Άρθρο 19 – ΑΝΕΝΕΡΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

19.1 Στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Παικτικής Δραστηριότητας για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο Κάτοχος Άδειας θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός».

19.2 Όσο ο Λογαριασμός τελεί στην κατάσταση «Ανενεργός» δεν επιτρέπονται συναλλαγές μεταξύ του Κατόχου και του Παίκτη.

19.3 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να επιβάλλει τέλη διατήρησης σε λογαριασμούς που τελούν στην κατάσταση «Ανενεργός». Τέλη διατήρησης μπορούν να επιβάλλονται για όσο ο Λογαριασμός έχει θετικό υπόλοιπο.

19.4 Ο Κάτοχος Άδειας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», γνωστοποιεί στον Παίκτη ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή, τον λόγο για τον οποίο αυτό πρόκειται να συμβεί, τα τυχόν τέλη διατήρησης που πρόκειται να επιβληθούν, τις συνέπειες που έχει και τον τρόπο με τον οποίο δύναται να αποφευχθεί η θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στη Σύμβαση Προσχώρησης.

19.5 Με τη γνωστοποίηση παρέχεται στον Παίκτη η δυνατότητα να αποσύρει τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού του και να ζητήσει το κλείσιμο του Λογαριασμού και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης.

19.6 Σε κάθε περίπτωση διαρκούς απουσίας Παικτικής Δραστηριότητας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού σε Κατάσταση «Ανενεργός», ο Κάτοχος Άδειας κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 18.

  • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:57 | Intralot

    19.6 Προτείνεται να καταργηθεί η παράγραφος ή να μην ισχύει για την περίπτωση ανενεργού παίκτη η παράγραφος 18.5 που αποκλείει τον συγκεκριμένο τύπο παίκτη για 12 μήνες από το κλείσιμο λογαριασμού.