Άρθρο 34 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

34.1 Οι πάροχοι υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών και είχαν υποβάλει έως 31.12.2011 οικειοθελή αίτηση υπαγωγής στο φορολογικό καθεστώς του ν.4002/2011 (Α 180):
34.1.1 Προσαρμόζουν την παροχή των στοιχηματικών γεγονότων που παρέχουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της με αριθμό 51/3/26.04.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..
34.1.2 Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για τη χορήγηση Άδειας, οι ανωτέρω πάροχοι παύουν αμέσως τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης οι ανωτέρω πάροχοι παύουν τη λειτουργία τους, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..
34.1.3 Γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Ε.Π. τον Οδηγό Παιγνίων του άρθρου 14 και υποβάλλουν προς έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Σύμβαση Προσχώρησης του άρθρου 15, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας.
34.1.4 Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις πιστοποίησης των ΤΜΚΥ του άρθρου 12 εντός έξι (6) μηνών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας, άλλως η Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και το καταβληθέν τίμημα δεν επιστρέφεται.
34.1.5 Ολοκληρώνουν την εγκατάσταση του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου και της Πύλης Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο (Gateway) σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 31 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας, άλλως η Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και το καταβληθέν τίμημα δεν επιστρέφεται.
34.1.6 Διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες λαμβάνουν Άδεια Καταλληλότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριών (3) μηνών από την επομένη χορήγησης της Άδειας.
34.1.7 Προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, με τα οποία πιστοποιείται η συμμόρφωση των ιστοτόπων καθώς και των πληροφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας, άλλως η Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και το καταβληθέν τίμημα δεν επιστρέφεται.
34.1.8 Υποβάλλουν στην Αρχή, συμβάσεις που τυχόν έχουν συνάψει με τρίτους, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται, αμέσως, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας.
34.1.9 Υποβάλλουν στην Αρχή, τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 25, εντός τριών (3) μηνών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας.
34.2 Σε όλες τις περιπτώσεις ανάκλησης της Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος η εγγυητική επιστολή του άρθρου 6 επιστρέφεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:00 | The Stars Group

  This article stipulates that certain provisions of the draft regulation shall become applicable and binding on interim regime providers, before completion of the licensing procedure and within specific time limits after enactment of the draft regulation. Out of those provisions, the most problematic seems to be that of par. 34.1.1 which states that the limitations in the offering of betting events, as provided in article 11 (see our comments above), shall become effective within 30 days after enactment of the draft regulation. While it is uncertain when this draft regulation will be enacted (normally this expected to happen immediately after enactment of the draft Gaming Act since it is a secondary law text based on the Gaming Act), it is proposed that the respective limitations shall come in force after the new licenses are issued and shall not affect the status of current interim regime providers.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:16 | Intralot

  34.1.1 Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:
  «Δύνανται να παρέχουν μόνο τα στοιχηματικά γεγονότα που προβλέπονται στο άρθρο 11 και να προσαρμόσουν τον τρόπο παροχής τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της με αριθμό 51/3/26.04.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π».
  Γενικότερα, υπάρχει ασάφεια και δεν καθορίζεται για τις υπάρχουσες (μεταβατικού σταδίου) εταιρίες παροχής διαδικτυακού παίγνιου, ο τρόπος και ο χρόνος από τον οποίο θα συμμορφώνονται συνολικά με το παρόν. Πιο συγκεκριμένα, πέρα από την παροχή παιγνίων RNG, ενδεικτικά αναφέρεται η συμμόρφωση με την φορολογία παικτών.

  34.1.2 Το προβλεπόμενο στο υπό διαβούλευση κείμενο μεταβατικό χρονικό διάστημα λειτουργίας, που μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες, θέτει υποψήφιους Κατόχους ‘Αδειας σε δυσμενέστερη θέση από τους «προσωρινά αδειοδοτημένους», Για την αποφυγή της παραπάνω στρέβλωσης της αγοράς, προτείνουμε για τις ανωτέρω εταιρείες την υποβολή αίτησης χορήγησης ‘Αδειας εντός 2 μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της Ε.Ε.Π.Π (υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί παράλληλα με την ισχύ του υπό διαβούλευση νόμου) και παύση λειτουργίας τους εντός 15 ημερών από την τυχόν έκδοση απορριπτικής απόφασης η οποία θα πρέπει να εκδίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης (δηλ. συνολικό χρόνο μεταβατικής λειτουργίας 4,5 μηνών).

