί 8ήμερο διατήρηση στον ιστότοπό του και του τροποποιούμενου Οδηγού Παιγνίων.

  Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται όπως ο πρώτος (αρχικός) Οδηγός Παιγνίων ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον ιστότοπο του Κατόχου Άδειας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:18 | bet365

  14.5 – Η διάταξη αυτή είναι πιθανό να δημιουργήσει τουλάχιστον σύγχυση στους πελάτες και πρέπει να τροποποιηθεί.
  Για παράδειγμα, εάν ένας φορέας εκμετάλλευσης χρειάστηκε να ενημερώσει τους Αθλητικούς Κανόνες, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να διευθετήσει τα στοιχήματα βάσει των παλαιών κανόνων για επτά ημέρες μετά τη δημοσίευση;
  Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις πρέπει να τεθούν σε ισχύ για τους παίκτες και το κοινό από την ημέρα και το χρόνο που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 00:04 | Γεράσιμος

  Θα πρέπει να επιτρέπεται πλέον και σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών να παίζουν σε ηλεκτρονικό καζίνο η ακόμα και σε επίγειο το οποίο επιτρέπεται και σε άλλες γειτονικές χώρες από τα 18 έτη εφόσον ο νόμος τον ορίζει ενήλικο. Γιατί λοιπόν να μην επιτρέπεται και σε εκείνους να μπουν σε καζίνο?