Άρθρο 32 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Τα προβλεπόμενα παράβολα και τέλη αποτελούν πόρους της Ε.Ε.Ε.Π. και καταβάλλονται σε ορισμένο από την Αρχή τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου παράβολου ή τέλους και το αντίστοιχο καταθετήριο αποτελεί παραστατικό είσπραξης, στο οποίο ρητά αναφέρεται, ως αιτιολογία, το είδος του παράβολου ή τέλους.