  34.1.3 Προτείνεται η γνωστοποίηση του οδηγού παιγνίων καθώς και η υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε.Π.Π της σύμβασης προσχώρησης να ισχύει από την επόμενη έναρξη του κανονισμού.
  Προτείνεται από την ισχύ του νόμου για νέες άδειες να ανασταλούν οι εμπορικές λειτουργίες των «προσωρινά αδειοδοτημένων», μέχρι την χορήγηση άδειας, πέραν από την σελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του εκάστοτε Παρόχου.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:46 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 34

  (Α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 34.1.2. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό, όντας προδήλως ασύμβατο με το άρθρο 15.1. του πρόσφατου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την τροποποίηση του ν. 4002/2011. Στο εν λόγω νομοσχέδιο (η δημόσια διαβούλευση επί του οποίου ολοκληρώθηκε στις 5/10/2018) προβλέπεται ότι οι εταιρείες της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση Άδειας εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ενώ στον υπό διαβούλευση Κανονισμό προβλέπεται ότι οι εταιρείες της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση Άδειας εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

  Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία των 6 μηνών δεν μπορεί να αρχίζει νωρίτερα από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού από την Ε.Ε.Ε.Π. ή, ακόμα ορθότερα, νωρίτερα από την ημερομηνία επίσημης έναρξης της διαδικασίας για τη χορήγηση των Αδειών. Σχετική πρόβλεψη θα πρέπει να ενταχθεί και στο άρθρο 15.1. του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την τροποποίηση του ν. 4002/2011.

  (Β) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 34.1.2. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό. Δεδομένου ότι, σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης από την Ε.Ε.Ε.Π. της αίτησης για χορήγηση Άδειας, ο αιτών δικαιούται να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά του προσφεύγοντας στα αρμόδια διοικητικά Δικαστήρια, η εν λόγω προσφυγή θα πρέπει, υπό την προϋπόθεση εκδίκασής της και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, να αναστέλλει την παύση λειτουργίας. Σχετική πρόβλεψη θα πρέπει να ενταχθεί και στο άρθρο 15.1. του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την τροποποίηση του ν. 4002/2011.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:55 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 34 – Μεταβατικές Διατάξεις

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Ορισμένες από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου, οι οποίες αφορούν στους παρόχους υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων που έχουν οικειοθελώς υπαχθεί στο προσωρινό φορολογικό μεταβατικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011., χρήζουν τροποποίησης προς αποσαφήνισης ή και βελτίωσης της διατύπωσης αυτών ή/και συμπλήρωσης. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θεωρούνται απαραίτητες και αναγκαίες ώστε να ανταποκρίνονται στο πνεύμα και στο σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει το παρόν σχέδιο Κανονισμού, που είναι η αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αγοράς του διαδικτύου μέσω της παράλληλης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
  Πιο συγκεκριμένα, τροποποίησης χρήζουν οι ακόλουθες διατάξεις του άρθρου 34 του σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου:
  (α) Αναγκαιότητα πιστοποίησης/επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητας των παικτών που είναι εγγεγραμμένοι στις βάσεις των παρόχων υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων που υπήχθησαν οικειοθελώς στο προσωρινό φορολογικό μεταβατικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.
  Δεδομένου ότι στην ελληνική επικράτεια ήδη υφίσταται εν τοις πράγμασι ενεργή διαδικτυακή αγορά τυχερών παιγνίων κρίνεται απαραίτητο όπως διά του παρόντος Κανονισμού ρυθμιστεί το ζήτημα της επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας των παικτών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις βάσεις παικτών των εταιρειών στις οποίες, υπό το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, έχει επιτραπεί η παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.
  Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθότι, αναφορικά με την εν λόγω κατηγορία παικτών δεν έχουν τηρηθεί οι ελάχιστες νόμιμες υποχρεώσεις ταυτοποίησής τους, όπως αυτές καθορίστηκαν το 2014 με την με αρ. 129/2/7-11-2014 απόφαση της ΕΕΕΠ (Β 3162), όπως ισχύει. Καθόσον οι εν λόγω πάροχοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα τουλάχιστον από την 01.01.2012 που ισχύει το μεταβατικό καθεστώς, εδρεύουν στην αλλοδαπή και, ως εκ τούτου, η δραστηριότητά τους ελέγχεται από αλλοδαπές Διοικητικές Αρχές, κρίνεται αναγκαία η επαλήθευση της εγγραφής των παικτών τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης/επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του Παραρτήματος Ι της με αρ. 129/2/7-11-2014 αποφάσεως της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει.
  Σχετική αναγκαιότητα επαναταυτοποίησης των στοιχείων των παικτών δεν ενέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τους παίκτες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη βάση και τούτο διότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης μέσω του διαδικτύου, ήδη από τον Ιούνιο του 2014, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 105/2/26-05-2014 αποφάσεως της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει. Συνεπώς οι παίκτες της έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τηρουμένης της διαδικασίας πιστοποίησης/επαλήθευσης στοιχείων ταυτότητας του Παραρτήματος Ι της με αρ. 129/2/7-11-2014 αποφάσεως της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει.
  Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως στο παρόν άρθρο του σχεδίου Κανονισμού, προστεθεί η υποχρέωση της πιστοποίησης/επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητας των παικτών που είναι εγγεγραμμένοι στις βάσεις των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπήχθησαν στο προσωρινό φορολογικό μεταβατικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011

  (β) Τροποποίηση της παρ. 34.1.8:
  Με την παρ. 34.1.8 του σχεδίου Κανονισμού θεσπίζεται η υποχρέωση των εν λόγω παρόχων να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π., συμβάσεις που τυχόν έχουν συνάψει με τρίτους, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται, αμέσως, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων, εντός δύο (2) μηνών από την επομένη της χορήγησης της Άδειας.
  Η ανωτέρω διάταξη είναι ανοικτή προς ερμηνείες και καταλείπει περιθώριο αμφιβολίας ως προς την εφαρμογή της. Τούτο διότι, στο πρόσφατο παρελθόν (μετά τη θέση σε ισχύ της παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011), αλλά ακόμη και σήμερα, έχουν σημειωθεί περιπτώσεις, στις οποίες ορισμένοι εκ των παρόχων υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων που υπήχθησαν οικειοθελώς στο προσωρινό φορολογικό μεταβατικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 κατήρτισαν με τρίτους «ενδιάμεσες συμβάσεις» (άλλως «συμφωνίες μεσολάβησης» – “intermediary agreements”/ “white-label agreements”), δίνοντας τη δυνατότητα στους τρίτους, μη υπαχθέντων στο καθεστώς της ανωτέρω διάταξης, να προσφέρουν στην Ελλάδα υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Στα πλαίσια ρύθμισης της αγοράς του διαδικτύου και στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος που επιχειρείται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού αλλά και του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011», τέτοιου είδους συμβάσεις θα πρέπει να απαγορεύονται ρητά, δεδομένου μάλιστα ότι η πρακτική των «ενδιάμεσων συμφωνιών», οδηγεί στην καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού αλλά και του σχεδίου νόμου.

  Ως εκ τούτου, αφενός μεν κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η αποσαφήνιση του είδους των συμβάσεων που έχουν συνάψει οι εν λόγω πάροχοι με τρίτους, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται, αμέσως, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων και που υποχρεούνται οι εν λόγω πάροχοι να προσκομίσουν στην ΕΕΕΠ, αφετέρου δε η εν λόγω διάταξη χρήζει συμπλήρωσης και αποσαφήνισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιτρέπεται μεταξύ των εν λόγω παρόχων και τρίτου, η κατάρτιση «ενδιάμεσων συμβάσεων» (άλλως «συμφωνιών μεσολάβησης» – “intermediary agreements”/ “white-label agreements”).

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 13:44 | ΠΟΕΠΠΠ

  Πρέπει να προβλεφθεί ότι η ΕΕΕΠ υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και μέσω αυτής στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών τα στοιχεία των εκάστοτε αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (white list), ώστε να διασφαλίζεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος ότι θα απορρίπτεται (μπλοκάρεται) κάθε συναλλαγή και πληρωμή ποσού συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέει από τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο σε λογαριασμούς που τηρούν μη αδειοδοτημένοι πάροχοι. Σε περίπτωση παράβασης από μέρους των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών της απαγόρευσης πραγματοποίησης συναλλαγής με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων, οι οποίοι θα αναγνωρίζονται από τον σχετικό με τα τυχερά παίγνια ΚΑΔ, θα επιβάλλεται πρόστιμο. Παράλληλα, πρέπει να προβλεφθεί ότι η ΕΕΕΠ οφείλει να ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων που χρησιμοποιούν ΚΑΔ που αντιστοιχεί σε άλλες δραστηριότητες, προκειμένου η τελευταία να επιβάλλει αναστολή των συναλλαγών των παρόχων αυτών. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η white list θα γνωστοποιείται από την ΕΕΕΠ και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ώστε η τελευταία να απορρίπτει αιτήσεις για χορήγηση ονομάτων χώρου στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όταν αυτές υποβάλλονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων.

 • Άρθρο 34.1.8:

  (α) Δεν γίνετια αντιληπτό γιατί πρέπει οι εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος να υποβάλλον στην Ε.Ε.Ε.Π. τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με τρίτους ενώ τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται για τους νέους αιτούντες Άδεια.
  (β) Σε κάθε περίπτωση, δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο τέτοιες συμβάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π., ούτε αν και πώς θα μπορεί η Ε.Ε.Ε.Π. να επεμβαίνει στο περιεχόμενό τους, ούτε πώς οι εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος που θα υποβάλλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τέτοιες συμβάσεις θα προστατεύονται έναντι των αντισυμβαλλομένων τους για το περιεχόμενο των μεταξύ τους συμβάσεων που θα γνωστοποιούν σε τρίτους (την Ε.Ε.Ε.Π.) και λόγω του GDPR.

 • Άρθρο 34.1.2:
  (α) Στο σχέδιο του νόμου για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4002/2011 για τα παίγνια (η διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε στις 5.10.2018) προβλέπεται ότι οι εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος θα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Άδειας εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, ενώ στον υπό διαβούλευση κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π. από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού. Τι από τα δύο θα ισχύει δεδομένου μάλιστα ότι ως συνέπεια «μη εμπρόθεσμης υποβολής» προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας; Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να αρχίζει πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της έναρξης της διαδικασίας για τη χορήγηση των Αδειών, ημερομηνία που θα ισχύει τόσο για τους νέους ενδιαφερομένους όσο και για τις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος. Θα πρέπει δηλαδή η ισχύς όλων των Αδειών (των μεταβατικών εταιρειών ή/και των νεοεισερχομένων στον κλάδο) να είναι ίδια.
  (β) Δεν είναι σαφές εάν οι διατάξεις του άρθρου 34 για τις εταιρείες του μεταβατικού καθεστώτος του ν. 4002/2011 αντικαθιστούν τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Κανονισμού σχετικά με τους όρους υποβολής αίτησης και χορήγησης της Άδειας Κατόχου αφού π.χ. στο άρθρο 6.1 προβλέπεται ότι η Άδεια χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης και ότι μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εντός του διμήνου θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης. Στην περίπτωση των εταιρειών του μεταβατικού καθεστώτος θα ισχύει το δίμηνο ή το τετράμηνο;
  (γ) Η απορριπτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.
  (δ) Δεδομένου ότι σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. ο αιτών μπορεί να προσφύγει αρμοδίως για την προστασία του, δεν μπορεί η παύση της λειτουργίας να είναι «αυτόματη».